Chúng tôi chào đón tất cả những ai tìm kiếm lẽ thật liên hệ với chúng tôi.

Lời xuất hiện trong xác thịt

Những lời của Đấng Christ khi Ngài bước vào hội thánh II

(Tháng 11 năm 1992 đến tháng 6 năm 1993)