Chương 117

Ngài là Đấng mở cuốn sách, và Ngài là Đấng tháo bảy cái ấn, bởi vì hết thảy lẽ mầu nhiệm đều đến từ Ngài và hết thảy các phước lành đều được tỏ lộ bởi Ngài. Ta nhất định yêu mến Ngài cho đến đời đời, và Ta nhất định khiến hết thảy mọi dân tộc thờ phượng Ngài, bởi vì Ngài là thân vị của Ta; Ngài là một phần trong sự hiển lộ phong phú và trọn vẹn của Ta, một phần không thể thiếu trong thân thể của Ta. Do đó, Ta phải đưa ra lời chứng đặc biệt. Ngoài Đấng trong thân vị của Ta thì còn ai khác hợp lòng Ta? Không phải chính Ngài làm chứng cho Ngài, mà là Thần Ta làm chứng cho Ngài, và Ta chắc chắn sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai dám coi thường Ngài, bởi điều này liên quan đến các sắc lệnh quản trị của Ta. Hết thảy những gì Ngài phán, Ta chắc chắn sẽ hoàn thành, và hết thảy những gì Ngài nghĩ, Ta chắc chắn sẽ chấp nhận. Nếu ai đó không trung thành với Ngài, thì họ đang công khai chống lại Ta, và Ta chắc chắn sẽ không tha thứ cho họ. Ta sẽ hành phạt nghiêm khắc hết thảy những kẻ chống lại Con trai Ta, và Ta sẽ ban phước cho những ai tương hợp với Ngài. Đây là thẩm quyền mà Ta trao cho Ngài. Trong những điều đã được nói đến trong quá khứ – những yêu cầu và tiêu chuẩn đặt trên các con trai đầu lòng – thì Ngài là một gương mẫu. Điều đó có nghĩa là, Ngài như thế nào, thì Ta sẽ yêu cầu các con trai đầu lòng rằng họ giống như thể ấy. Đây không phải là điều mà con người có thể làm, mà đúng hơn đó là những gì chính Thần Ta làm. Nếu bất kỳ ai tin rằng chính con người đang làm chứng cho Ngài, thì vật thọ tạo đó chắc chắn là cùng một giuộc với Sa-tan và kẻ thù của Ta! Do đó, lời chứng đầy thuyết phục, bất biến đời đời, và đó là điều mà Đức Thánh Linh xác nhận! Không ai có thể dễ dàng thay đổi nó, và nếu có ai thay đổi, thì Ta sẽ không tha thứ! Vì con người không thể làm chứng cho Ta, nên chính Ta làm chứng cho thân vị của Ta, và con người không được gây trở ngại cho công tác của Ta! Đây là những lời phán xét nghiêm khắc, và mỗi một người phải lưu tâm đến chúng!

Các ngươi nên xem xét và ghi chú từng chi tiết trong những gì Ta phán dạy. Đừng xem thường lời Ta, mà hãy cẩn thận lắng nghe.Tại sao Ta phán rằng các con trai đầu lòng là thân vị của Ta và là một phần không thể thiếu của vương quốc Ta? Trước mọi thời đại, chúng ta đã sống cùng nhau và không bao giờ xa cách. Bởi vì sự quấy phá của Sa-tan, nên sau khi Ta nhập thể lần thứ nhất Ta đã trở lại Si-ôn. Xuất phát từ điều này, hết thảy chúng ta đều đến thế gian, và sau khi Ta chiến thắng trong thời kỳ sau rốt – nghĩa là, sau khi Ta thu phục lại các ngươi từ xác thịt mà Sa-tan đã làm bại hoại – Ta sẽ đem các ngươi trở lại Si-ôn hầu cho thân vị của Ta có thể đoàn tụ, không bao giờ bị chia tách. Sau đó, Ta sẽ không nhập thể nữa, và các ngươi chắc chắn sẽ không ra khỏi thân thể của Ta. Điều đó có nghĩa là, sau này Ta sẽ không tạo dựng nên thế giới một lần nữa, mà sẽ đời đời vẫn không tách rời khỏi các con trai đầu lòng của Ta ở Si-ôn, bởi mọi thứ giờ đây đã được hoàn thành một cách triệt để, và Ta sắp sửa kết thúc toàn bộ thời đại cũ. Chỉ ở Si-ôn mới có sự sống của trời và đất mới, vì thân vị của Ta tồn tại ở Si-ôn. Sẽ không còn có các trời mới hay đất mới tồn tại ngoài điều này. Ta là trời mới, và Ta cũng là đất mới, bởi vì thân vị của Ta lấp đầy cả Si-ôn. Cũng có thể nói rằng các con trai đầu lòng của Ta là trời mới, các con trai đầu lòng của Ta là đất mới. Các con trai đầu lòng của Ta và Ta thuộc một thân thể, không thể tách rời. Nói đến Ta nhất thiết phải bao gồm các con trai đầu lòng, và Ta chắc chắn sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai cố gắng chia cách chúng ta. Khi Ta khiến cho hết thảy các nước và các dân tộc trở về trước ngai của Ta, thì hết thảy Sa-tan sẽ bị làm nhục hoàn toàn và hết thảy những con quỷ bẩn thỉu sẽ lùi xa khỏi Ta. Sau đó, chắc chắn rằng sự công chính sẽ tồn tại giữa mọi dân tộc (nghĩa là giữa các con trai và dân sự của Ta), và chắc chắn rằng sẽ không có sự quấy phá của Sa-tan giữa mọi nước, vì Ta sẽ cai trị tất cả các nước và các dân tộc, Ta sẽ thực thi quyền lực trên toàn bộ thế giới vũ trụ, và hết thảy Sa-tan sẽ bị hủy diệt hoàn toàn, bị đánh bại hoàn toàn, và nhận lấy sự trừng phạt trong các sắc lệnh quản trị của Ta.

Ta đang tiến hành công tác giữa các dân tộc, tuy nhiên họ chỉ có sự khai sáng của Thần Ta, và không ai trong số họ đủ tư cách để khám phá những lẽ mầu nhiệm của Ta, không ai đủ tư cách để bày tỏ Ta. Chỉ có Đấng đến từ Ta mới đủ tư cách để thực hiện công tác của Ta – còn đối với những người còn lại, Ta chỉ sử dụng họ tạm thời. Thần Ta sẽ không giáng trên con người một cách tùy tiện, bởi mọi thứ trong Ta đều quý giá. Thần Ta giáng trên ai đó và Thần Ta làm việc trên ai đó là những việc hoàn toàn khác nhau. Thần Ta làm việc trên con người ở bên ngoài Ta, nhưng Thần Ta giáng trên Đấng đến từ Ta. Đây là hai vấn đề hoàn toàn không liên quan với nhau. Vì Đấng đến từ Ta thì thánh khiết, nhưng những ai ở bên ngoài Ta thì không thánh khiết, dù họ có tốt đến mấy. Thần Ta sẽ không giáng trên một người vì bất kỳ lý do nhỏ nhặt nào. Mọi người không nên lo lắng. Ta không phạm sai lầm nào, và Ta chắc chắn 100% về những gì Ta làm! Vì Ta đã chứng thực cho Ngài, nên chắc chắn Ta cũng sẽ bảo vệ Ngài; Đấng đó chắc chắn đến từ Ta và tuyệt đối cần thiết đối với thân vị của Ta. Do đó, Ta hy vọng con người hãy gạt các quan niệm của bản thân họ sang một bên, bỏ những ý tưởng do Sa-tan đưa ra, tin mọi lời phán của Ta là đúng, và đừng nghi ngờ . Đây là sự ủy thác của Ta cho nhân loại, sự khuyến giục của Ta đối với nhân loại. Mọi người phải tuân thủ những điều này, mọi người phải thành tâm vâng phục chúng, và mọi người phải xem những gì Ta phán là tiêu chuẩn.

Ta không những bắt đầu công tác của Ta giữa hết thảy các nước và các dân tộc, mà còn bắt đầu công tác của Ta ở khắp mọi nơi trong thế giới vũ trụ, và điều này càng cho thấy rằng ngày Ta trở về Si-ôn không còn xa nữa (bởi vì Ta cần phải trở về Si-ôn trước khi Ta có thể bắt đầu công tác giữa hết thảy các dân tộc và trên toàn thế giới vũ trụ). Có ai có thể dò lường các bước công tác của Ta và cách Ta làm việc không? Lý do Ta phán rằng Ta sẽ gặp gỡ dân ngoại trong tâm linh là vì về cơ bản điều này không thể được thực hiện trong xác thịt, và vì Ta không sẵn lòng mạo hiểm lần thứ hai. Đây là những lý do để tương giao với dân ngoại trong tâm linh. Điều này là ở trong thế giới thuộc linh thật, không phải thế giới thuộc linh mơ hồ nào đó như được tưởng tượng bởi những người[a] đang sống trong xác thịt. Những gì Ta phán vào thời điểm đó sẽ chỉ khác trong cách Ta phán, vì Ta sẽ phán trong một thời đại khác. Do đó, Ta đang nhắc nhở nhân loại không biết bao nhiêu lần hãy chú ý đến cách Ta phán, và Ta cũng nhắc nhở nhân loại rằng có những lẽ mầu nhiệm trong những gì Ta phán mà con người không thể khám phá. Nhưng không ai hiểu tại sao Ta phán những điều này, và chỉ ngày hôm nay Ta nói với các ngươi thì các ngươi mới có thể hiểu được một chút, nhưng vẫn chưa hiểu hoàn toàn. Sau giai đoạn này trong công tác của Ta, Ta sẽ nói cho các ngươi biết từng bước một. (Ta vẫn muốn loại bỏ một số người thông qua điều này, vì vậy bây giờ Ta sẽ không phán bất kỳ điều gì.) Đây là phương pháp của bước tiếp theo trong công tác của Ta. Mọi người nên chú ý và thấy rõ rằng Ta là chính Đức Chúa Trời là Đấng khôn ngoan.

Chú thích:

a. Nguyên bản không có cụm từ “như được tưởng tượng bởi những người”.

Trước: Chương 116

Tiếp theo: Chương 118

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Ngươi biết gì về đức tin?

Trong con người chỉ tồn tại lời lẽ bất định về đức tin, nhưng con người không biết điều gì cấu thành đức tin, càng không biết tại sao mình...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger