Chúng tôi chào đón tất cả những ai tìm kiếm lẽ thật liên hệ với chúng tôi.

Lời xuất hiện trong xác thịt

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

0 kết quả

Không tìm thấy kết quả nào

Xét về Kinh Thánh (3)

Không phải mọi thứ trong Kinh Thánh đều là một bản ghi chép về những lời Đức Chúa Trời đã đích thân phán dạy. Kinh Thánh chỉ đơn giản ghi lại hai giai đoạn trước trong công tác của Đức Chúa Trời, một phần là bản ghi chép về sự tiên báo của các tiên tri, còn một phần là những kinh nghiệm và kiến thức được viết bởi những người được Đức Chúa Trời sử dụng qua các thời đại. Những kinh nghiệm của con người bị vấy bẩn bởi những quan điểm và kiến thức của con người, và đây là điều không thể tránh khỏi. Trong nhiều sách của Kinh Thánh có chứa những ý niệm của con người, những thành kiến của con người, và những nhận thức phi lý của con người. Tất nhiên, hầu hết những lời đều là kết quả của sự khai sáng và soi sáng của Đức Thánh Linh, và chúng là những hiểu biết chính xác – nhưng vẫn không thể nói rằng chúng là những sự bày tỏ hoàn toàn chính xác về lẽ thật. Những quan điểm của họ về những điều cụ thể không gì khác hơn là kiến thức từ kinh nghiệm cá nhân, hoặc sự khai sáng của Đức Thánh Linh. Việc tiên báo của các tiên tri đã được Đức Chúa Trời đích thân chỉ dẫn: Những lời tiên tri tương tự như của Ê-sai, Đa-ni-ên, E-xơ-ra, Giê-rê-mi và Ê-xê-chi-ên xuất phát từ sự chỉ dẫn trực tiếp của Đức Thánh Linh; những người này là những nhà tiên kiến, họ đã nhận được Thần tiên tri, và tất cả họ đều là các tiên tri của Cựu Ước. Trong Thời đại Luật pháp, những người này là những người đã nhận được sự soi dẫn của Đức Giê-hô-va, đã nói nhiều lời tiên tri được Đức Giê-hô-va trực tiếp chỉ dẫn. Và tại sao Đức Giê-hô-va đã làm việc qua họ? Bởi vì dân Y-sơ-ra-ên là dân sự được Đức Chúa Trời chọn, và công tác của các tiên tri phải được thực hiện giữa họ; đó là lí do tại sao các tiên tri có thể nhận được những sự mặc khải như thế. Thực ra, chính họ đã không hiểu những sự mặc khải của Đức Chúa Trời cho họ. Đức Thánh Linh đã phán những lời đó qua miệng của họ hầu cho những người trong tương lai có thể thấu hiểu được những điều đó, và thấy rằng chúng thực sự là công tác của Thần của Đức Chúa Trời, của Đức Thánh Linh, chứ không đến từ con người, và để ban cho họ sự quả quyết về công tác của Đức Thánh Linh. Trong Thời đại Ân điển, chính Jêsus đã làm tất cả công tác này thay cho họ, và vì vậy mọi người không còn nói tiên tri nữa. Vậy Jêsus có phải là một tiên tri không? Dĩ nhiên, Jêsus là một tiên tri, nhưng Ngài cũng có thể làm công tác của các sứ đồ – Ngài có thể vừa nói tiên tri vừa rao giảng và dạy bảo mọi người trên khắp vùng đất. Tuy nhiên, công tác Ngài đã làm và thân phận mà Ngài đại diện là khác. Ngài đã đến để cứu chuộc toàn nhân loại, để cứu chuộc con người khỏi tội lỗi; Ngài là một tiên tri và là một sứ đồ, nhưng hơn thế nữa, Ngài là Đấng Christ. Một tiên tri có thể nói tiên tri, nhưng không thể nói rằng một tiên tri như vậy là Đấng Christ. Vào lúc đó, Jêsus đã phán nhiều lời tiên tri, và vì vậy có thể nói rằng Ngài là một tiên tri, nhưng không thể nói rằng vì Ngài là một tiên tri nên không phải là Đấng Christ. Đó là bởi vì Ngài đã đại diện cho chính Đức Chúa Trời trong việc thực hiện một giai đoạn công tác, và thân phận của Ngài khác với của Ê-sai: Ngài đã đến để hoàn tất công tác cứu chuộc, và Ngài cũng đã chu cấp cho sự sống cho con người, và Thần của Đức Chúa Trời đã đến với Ngài một cách trực tiếp. Trong công tác Ngài đã làm, không có sự soi dẫn nào từ Thần của Đức Chúa Trời hoặc những chỉ dẫn từ Đức Giê-hô-va. Thay vào đó, Thần đã làm việc trực tiếp – điều đó đủ để chứng tỏ rằng Jêsus không giống như một nhà tiên tri. Công tác Ngài đã làm là công tác cứu chuộc, đứng thứ hai tiếp sau đó mới là việc nói tiên tri. Ngài là một tiên tri, một sứ đồ, nhưng hơn thế nữa, Ngài là Đấng Cứu Chuộc. Trong khi đó, những người tiên báo chỉ có thể nói tiên tri, và không có khả năng đại diện cho Thần của Đức Chúa Trời để làm bất kỳ công tác nào khác. Bởi vì Jêsus đã làm nhiều việc mà trước đây chưa từng được con người thực hiện và đã làm công tác cứu chuộc nhân loại, do đó Ngài khác với những người như Ê-sai. Việc một số người không chấp nhận dòng chảy của ngày nay là vì điều này đã tạo ra một trở ngại cho họ. Họ nói: “Trong Cựu Ước, nhiều tiên tri cũng đã phán nhiều lời – vậy tại sao họ không phải là Đức Chúa Trời trở nên xác thịt? Đức Chúa Trời của ngày nay phán lời – điều đó có đủ để chứng minh rằng Ngài là Đức Chúa Trời nhập thể không? Bạn không đề cao Kinh Thánh, bạn cũng không nghiên cứu nó – vậy bạn có cơ sở nào để nói rằng Ngài là sự nhập thể của Đức Chúa Trời? Bạn nói rằng họ được Đức Thánh Linh chỉ dẫn, và bạn tin rằng giai đoạn công tác này là công tác do Đức Chúa Trời đích thân thực hiện – nhưng cơ sở của bạn cho điều này là gì? Bạn tập trung sự chú ý vào những lời của Đức Chúa Trời ngày nay, và dường như bạn đã phủ nhận Kinh Thánh, và đặt nó sang một bên”. Và vì vậy họ nói rằng ngươi tin vào tà giáo và dị giáo.

Nếu ngươi muốn làm chứng cho công tác của Đức Chúa Trời trong những ngày sau rốt, thì ngươi phải hiểu câu chuyện bên trong của Kinh Thánh, kết cấu của Kinh Thánh và bản chất của Kinh Thánh. Ngày nay, mọi người tin Kinh Thánh là Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời là Kinh Thánh. Vì vậy họ cũng tin rằng mọi lời trong Kinh Thánh là những lời duy nhất Đức Chúa Trời phán, và rằng tất cả chúng đều được phán bởi Đức Chúa Trời. Những người tin vào Đức Chúa Trời thậm chí còn nghĩ rằng mặc dù tất cả sáu mươi sáu sách của Cựu Ước và Tân Ước đều được viết bởi con người, nhưng tất cả đều đã được ban cho bởi sự soi dẫn của Đức Chúa Trời, và là một bản ghi chép về những lời phán ra của Đức Thánh Linh. Đây là cách hiểu sai lầm của con người, và nó không hoàn toàn phù hợp với thực tế. Trên thực tế, ngoài các sách tiên tri, đa phần Cựu Ước là một bản ghi chép về lịch sử. Một số thư tín của Tân Ước đến từ những kinh nghiệm của con người, và một số đến từ sự khai sáng của Đức Thánh Linh; chẳng hạn, các thư tín của Phao-lô phát xuất từ công tác của một con người, tất cả chúng đều là kết quả của sự khai sáng của Đức Thánh Linh, và chúng đã được viết cho các hội thánh và là những lời khuyên bảo và khích lệ cho các anh chị em của các hội thánh. Chúng không phải là những lời được phán bởi Đức Thánh Linh – Phao-lô đã không thể phán nhân danh Đức Thánh Linh, và ông cũng không phải là một tiên tri, ông lại càng không nhìn thấy những khải tượng mà Giăng đã trông thấy. Các thư tín của ông được viết cho các hội thánh Ê-phê-sô, Phi-la-đen-phi, Ga-la-ti, và các hội thánh khác. Và do đó, các thư tín của Phao-lô trong Tân Ước là các thư tín mà Phao-lô đã viết cho các hội thánh, chứ không phải là những sự soi dẫn từ Đức Thánh Linh, chúng cũng không phải là những lời phán trực tiếp của Đức Thánh Linh. Chúng chỉ đơn thuần là những lời khuyên bảo, an ủi và khích lệ mà ông đã viết cho các hội thánh trong suốt quá trình công tác của mình. Vì vậy, chúng cũng là một bản ghi chép về nhiều công tác của Phao-lô vào lúc đó. Chúng đã được viết cho tất cả những người là các anh chị em trong Đức Chúa Trời, để cho các anh chị em của các hội thánh vào thời điểm đó sẽ làm theo lời khuyên của ông và tuân theo con đường ăn năn của Đức Đức Chúa Trời Jêsus. Phao-lô đã không hề nói rằng, dù là các hội thánh vào thời đó hay của tương lai, tất cả đều phải ăn uống những điều ông đã viết, ông cũng đã không nói rằng mọi lời của ông đều đến từ Đức Chúa Trời. Theo hoàn cảnh của các hội thánh lúc bấy giờ, ông chỉ đơn giản là tương giao với các anh chị em, khuyên bảo họ, và khích lệ niềm tin trong họ, và ông chỉ đơn giản là rao giảng hoặc nhắc nhở mọi người và khuyên bảo họ. Những lời nói của ông được dựa trên bổn phận của riêng ông, và ông đã khuyến khích mọi người thông qua những lời này. Ông đã làm công tác của một sứ đồ của các hội thánh vào thời đó, ông là một người làm công được Đức Đức Chúa Trời Jêsus sử dụng, và do đó ông phải nhận lãnh trách nhiệm đối với các hội thánh, và phải đảm nhận công tác của các hội thánh, ông phải biết về tình trạng của các anh chị em – và vì điều này, ông đã viết các thư tín cho tất cả các anh chị em trong Đức Chúa Trời. Mọi điều ông nói mang tính khai trí và tích cực đối với mọi người thì đều đúng, nhưng nó không đại diện cho những lời phán của Đức Thánh Linh, và nó không thể đại diện cho Đức Chúa Trời. Thật là một sự hiểu biết tồi tệ, và là một sự báng bổ to lớn, khi mọi người xem các bản ghi chép về những kinh nghiệm của một người và các thư tín của một người như những lời được phán bởi Đức Thánh Linh đến các hội thánh! Điều đó đặc biệt đúng khi nói đến các thư tín mà Phao-lô đã viết cho các hội thánh, vì các thư tín của ông đã được viết cho các anh chị em dựa trên những hoàn cảnh và tình hình của từng hội thánh vào thời điểm đó, và để khuyên bảo các anh chị em trong Đức Chúa Trời, hầu cho họ có thể nhận được ân điển của Đức Đức Chúa Trời Jêsus. Các thư tín của ông là để lay động các anh chị em vào lúc đó. Có thể nói rằng đây là trọng trách riêng của ông, và cũng là trọng trách được Đức Thánh Linh ban cho ông; xét cho cùng, ông là một sứ đồ đã dẫn dắt các hội thánh vào thời đó, ông đã viết các thư tín cho các hội thánh và khuyên bảo họ – đó là trách nhiệm của ông. Thân phận của ông chỉ đơn thuần là của một sứ đồ đang làm công tác, và ông chỉ đơn thuần là một sứ đồ được Đức Chúa Trời sai đi; ông không phải là một tiên tri hoặc một người tiên báo. Đối với ông, công tác riêng của ông và đời sống của các anh chị em là quan trọng nhất. Vì thế, ông không thể phán dạy nhân danh Đức Thánh Linh. Những lời của ông không phải là lời của Đức Thánh Linh, càng không thể nói chúng là những lời của Đức Chúa Trời, vì Phao-lô đã không là gì khác hơn loài thọ tạo của Đức Chúa Trời, và chắc chắn không phải là sự nhập thể của Đức Chúa Trời. Thân phận của ông không giống với thân phận của Jêsus. Những lời của Jêsus là những lời của Đức Thánh Linh, chúng là những lời của Đức Chúa Trời, vì thân phận của Ngài là của Đấng Christ – Con của Đức Chúa Trời. Làm sao Phao-lô có thể ngang bằng với Ngài? Nếu mọi người xem các thư tín hoặc những lời giống của Phao-lô như những lời phán của Đức Thánh Linh và tôn thờ chúng như Đức Chúa Trời, thì chỉ có thể nói rằng họ quá bừa bãi. Nói một cách gay gắt hơn, điều này chẳng phải đơn giản là sự báng bổ sao? Làm sao một người lại có thể phán nhân danh Đức Chúa Trời được? Và làm sao mọi người có thể cúi lạy trước những bản ghi chép về các thư tín của ông và những lời ông nói như thể chúng là một sách thánh, hoặc một sách từ trời được? Những lời của Đức Chúa Trời có thể được thốt ra tùy tiện bởi một con người sao? Làm sao một người có thể phán dạy nhân danh Đức Chúa Trời được? Và như vậy, ngươi nói sao – có thể nào các thư tín mà ông đã viết cho các hội thánh không bị vấy bẩn với ý tưởng riêng của ông không? Làm sao chúng có thể không bị vấy bẩn bởi những quan niệm của con người? Ông đã viết các thư tín cho các hội thánh dựa trên những kinh nghiệm cá nhân của mình và kiến thức của riêng mình. Chẳng hạn, Phao-lô đã viết một thư tín cho các hội thánh Ga-la-ti trong đó chứa một quan điểm nhất định, và Phi-e-rơ đã viết một thư tín khác, trong đó có một quan điểm khác. Ai trong số họ đến từ Đức Thánh Linh? Không ai dám nói chắc. Vì vậy, chỉ có thể nói rằng cả hai người đều đã mang trọng trách cho các hội thánh, nhưng những bức thư của họ thể hiện vóc giạc của họ, chúng đại diện cho sự chu cấp và hỗ trợ của họ cho các anh chị em, trọng trách của họ đối với các hội thánh, và chúng chỉ đại diện cho công tác của con người – chúng không hoàn toàn thuộc về Đức Thánh Linh. Nếu ngươi nói rằng các thư tín của ông là lời của Đức Thánh Linh, thì ngươi thật ngớ ngẩn, và ngươi đang phạm tội báng bổ! Các thư tín của Phao-lô và các thư tín khác trong Tân Ước tương đương với những hồi ký của các nhân vật thuộc linh gần đây hơn: Chúng ngang tầm với các sách của Nghê Thác Thanh hoặc những kinh nghiệm của Lawrence, v.v. Chỉ đơn giản là các sách của các nhân vật thuộc linh gần đây không được biên soạn vào trong Tân Ước, nhưng bản chất của những người này là như nhau: Họ là những người được Đức Thánh Linh sử dụng trong một thời kỳ nhất định, và họ không thể đại diện trực tiếp cho Đức Chúa Trời.

Phúc Âm của Ma-thi-ơ trong Tân Ước ghi lại gia phả của Jêsus. Mở đầu, nó nói rằng Jêsus là con cháu của Áp-ra-ham và Đa-vít, và là con trai của Giô-sép; tiếp theo, nó nói rằng Jêsus đã được thai dựng bởi Đức Thánh Linh, và đã được sinh ra bởi một nữ đồng trinh – nghĩa là Ngài không phải là con trai của Giô-sép hoặc con cháu của Áp-ra-ham và của Đa-vít. Tuy nhiên, gia phả lại khăng khăng liên kết Jêsus với Giô-sép. Tiếp theo, gia phả bắt đầu ghi lại quá trình Jêsus được sinh ra. Nó nói rằng Jêsus đã được thai dựng bởi Đức Thánh Linh, rằng Ngài đã được sinh ra từ một nữ đồng trinh, và không phải là con trai của Giô-sép. Tuy nhiên, trong gia phả có viết rõ rằng Jêsus là con trai của Giô-sép, và bởi vì gia phả được viết cho Jêsus, nó ghi lại bốn mươi hai đời. Khi nói đến thế hệ của Giô-sép, nó vội vàng nói rằng Giô-sép là chồng của Ma-ri, những lời được đưa ra để chứng minh rằng Jêsus là con cháu của Áp-ra-ham. Chẳng phải đây là một sự mâu thuẫn sao? Gia phả ghi rõ nguồn gốc của tổ tiên Giô-sép, đó rõ ràng là gia phả của Giô-sép, nhưng Ma-thi-ơ lại khẳng định rằng đó là gia phả của Jêsus. Chẳng phải điều này phủ nhận thực tế về sự thai dựng của Jêsus bởi Đức Thánh Linh sao? Như vậy, chẳng phải gia phả được viết bởi Ma-thi-ơ là một quan niệm của con người sao? Điều đó thật nực cười! Đây là cách ngươi có thể biết rằng sách này đã không hoàn toàn đến từ Đức Thánh Linh. Có lẽ có một số người nghĩ rằng Đức Chúa Trời phải có gia phả trên trái đất, do đó họ gán cho Jêsus là đời thứ bốn mươi hai của Áp-ra-ham. Điều đó thực sự nực cười! Sau khi đến trần gian, làm sao Đức Chúa Trời có thể có một gia phả được? Nếu ngươi nói rằng Đức Chúa Trời có gia phả, chẳng phải ngươi xếp Ngài trong số các loài thọ tạo của Đức Chúa Trời sao? Vì Đức Chúa Trời không thuộc về thế gian, Ngài là Đức Chúa Trời của sự sáng tạo, và mặc dù Ngài là xác thịt, nhưng Ngài không có cùng bản chất với con người. Làm sao ngươi có thể xếp Đức Chúa Trời cùng loại với một loài thọ tạo của Đức Chúa Trời được? Áp-ra-ham không thể đại diện cho Đức Chúa Trời; lúc đó ông là đối tượng cho công tác của Đức Giê-hô-va, ông chỉ đơn thuần là một đầy tớ trung thành được Đức Giê-hô-va chấp thuận, và ông là một trong những người dân của Y-sơ-ra-ên. Làm sao ông có thể là tổ tiên của Jêsus được?

Ai đã viết gia phả của Jêsus? Có phải chính Jêsus đã viết nó không? Có phải Jêsus đã đích thân bảo họ: “Hãy viết gia phả của Ta” không? Nó được Ma-thi-ơ ghi lại sau khi Jêsus đã bị đóng đinh vào thập tự giá. Vào thời điểm đó, Jêsus đã làm nhiều việc mà các môn đồ của Ngài không thể hiểu được, và Ngài không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào. Sau khi Ngài rời đi, các môn đồ đã bắt đầu rao giảng và làm việc ở khắp mọi nơi, và vì giai đoạn công tác đó, họ đã bắt đầu viết các thư tín và các sách Phúc Âm. Các sách Phúc Âm của Tân Ước đã được ghi lại hai mươi đến ba mươi năm sau khi Jêsus bị đóng đinh. Trước đó, người dân Y-sơ-ra-ên chỉ đọc Cựu Ước. Điều đó có nghĩa là, vào đầu Thời đại Ân điển, người ta đọc Cựu Ước. Tân Ước chỉ xuất hiện trong Thời đại Ân điển. Tân Ước đã không tồn tại khi Jêsus làm việc; sau khi Ngài được phục sinh và thăng thiên thì người ta mới ghi lại công tác của Ngài. Chỉ sau đó mới có Bốn Sách Phúc Âm, ngoài ra còn có các thư tín của Phao-lô và Phi-e-rơ, cũng như Sách Khải huyền. Hơn ba trăm năm sau khi Jêsus thăng thiên, các thế hệ sau đã sắp xếp các tài liệu này một cách chọn lọc, và chỉ khi đó mới có Tân Ước của Kinh Thánh. Chỉ sau khi công tác này được hoàn tất thì mới có Tân Ước; nó đã không tồn tại trước đó. Đức Chúa Trời đã thực hiện tất cả công tác đó, và Phao-lô cùng các sứ đồ khác đã viết rất nhiều thư tín gửi các hội thánh ở nhiều nơi khác nhau. Những người sau họ đã kết hợp các thư tín của họ lại và ghép vào phần cuối khải tượng vĩ đại nhất được Giăng ghi lại ở đảo Bát-mô, trong đó tiên tri về công tác những ngày sau rốt của Đức Chúa Trời. Con người đã sắp xếp trình tự này, điều khác với những lời phán của ngày nay. Những gì được ghi lại ngày nay là dựa theo các bước trong công tác của Đức Chúa Trời; những gì mọi người tiếp xúc ngày nay là công tác do Đức Chúa Trời đích thân thực hiện, và những lời được đích thân Ngài phán ra. Các ngươi – loài người – không cần phải can thiệp vào; những lời xuất phát trực tiếp từ Thần, từng bước được sắp xếp, và khác với cách sắp xếp các bản ghi chép của con người. Có thể nói, những gì họ đã ghi lại dựa theo trình độ học vấn và tố chất con người của họ. Những gì họ đã ghi lại là những kinh nghiệm của con người, và mỗi người đều có cách thức ghi chép và hiểu biết riêng của mình, và mỗi bản ghi chép đều khác nhau. Như vậy, nếu ngươi tôn thờ Kinh Thánh như Đức Chúa Trời thì ngươi cực kỳ ngu dốt và đần độn! Tại sao ngươi không tìm kiếm công tác của Đức Chúa Trời ngày nay? Chỉ công tác của Đức Chúa Trời mới có thể cứu rỗi con người. Kinh Thánh không thể cứu rỗi con người, người ta có thể đọc nó vài nghìn năm và vẫn sẽ không có một chút thay đổi nào trong họ, và nếu ngươi tôn thờ Kinh Thánh thì ngươi sẽ không bao giờ đạt được công tác của Đức Thánh Linh. Cả hai giai đoạn của công tác của Đức Chúa Trời ở Y-sơ-ra-ên đều được ghi lại trong Kinh Thánh, và vì vậy trong số những bản ghi chép này tất cả các danh xưng đều là của Y-sơ-ra-ên, và tất cả các sự kiện đều là của Y-sơ-ra-ên; ngay cả danh xưng “Jêsus” cũng là một danh xưng của Y-sơ-ra-ên. Nếu ngươi tiếp tục đọc Kinh Thánh ngày nay, thì chẳng phải ngươi đang không tuân theo quy ước sao? Những gì được ghi lại trong Tân Ước của Kinh Thánh là những vấn đề của Giu-đê. Nguyên bản được viết bằng cả tiếng Hy Lạp và tiếng Hê-bơ-rơ, và danh xưng mà Ngài đã được gọi cũng như những lời của Jêsus vào thời điểm đó thảy đều thuộc về ngôn ngữ của con người. Khi Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá, Jêsus đã thốt lên rằng: “Ê-li, Ê-li lam-ma sa-bách-ta-ni?” Chẳng phải đây là tiếng Hê-bơ-rơ sao? Điều này đơn giản là vì Jêsus đã được nhập thể ở Giu-đê, nhưng nó không chứng tỏ rằng Đức Chúa Trời là người Do Thái. Ngày nay, Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt ở Trung Quốc, và vì vậy mọi điều Ngài phán chắc chắn là bằng tiếng Trung. Tuy nhiên nó không thể so với tiếng Trung được dịch từ Kinh Thánh, vì nguồn gốc của những lời này là khác nhau: Một đến từ tiếng Hê-bơ-rơ được con người ghi chép lại, và một đến từ những lời phán trực tiếp của Thần. Làm sao có thể không có sự khác biệt nào được?

Trước:Xét về Kinh Thánh (2)

Tiếp theo:Xét về Kinh Thánh (4)

Nội dung liên quan

 • Sự thực hành (8)

  Các ngươi vẫn chưa hiểu được các khía cạnh khác nhau trong lẽ thật, và vẫn còn khá nhiều sai sót và lệch lạc trong sự thực hành của các ngươi; trong n…

 • Sự thực hành (2)

  Trong thời gian qua, con người đã rèn luyện bản thân để được ở bên Đức Chúa Trời và sống trong linh hồn trong từng khoảnh khắc. So với thực tiễn ng…

 • Mọi thứ đều đạt được bởi lời Đức Chúa Trời

  Đức Chúa Trời phán những lời Ngài và thực hiện công tác của Ngài theo các thời đại khác nhau, và trong các thời đại khác nhau thì Ngài phán những lời …

 • Liên quan đến thực hành cầu nguyện

  Các ngươi không coi trọng việc cầu nguyện trong đời sống hàng ngày của mình. Con người lờ đi việc cầu nguyện. Những lời cầu nguyện đã từng mang tính h…