Chứng ngôn của những người đắc thắng

13 bài viết 5 video

Tình yêu của Đức Chúa Trời là vô biên

Bởi Zhou Qing, tỉnh Sơn Đông Tôi đã chịu những nỗi khổ sở của cuộc đời này đến cùng cực. Tôi đã không kết hôn nhiều năm kể từ khi chồng tôi qua đời, …

Những phép màu của cuộc sống

Bởi Yangli, Trung Quốc Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Sinh lực của Đức Chúa Trời có thể lấn át bất cứ sức mạnh nào; hơn thế nữa, nó vượt trội hơn bất…

Khi Tôi Mười Tám

BởiYilian, Trung Quốc Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Có lẽ tất cả các ngươi đều nhớ những lời này: ‘Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho c…

Thoát khỏi bàn tay tử thần

Bởi Wangcheng, Trung Quốc Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Đức Chúa Trời không bao giờ vắng bóng trong nhân tâm, và Ngài luôn sống giữa con người. Ngài…

Vươn lên từ sự áp bức đen tối

Bởi Mozhijian, Trung Quốc Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Ở nhiều nơi, Đức Chúa Trời đã tiên tri rằng Ngài sẽ thu phục một nhóm người đắc thắng ở x…

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger