Chúng tôi chào đón tất cả những ai tìm kiếm lẽ thật liên hệ với chúng tôi.
Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng,Đấng Christ của những ngày sau rốt đã xuất hiện ở Trung Quốc,Đức Chúa Trời Toàn Năng là Những ngày sau rốt Chúa Giê-Su trở về làm công việc cứu rỗi nhân loại Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng,Đấng Christ của những ngày sau rốt đã xuất hiện ở Trung Quốc,Đức Chúa Trời Toàn Năng là Những ngày sau rốt Chúa Giê-Su trở về làm công việc cứu rỗi nhân loại Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng,Đấng Christ của những ngày sau rốt đã xuất hiện ở Trung Quốc,Đức Chúa Trời Toàn Năng là Những ngày sau rốt Chúa Giê-Su trở về làm công việc cứu rỗi nhân loại