Chúng tôi chào đón tất cả những ai tìm kiếm lẽ thật liên hệ với chúng tôi.
Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng hình thành nhờ sự xuất hiện và công việc của Đức Chúa Trời Toàn Năng—Đức Chúa Jêsus đã trở lại—Đấng Christ của những ngày sau rốt, và cũng chịu sự phán xét và sửa trị công chính của Ngài. Hội thánh bao gồm tất cả những người thực sự chấp thuận công việc của Đức Chúa Trời Toàn Năng của những ngày sau rốt và được chinh phục và được cứu rỗi bởi lời của Đức Chúa Trời.Đọc Thêm
Beholding the Appearance of God in His Judgment and Chastisement
A Brief Introduction About the Background of the Appearance and Work of Christ of the Last Days in China
The Spreading of Almighty God’s Kingdom Gospel in China
Woe to Those Who Crucify God Once Again