Các video mới nhất

Đọc diễn cảm lời Đức Chúa Trời Toàn Năng

Thêm
  • Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu
  • Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ
  • Những lời của Đấng Christ khi Ngài bước vào hội thánh
  • Con đường để biết Đức Chúa Trời

Những bài đọc từ lời Đức Chúa Trời hằng ngày

Thêm
  • Biết đến Đức Chúa Trời
  • Ba giai đoạn công tác
  • Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời
  • Sự phán xét trong những ngày sau rốt

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger