Chứng ngôn về kinh nghiệm sống

Thêm

Thay sự đố kỵ bằng lòng độ lượng

Vài năm trước, Cô Tiểu Khiết đã được chuyển đến hội thánh để giúp tôi trong các bổn phận lãnh đạo. Sau một thời gian, tôi thấy rằng, mặc dù còn trẻ nh…

Xem thêm

Chứng ngôn của những người đắc thắng

Thêm

Khi Tôi Mười Tám

Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Có lẽ tất cả các ngươi đều nhớ những lời này: ‘Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển ca…

Thoát khỏi bàn tay tử thần

Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Đức Chúa Trời không bao giờ vắng bóng trong nhân tâm, và Ngài sống giữa con người ở mọi thời điểm. Ngài đã và đang là đ…

Vươn lên từ sự áp bức đen tối

Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Ở nhiều nơi, Đức Chúa Trời đã tiên tri rằng Ngài sẽ thu phục một nhóm những người đắc thắng ở xứ Si-ni. Bởi vì những…

Xem thêm

Chứng ngôn về sự quay lại với Đức Chúa Trời

Thêm

Sự Tỉnh Ngộ của Nô Lệ Đồng Tiền

Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Con người dành cả cuộc đời theo đuổi tiền bạc và danh vọng; họ bám víu những thứ vô giá trị này, nghĩ rằng chúng là phư…

Ai Là Những Người Pha-ri-si Thời Nay?

Trong 22 năm làm Cơ Đốc nhân, tôi chủ yếu lo tài chính của Hội thánh và dạy giáo lý ngày Chúa nhật. Tháng Năm năm 2017, tôi đã gặp chị Jane ở Pháp trê…

Xem thêm

Đức tin và cuộc sống

Thêm
Xem thêm