Các bài mới nhất

Chứng ngôn về kinh nghiệm sống

Thêm

Thay sự đố kỵ bằng lòng độ lượng

Vài năm trước, Cô Tiểu Khiết đã được chuyển đến hội thánh để giúp tôi trong các bổn phận lãnh đạo. Sau một thời gian, tôi thấy rằng, mặc dù còn trẻ nh…

Xem thêm

Chứng ngôn của những người đắc thắng

Thêm

Khi Tôi Mười Tám

BởiYilian, Trung Quốc Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Có lẽ tất cả các ngươi đều nhớ những lời này: ‘Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho c…

Thoát khỏi bàn tay tử thần

Bởi Wangcheng, Trung Quốc Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Đức Chúa Trời không bao giờ vắng bóng trong nhân tâm, và Ngài luôn sống giữa con người. Ngài…

Vươn lên từ sự áp bức đen tối

Bởi Mozhijian, Trung Quốc Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Ở nhiều nơi, Đức Chúa Trời đã tiên tri rằng Ngài sẽ thu phục một nhóm người đắc thắng ở x…

Xem thêm

Chứng ngôn về sự quay lại với Đức Chúa Trời

Thêm

Sự Tỉnh Ngộ của Nô Lệ Đồng Tiền

Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Con người dành cả cuộc đời theo đuổi tiền bạc và danh vọng; họ bám víu những thứ vô giá trị này, nghĩ rằng chúng là phư…

Xem thêm

Đức tin và cuộc sống

Thêm
Xem thêm