Chúng tôi chào đón tất cả những ai tìm kiếm lẽ thật liên hệ với chúng tôi.

Lời xuất hiện trong xác thịt

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

0 kết quả

Không tìm thấy kết quả nào

Về Việc Đức Chúa Trời Sử Dụng Con Người

Không ai có thể sống một cách độc lập ngoại trừ những người được sự chỉ dẫn và dìu dắt bởi Đức Thánh Linh, bởi họ cần đến chức vụ và sự chăn dắt của những người được Đức Chúa Trời dùng. Như vậy, trong mỗi thời đại Đức Chúa Trời đều lập nên nhiều người khác nhau, những người hối hả bận rộn trong việc chăn dắt các hội thánh vì công việc của Ngài. Điều này có nghĩa rằng, công việc của Đức Chúa Trời phải được thực hiện bởi những người Ngài hài lòng và chấp nhận; Đức Thánh Linh phải sử dụng cái phần trong họ đáng được dùng để Đức Thánh Linh làm việc, và thông qua việc được Đức Thánh Linh làm cho hoàn thiện, họ đã được làm cho phù hợp để Đức Chúa Trời sử dụng. Vì khả năng để hiểu biết của con người rất thiếu sót, nên con người phải được dẫn dắt bởi những người được Đức Chúa Trời sử dụng; tương tự như việc Đức Chúa Trời dùng Môi-se, người mà Ngài thấy rất phù hợp để dùng vào lúc đó, và đã được Ngài dùng để làm công việc của Ngài trong suốt giai đoạn ấy. Trong giai đoạn này, Đức Chúa Trời dùng một người và đồng thời cũng tận dụng phần có thể được sử dụng bởi Đức Thánh Linh trong ông để làm công việc, và Đức Thánh Linh hướng dẫn ông và đồng thời cũng khiến những phần không dùng được trở nên trọn vẹn.

Công việc được thực hiện bởi người được Đức Chúa Trời sử dụng là để cộng tác với công việc của Đấng Christ hay của Đức Thánh Linh. Người này được Đức Chúa Trời dựng lên giữa con người, để dẫn dắt tất cả những người được chọn của Đức Chúa Trời, và ông cũng được Đức Chúa Trời dựng lên để làm công việc cộng tác của con người. Với một người có khả năng thực hiện công việc phối hợp của con người như thế, những yêu cầu của Đức Chúa Trời đối với con người và công việc của Đức Thánh Linh phải làm trong con người có thể được thành toàn nhiều hơn qua họ. Điều này nói một cách khác, chính là: Mục tiêu của Đức Chúa Trời trong việc dùng con người này là để cho tất cả những người theo Đức Chúa Trời có thể hiểu rõ hơn ý muốn của Ngài, và đạt được nhiều hơn những đòi hỏi của Đức Chúa Trời. Vì con người không có khả năng hiểu một cách trực tiếp lời của Đức Chúa Trời hay ý muốn của Ngài, cho nên Đức Chúa Trời đã lập nên một người được dùng để thực hiện công việc như thế. Người được dùng bởi Đức Chúa Trời này có thể được mô tả như là một người trung gian, mà qua họ Đức Chúa Trời hướng dẫn con người, với tư cách “người diễn giải” liên lạc giữa Đức Chúa Trời và con người. Do đó, một người như thế khác với những người làm việc trong nhà Đức Chúa Trời hay những người làm sứ đồ của Ngài. Giống như họ, người này có thể được gọi là người hầu việc Đức Chúa Trời, nhưng trong thực chất công việc của người đó và bối cảnh được Đức Chúa Trời dùng khác hơn rất nhiều so với những người làm công khác và các sứ đồ. Về mặt thực chất của công việc và bối cảnh được sử dụng, người được Đức Chúa Trời dùng được Ngài dấy lên, được Đức Chúa Trời chuẩn bị cho công việc của Ngài và người này phối hợp trong công việc của chính Đức Chúa Trời. Không ai có thể làm thay cho công việc của người này bao giờ – đây là sự phối hợp của con người, không thể thiếu bên cạnh công việc của thánh thần. Trong khi đó, công việc được những người làm công hay các sứ đồ thực hiện chỉ là truyền đạt và triển khai sự sắp xếp về nhiều phương diện cho các hội thánh trong mỗi giai đoạn, hoặc chỉ là công việc cung cấp sự sống đơn giản để duy trì đời sống hội thánh. Những người làm công và các sứ đồ ấy không được Đức Chúa Trời chỉ định, càng không thể được gọi là người được Đức Thánh Linh sử dụng. Họ được chọn lựa từ trong các hội thánh, và sau khi được huấn luyện và được bồi dưỡng một thời gian, những người thích hợp tiếp tục, còn những người không thích hợp bị trả về nơi xuất phát. Vì những người này được chọn lựa giữa vòng các hội thánh, có một số phô bày bản chất thật của họ sau khi trở thành người lãnh đạo, và một số hậm chí làm nhiều điều xấu và sau cùng bị loại ra. Người được Đức Chúa Trời dùng, mặt khác, chính là người được Đức Chúa Trời chuẩn bị, họ sở hữu một tố chất nhất định và có nhân tính. Họ đã được chuẩn bị và được làm cho hoàn thiện từ trước bởi Đức Thánh Linh, và được dẫn dắt hoàn toàn bởi Đức Thánh Linh, và đặc biệt khi nói đến công việc, họ được Đức Thánh Linh hướng dẫn và điều khiển – kết quả của việc này là chẳng có sự sai lệch nào trên con đường dẫn dắt những người được Đức Chúa Trời chọn, vì Đức Chúa Trời chắc chắn chịu trách nhiệm về công việc của chính Ngài, và trong mọi thời đại Đức Chúa Trời luôn làm công việc của chính Ngài.

Trước:Về việc mọi người thi hành phận sự của mình

Tiếp theo:Một khi hiểu được lẽ thật, ngươi nên đưa nó vào thực hành

Nội dung liên quan