Chương 96

Ta sẽ hành phạt những ai được sinh ra nhờ Ta nhưng lại không biết Ta để khiến cho hết thảy cơn thạnh nộ của Ta, quyền năng vĩ đại của Ta và sự khôn ngoan đầy đủ của Ta được thể hiện. Trong Ta, hết thảy đều công chính, và tuyệt đối không có sự bất chính, không có sự giả dối, và không có sự cong vạy; bất kỳ ai cong vạy và giả dối phải là con trai của địa ngục, được sinh ra dưới âm phủ. Trong Ta mọi thứ đều cởi mở; bất kỳ điều gì Ta phán sẽ được hoàn thành, thật vậy, sẽ được hoàn thành; bất kỳ điều gì Ta phán sẽ được thiết lập, sẽ được thiết lập, và không ai có thể thay đổi hay bắt chước những điều này bởi vì Ta là chính Đức Chúa Trời duy nhất. Trong những gì sắp xảy ra, mọi người trong nhóm các con trai đầu lòng đã được định trước và được chọn của Ta sẽ được tỏ lộ từng người một, và mọi người không trong nhóm các con trai đầu lòng sẽ bị Ta loại bỏ thông qua điều này. Đây là cách Ta làm và hoàn thành công tác của Ta. Ngay bây giờ, Ta chỉ vạch trần một số người hầu cho các con trai đầu lòng của Ta có thể nhìn thấy những việc làm tuyệt vời của Ta, nhưng sau này Ta sẽ không làm việc theo cách này. Thay vào đó, Ta sẽ tiến hành từ tình hình chung thay vì để họ thể hiện bản tính thật của mình từng người một (bởi vì về cơ bản các con quỷ hết thảy đều giống nhau, chỉ cần chọn ra một vài con để làm ví dụ là đủ). Hết thảy các con trai đầu lòng của Ta đều có tấm lòng thanh sạch, và Ta không cần phải nói thêm (vì tại thời điểm đã định, họ sẽ chắc chắn được tỏ lộ hết người này đến người khác).

Tâm tính của Ta chính là giữ lời hứa, và trong Ta không có gì ẩn giấu hay che đậy. Ta sẽ nói cho hết thảy các ngươi biết về mỗi một thứ mà các ngươi phải hiểu, và Ta tuyệt đối sẽ không nói bất kỳ điều gì các ngươi không nên biết, kẻo các ngươi sẽ không thể đứng vững. Đừng bám víu vào những điều nhỏ nhặt và bởi đó mà đánh mất những điều quan trọng – điều đó thực sự không đáng. Hãy tin rằng Ta là Đức Chúa Trời toàn năng, và sau đó mọi thứ sẽ được hoàn thành và tất cả sẽ trở nên thoải mái và dễ chịu. Đây là cách ta làm việc. Bất kỳ ai tin, Ta cho phép họ nhìn thấy, và bất kỳ ai không tin, Ta không cho phép họ biết, và Ta không bao giờ để họ hiểu. Trong Ta không có tình cảm hay lòng thương xót, và bất kể ai xúc phạm hình phạt của Ta, thì chắc chắn Ta sẽ giết họ mà không ngừng tay, và Ta sẽ xử lý hết thảy họ cùng theo cách đó. Ta đối với mọi người đều như nhau – Ta không có những tình cảm cá nhân và dù thế nào cũng không hành động theo cảm tính. Làm sao con người không thể nhìn thấy sự công chính và oai nghi của Ta thông qua điều này? Đây là sự khôn ngoan của Ta và tâm tính của Ta, điều mà không ai có thể thay đổi và không ai có thể biết trọn vẹn. Tay Ta luôn luôn điều khiển mọi thứ, vào mọi lúc, và Ta luôn luôn sắp đặt mọi thứ để sẵn sàng phục vụ cho Ta. Vô số người đang phục vụ thay Ta để hoàn thành kế hoạch quản lý của Ta, tuy nhiên cuối cùng họ nhìn thấy các phước lành nhưng không thể tận hưởng chúng – thật là đáng thương! Nhưng không ai có thể thay đổi lòng Ta. Đây là sắc lệnh quản trị của Ta (bất kỳ khi nào các sắc lệnh quản trị được đề cập đến, điều này ám chỉ đến điều gì đó mà không ai có thể thay đổi, vì vậy khi Ta phán trong tương lai, nếu Ta đã quyết định điều gì đó, thì điều đó hoàn toàn chắc chắn là sắc lệnh quản trị của Ta. Hãy nhớ lấy! Đừng xúc phạm điều này, kẻo ngươi phải chịu tổn thất), và đó cũng là một phần trong kế hoạch quản lý của Ta. Đó là công tác của riêng Ta, không phải là việc mà bất kỳ con người nào cũng có thể làm được. Ta phải làm điều này – Ta phải sắp đặt điều này, điều này đủ để thể hiện sự toàn năng của Ta và hiển lộ cơn thạnh nộ của Ta.

Hầu hết mọi người vẫn không biết và không rõ về nhân tính của Ta. Ta đã phán điều đó vài lần, nhưng các ngươi vẫn còn mơ hồ và không hiểu nhiều. Tuy nhiên đây là công tác của Ta, và bây giờ, tại thời điểm này, bất kỳ ai biết thì biết, và bất kỳ ai không biết thì Ta không ép buộc. Chỉ có thể là cách này thôi. Ta đã phán rõ ràng về điều đó, và sau này Ta sẽ không phán lại điều đó nữa (bởi vì Ta đã phán quá nhiều, và Ta phán rất rõ ràng. Người nào biết Ta thì chắc chắn có công tác của Đức Thánh Linh và chắc chắn là một trong số các con trai đầu lòng của Ta. Người nào không biết Ta thì nhất định là không phải, chứng tỏ rằng Ta đã rút Thần của Ta khỏi họ). Nhưng cuối cùng, Ta sẽ khiến cho mọi người đều biết đến Ta – hoàn toàn biết đến Ta, cả trong nhân tính của Ta lẫn trong thần tính của Ta. Đây là các bước công tác của Ta, và Ta phải làm theo cách này. Đây cũng là sắc lệnh quản trị của Ta. Mọi người phải gọi Ta là Đức Chúa Trời có một và thật, ngợi khen và hoan hô Ta không ngừng.

Kế hoạch quản lý của Ta đã thành toàn, và mọi thứ đã được hoàn thành từ lâu. Trong mắt con người, có vẻ như rất nhiều công tác của Ta vẫn đang được tiến hành, nhưng Ta đã sắp xếp nó một cách thích hợp, và tất cả những gì đang chờ đợi là nó được hoàn thành theo các bước của Ta, lần lượt từng nhiệm vụ một (điều này là vì trước cuộc sáng thế Ta đã định trước ai có thể đứng vững trong sự thử luyện, ai không thể được Ta chọn và định trước, và ai không thể chia sẻ nỗi đau khổ của Ta. Những ai có thể chia sẻ nỗi đau khổ của Ta – nghĩa là, những người đã được Ta định trước và chọn, chắc chắn Ta sẽ giữ họ và khiến cho họ vượt qua mọi sự). Ta chắc chắn trong lòng về việc người nào giữ vai trò nào. Ta biết rất rõ ai là người dâng sự phục vụ cho Ta, ai là con trai đầu lòng, và ai ở trong số các con trai Ta và dân sự Ta. Ta biết điều này như lòng bàn tay Ta. Bất kỳ ai mà Ta đã phán trong quá khứ là con trai đầu lòng thì giờ đây vẫn là con trai đầu lòng, và bất kỳ ai mà Ta đã phán trong quá khứ không phải là con trai đầu lòng thì giờ đây vẫn không phải là con trai đầu lòng. Bất kỳ điều gì Ta làm, Ta cũng không hối tiếc, và không dễ dàng thay đổi nó. Ta muốn nói những gì Ta phán (trong Ta không có gì là phù phiếm), và điều đó không bao giờ thay đổi! Những ai phục vụ cho Ta thì luôn luôn phục vụ cho Ta: Họ là gia súc của Ta; họ là những con ngựa của Ta (nhưng những người này không bao giờ hiểu về những điều thuộc linh; khi Ta sử dụng họ thì họ hữu ích, như khi Ta không sử dụng họ, thì Ta giết họ. Khi Ta nói về gia súc và ngựa, là Ta muốn nói về những người không hiểu về những điều thuộc linh, những người không biết Ta, và những người không vâng lời Ta, và ngay cả khi họ vâng lời và đầu phục, giản dị và trung thực, thì họ vẫn là những con gia súc và ngựa thực sự). Giờ đây, hầu hết mọi người đều phóng đãng và vô độ trước Ta, cười nói huyên náo, hành xử bất kính – họ chỉ thấy nhân tính của Ta, mà không thấy thần tính của Ta. Trong nhân tính của Ta những hành vi này có thể cho qua và Ta có thể ép mình tha thứ cho họ, nhưng trong thần tính của Ta thì điều đó không dễ dàng như vậy. Trong tương lai, Ta sẽ phân xử rằng ngươi đã phạm tội báng bổ. Nói cách khác, nhân tính của Ta có thể bị xúc phạm, nhưng thần tính của Ta thì không thể, và bất kỳ ai xung đột với Ta dù ít nhất, thì Ta cũng sẽ phán xét ngay lập tức, không chậm trễ. Đừng nghĩ rằng bởi vì ngươi đã kết giao trong nhiều năm với thân vị này của Ta và trở nên thân thuộc với Ta, mà ngươi có thể nói và hành động bừa bãi. Ta thực sự không quan tâm! Bất kể người đó là ai, thì Ta cũng sẽ đối xử với họ bằng sự công chính. Đây là tính công chính của Ta.

Những lẽ mầu nhiệm của Ta được tỏ lộ cho con người từng ngày, và chúng trở nên rõ ràng hơn từng ngày, theo các giai đoạn mặc khải, điều này đủ để thể hiện tiến độ công tác của Ta. Đây là sự khôn ngoan của Ta (Ta không phán trực tiếp điều đó. Ta khai sáng các con trai đầu lòng của Ta và làm đui mù con cháu của con rồng lớn sắc đỏ). Hơn nữa, ngày nay Ta sẽ tỏ lộ lẽ mầu nhiệm của Ta cho các ngươi qua Con trai của Ta. Ngày nay Ta sẽ tỏ lộ cho các ngươi những gì mà con người không thể tưởng tượng được, để các ngươi biết cặn kẽ và hiểu rõ ràng. Hơn nữa, lẽ mầu nhiệm này tồn tại trong mọi người ngoài các con trai đầu lòng của Ta, nhưng không ai có thể hiểu nó. Mặc dù nó ở đó trong mỗi người, nhưng không ai có thể nhận ra nó. Ta đang phán điều gì? Trong công tác của Ta và trong những lời phán của Ta trong giai đoạn này, Ta thường xuyên đề cập đến con rồng lớn sắc đỏ, Sa-tan, ma quỷ, và thiên sứ trưởng. Họ là ai? Mối quan hệ của họ là gì? Những gì được thể hiện trong những điều này? Những biểu hiện của con rồng lớn sắc đỏ là sự chống đối Ta, thiếu hiểu biết và thông tỏ về những ý nghĩa trong lời Ta, thường xuyên bức hại Ta, và tìm cách sử dụng các mưu đồ để làm gián đoạn sự quản lý của Ta. Sa-tan được hiển lộ như sau: tranh giành với Ta vì quyền lực, muốn chiếm hữu dân sự được Ta chọn, và thốt ra những lời tiêu cực để lừa gạt dân sự của Ta. Những sự thể hiện của ma quỷ (những kẻ không chấp nhận danh Ta, những kẻ không tin, hết thảy đều là ma quỷ) như sau: ham muốn những thú vui của xác thịt, đắm chìm trong những dục vọng xấu xa, sống trong sự giam cầm của Sa-tan, một số chống đối Ta và một số ủng hộ Ta (nhưng không chứng tỏ chúng là các con trai yêu dấu của Ta). Những biểu hiện của thiên sứ trưởng như sau: nói năng xấc xược, không tin kính, thường áp dụng giọng điệu của Ta để lên lớp con người, chỉ tập trung vào việc bắt chước Ta về bề ngoài, ăn những gì Ta ăn và sử dụng những gì Ta sử dụng; nói tóm lại, muốn được ngang hàng với Ta, tham vọng nhưng thiếu tố chất của Ta và không có sự sống của Ta, và là một mẩu rác rưởi. Sa-tan, ma quỷ và thiên sứ trưởng đều là những biểu hiện điển hình của con rồng lớn sắc đỏ, vì vậy những ai không do Ta định trước và chọn hết thảy đều là con cháu của con rồng lớn sắc đỏ: Điều này tuyệt đối là như thế! Đây là hết thảy kẻ thù của Ta. (Tuy nhiên, ngoại trừ sự phá vỡ của Sa-tan. Nếu bản tính của ngươi là tố chất của Ta, thì không ai có thể thay đổi nó. Bởi vì giờ đây ngươi vẫn sống trong xác thịt, nên thỉnh thoảng ngươi sẽ phải đối mặt với những cám dỗ của Sa-tan – điều này là không thể tránh khỏi – nhưng ngươi phải luôn luôn cẩn thận). Do đó, Ta sẽ loại bỏ hết thảy con cháu của con rồng lớn sắc đỏ ngoại trừ các con trai đầu lòng của Ta. Bản tính của chúng không bao giờ có thể thay đổi – đó là tố chất của Sa-tan. Chính ma quỷ là kẻ mà chúng biểu lộ, và chính thiên sứ trưởng là kẻ mà chúng sống bày tỏ ra. Điều này hoàn toàn đúng. Con rồng lớn sắc đỏ mà Ta nói đến không phải là một con rồng đỏ to lớn; mà đúng hơn nó là ác thần đối nghịch với Ta, vì điều này mà “con rồng lớn sắc đỏ” là một từ đồng nghĩa. Vì vậy, hết thảy các linh ngoài Đức Thánh Linh đều là các ác thần, và cũng có thể nói là con cháu của con rồng lớn sắc đỏ. Hết thảy điều này nên hết sức rõ ràng cho tất cả mọi người.

Trước: Chương 95

Tiếp theo: Chương 97

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Chương 27

Hành vi của con người chưa bao giờ làm lay động trái tim Ta, chưa từng được Ta xem là quý giá. Trong mắt của con người, Ta luôn đối xử với...

Chương 47

Để làm cho đời sống của nhân loại trưởng thành, và để nhân loại và Ta, cùng chung một khát vọng, có thể đạt được kết quả, Ta đã luôn chiếu...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger