Chứng ngôn về trải nghiệm trước ghế phán xét của Đấng Christ

Chứng Ngôn Về Trải Nghiệm Trước Tòa Phán Xét Của Đấng Christ

Tập I

Sự phán xét trước tòa lớn và trắng của những ngày sau rốt đã bắt đầu! Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của những ngày sau rốt, đã bày tỏ lẽ thật để thực hiện công việc phán xét và làm cho tinh sạch nhân loại của Ngài. Thông qua những sự mặc khải và phán xét của lời Đức Chúa Trời, dân sự được Ngài chọn đang dần dần nhận ra sự thật về sự bại hoại xấu xa của mình và tìm được đường lối để thoát khỏi ảnh hưởng của Sa-tan và đạt được sự cứu rỗi, cũng như dần thấy được một sự thay đổi trong tâm tính sống của mình. Những trải nghiệm thực tế này chứng thực rằng công tác phán xét được Đức Chúa Trời Toàn Năng thực hiện là công tác làm cho tinh sạch và cứu rỗi triệt để nhân loại.

Lời chứng trải nghiệm

Tải xuống

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger