Lời xuất hiện trong xác thịt

Quyển 2, Về việc biết Đức Chúa Trời

Về việc biết Đức Chúa Trời, quyển thứ hai của Lời xuất hiện trong xác thịt, chứa đựng những lời phán dành cho toàn thể nhân loại của Đấng Christ của thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời Toàn Năng, tiếp sau những lời phán trong trong Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời giải thích nhiều lẽ thật khác nhau như công tác Ngài đã làm kể từ khi sáng thế, ý muốn của Ngài và những kỳ vọng của Ngài về nhân loại chứa đựng trong công tác đó, sự tuôn đổ toàn bộ về việc Đức Chúa Trời có gì và là gì từ công tác của Ngài, cũng như sự công chính của Ngài, thẩm quyền của Ngài, sự thánh khiết của Ngài, và sự thật rằng Ngài là nguồn sống cho muôn vật. Sau khi đọc cuốn sách này, những người thực sự tin Đức Chúa Trời sẽ có thể xác nhận rằng Đấng có thể làm công tác này và tuôn đổ những tâm tính này là Đấng có quyền tối thượng trên mọi sự, và họ cũng có thể thực sự biết về thân phận của Đức Chúa Trời, địa vị của Ngài, và thực chất của Ngài, bởi đó xác nhận rằng Đấng Christ của thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời Toàn Năng, là chính Đức Chúa Trời, là Đấng độc nhất.

Những lời phán bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger