Những lời phán bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt (Tuyển tập)

Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời

Quyển sách này tuyển chọn tất cả những lời được bày tỏ bởi Đức Chúa Trời Toàn Năng cho công tác phán xét của Ngài trong thời kỳ sau rốt, chủ yếu được trích từ “Lời xuất hiện trong xác thịt, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời”. Đây là những lẽ thật mà mỗi người tìm kiếm và tìm hiểu công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt đều cần khẩn cấp đạt được. Những bày tỏ của Đức Chúa Trời trong quyển sách này chính là những gì Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh như đã được tiên tri trong Sách Khải Huyền. Những lời hiện thời này của Đức Chúa Trời là minh chứng tốt nhất cho sự xuất hiện và công tác của Ngài, cũng như là minh chứng tốt nhất cho thực tế rằng Đấng Christ là lẽ thật, đường đi, và sự sống. Quyển sách này nhằm giúp cho tất cả những ai khao khát sự xuất hiện của Đức Chúa Trời có thể nghe tiếng Ngài sớm nhất có thể. Chúng tôi hy vọng hết thảy những ai đang chờ đợi Chúa đến cũng như mong chờ sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời đều sẽ có thể đọc quyển sách này.

Những lời phán bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger