Những lời phán bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt (Tuyển tập)

Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời

Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của những ngày sau rốt, bày tỏ lời Ngài để phán xét và làm cho tinh sạch mọi người, dẫn dắt họ vào thời đại mới: Thời đại Vương quốc. Chỉ những ai chấp nhận công tác phán xét của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong những ngày sau rốt, và vui hưởng sự chăm tưới và chu cấp của lời Đức Chúa Trời, mới có thể thật sự sống trong sự sáng, nhờ đó đạt được lẽ thật, đường đi, và sự sống.

Những lời phán của Đấng Christ

Tải xuống