Đức tin và cuộc sống

21 bài viết

Tin vào Đức Chúa Trời nghĩa là gì?

Tác giả: Huafei Điều mà Đức Chúa Trời đòi hỏi ở mỗi Cơ đốc nhân chúng ta là phải có đức tin chân chính. Có nhiều ví dụ được ghi lại trong Kinh Thánh …