Lời xuất hiện trong xác thịt

Quyển 6, Về việc mưu cầu lẽ thật I

Về việc mưu cầu lẽ thật là quyển thứ sáu của Lời xuất hiện trong xác thịt. Sách này chứa mối thông công và rao giảng chuyên biệt của Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt, cho các hội thánh. Các bài giảng và thông công này giải thích rõ ràng, minh bạch về việc mưu cầu lẽ thật nghĩa là gì, và mưu cầu lẽ thật là gì, phơi bày những quan niệm sai lầm và những sự hiểu biết sai lệch khác nhau của con người về việc mưu cầu lẽ thật, cũng như những suy nghĩ, quan điểm sai lầm khác nhau, và những cảm xúc tiêu cực của con người, đồng thời phân tích và phân định chúng. Ngoài ra, những bài giảng và mối thông công này chỉ ra cho con người những con đường để mưu cầu lẽ thật và bước vào sự thực tế. Những lẽ thật này là vô cùng quan trọng để những người mưu cầu lẽ thật đạt được sự cứu rỗi.

Những lời phán bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Tải xuống

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger