Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Lời xuất hiện trong xác thịt

Quyển 3, Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt là quyển thứ ba của Lời xuất hiện trong xác thịt do Đức Chúa Trời Toàn Năng bày tỏ. Phần thứ nhất của sách bao gồm những bài giảng và thông công của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong khi nhóm họp, phần thứ hai gồm những lời giảng của Đức Chúa Trời Toàn Năng với các lãnh đạo và người làm công, và phần thứ ba gồm sự thông công của Đức Chúa Trời Toàn Năng với một số người trong nhóm dân sự được Ngài chọn. Những bài giảng và thông công này đề cập đến những vấn đề tồn tại trong hội thánh, cũng như những khó khăn thực tế đối với lối vào sự sống của những người được Đức Chúa Trời chọn. Chúng không những chỉ ra thực chất và tình hình hiện tại của mọi người, mà còn soi sáng cho mọi người thấy những mục tiêu mà họ nên mưu cầu. Chúng vô cùng hữu ích đối với việc mọi người hiểu được lẽ thật và đạt được lối vào sự sống.

Những lời phán bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Tải xuống

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger