Loạt bài giảng: Tìm kiếm Đức tin Chân chính | Phân biệt Christ giả với Đấng Christ thật

06/06/2023

Các bạn có biết Đấng Christ là ai không? Nếu các bạn biết Đấng Christ là Đấng Cứu Thế đến trong thế gian, thì hiện giờ các thảm họa đang ập xuống và thời kỳ sau rốt đã đến, các bạn có nghĩ mình cần một Đấng Cứu Thế không? Nếu cần một Đấng Cứu Thế thì các bạn có biết mình cần ai cứu rỗi không? Chính Đức Chúa Jêsus đã tiên tri “sự Con người đến”, “Con người đã hiển hiện”, “Con người đến”, và “Con người trong ngày của Ngài”, cho thấy rằng khi Chúa tái lâm, Ngài sẽ nhập thể làm Con người một lần nữa,và đây mới là sự xuất hiện của Đấng Christ trước nhân loại. Đức Chúa Jêsus cũng đã tiên tri rằng vào thời kỳ sau rốt, các Christ giả sẽ đến để mê hoặc mọi người. Các bạn có biết cách để phân biệt Đấng Christ thật và các Christ giả không? Các bạn có biết cách nghênh tiếp Đấng Cứu Thế không? Chuyện này liên quan đến thành công hay thất bại trong đức tin và liên quan đến kết cục và đích đến tối hậu của mọi người. Tập này của “Tìm kiếm Đức tin Chân chính” sẽ dẫn dắt các bạn tìm kiếm lẽ thật và tìm ra câu trả lời.

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Leave a Reply

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger