Những chỉ dẫn cho việc truyền bá Phúc Âm của vương quốc

Những chỉ dẫn cho việc truyền bá Phúc Âm của vương quốc

Cuốn sách này tập hợp các câu hỏi và quan niệm phổ biến đối với những người tìm kiếm và tra cứu con đường thật, từ đó cung cấp các giải pháp tích hợp những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Các câu hỏi và trả lời này có lợi ích rất lớn đối với con người trong việc hiểu lẽ thật và tra cứu con đường thật, và cũng là tài liệu tham khảo không thể thiếu cho dân sự được Đức Chúa Trời chọn khi họ loan truyền những lời Ngài và chứng thực cho công tác của Ngài. Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng Ngài, và khi đã đọc cuốn sách này, nếu họ có thể khám phá lẽ thật và nhận ra rằng những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng là tiếng của Đức Chúa Trời, thì họ là những nữ đồng trinh khôn đã chào đón Chúa.

Sách Phúc Âm

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger