4. Mặc dù các bạn tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng, đọc những lời Đức Chúa Trời Toàn Năng và cầu nguyện đến danh của Đức Chúa Trời Toàn Năng, nhưng ĐCSTQ đang phát tán thông tin nói rằng Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng do một người lập nên, và các bạn làm bất cứ điều gì ông ấy nói. Các bạn chứng thực rằng người này là một thầy tế lễ, một người được Đức Chúa Trời sử dụng, và rằng ông ấy chịu trách nhiệm về mọi công việc hành chính. Tôi không thể hiểu được – chính xác ai đã thành lập Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng? Nguồn gốc của nó là gì? Các bạn có thể giải thích điều này không?

Những trích dẫn từ bài giảng và buổi thông công để tham khảo:

Tất cả những ai tin vào Chúa đều nhận thức rằng Do Thái giáo và Cơ Đốc giáo có nguồn gốc từ sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời; chúng phát sinh từ công tác của Đức Chúa Trời. Do Thái giáo ra đời vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời xuất hiện, thực hiện công tác của Ngài và ban hành luật pháp, còn Cơ Đốc giáo ra đời vì Đức Chúa Jêsus xuất hiện và thực hiện công tác cứu chuộc. Không một con người nào có thể lập nên những tôn giáo như vậy. Tương tự như vậy, Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng ra đời vì Đức Chúa Trời Toàn Năng đã xuất hiện, đang thực hiện công tác của Ngài, bày tỏ nhiều lẽ thật, và thực hiện công tác phán xét trong thời kỳ sau rốt. Nhân loại bại hoại không có lẽ thật, và sẽ mãi mãi không có khả năng bày tỏ lẽ thật — vậy làm sao một con người có thể lập nên một hội thánh lớn như vậy? Liệu ngươi có tin không nếu ai đó nói rằng Do Thái giáo được lập nên bởi Môi-se, còn Cơ Đốc giáo được lập nên bởi Phao-lô? Chắc chắn, ngươi sẽ không tin. Và do đó, tuyên bố của ĐCSTQ rằng Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng được thành lập bởi một con người càng là một lời nói hiểm độc, nó hoàn toàn không có cơ sở. Trong thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời Toàn Năng đã bày tỏ nhiều lời, và tất cả những ai đọc lời Đức Chúa Trời Toàn Năng đều thừa nhận rằng chúng là lẽ thật. Những người này bị chinh phục bởi lời Đức Chúa Trời Toàn Năng và chấp nhận Đức Chúa Trời Toàn Năng, và không thể nghi ngờ rằng Đấng mà họ tin vào là Đức Chúa Trời Toàn Năng. Do đó, Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng chỉ có thể dấy lên từ sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng và được lập nên bởi Đức Chúa Trời Toàn Năng — điều này không còn nghi ngờ gì nữa. Trong thời gian công tác của Ngài, người được Đức Chúa Trời Toàn Năng sử dụng và dựng nên là người dẫn dắt những người được chọn làm công tác của Hội thánh. Trong khi đó, để đàn áp, tấn công và tiêu diệt hội thánh, ĐCSTQ nói rằng hội thánh được thành lập bởi một người nào đó. Điều này chẳng phải nực cười sao? Hiển nhiên là mục đích của việc ĐCSTQ nói điều này là để truyền bá thông tin sai lệch, làm mất uy tín và tiêu diệt Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng. Nhưng ĐCSTQ có đạt được những gì mình muốn không? Không. Ngày nay, công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng đã đến được nhiều quốc gia trên thế giới, điều này chứng tỏ như sau: tsất cả những tuyên bố rằng Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng được thành lập bởi một người nào đó đều là những âm mưu giả dối của Sa-tan, những âm mưu mà chỉ có khả năng lừa dối những kẻ ngu ngốc và thiếu hiểu biết.

Trong Thời đại Ân Điển, Đức Chúa Jêsus đã hứa với những người theo Ngài, “Khi ta đã đi, và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó(Giăng 14:3). Ngài cũng đã tiên tri rằng: “Vì như chớp phát ra từ phương đông, nháng đến phương tây, thì sự Con người đến sẽ cũng thể ấy(Ma-thi-ơ 24:27). Trong những ngày sau rốt, như chính Ngài đã hứa và tiên đoán, Đức Chúa Trời đã một lần nữa trở nên xác thịt và giáng trần xuống phía Đông của thế giới – Trung Quốc – để thực hiện công việc phán xét, hành phạt, làm tinh sạch, và cứu rỗi bằng cách dùng lời Ngài, trên nền tảng công việc cứu chuộc của Đức Chúa Jêsus. Theo đó, những lời tiên tri của Kinh Thánh: “là khi sự phán xét sẽ khởi từ nhà Ðức Chúa Trời(1 Phi-e-rơ 4:17). và “Ai có tai, hãy nghe lời Ðức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh(Khải Huyền 2:7). cũng đã được ứng nghiệm. Công việc của Đức Chúa Trời của những ngày sau rốt đã kết thúc Thời đại Ân điển và khởi đầu Thời đại Vương quốc. Khi Phúc Âm của vương quốc Đức Chúa Trời Toàn Năng lan truyền nhanh chóng ở Trung Quốc Đại Lục, những người thuộc mọi tôn giáo và giáo phái yêu lẽ thật và khao khát Đức Chúa Trời xuất hiện đã đọc những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng và nhận ra chúng là lẽ thật, là tiếng của Đức Chúa Trời. Họ trở nên chắc chắn rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đức Chúa Jêsus đã trở lại, và lần lượt từng người một, họ đã chấp nhận Đức Chúa Trời Toàn Năng. Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng đã ra đời. Như được chứng minh bằng thực tế, việc Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng ra đời hoàn toàn là kết quả của sự xuất hiện và công việc của Đức Chúa Trời Toàn Năng, và không được thành lập bởi bất kỳ con người nào. Điều này là bởi những người được chọn trong Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Trời Toàn Năng, tuân phục công việc của Ngài, và chấp nhận tất cả những lẽ thật được Ngài bày tỏ. Do vậy, thật hiển nhiên rằng những người được chọn này tin ở Đấng Christ đã nhập thể trong những ngày sau rốt, Đức Chúa Trời hiện thực vốn là Thần Linh hiện thân trong xác phàm, thay vì tin vào bất kỳ người nào. Bề ngoài, Đức Chúa Trời Toàn Năng chẳng khác nào một Con người bình thường, nhưng về thực chất, Ngài là hiện thân của Thần của Đức Chúa Trời là là lẽ thật, đường đi, và sự sống. Công việc và lời của Ngài là biểu hiện trực tiếp cho Thần của Đức Chúa Trời và là sự đích thân xuất hiện của Đức Chúa Trời. Do đó, Ngài là Đức Chúa Trời hiện thực được nhập thể.

Vào năm 1991, Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của những ngày sau rốt, đã chính thức bắt đầu thực hiện công tác của Ngài ở Trung Quốc. Sau đó, Ngài đã bày tỏ hàng triệu lời phán và bắt đầu công việc phán xét của tòa lớn và trắng trong những ngày sau rốt. Như lời Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Công tác phán xét là công tác của riêng Đức Chúa Trời, do đó, đương nhiên nó phải được chính Đức Chúa Trời thực hiện; con người không thể thay Ngài làm việc đó. Bởi vì sự phán xét là việc dùng lẽ thật để chinh phục nhân loại, nên chắc chắn Đức Chúa Trời vẫn sẽ xuất hiện trong hình ảnh nhập thể để thực hiện công tác này giữa con người. Điều đó có nghĩa là, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt sẽ dùng lẽ thật để dạy dỗ dân chúng trên khắp thế gian và giúp họ biết đến mọi lẽ thật. Đây là công tác phán xét của Đức Chúa Trời(Đấng Christ thực hiện công tác phán xét bằng lẽ thật, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Đức Chúa Trời làm công tác của lời trong thời kỳ sau rốt, và những lời đó là của Đức Thánh Linh, bởi Đức Chúa Trời là Đức Thánh Linh và cũng có thể trở nên xác thịt; bởi thế, những lời của Đức Thánh Linh, như đã nói đến trong quá khứ, là những lời của Đức Chúa Trời nhập thể ngày hôm nay. … Để Đức Chúa Trời phán lời nhằm thực hiện công tác, Ngài phải trở nên xác thịt, nếu không thì công tác của Ngài sẽ chẳng thể nào hoàn tất được mục tiêu của nó(Con người đã giới hạn Đức Chúa Trời theo quan niệm của mình sao có thể nhận lãnh sự mặc khải của Đức Chúa Trời được? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Bởi sự xuất hiện và những lời của Đấng Christ của những ngày sau rốt, ngày càng có nhiều người khao khát và tìm kiếm lẽ thật được chinh phục và thanh tẩy bởi lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, và đã nhìn thấy qua sự phán xét và hình phạt của Đức Chúa Trời sự xuất hiện của Đức Chúa Trời và sự trở lại của Đấng Cứu Chuộc. Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng hình thành nhờ sự xuất hiện và công việc của Đức Chúa Trời Toàn Năng – Đức Chúa Jêsus đã trở lại – Đấng Christ của những ngày sau rốt, và cũng chịu sự phán xét và hình phạt công chính của Ngài. Hội thánh bao gồm tất cả những người thực sự chấp thuận công việc của Đức Chúa Trời Toàn Năng của những ngày sau rốt và được chinh phục và được cứu rỗi bởi lời của Đức Chúa Trời. Nó đã được thành lập hoàn toàn bởi chính Đức Chúa Trời Toàn Năng, và được lãnh đạo và chăn dắt bởi Ngài, và nó không hề được thành lập bởi bất kỳ người nào. Đây là thực tế được tất cả những người được chọn trong Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng thừa nhận. Bất kỳ ai được sử dụng bởi Đức Chúa Trời nhập thể đều được Đức Chúa Trời định sẵn, và được Đức Chúa Trời trực tiếp chỉ định và chứng thực, cũng như Đức Chúa Jêsus đã trực tiếp chọn và chỉ định mười hai sứ đồ. Những người được sử dụng bởi Đức Chúa Trời chỉ phối hợp với công việc của Ngài, và không bao giờ có thể thực hiện công việc của Đức Chúa Trời thay cho Ngài. Bởi vì nhân loại bại hoại không có lẽ thật và không bao giờ có thể bày tỏ lẽ thật, càng không thể thành lập một hội thánh, nên Hội thánh không được thành lập bởi những người được Đức Chúa Trời sử dụng, và những người được chọn của Đức Chúa Trời cũng không tin vào hoặc đi theo họ. Các hội thánh của Thời đại Ân điển không được thành lập bởi Phao-lô và những sứ đồ khác, mà là sản phẩm của công việc của Đức Chúa Jêsus và được thành lập bởi chính Đức Chúa Jêsus. Tương tự, Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng trong những ngày sau rốt không được thiết lập bởi người được Đức Chúa Trời sử dụng, mà là sản phẩm của công việc của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Người được Đức Chúa Trời sử dụng chỉ chăm tưới, cung cấp, và lãnh đạo hội thánh, thực hiện bổn phận của con người. Mặc dù những người được chọn của Đức Chúa Trời được lãnh đạo, chăm tưới, và cung cấp bởi người được Đức Chúa Trời sử dụng, nhưng họ chỉ tin và đi theo không ai khác ngoài Đức Chúa Trời Toàn Năng, chấp nhận và tuân phục lời và công việc của Ngài. Đây là thực tế mà không ai có thể chối cãi. Bởi sự xuất hiện và công việc của Đức Chúa Trời nhập thể trong những ngày sau rốt, nhiều người thực sự tin vào Chúa ở tất cả các giáo phái cuối cùng đã nghe được tiếng của Đức Chúa Trời, đã thấy rằng Đức Chúa Jêsus đã đến và thực hiện công việc phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời, và họ đều đã xác nhận rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đức Chúa Jêsus trở lại – và do đó, họ đã chấp nhận công việc của Ngài trong những ngày sau rốt. Tất cả những người được chinh phục bởi lời Đức Chúa Trời Toàn Năng trở nên khuất phục trước danh của Ngài, và tất cả những người được chọn của Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng cầu nguyện với Đức Chúa Trời Toàn Năng, và đi theo, vâng phục và thờ phụng Ngài. Dân sự được chọn ở Trung Quốc là những người đầu tiên trải nghiệm công việc phán xét và hành phạt của Đức Chúa Trời, trân trọng tâm tính công chính của Ngài, và thấy được sự oai nghi và thạnh nộ của Ngài. Họ vì thế đã được chinh phục hoàn toàn bởi lời của Đức Chúa Trời và đã phủ phục trước Đức Chúa Trời Toàn Năng, sẵn sàng vâng phục và chấp nhận sự phán xét và hành phạt của lời Đức Chúa Trời. Họ đã thực sự ăn năn và thay đổi, và nhờ đó, họ đã có được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời.

—Bài Thông Công Bên Trên

Trước: 3. Tôi thấy rằng Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng không làm gì khác ngoài việc truyền bá Phúc Âm và chứng thực cho công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời, yêu cầu mọi người nên trung thực và đi con đường đúng của đời sống con người. Nhưng ĐCSTQ đang phát tán thông tin nói rằng mục đích cuối cùng của hội thánh trong việc truyền bá Phúc Âm là để lật đổ sự thống trị của ĐCSTQ. Làm sao tôi có thể biết được những lời của ĐCSTQ là đúng hay sai?

Tiếp theo: 5. Sau vụ việc ở Chiêu Viễn, Sơn Đông vào ngày 28 tháng 5, chính quyền ĐCSTQ đã tăng cường nỗ lực tấn công các hội thánh tư gia, và thậm chí còn đi xa đến mức huy động cảnh sát vũ trang để đàn áp và triệt phá Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng. Nhiều người đã bày tỏ sự nghi ngờ về vụ việc ở Chiêu Viễn, họ tin rằng đây là một âm mưu của ĐCSTQ để tấn công và đàn áp Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng bằng cách ngụy tạo một vụ án giả để khiến dư luận chống lại hội thánh. Mặc dù vậy, vụ án đã được xét xử công khai trong một phiên tòa của ĐCSTQ và được các hãng truyền thông lớn của Trung Quốc đưa tin, và một số người tin những gì ĐCSTQ đã nói. Chúng tôi muốn nghe suy nghĩ của các bạn về vụ việc ở Chiêu Viễn.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger