5. Các bạn chứng thực rằng Chúa đã tái lâm để thực hiện công tác phán xét trong thời kỳ sau rốt nhưng Đức Chúa Jêsus phán: “Vì nếu ta không đi, Ðấng Yên ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu; song nếu ta đi, thì ta sẽ sai Ngài đến. Khi Ngài đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét(Giăng 16:7-8). Chúng tôi tin rằng sau khi Đức Chúa Jêsus phục sinh và thăng thiên, Đức Thánh Linh đã ngự xuống để làm việc trên con người trong Lễ Ngũ Tuần, quở trách thế gian về tội lỗi, về sự công chính và về sự phán xét. Chừng nào mà chúng tôi xưng tội lỗi của mình và ăn năn với Chúa, thì chúng tôi sẽ vẫn chịu sự khiển trách và sửa dạy của Đức Thánh Linh, và đây là sự phán xét của Chúa đối với chúng tôi. Chính xác thì sự khác biệt giữa công tác phán xét trong thời kỳ sau rốt mà các bạn nói đến và công tác của Đức Chúa Jêsus là gì?

Câu trả lời:

Chỉ dựa trên lời Đức Chúa Jêsus phán rằng “Vì nếu ta không đi, Ðấng Yên ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu; song nếu ta đi, thì ta sẽ sai Ngài đến. Khi Ngài đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét(Giăng 16:7-8). anh chị em có dám khẳng định rằng Đức Thánh Linh ngự xuống trong ngày Lễ Ngũ Tuần để hoạt động trong con người và thực hiện công tác phán xét của thời kỳ sau rốt không? Có cơ sở nào cho điều này trong lời Đức Chúa Trời không? Sự hiểu như vậy về lời Đức Chúa Trời có phù hợp với ý muốn của Ngài không? Đức Chúa Jêsus đã phán rõ rằng: “Lại nếu kẻ nào nghe lời ta mà không vâng giữ ấy chẳng phải ta xét đoán kẻ đó; vì ta đến chẳng để xét đoán thế gian, nhưng để cứu chuộc. Người nào bỏ ta ra và không nhận lãnh lời ta, đã có kẻ xét đoán rồi; lời ta đã rao giảng, chính lời đó sẽ xét đoán họ nơi ngày sau cùng(Giăng 12:47-48). Những lời của Đức Chúa Jêsus không mập mờ: Hành động của Ngài không phải là công tác phán xét, và Ngài sẽ chỉ bày tỏ lẽ thật và thực hiện công tác phán xét khi Ngài trở lại trong thời kỳ sau rốt. Do đó, có thể nói một cách chắc rằng lấy công tác của Đức Thánh Linh trong Thời đại Ân điển và gọi đó là công tác phán xét thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời là sai. Khi chúng ta đến trước Chúa để xưng tội và ăn năn, những giọt nước mắt đau khổ chảy dài trên mặt chúng ta, đây chỉ là chúng ta đang được Đức Thánh Linh cảm thúc và khiển trách. Nó có nghĩa là công tác Thời đại Ân điển của Đức Thánh Linh đã có hiệu quả. Nó hoàn toàn khác với công tác phán xét thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời. Để hiểu rõ sự phán xét là gì, chúng ta hãy xem hai đoạn trong lời Đức Chúa Trời Toàn Năng.

Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Khi đề cập đến từ ‘phán xét’, rất có thể ngươi nghĩ đến những lời mà Đức Giê-hô-va đã phán để hướng dẫn dân chúng trong mọi vùng và những lời mà Jêsus đã phán để quở trách người Pha-ri-si. Dù khắc nghiệt, nhưng những lời này không phải là sự phán xét của Đức Chúa Trời đối với con người; chúng chỉ là những lời được Đức Chúa Trời phán trong những môi trường khác nhau, nghĩa là, trong những bối cảnh khác nhau. Những lời này không giống như những lời được phán bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt khi Ngài phán xét con người. Đấng Christ của thời kỳ sau rốt dùng nhiều lẽ thật khác nhau để dạy dỗ con người, để phơi bày bản chất của con người, và để mổ xẻ những lời nói và hành động của con người. Những lời này bao gồm nhiều dạng lẽ thật, chẳng hạn như bổn phận của con người, con người nên vâng lời Đức Chúa Trời như thế nào, con người nên trung thành với Đức Chúa Trời ra sao, con người phải sống trọn nhân tính bình thường, cũng như sự khôn ngoan và tâm tính của Đức Chúa Trời như thế nào, v.v. Tất cả những lời này đều nhắm vào bản chất của con người và tâm tính bại hoại của họ. Cụ thể, những lời vạch trần cách con người hắt hủi Đức Chúa Trời, được phán ra liên quan đến việc con người là hiện thân của Sa-tan và là một thế lực thù địch chống lại Đức Chúa Trời như thế nào. Trong quá trình thực hiện công tác phán xét của mình, Đức Chúa Trời không chỉ đơn giản làm rõ bản tính của con người bằng một vài lời; Ngài phơi bày, xử lý và tỉa sửa qua thời gian dài. Tất cả những phương pháp phơi bày, xử lý và tỉa sửa khác nhau này không thể được thay thế bằng những lời thông thường, mà phải bằng lẽ thật con người tuyệt đối không bao giờ có. Chỉ có những phương pháp như thế này mới có thể được gọi là sự phán xét; chỉ thông qua kiểu phán xét này thì con người mới có thể bị khuất phục và hoàn toàn bị thuyết phục về Đức Chúa Trời, và hơn nữa mới có được kiến thức thực sự về Đức Chúa Trời. Điều mà công tác phán xét mang lại là sự hiểu biết của con người về diện mạo thật của Đức Chúa Trời và sự thật về sự phản nghịch của chính mình. Công tác phán xét cho phép con người đạt được nhiều hiểu biết về ý muốn của Đức Chúa Trời, về mục đích công tác của Đức Chúa Trời, và về những lẽ mầu nhiệm mà họ không thể hiểu được. Nó cũng cho phép con người nhận ra và biết được thực chất bại hoại và nguồn gốc sự bại hoại của mình, cũng như khám phá ra sự xấu xa của con người. Những tác dụng này đều do công tác phán xét mang lại, vì thực chất của công tác này thực ra là công tác mở ra lẽ thật, đường đi và sự sống của Đức Chúa Trời cho tất cả những ai có đức tin vào Ngài. Công tác này là công tác phán xét được thực hiện bởi Đức Chúa Trời(Đấng Christ thực hiện công tác phán xét bằng lẽ thật, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Công tác phán xét là công tác của riêng Đức Chúa Trời, do đó, đương nhiên nó phải được chính Đức Chúa Trời thực hiện; con người không thể thay Ngài làm việc đó. Bởi vì sự phán xét là việc dùng lẽ thật để chinh phục nhân loại, nên chắc chắn Đức Chúa Trời vẫn sẽ xuất hiện trong hình ảnh nhập thể để thực hiện công tác này giữa con người. Điều đó có nghĩa là, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt sẽ dùng lẽ thật để dạy dỗ dân chúng trên khắp thế gian và giúp họ biết đến mọi lẽ thật. Đây là công tác phán xét của Đức Chúa Trời(Đấng Christ thực hiện công tác phán xét bằng lẽ thật, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Đức Chúa Trời Toàn Năng làm rõ sự phán xét là gì và tác dụng của công tác phán xét là gì một cách rất rõ ràng: Công tác phán xét của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt là công tác làm tinh sạch và cứu rỗi con người một lần cho mãi mãi. Nó không phải là chỉ nói một vài lời quở trách và rủa sả nhân loại, cũng không phải là sự bày tỏ một số đoạn văn. Thay vào đó, Đức Chúa Trời bày tỏ một lượng lời vừa đủ. Đức Chúa Trời bày tỏ tất cả các khía cạnh khác nhau của lẽ thật mà con người nên hiểu và bước vào cho sự thanh tẩy và cứu rỗi của mình, và tỏ lộ tất cả những lẽ mầu nhiệm trong kế hoạch quản lý sáu nghìn năm của Ngài đối với nhân loại. Giờ đây, Đức Chúa Trời bày tỏ nhiều hơn hàng trăm, hàng nghìn lần so với những gì Đức Chúa Jêsus đã bày tỏ trong Thời Đại Ân Điển. Trọng tâm của công tác phán xét thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời là sự bày tỏ lẽ thật và sự bày tỏ những lời phán xét nhân loại. Ngài đã phán xét, vạch trần bản tính và tâm tính sa-tan tội lỗi và chống đối Đức Chúa Trời của con người; Ngài đã phơi bày sự thật về sự bại hoại của nhân loại bởi Sa-tan; Ngài đã chứng tỏ tâm tính thánh khiết, công chính và không thể xúc phạm của Đức Chúa Trời; và Ngài đã phán dạy chúng ta nhiều khía cạnh khác nhau của lẽ thật, chẳng hạn như ý muốn và những yêu cầu của Đức Chúa Trời đối với nhân loại, cũng như ai sẽ được cứu rỗi và ai sẽ bị trừng phạt. Chúng ta đã trải nghiệm công tác phán xét thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời, chúng ta hiểu mục đích của kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời, chúng ta thấy rõ bộ mặt ma quỷ của sự chống đối điên cuồng của Sa-tan đối với Đức Chúa Trời, chúng ta hiểu lẽ thật và thực chất của sự bại hoại sâu sắc của mình bởi Sa-tan, và chúng ta biết bản tính sa-tan của chính mình là chống đối và phản bội Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng có một chút kiến thức thật về tâm tính công chính của Đức Chúa Trời, sự toàn năng và khôn ngoan của Ngài và Ngài có gì và là gì. Trong chúng ta sinh lòng kính sợ Đức Chúa Trời, và chúng ta phủ phục mình trên mặt đất, không biết che giấu nỗi xấu hổ của mình đi đâu, cảm thấy rằng mình không thích hợp để sống trước Đức Chúa Trời, ghê tởm chính mình và từ bỏ bản thân trong lòng mình. Chúng ta dần được giải thoát khỏi những ràng buộc của tội lỗi, chúng ta sống thể hiện ra hình tượng giống con người thật sự, và trở thành những người thật sự kính sợ và vâng phục Đức Chúa Trời. Đó là hiệu quả đạt được bằng cách trải nghiệm công tác phán xét thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời – và chỉ công tác này mới là công tác phán xét thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời.

Bây giờ chúng ta hãy nhìn vào Thời đại Ân điển. Mặc dù Đức Chúa Jêsus đã phán một số lời phán xét – những lời lên án và rủa sả những người Pha-ri-si – Ngài chỉ làm công tác cứu chuộc, với trọng tâm là sự tha thứ và yêu cầu mọi người ăn năn, thể hiện lòng thương xót đối với con người, và ban ân điển cho con người. Đó không phải là công tác với trọng tâm là sự phán xét và làm tinh sạch tội lỗi của con người, và vì vậy Đức Chúa Jêsus chỉ bày tỏ một lượng lời có hạn dựa trên công tác cứu chuộc, dạy chúng ta cách ăn năn và xưng tội, cách khiêm nhường và kiên nhẫn, cách để được làm phép báp-tem, vác thập giá của mình, chịu đau khổ, v.v. Tin Chúa, chúng ta chỉ cần xưng tội và ăn năn phù hợp với lời Chúa để tội lỗi của chúng ta được tha và để chúng ta không còn bị luật pháp kết án và xử tử; do đó chúng ta có đủ tư cách để cầu nguyện với Đức Chúa Trời, vui hưởng ân điển và phước lành của Ngài. Đó là hiệu quả đạt được bởi công tác cứu chuộc của Đức Chúa Trời trong Thời đại Ân điển, và nó hoàn toàn khác với hiệu quả đạt được do công tác phán xét của thời kỳ sau rốt. Tuy nhiên, có một số người tin rằng trải nghiệm công tác của Đức Thánh Linh trong Thời đại Ân điển, được Đức Thánh Linh khai sáng, khiển trách và sửa dạy, có những giọt nước mắt đau khổ chảy dài trên mặt khi họ cầu nguyện trước Chúa và thú nhận tội lỗi của mình, và thể hiện những hành vi tốt nhất định, là trải nghiệm sự phán xét của Đức Chúa Trời và được làm tinh sạch. Vậy chúng tôi hỏi anh chị em điều này: Anh chị em có biết gốc rễ tội lỗi của mình không? Anh chị em có biết bản tính thực chất sa-tan chống lại Đức Chúa Trời của mình không? Anh chị em có biết lẽ thật về sự bại hoại sâu sắc của nhân loại không? Anh chị em đã thấy thực chất đồi bại của Sa-tan chưa? Anh chị em có biết tâm tính công chính, oai nghi và không thể xúc phạm của Đức Chúa Trời không? Anh chị em đã thực sự thoát khỏi những ràng buộc và xiềng xích của tội lỗi chưa? Tâm tính sa-tan của anh chị em đã được làm tinh sạch chưa? Anh chị em đã trở thành người kính sợ và vâng phục Đức Chúa Trời chưa? Anh chị em chưa đạt được điều gì trong số này, vậy làm sao anh chị em có thể nói rằng mình đã được làm tinh sạch sau khi trải qua sự phán xét của Đức Chúa Trời? Do vậy, công tác mà Đức Chúa Jêsus đã làm trong Thời Đại Ân Điển không phải là công tác phán xét. Chỉ những gì Đức Chúa Trời Toàn Năng làm trong Thời đại Vương quốc mới là công tác phán xét thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời.

Trước: 4. Các bạn nói rằng nếu chúng tôi không chấp nhận công tác phán xét trong thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời, thì chúng tôi sẽ không được làm cho thanh sạch, và như thế sẽ không xứng đáng để bước vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Chúng tôi không tin điều này. Mặc dù chúng tôi vẫn có thể phạm tội và bị ràng buộc bởi xác thịt, nhưng trong Kinh Thánh có nói rõ rằng: “Trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót; vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại được không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa” (1 Cô-rinh-tô 15:52). Chúng tôi tin rằng Đức Chúa Trời là Đấng toàn năng: Chỉ một lời phán từ Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên trời đất và vạn vật, và chỉ một lời phán từ Đức Chúa Trời có thể khiến kẻ chết sống lại. Khi Đức Chúa Trời đến, Ngài sẽ có thể ngay lập tức thay đổi hình dạng của chúng tôi và cất chúng tôi lên thiên quốc. Do đó, chúng tôi không cần Đức Chúa Trời phải trở nên xác thịt trong thời kỳ sau rốt, bày tỏ lẽ thật và thực hiện công tác phán xét và làm tinh sạch.

Tiếp theo: 6. Các bạn nói rằng Đức Chúa Trời bày tỏ lẽ thật để phán xét và làm thanh sạch con người trong thời kỳ sau rốt. Đức Chúa Trời phán những lời phán xét loài người trong cả Cựu Ước lẫn Tân Ước – sự phán xét của Đức Chúa Trời chưa bao giờ rời khỏi con người. Các bạn cho rằng những lời này không có khả năng phán xét và làm thanh sạch con người sao? Sự khác biệt giữa những lời phán xét được thể hiện bởi Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt và những lời Đức Chúa Trời phán xét con người như được ghi lại trong Kinh Thánh là gì?

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger