2. Trước đây, các mục sư thường rao giảng rằng khi Chúa đến, chúng tôi sẽ được cất lên thiên đàng trước những thảm họa, nhưng bây giờ chúng tôi nhìn thấy mọi kiểu đại họa đang giáng xuống trần gian và chúng tôi chưa được cất lên. Các mục sư nói rằng việc chúng tôi chưa được cất lên có nghĩa là Chúa vẫn chưa tái lâm, rằng Chúa sẽ hiện ra với chúng tôi giữa những thảm họa, và chúng tôi sẽ được cất lên thiên đàng trong khi những thảm họa xảy ra. Tôi không hiểu: Liệu chúng tôi sẽ được cất lên trước những thảm họa hay trong khi chúng xảy ra?

Câu trả lời:

Về câu hỏi các tín đồ được cất lên khi Chúa đến, nhiều mục sư và người giải thích Kinh Thánh đã xác định rằng Chúa sẽ đến và các tín đồ sẽ được cất lên trước khi những thảm họa ập đến. Ấy thế mà ngày nay, các đại họa đã ập đến và những người trong thế giới tôn giáo chưa được cất lên; điều này đã khiến nhiều người bối rối, và về vấn đề này, các mục sư tôn giáo nói rằng: “Việc chúng ta chưa được cất lên trước các thảm họa cho thấy rằng Chúa chưa đến trước khi thảm họa xảy ra. Chúng ta khẳng định rằng Chúa chắc chắn sẽ xuất hiện với chúng ta trong các thảm họa, vì vậy chúng ta sẽ chờ đợi để được cất lên trong các thảm họa.” Đây là lập luận phổ biến nhất trong tôn giáo. Các quan điểm như vậy có đúng không? Chúng có cơ sở trong lời Đức Chúa Trời không? Có thể nào, vì những người của thế giới tôn giáo chưa được cất lên trước các thảm họa, và chưa thấy Chúa ngự xuống trên một đám mây trắng, thì điều này chứng tỏ rằng Chúa chưa đến? Khi Đức Chúa Jêsus xuất hiện và thực hiện công tác của Ngài, các thầy tế lễ cả, kinh sư và những người Pha-ri-si của Do Thái giáo đã không nhận ra Ngài, và đã phủ nhận sự xuất hiện và công tác của Ngài; họ đã không chào đón Đấng Mê-si, nên họ nói rằng Ngài chưa đến. Chẳng phải những mục sư tôn giáo này đang phạm phải cùng một sai lầm giống như những người Pha-ri-si ngần ấy năm trước sao? Chẳng phải họ diễn dịch sai Kinh Thánh khi tùy ý xác định khi nào thì Chúa sẽ đến dựa trên một hoặc hai câu Kinh Thánh sao? Hôm nay, vì các thảm họa đã đến, Chúa quả thực đã không đến một cách công khai trên một đám mây trắng – đây là sự thật. Tuy nhiên, chúng ta đã thấy rằng ở phương Đông, có những người chứng thực cho sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng, những người làm chứng và truyền bá tất cả những lẽ thật do Đức Chúa Trời Toàn Năng bày tỏ, và rằng, giống như một sự sáng vĩ đại, họ đã nhanh chóng lan rộng từ phương Đông sang khắp phương Tây, kích động sự đàn áp và bức hại kịch liệt của chế độ ĐCSTQ, và gây ra những làn sóng chấn động khắp thế giới. Có thực sự là không ai trong thế giới tôn giáo có thể nhìn thấy sự thật này? Điều này ứng nghiệm chính xác lời tiên tri của Đức Chúa Jêsus: “Vì như chớp phát ra từ phương đông, nháng đến phương tây, thì sự Con người đến sẽ cũng thể ấy(Ma-thi-ơ 24:27).

Việc Chúa xuất hiện và thực hiện công tác của Ngài trước các thảm họa là điều không thể nghi ngờ. Trong Sách Khải Huyền có ghi: “Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của Hội thánh Phi-la-đen-phi rằng: Nầy là lời phán của Ðấng thánh, chân thật, là Ðấng có chìa khóa của Ða-vít, mở thì không ai đóng được, đóng thì không ai mở được: Ta biết công việc ngươi; nầy, ta đã mở trước mặt ngươi một cái cửa không ai đóng được; vì ngươi có ít năng lực, mà đã giữ đạo ta, và chẳng chối danh ta. Nầy, ta ban cho ngươi mấy kẻ trong những kẻ thuộc về hội quỉ Sa-tan, chúng nó xưng mình là người Giu-đa, mà kỳ thực không phải, nhưng chúng nó nói dối; nầy, ta sẽ khiến chúng nó đến sấp mình xuống dưới chơn ngươi, và sẽ cho chúng nó biết rằng ta đã yêu ngươi. Vì ngươi đã giữ lời nhịn nhục ta, ta cũng sẽ giữ ngươi khỏi giờ thử thách, là giờ sẽ đến trong khắp thế gian, đặng thử những người ở trên đất. Ta đến mau kíp; hãy giữ điều ngươi có, hầu cho không ai cất lấy mão triều thiên của ngươi. Kẻ nào thắng, ta sẽ cho làm trụ trong đền Ðức Chúa Trời ta, và người sẽ không ra khỏi đó nữa; ta lại sẽ lấy danh Ðức Chúa Trời ta, danh của thành Ðức Chúa Trời ta, là Giê-ru-sa-lem mới từ trên trời, bởi Ðức Chúa Trời ta mà xuống, cùng danh mới ta, mà viết trên người(Khải Huyền 3:7-12). Những lời này đều đã được ứng nghiệm. Trong thời kỳ sau rốt, hội thánh Phi-la-đen-phi là hội thánh được cất lên trước các thảm họa, và tất cả những người được cất lên đều là những người trở về trước Đức Chúa Trời vì họ đã đọc nhiều lời phán của Đức Chúa Trời Toàn Năng và nghe thấy tiếng Đức Chúa Trời. Điều này ứng nghiệm lời Đức Chúa Trời: “Ðến khuya, có tiếng kêu rằng: Kìa, chàng rể đến, hãy đi ra rước người!(Ma-thi-ơ 25:6). “Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó, và nó theo ta(Giăng 10:27). “Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta(Khải Huyền 3:20). Những người chấp nhận Đức Chúa Trời Toàn Năng ăn uống lời Đức Chúa Trời mỗi ngày, và ngồi dự tiệc cưới của Chiên con. Tất cả những ai yêu mến và theo đuổi lẽ thật đều đã trải qua sự phán xét, hình phạt, thử luyện và tinh luyện của Đức Chúa Trời, và họ đã được làm thành những người đắc thắng – họ là những nữ đồng trinh khôn chào đón Chúa. Trong khi đó, những người không chịu chấp nhận Đức Chúa Trời Toàn Năng thì là những nữ đồng trinh dại; họ không nhận ra tiếng Đức Chúa Trời, họ đã lãng phí cơ hội chào đón sự đến của Chúa, và vì thế họ bị bỏ mặc và sa vào những thảm họa. Nhưng sau khi những đại họa bắt đầu trút xuống, một số người nghe thấy tiếng Đức Chúa Trời giữa những thảm họa, họ nhìn thấy chứng ngôn về sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng, và họ chấp nhận Đức Chúa Trời Toàn Năng. Ngày nay, nhiều người trong tôn giáo đang điều tra công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng, họ nhận ra rằng những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng là tiếng Đức Chúa Trời, và ngày càng có nhiều người chấp nhận Đức Chúa Trời Toàn Năng. Những người này là những người được cất lên trong các thảm họa.

Trước: 1. Kinh Thánh có nói: “Kế đến chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa, như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:17). Chúng tôi tin rằng một khi Chúa đến, chúng tôi sẽ được cất lên thẳng vào trong những đám mây trên bầu trời để gặp Ngài. Các bạn chứng thực rằng Chúa đã tái lâm, vậy tại sao chúng tôi chưa được cất lên?

Tiếp theo: 1. Các bạn nói rằng chúng tôi phải chấp nhận công tác phán xét trong thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời, vì chỉ khi đó tâm tính bại hoại xấu xa của chúng tôi mới được làm thanh sạch và thay đổi, và chỉ khi đó chúng tôi mới được bước vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Vì vậy, như Chúa yêu cầu, chúng tôi khiêm nhường và khoan dung, chúng tôi yêu kẻ thù của mình, chúng tôi vác thập tự giá của mình, chúng tôi kỷ luật thân thể mình, chúng tôi từ bỏ những gì của thế gian, chúng tôi làm việc và rao giảng vì Chúa, v.v. Đây chẳng phải là tất cả những thay đổi đã xảy ra trong chúng tôi sao? Các bạn cho rằng điều này vẫn chưa đủ để chúng tôi bước vào thiên quốc sao? Tôi tin rằng miễn là chúng tôi tiếp tục phấn đấu theo cách này, thì chúng tôi sẽ trở nên thánh khiết và sẽ bước vào thiên quốc.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger