4. Tôi đã nghiên cứu Kinh Thánh hơn hai mươi năm. Tôi đã biết được rằng mặc dù Kinh Thánh được viết bởi hơn 40 tác giả khác nhau vào những thời điểm khác nhau, nhưng nó không có một sai sót nào. Điều này chứng tỏ rằng Đức Chúa Trời là tác giả thực sự của Kinh Thánh, và rằng toàn bộ Kinh Thánh đều đến từ Đức Thánh Linh.

Những câu Kinh Thánh tham khảo:

“Giê-hô-gia-kin được mười tám tuổi khi lên làm vua; người cai trị ba tháng tại Giê-ru-sa-lem. Mẹ người tên là Nê-hu-ta, con gái của Eân-na-than ở Giê-ru-sa-lem” (2 Các Vua 24:8).

“Giê-hô-gia-kin được mười tám tuổi khi người lên ngôi làm vua, và cai trị ba tháng mười ngày tại Giê-ru-sa-lem. Người làm điều ác tại trước mặt Ðức Giê-hô-va” (2 Sử Ký 36:9).

“Ðức Chúa Jêsus phán rằng: Quả thật, ta nói cùng ngươi, chính đêm nay, trước khi gà gáy, ngươi sẽ chối ta ba lần” (Ma-thi-ơ 26:34).

“Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay, cũng trong đêm nay, trước khi gà gáy hai lượt, ngươi sẽ chối ta ba lần” (Mác 14:30).

“Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Hỡi Phi -e-rơ, ta nói cùng ngươi, hôm nay khi gà chưa gáy, ngươi sẽ ba lần chối không biết ta” (Lu-ca 22:34).

“Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi liều sự sống ngươi vì ta sao! Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, khi gà chưa gáy, ngươi đã chối ta ba lần!” (Giăng 13:38).

“Giu-đa bèn ném bạc vào đền thờ, liền trở ra, đi thắt cổ” (Ma-thi-ơ 27:5).

“Tên đó lấy tiền thưởng của tội ác mình mà mua một đám ruộng, rồi thì nhào xuống, nứt bụng và ruột đổ ra hết” (Công Vụ Các Sứ đồ 1:18).

Lời Đức Chúa Trời có liên quan:

Kinh Thánh là một bản ghi chép mang tính lịch sử về công tác của Đức Chúa Trời ở Y-sơ-ra-ên, và ghi lại nhiều lời tiên báo của các vị tiên tri cổ đại cũng như một số lời phán của Đức Giê-hô-va trong công tác của Ngài lúc bấy giờ. Vì vậy, tất cả mọi người đều xem quyển sách này là linh thiêng (vì Đức Chúa Trời là thánh khiết và vĩ đại). Tất nhiên, tất cả điều này đều là kết quả của sự tôn kính họ dành cho Đức Giê-hô-va và sự tôn sùng họ dành cho Đức Chúa Trời. Mọi người nhắc đến quyển sách này theo cách này chỉ bởi vì các loài thọ tạo của Đức Chúa Trời rất sùng kính và tôn thờ Đấng Tạo Hóa của mình, và thậm chí có những người gọi quyển sách này là một quyển sách từ trời. Trên thực tế, nó chỉ đơn thuần là một bản ghi chép của con người. Nó đã không được đích thân Đức Giê-hô-va đặt tên, cũng chẳng phải Đức Giê-hô-va đã đích thân hướng dẫn việc tạo ra nó. Nói cách khác, tác giả của quyển sách này không phải là Đức Chúa Trời, mà là con người. Kinh Thánh chỉ là tên gọi trân trọng mà con người trao cho nó. Tên gọi này không phải do Đức Giê-hô-va và Jêsus quyết định sau khi thảo luận với nhau; nó không là gì hơn một ý tưởng của con người. Vì quyển sách này không được viết bởi Đức Giê-hô-va, càng không phải bởi Jêsus. Thay vào đó, nó là những bản ký thuật được đưa ra bởi nhiều tiên tri, sứ đồ và những người tiên kiến cổ đại, được các thế hệ sau biên soạn thành một quyển sách của các tác phẩm cổ đại mà đối với mọi người, nó dường như đặc biệt linh thiêng, một quyển sách mà họ tin rằng có chứa nhiều lẽ mầu nhiệm sâu sắc và không thể dò lường đang chờ đợi để được khai mở bởi các thế hệ tương lai. Như vậy, mọi người thậm chí còn dễ tin hơn rằng quyển sách này là một quyển sách từ trời. Với việc bổ sung Bốn Sách Phúc Âm và Sách Khải Huyền, thái độ của mọi người đối với nó đặc biệt khác với bất kỳ quyển sách nào khác, và do đó không ai dám mổ xẻ “quyển sách từ trời” này vì nó quá “thiêng liêng”.

Trích từ “Xét về Kinh Thánh (4)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Ngày nay, ai trong các ngươi dám nói rằng mọi lời được nói ra bởi những người đã được Đức Thánh Linh sử dụng đều đến từ Đức Thánh Linh? Có ai dám nói những điều như thế không? Nếu ngươi nói những điều như thế, thì tại sao sách tiên tri của E-xơ-ra đã bị loại bỏ, và tại sao điều tương tự đã được thực hiện đối với sách của các thánh đồ và tiên tri cổ đại đó? Nếu tất cả chúng đều đến từ Đức Thánh Linh, thì tại sao các ngươi lại dám đưa ra những lựa chọn thất thường như vậy? Ngươi có đủ tư cách để lựa chọn công tác của Đức Thánh Linh sao? Nhiều câu chuyện từ Y-sơ-ra-ên cũng đã bị loại bỏ. Và nếu ngươi tin rằng tất cả các tác phẩm này của quá khứ đều đến từ Đức Thánh Linh, thì tại sao một số sách lại bị loại bỏ? Nếu tất cả chúng đều đã đến từ Đức Thánh Linh, tất cả chúng lẽ ra nên được giữ lại, và được gửi đến cho các anh chị em của các hội thánh đọc. Chúng không nên được lựa chọn hoặc bị loại bỏ bởi ý muốn của con người; làm vậy là sai. Nói rằng những kinh nghiệm của Phao-lô và Giăng đã bị trộn lẫn với những thông hiểu cá nhân của họ không có nghĩa là những kinh nghiệm và kiến thức của họ đã xuất phát từ Sa-tan, mà chỉ là họ đã có những điều đến từ những kinh nghiệm và thông hiểu cá nhân của họ. Kiến thức của họ là dựa theo nền tảng của những kinh nghiệm thực tế vào thời điểm đó, và ai có thể tự tin nói rằng tất cả đều đã đến từ Đức Thánh Linh? Nếu tất cả Bốn Sách Phúc Âm đều đến từ Đức Thánh Linh, thì tại sao Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca và Giăng mỗi người lại nói điều gì đó khác biệt về công tác của Jêsus? Nếu ngươi không tin điều này, thì hãy xem các bản ký thuật trong Kinh Thánh về cách Phi-e-rơ đã chối Đức Chúa Trời ba lần: Tất cả chúng đều khác nhau, và mỗi bản ký thuật đều có những đặc điểm riêng của chúng. Nhiều kẻ ngu dốt nói rằng: “Đức Chúa Trời nhập thể cũng là một con người, vậy có thể nào những lời Ngài phán hoàn toàn đến từ Đức Thánh Linh không? Nếu những lời của Phao-lô và Giăng đã bị trộn lẫn với ý muốn của con người, thì những lời mà Ngài phán có thực sự không bị trộn lẫn với ý muốn của con người không?” Những kẻ nói mấy điều như vậy thật mù quáng và ngu dốt! Hãy đọc kỹ Bốn Sách Phúc Âm; đọc những gì chúng ghi lại về những điều mà Jêsus đã làm, và những lời Ngài đã phán. Mỗi bản ký thuật đều đơn giản là khá khác nhau, và mỗi bản đều có góc nhìn riêng của nó. Nếu những gì được viết bởi các tác giả của các sách này đều hết thảy đến từ Đức Thánh Linh, thì tất cả sẽ giống nhau và nhất quán. Vậy thì tại sao lại có những khác biệt? Chẳng phải con người cực kỳ ngu ngốc khi không thể nhìn thấy điều này sao?

Trích từ “Xét về danh xưng và thân phận” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Phúc Âm của Ma-thi-ơ trong Tân Ước ghi lại gia phả của Jêsus. Mở đầu, nó nói rằng Jêsus là con cháu của Áp-ra-ham và Đa-vít, và là con trai của Giô-sép; tiếp theo, nó nói rằng Jêsus đã được thai dựng bởi Đức Thánh Linh, và đã được sinh ra bởi một nữ đồng trinh – nghĩa là Ngài không phải là con trai của Giô-sép hoặc con cháu của Áp-ra-ham và của Đa-vít. Tuy nhiên, gia phả lại khăng khăng liên kết Jêsus với Giô-sép. Tiếp theo, gia phả bắt đầu ghi lại quá trình Jêsus được sinh ra. Nó nói rằng Jêsus đã được thai dựng bởi Đức Thánh Linh, rằng Ngài đã được sinh ra từ một nữ đồng trinh, và không phải là con trai của Giô-sép. Tuy nhiên, trong gia phả có viết rõ rằng Jêsus là con trai của Giô-sép, và bởi vì gia phả được viết cho Jêsus, nó ghi lại bốn mươi hai đời. Khi nói đến thế hệ của Giô-sép, nó vội vàng nói rằng Giô-sép là chồng của Ma-ri, những lời được đưa ra để chứng minh rằng Jêsus là con cháu của Áp-ra-ham. Chẳng phải đây là một sự mâu thuẫn sao? Gia phả ghi rõ nguồn gốc của tổ tiên Giô-sép, đó rõ ràng là gia phả của Giô-sép, nhưng Ma-thi-ơ lại khẳng định rằng đó là gia phả của Jêsus. Chẳng phải điều này phủ nhận thực tế về sự thai dựng của Jêsus bởi Đức Thánh Linh sao? Như vậy, chẳng phải gia phả được viết bởi Ma-thi-ơ là một quan niệm của con người sao? Điều đó thật nực cười! Đây là cách ngươi có thể biết rằng sách này đã không hoàn toàn đến từ Đức Thánh Linh.

Trích từ “Xét về Kinh Thánh (3)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Ngày nay, mọi người tin Kinh Thánh là Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời là Kinh Thánh. Vì vậy họ cũng tin rằng mọi lời trong Kinh Thánh là những lời duy nhất Đức Chúa Trời phán, và rằng tất cả chúng đều được phán bởi Đức Chúa Trời. Những người tin vào Đức Chúa Trời thậm chí còn nghĩ rằng mặc dù tất cả sáu mươi sáu sách của Cựu Ước và Tân Ước đều được viết bởi con người, nhưng tất cả đều đã được ban cho bởi sự soi dẫn của Đức Chúa Trời, và là một bản ghi chép về những lời phán ra của Đức Thánh Linh. Đây là cách hiểu sai lầm của con người, và nó không hoàn toàn phù hợp với thực tế. Trên thực tế, ngoài các sách tiên tri, đa phần Cựu Ước là một bản ghi chép về lịch sử. Một số thư tín của Tân Ước đến từ những kinh nghiệm của con người, và một số đến từ sự khai sáng của Đức Thánh Linh; chẳng hạn, các thư tín của Phao-lô phát xuất từ công tác của một con người, tất cả chúng đều là kết quả của sự khai sáng của Đức Thánh Linh, và chúng đã được viết cho các hội thánh và là những lời khuyên bảo và khích lệ cho các anh chị em của các hội thánh. Chúng không phải là những lời được phán bởi Đức Thánh Linh – Phao-lô đã không thể phán nhân danh Đức Thánh Linh, và ông cũng không phải là một tiên tri, ông lại càng không nhìn thấy những khải tượng mà Giăng đã trông thấy. Các thư tín của ông được viết cho các hội thánh Ê-phê-sô, Phi-la-đen-phi, Ga-la-ti, và các hội thánh khác. Và do đó, các thư tín của Phao-lô trong Tân Ước là các thư tín mà Phao-lô đã viết cho các hội thánh, chứ không phải là những sự soi dẫn từ Đức Thánh Linh, chúng cũng không phải là những lời phán trực tiếp của Đức Thánh Linh. Chúng chỉ đơn thuần là những lời khuyên bảo, an ủi và khích lệ mà ông đã viết cho các hội thánh trong suốt quá trình công tác của mình. Vì vậy, chúng cũng là một bản ghi chép về nhiều công tác của Phao-lô vào lúc đó. Chúng đã được viết cho tất cả những người là các anh chị em trong Đức Chúa Trời, để cho các anh chị em của các hội thánh vào thời điểm đó sẽ làm theo lời khuyên của ông và tuân theo con đường ăn năn của Đức Đức Chúa Trời Jêsus. Phao-lô đã không hề nói rằng, dù là các hội thánh vào thời đó hay của tương lai, tất cả đều phải ăn uống những điều ông đã viết, ông cũng đã không nói rằng mọi lời của ông đều đến từ Đức Chúa Trời. Theo hoàn cảnh của các hội thánh lúc bấy giờ, ông chỉ đơn giản là tương giao với các anh chị em, khuyên bảo họ, và khích lệ niềm tin trong họ, và ông chỉ đơn giản là rao giảng hoặc nhắc nhở mọi người và khuyên bảo họ. Những lời nói của ông được dựa trên bổn phận của riêng ông, và ông đã khuyến khích mọi người thông qua những lời này. Ông đã làm công tác của một sứ đồ của các hội thánh vào thời đó, ông là một người làm công được Đức Đức Chúa Trời Jêsus sử dụng, và do đó ông phải nhận lãnh trách nhiệm đối với các hội thánh, và phải đảm nhận công tác của các hội thánh, ông phải biết về tình trạng của các anh chị em – và vì điều này, ông đã viết các thư tín cho tất cả các anh chị em trong Đức Chúa Trời. Mọi điều ông nói mang tính khai trí và tích cực đối với mọi người thì đều đúng, nhưng nó không đại diện cho những lời phán của Đức Thánh Linh, và nó không thể đại diện cho Đức Chúa Trời. Thật là một sự hiểu biết tồi tệ, và là một sự báng bổ to lớn, khi mọi người xem các bản ghi chép về những kinh nghiệm của một người và các thư tín của một người như những lời được phán bởi Đức Thánh Linh đến các hội thánh! Điều đó đặc biệt đúng khi nói đến các thư tín mà Phao-lô đã viết cho các hội thánh, vì các thư tín của ông đã được viết cho các anh chị em dựa trên những hoàn cảnh và tình hình của từng hội thánh vào thời điểm đó, và để khuyên bảo các anh chị em trong Đức Chúa Trời, hầu cho họ có thể nhận được ân điển của Đức Đức Chúa Trời Jêsus. Các thư tín của ông là để lay động các anh chị em vào lúc đó. Có thể nói rằng đây là trọng trách riêng của ông, và cũng là trọng trách được Đức Thánh Linh ban cho ông; xét cho cùng, ông là một sứ đồ đã dẫn dắt các hội thánh vào thời đó, ông đã viết các thư tín cho các hội thánh và khuyên bảo họ – đó là trách nhiệm của ông. Thân phận của ông chỉ đơn thuần là của một sứ đồ đang làm công tác, và ông chỉ đơn thuần là một sứ đồ được Đức Chúa Trời sai đi; ông không phải là một tiên tri hoặc một người tiên báo. Đối với ông, công tác riêng của ông và đời sống của các anh chị em là quan trọng nhất. Vì thế, ông không thể phán dạy nhân danh Đức Thánh Linh. Những lời của ông không phải là lời của Đức Thánh Linh, càng không thể nói chúng là những lời của Đức Chúa Trời, vì Phao-lô đã không là gì khác hơn loài thọ tạo của Đức Chúa Trời, và chắc chắn không phải là sự nhập thể của Đức Chúa Trời. Thân phận của ông không giống với thân phận của Jêsus. Những lời của Jêsus là những lời của Đức Thánh Linh, chúng là những lời của Đức Chúa Trời, vì thân phận của Ngài là của Đấng Christ – Con của Đức Chúa Trời. Làm sao Phao-lô có thể ngang bằng với Ngài? Nếu mọi người xem các thư tín hoặc những lời giống của Phao-lô như những lời phán của Đức Thánh Linh và tôn thờ chúng như Đức Chúa Trời, thì chỉ có thể nói rằng họ quá bừa bãi. Nói một cách gay gắt hơn, điều này chẳng phải đơn giản là sự báng bổ sao? Làm sao một người lại có thể phán nhân danh Đức Chúa Trời được? Và làm sao mọi người có thể cúi lạy trước những bản ghi chép về các thư tín của ông và những lời ông nói như thể chúng là một sách thánh, hoặc một sách từ trời được? Những lời của Đức Chúa Trời có thể được thốt ra tùy tiện bởi một con người sao? Làm sao một người có thể phán dạy nhân danh Đức Chúa Trời được? Và như vậy, ngươi nói sao – có thể nào các thư tín mà ông đã viết cho các hội thánh không bị vấy bẩn với ý tưởng riêng của ông không? Làm sao chúng có thể không bị vấy bẩn bởi những quan niệm của con người? Ông đã viết các thư tín cho các hội thánh dựa trên những kinh nghiệm cá nhân của mình và kiến thức của riêng mình. Chẳng hạn, Phao-lô đã viết một thư tín cho các hội thánh Ga-la-ti trong đó chứa một quan điểm nhất định, và Phi-e-rơ đã viết một thư tín khác, trong đó có một quan điểm khác. Ai trong số họ đến từ Đức Thánh Linh? Không ai dám nói chắc. Vì vậy, chỉ có thể nói rằng cả hai người đều đã mang trọng trách cho các hội thánh, nhưng những bức thư của họ thể hiện vóc giạc của họ, chúng đại diện cho sự chu cấp và hỗ trợ của họ cho các anh chị em, trọng trách của họ đối với các hội thánh, và chúng chỉ đại diện cho công tác của con người – chúng không hoàn toàn thuộc về Đức Thánh Linh. Nếu ngươi nói rằng các thư tín của ông là lời của Đức Thánh Linh, thì ngươi thật ngớ ngẩn, và ngươi đang phạm tội báng bổ! Các thư tín của Phao-lô và các thư tín khác trong Tân Ước tương đương với những hồi ký của các nhân vật thuộc linh gần đây hơn: Chúng ngang tầm với các sách của Nghê Thác Thanh hoặc những kinh nghiệm của Lawrence, v.v. Chỉ đơn giản là các sách của các nhân vật thuộc linh gần đây không được biên soạn vào trong Tân Ước, nhưng bản chất của những người này là như nhau: Họ là những người được Đức Thánh Linh sử dụng trong một thời kỳ nhất định, và họ không thể đại diện trực tiếp cho Đức Chúa Trời.

Trích từ “Xét về Kinh Thánh (3)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Trước: 3. Dựa trên những lời của Phao-lô, là người đã nói rằng: “Cả Kinh Thánh đều là bởi Ðức Chúa Trời soi dẫn” (2 Ti-mô-thê 3:16), các mục sư và trưởng lão trong giới tôn giáo tin rằng những lời của Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, các bạn lại nói rằng không phải tất cả các lời trong Kinh Thánh đều là lời Đức Chúa Trời. Ý của các bạn là sao?

Tiếp theo: 5. Kinh Thánh là chứng ngôn cho công tác của Đức Chúa Trời. Chính qua Kinh Thánh mà hết thảy những ai tin vào Chúa đều thừa nhận rằng trời đất và vạn vật đã được Đức Chúa Trời tạo dựng nên. Chính nhờ Kinh Thánh mà họ thấy được sự kỳ diệu, vĩ đại và toàn năng của những việc làm của Đức Chúa Trời. Còn nữa, Kinh Thánh chứa đựng nhiều lời Đức Chúa Trời và những chứng ngôn thực nghiệm của con người có thể chu cấp cho sự sống của con người và khai trí cho con người rất nhiều. Chúng ta có thể có được sự sống đời đời từ việc đọc Kinh Thánh không? Hay là Kinh Thánh chẳng chứa đựng con đường của sự sống đời đời?

Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này