1. Kinh Thánh có nói: “Kế đến chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa, như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:17). Chúng tôi tin rằng một khi Chúa đến, chúng tôi sẽ được cất lên thẳng vào trong những đám mây trên bầu trời để gặp Ngài. Các bạn chứng thực rằng Chúa đã tái lâm, vậy tại sao chúng tôi chưa được cất lên?

Câu trả lời:

Việc chúng ta chào đón sự tái lâm của Chúa phải dựa trên những lời tiên tri của Đức Chúa Jêsus – điều đó sẽ là đúng nhất. Anh chị em đang tham khảo lời của ai? Lời của Chúa, hay lời của con người? “T Kế đến chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa” được Phao-lô nói ra; Đức Chúa Jêsus cũng như Đức Thánh Linh không bao giờ phán những lời như vậy. Phao-lô có nói thay cho Đức Chúa Jêsus không? Lời ông có thể đại diện cho lời Đức Chúa Trời không? Chỉ có Đức Chúa Trời mới biết sự bí nhiệm về cách Chúa sẽ nâng các tín đồ lên thiên quốc trong thời kỳ sau rốt. Nếu con người bại hoại chúng ta dám trơ tráo diễn dịch và kết luận một cách mù quáng những điều như vậy thì đó là một vấn đề nghiêm trọng. Phao-lô không phải là Đấng Christ, ông chỉ là một con người bại hoại. Những gì ông nói không có cơ sở trong lời Đức Chúa Trời, và vì vậy không nghi ngờ rằng nó chứa đầy những vết nhơ và trí tưởng tượng của con người. Vì vậy, những lời của Phao-lô không phải là lẽ thật, và chúng không thể dùng là một loại cơ sở nào; cách đúng đắn duy nhất để chào đón Chúa đến là hành động phù hợp với lời Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh.

Chúng ta hãy xem những gì Đức Chúa Jêsus đã phán: “Lạy Cha chúng tôi ở trên trời; Danh Cha được thánh; Nước Cha được đến; Ý Cha được nên, ở đất như trời!(Ma-thi-ơ 6:9-10). Đức Chúa Jêsus đang nói rõ với chúng ta rằng vương quốc của Đức Chúa Trời ở dưới đất, không phải trên trời, và ý muốn của Đức Chúa Trời sẽ được thực hiện dưới đất cũng như trên trời. Bây giờ chúng ta hãy xem Khải Huyền 21:2–3: “Tôi cũng thấy thành thánh, là Giê-ru-sa-lem mới, từ trên trời, ở nơi Ðức Chúa Trời mà xuống, sửa soạn sẵn như một người vợ mới cưới trang sức cho chồng mình. Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai mà đến, nói rằng: nầy, đền tạm của Ðức Chúa Trời ở giữa loài người! Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài; chính Ðức Chúa Trời sẽ ở với chúng.” Và trong Khải Huyền 11:15 có nói: “Từ nay nước của thế gian thuộc về Chúa chúng ta và Ðấng Christ của Ngài, Ngài sẽ trị vì đời đời.” Việc đề cập “Đền tạm của Ðức Chúa Trời ở giữa loài người!” “Giê-ru-sa-lem mới, từ trên trời, ở nơi Ðức Chúa Trời mà xuống,” and “nước của thế gian thuộc về Chúa chúng ta và Ðấng Christ của Ngài” trong những lời tiên tri này đủ chứng minh rằng vương quốc của Đức Chúa Trời được lập trên đất. Ngài sẽ sống với con người trên đất, và các vương quốc trên thế gian sẽ trở thành vương quốc của Đấng Christ, mãi mãi và muôn đời. Theo những quan niệm và sự tưởng tượng của chúng ta, vương quốc của Đức Chúa Trời ở trên trời, và khi Chúa đến, Ngài sẽ nâng chúng ta lên trời. Nếu là như thế, vậy thì làm thế nào những lời của Đức Chúa Trời được ứng nghiệm? Trên thực tế, thành tựu cuối cùng trong kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời đối với sự cứu rỗi nhân loại là việc tạo dựng vương quốc của Đức Chúa Trời trên đất. Đấng Christ của thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời Toàn Năng, thực hiện công tác phán xét và làm tinh sạch con người để tạo ra một nhóm những người đắc thắng trên đất; những người đắc thắng này, những người đã được Đức Chúa Trời cứu rỗi và làm cho trọn vẹn, là những người thực hành lời Đức Chúa Trời và theo con đường của Đức Chúa Trời trên đất – họ là dân sự của vương quốc của Đức Chúa Trời. Khi những người đắc thắng này được làm cho trọn vẹn, ý muốn của Đức Chúa Trời sẽ được thực hiện trên đất, sau đó vương quốc của Đấng Christ sẽ được thực hiện trên đất, và Đức Chúa Trời sẽ được vinh hiển hoàn toàn. Những lời tiên tri trong Sách Khải Huyền là những điều mà Đức Chúa Trời rốt cuộc mong muốn đạt được – anh chị em thật sự không thể thấy sự thật này sao?

Có thể có một số người hỏi, nếu vương quốc ở trên đất, tại sao Đức Chúa Jêsus lại phán: “Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi, và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó(Giăng 14:2-3). Đức Chúa Jêsus đã thăng thiên sau khi phục sinh để chuẩn bị một nơi cho chúng ta, vì vậy lý trí áp đặt rằng nơi này cũng phải ở trên trời – những từ này được hiểu như thế nào? Công bằng mà nói không ai có thể hiểu thấu được những lời tiên tri của Chúa. Chúng ta chỉ hiểu lời Đức Chúa Jêsus đang thực sự đề cập đến điều gì sau khi chấp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng và nhìn thấy những sự thật về sự thành toàn công tác của Ngài. Chúa đang chuẩn bị một chỗ cho chúng ta ám chỉ Đức Chúa Trời trở nên xác thịt để phán và làm công tác trên đất trong thời kỳ sau rốt. Vì vậy, Ngài cũng đã định trước rằng chúng ta sẽ được sinh ra trong thời kỳ sau rốt, và khi Ngài xuất hiện và thực hiện công tác của Ngài, chúng ta được nâng lên trước ngôi Đức Chúa Trời để chấp nhận sự phán xét và làm tinh sạch của lời Đức Chúa Trời, và được làm thành những người đắc thắng trước khi những thảm họa đến. Quá trình Chúa đến để tiếp nhận chúng ta là quá trình làm tinh sạch và hoàn thiện chúng ta. Chúng ta ăn uống và vui hưởng lời Đức Chúa Trời, chúng ta trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời, và chúng ta dự tiệc với Đức Chúa Trời – chẳng phải đây là chúng ta đang gặp gỡ Chúa sao? Khi đến ngày công tác của Đức Chúa Trời kết thúc, và chúng ta được làm tinh sạch và hoàn thiện, chúng ta sẽ được đưa vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Vào lúc đó, các vương quốc trên đất sẽ trở thành vương quốc của Đấng Christ, Đấng Christ sẽ trị vì vương quốc, và chúng ta sẽ là dân sự của Đức Chúa Trời, những người thờ phượng Ngài trong vương quốc của Ngài. Chẳng phải điều này làm ứng nghiệm lời Chúa rằng “hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó” sao? Vương quốc của Đức Chúa Trời được xây dựng trên đất, Đức Chúa Trời đã ra sắc lệnh rằng chúng ta sẽ sống trên đất. Chẳng phải việc chúng ta khăng khăng rằng chúng ta lên trời là trái với công tác và ý muốn của Đức Chúa Trời sao?

Vậy thì được cất lên nghĩa là gì? Hầu hết mọi người đều không biết rõ điều này. Chỉ khi Đức Chúa Trời Toàn Năng đến thì bí nhiệm về việc được cất lên này mới được tỏ lộ cho chúng ta, nói rằng: “‘Được cất lên’ không có nghĩa là được nâng từ một vị trí thấp lên một vị trí cao như con người có thể tưởng tượng ra; đó là một quan niệm sai lệch. ‘Được cất lên’ ám chỉ việc định trước rồi chọn lựa của Ta. Nó nhắm vào hết thảy những ai Ta đã định trước và đã chọn lựa. Hết thảy những ai được cất lên là những người đã có được địa vị của cac con trai đầu lòng, hoặc con trai, hoặc những người là dân sự của Đức Chúa Trời. Điều này hoàn toàn không tương hợp với các quan niệm của con người. Những ai sẽ có phần trong nhà của Ta trong tương lai hết thảy đều là những người đã được cất lên trước Ta. Điều này tuyệt đối đúng, không thể bác bỏ.Đó là sự phản công chống lại Sa-tan. Bất kỳ ai đã được Ta định trước sẽ được cất lên trước Ta(Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 104, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đức Chúa Trời Toàn Năng tuyên bố rõ ràng rằng “được cất lên” không như chúng ta tưởng tượng — điều đó không có nghĩa là chúng ta được nâng lên khỏi mặt đất và được nhấc lên mây để gặp Chúa, càng không có nghĩa là chúng ta được cất lên trời. Thay vào đó, nó ám chỉ chúng ta nghe tiếng Đức Chúa Trời và theo Đức Chúa Trời, chấp nhận và vâng phục công tác thời kỳ sau rốt của Ngài, và theo dấu chân của Chiên con khi Đức Chúa Trời nhập thể trong thời kỳ sau rốt để phán, xuất hiện và làm công tác. Đây là ý nghĩa thực sự của việc được nâng lên trước ngôi Đức Chúa Trời. Tất cả những ai có thể nhận ra tiếng Đức Chúa Trời, và những ai có thể, giữa những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, khám phá và chấp nhận lẽ thật và hướng về Đức Chúa Trời Toàn Năng, đều là những nữ đồng trinh khôn, tất cả họ đều là “vàng, bạc và đá quý”, những người đã bị Chúa "đánh cắp" và trả về nhà Đức Chúa Trời. Tất cả những người này đều có thể hiểu và chấp nhận lẽ thật, và hiểu tiếng Đức Chúa Trời, và họ là những người thực sự được nâng lên trước Đức Chúa Trời. Kể từ khi Đức Chúa Trời Toàn Năng bắt tay vào công tác thời kỳ sau rốt, ngày càng nhiều người thực sự khao khát sự xuất hiện của Đức Chúa Trời đã nhận ra tiếng Đức Chúa Trời trong lời Đức Chúa Trời Toàn Năng. Mỗi người đã chấp nhận công tác phán xét thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời, được đưa đến đối diện với Đức Chúa Trời trước ngôi Ngài, chấp nhận sự chăm tưới và nuôi dưỡng của lời Đức Chúa Trời, sở hữu kiến thức thật về Đức Chúa Trời, được làm tinh sạch những tâm tính bại hoại của họ, và sống thể hiện ra sự thực tế của lời Đức Chúa Trời. Những người này đã được làm thành những người đắc thắng trước các thảm họa, họ đã trở thành những trái đầu mùa mà Đức Chúa Trời thu phục. Những người bám vào quan niệm và sự tưởng tượng của riêng họ, những người ngu ngốc chờ đợi Chúa đến và nhấc họ lên trời, và những người không chịu chấp nhận công tác phán xét thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời — họ là những nữ đồng trinh dại, họ sẽ bị Đức Chúa Trời từ bỏ, và chắc chắn sẽ rơi vào thảm họa, nghiến răng khóc than cay đắng . Đây là sự thật.

Trước: 2. Chúng tôi luôn tin rằng để được tha tội thông qua niềm tin của chúng tôi vào Đức Chúa Jêsus nghĩa là nhận được ân điển của sự cứu rỗi, nhưng mà các bạn nói rằng “việc được cứu rỗi” không có nghĩa là sự cứu rỗi thật. Vậy được cứu rỗi có nghĩa chính xác là gì, và được hoàn toàn cứu rỗi có nghĩa là gì? Sự khác biệt cơ bản giữa việc được cứu rỗi và được hoàn toàn cứu rỗi là gì?

Tiếp theo: 2. Trước đây, các mục sư thường rao giảng rằng khi Chúa đến, chúng tôi sẽ được cất lên thiên đàng trước những thảm họa, nhưng bây giờ chúng tôi nhìn thấy mọi kiểu đại họa đang giáng xuống trần gian và chúng tôi chưa được cất lên. Các mục sư nói rằng việc chúng tôi chưa được cất lên có nghĩa là Chúa vẫn chưa tái lâm, rằng Chúa sẽ hiện ra với chúng tôi giữa những thảm họa, và chúng tôi sẽ được cất lên thiên đàng trong khi những thảm họa xảy ra. Tôi không hiểu: Liệu chúng tôi sẽ được cất lên trước những thảm họa hay trong khi chúng xảy ra?

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger