6. Chúng tôi đã đọc nhiều lời Đức Chúa Trời Toàn Năng. Chúng chứa thẩm quyền và quyền năng và chúng thực sự là tiếng nói của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, các mục sư và trưởng lão nói rằng trong Kinh Thánh có chép: “Tôi lấy làm lạ cho anh em đã vội bỏ Ðấng gọi anh em bởi ơn Ðức Chúa Jêsus Christ, đặng theo tin lành khác. Thật chẳng phải có tin lành khác, nhưng có mấy kẻ làm rối trí anh em, và muốn đánh đổ Tin Lành của Ðấng Christ. Nhưng nếu có ai, hoặc chính chúng tôi, hoặc thiên sứ trên trời, truyền cho anh em một tin lành nào khác với Tin Lành đã truyền cho anh em, thì người ấy đáng bị a-na-them!” (Ga-la-ti 1:6-8). Khi đọc tới những lời này của Phao-lô, các mục sư và trưởng lão nói rằng niềm tin của chúng tôi vào Đức Chúa Trời Toàn Năng đi chệch khỏi danh của Đức Chúa Jêsus, và khỏi đường lối của Đức Chúa Jêsus. Họ nói chúng tôi tin vào một Phúc Âm khác, và rằng đây là sự bội đạo, một sự phản bội với Chúa. Mặc dù chúng tôi cảm thấy những gì họ nói là sai, nhưng chúng tôi không thể nói chắc họ sai chỗ nào. Xin hãy thông công với chúng tôi về điều này.

Câu trả lời:

Dựa trên những lời này của Phao-lô, các mục sư và trưởng lão nói rằng tin Đức Chúa Trời Toàn Năng là quay lưng với danh Đức Chúa Jêsus, là tin vào một tin lành khác, là phản bội Chúa. Nhưng sự diễn dịch của họ về những lời của Phao-lô có đúng không? Sau khi đọc Kinh Thánh, nhiều người không tìm kiếm lẽ thật, và không chú ý đến bối cảnh vào thời đó, họ áp đặt các quy định với sự mù quáng hoàn toàn, một cách thất thường và tùy ý - điều dễ gây nhầm lẫn và khiến mọi người lạc lối. Nếu các mục sư và trưởng lão trích dẫn Kinh Thánh mà không đúng ngữ cảnh, họ sẽ dễ gây nhầm lẫn trong những người đang khảo cứu con đường thật. Trên thực tế, những lời của Phao-lô có một ngữ cảnh: Trong Thời đại Ân điển, chỉ có một Phúc Âm, Phúc Âm về công tác cứu chuộc của Đức Chúa Jêsus. Khi con người truyền bá theo những cách khác – các tin lành không giống với Phúc Âm của Đức Chúa Jêsus – đây là “tin lành khác”, là các tin lành lừa dối con người. Và những người bị lừa dối đi theo một tin lành khác sau khi chấp nhận danh Đức Chúa Jêsus đã phản bội Chúa. Khi Phao-lô nói những lời này, Đức Chúa Trời chưa làm công tác của thời kỳ sau rốt, cũng không có bất kỳ ai rao giảng Phúc Âm của thời kỳ sau rốt. Vậy thì rõ ràng, “tin lành khác” mà Phao-lô nói đến chắc chắn không phải là Phúc Âm về sự trở lại của Chúa trong thời kỳ sau rốt, mà là những tin lành được truyền bá bởi các Christ giả, những người nổi lên khi Đức Chúa Jêsus xuất hiện và thực hiện công tác của Ngài. Bất kỳ nghiên cứu lịch sử nào về thời đó chắc chắn cũng sẽ tiết lộ một tình huống như thế. Trên thực tế, Phao-lô không bao giờ nói rằng rao giảng Phúc Âm của vương quốc khi Chúa tái lâm là sai cả, ông càng không dám nói rằng nếu mọi người chấp nhận Phúc Âm của thời kỳ sau rốt về sự trở lại của Đức Chúa Jêsus – Đức Chúa Trời Toàn Năng – họ sẽ phản bội Chúa. Ấy thế mà các mục sư và trưởng lão của thế giới tôn giáo lại dùng những lời của Phao-lô với các hội thánh trong Thời đại Ân điển để lên án công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Về điều này, họ đơn thuần đang diễn dịch sai Kinh Thánh và trích dẫn không đúng ngữ cảnh - điều thật sự lố bịch và ngu xuẩn! Rõ ràng, các mục sư và trưởng lão đang cố lừa dối mọi người, ngăn họ tìm kiếm và tra cứu con đường thật. Nếu đúng như họ nói, thì khi Đức Chúa Jêsus đến thế gian để làm công tác, và nhiều người tin Đức Giê-hô-va bắt đầu theo Đức Chúa Jêsus sau khi thấy được sự xuất hiện và công tác của Ngài, và chấp nhận sự cứu rỗi của Chúa, thì có phải những người đã theo Đức Chúa Jêsus này đang phản bội Đức Giê-hô-va và bội giáo hay không? Rõ ràng, họ không phải là đang phản bội Đức Giê-hô-va mà là theo bước chân của Đức Chúa Trời – họ đang trung tín với Đức Chúa Trời. Trong khi đó, những người ngoan cố bám lấy luật pháp và không chấp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Jêsus có thể trông có vẻ giữ danh Đức Giê-hô-va, nhưng trong mắt Đức Chúa Trời, họ phản nghịch chống lại Ngài và chống đối công tác mới của Ngài; họ chỉ tuân giữ với công tác mà Đức Chúa Trời đã làm trong quá khứ, họ đã không theo những bước chân của Đức Chúa Trời, và họ đã không chấp nhận hay vâng phục những lời và công tác hiện tại của Đức Chúa Trời – chính họ là những kẻ bội giáo thật sự, những kẻ bị Đức Chúa Trời khinh ghét và loại bỏ.

Chúng ta, những người tin Chúa có sự nhận thức sâu sắc rằng mặc dù đức tin của chúng ta nơi Chúa có nghĩa là tội của chúng ta được tha, chúng ta vẫn sống trong tình trạng phạm tội ban ngày và xưng tội ban đêm. Bị kiểm soát bởi bản tính sa-tan, chúng ta thường phơi bày tâm tính sa-tan của mình, chẳng hạn như kiêu ngạo và tự phụ, lươn lẹo và giả dối, ích kỷ và đê tiện; chúng ta không thể không nói dối và phạm tội, phản nghịch lại và chống đối Đức Chúa Trời, và chúng ta chưa thoát khỏi những ràng buộc và xiềng xích của tội lỗi. Những người không thánh khiết thì không thể gặp được Chúa. Đức Chúa Trời thánh khiết, do đó làm sao Đức Chúa Trời có thể cho phép những kẻ đầy tâm tính Sa-tan và có thể phản nghịch lại và chống đối Ngài bước vào vương quốc của Ngài? Và như thế, với sự đến của Thời đại Vương quốc trong thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời Toàn Năng thực hiện một giai đoạn công tác mới hơn, cao hơn trên nền tảng công tác của Đức Chúa Jêsus: công tác phán xét và làm tinh sạch con người trong thời kỳ sau rốt. Trong giai đoạn công tác này, Đức Chúa Trời bày tỏ lẽ thật để giải quyết bản tính tội lỗi và tâm tính bại hoại của con người, cho phép con người được làm tinh sạch và được cứu rỗi bởi Đức Chúa Trời một lần cho mãi mãi, và đưa họ vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Điều này làm ứng nghiệm những lời tiên tri của Kinh Thánh: “Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa; nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến(Giăng 16:12-13). “Người nào bỏ ta ra và không nhận lãnh lời ta, đã có kẻ xét đoán rồi; lời ta đã rao giảng, chính lời đó sẽ xét đoán họ nơi ngày sau cùng(Giăng 12:48). “Vì thời kỳ đã đến, là khi sự phán xét sẽ khởi từ nhà Ðức Chúa Trời(1 Phi-e-rơ 4:17). Do đó, những ai chấp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng thì không phản bội Đức Chúa Jêsus hay bội giáo. Thay vào đó, họ nghe tiếng Đức Chúa Trời và theo những bước chân của Chiên con; chỉ những người như thế mới là các nữ đồng trinh khôn, và đây là những người được nâng lên trước Đức Chúa Trời để dự tiệc của Ngài.

Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Vì con người tin nơi Đức Chúa Trời, họ phải theo sát bước chân của Ngài, từng bước một; ‘Chiên Con đi đâu, những kẻ nầy theo đó’. Chỉ những người này mới là những người tìm kiếm con đường thật, chỉ họ mới là những người biết đến công tác của Đức Thánh Linh. Những ai tuân theo câu chữ và giáo lý một cách mù quáng là những người đã bị công tác của Đức Thánh Linh loại trừ. Trong mỗi thời kỳ, Đức Chúa Trời sẽ bắt đầu công tác mới, và trong mỗi thời kỳ, sẽ có một sự khởi đầu mới giữa con người. Nếu con người chỉ tuân theo những lẽ thật rằng ‘Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời’ và ‘Jêsus là Đấng Christ’, là những lẽ thật chỉ áp dụng cho một giai đoạn riêng rẽ, thì con người sẽ không bao giờ theo kịp công tác của Đức Thánh Linh, và mãi mãi không có khả năng có được công tác của Đức Thánh Linh. Bất kể Đức Chúa Trời làm việc như thế nào, con người nên đi theo mà không có chút nghi ngờ, và họ nên theo sát. Theo cách này, làm sao con người có thể bị Đức Thánh Linh loại bỏ? Bất kể Đức Chúa Trời làm gì, miễn là con người chắc chắn rằng đó là công tác của Đức Thánh Linh, hợp tác trong công tác của Đức Thánh Linh mà không có nghi ngại gì, và cố gắng đáp ứng những yêu cầu của Đức Chúa Trời, thì làm sao họ có thể bị trừng phạt? Công tác của Đức Chúa Trời chưa bao giờ dừng lại, những bước chân của Ngài chưa bao giờ ngừng nghỉ, và trước khi công tác quản lý của Ngài hoàn tất, Ngài luôn luôn bận rộn, và không bao giờ dừng lại. Nhưng con người thì khác: Sau khi đã có được một ít công tác của Đức Thánh Linh, thì họ xem nó như thể nó sẽ không bao giờ thay đổi; sau khi có được một chút kiến thức, thì họ không tiến lên để đi theo các bước chân trong công tác mới hơn của Đức Chúa Trời; sau khi nhìn thấy chỉ một chút công tác của Đức Chúa Trời, thì ngay lập tức họ ấn định Đức Chúa Trời như là một nhân vật bằng gỗ đặc biệt, và tin rằng Đức Chúa Trời sẽ luôn luôn giữ nguyên hình thể mà họ đã nhìn thấy trước mặt họ, rằng nó đã giống như thế trong quá khứ và sẽ luôn luôn như thế trong tương lai; sau khi có được một kiến thức nông cạn, thì con người tự hào đến mức quên đi chính mình và bắt đầu tuyên bố bừa bãi về một tâm tính và một hữu thể của Đức Chúa Trời mà hoàn toàn không tồn tại; và sau khi trở nên chắc chắn về một giai đoạn công tác của Đức Thánh Linh, thì bất kể dạng người nào tuyên bố về công tác mới của Đức Chúa Trời đi nữa, con người đều không chấp nhận nó. Đây là những người không thể chấp nhận công tác mới của Đức Thánh Linh; họ quá bảo thủ, và không có khả năng chấp nhận những điều mới. Những người như thế là những người tin Đức Chúa Trời nhưng cũng chối bỏ Đức Chúa Trời. Con người tin rằng dân Y-sơ-ra-ên đã sai lầm khi ‘chỉ tin vào Đức Giê-hô-va và không tin vào Jêsus’, nhưng phần lớn mọi người đều đóng một vai trong đó họ ‘chỉ tin Đức Giê-hô-va và chối bỏ Jêsus’ và ‘trông mong sự trở lại của Đấng Mê-si, nhưng lại chống đối Đấng Mê-si được gọi là Jêsus’. Không có gì ngạc nhiên, sau đó, con người vẫn sống dưới quyền của Sa-tan sau khi chấp nhận một giai đoạn công tác của Đức Thánh Linh, và vẫn không nhận được các phước lành của Đức Chúa Trời. Chẳng phải đây là kết quả của sự dấy nghịch của con người sao?(Công tác của Đức Chúa Trời và sự thực hành của con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng cho chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời luôn mới và không bao giờ cũ, và rằng công tác cứu rỗi nhân loại của Ngài không bao giờ thôi tiến tới. Nếu trong thời đại mới chúng ta vẫn bám lấy công tác trước đây của Đức Chúa Trời và không chịu chấp nhận công tác mới của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ rất dễ trở thành những người tin Đức Chúa Trời nhưng chống đối Ngài, và những người bị công tác của Đức Thánh Linh loại bỏ. Nhiều thế kỷ trước, bởi người Pha-ri-si đã bám lấy công tác của Đức Chúa Trời trong thời Cựu Ước, bởi họ chống đối và lên án công tác của Đức Chúa Jêsus, và đã đóng đinh Ngài vào cây thập tự - một tội tày đình – họ đã gặp phải sự rủa sả và trừng phạt của Đức Chúa Trời. Vậy thì chúng ta giờ đây nên tiếp cận công tác phán xét của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt như thế nào? Tất cả chúng ta nên suy xét điều này một cách cẩn thận!

Trước: 5. Trong cả hai thời đại Cựu Ước và Tân Ước, Đức Chúa Trời đều đã làm việc ở Y-sơ-ra-ên. Đức Chúa Jêsus đã tiên tri rằng Ngài sẽ tái lâm trong thời kỳ sau rốt, vì vậy khi Ngài tái lâm, Ngài phải đến Y-sơ-ra-ên. Vậy mà các bạn lại chứng thực rằng Đức Chúa Jêsus đã tái lâm, rằng Ngài đã xuất hiện trong xác thịt và đang thực hiện công tác của Ngài ở Trung Quốc. Trung Quốc là một quốc gia được cai trị bởi một đảng chính trị vô thần. Không có quốc gia nào có sự chống đối đối với Đức Chúa Trời và sự bức hại đối với các Cơ đốc nhân dữ dội hơn thế. Làm sao Chúa có thể tái lâm ở Trung Quốc được?

Tiếp theo: 7. Trong Kinh Thánh có chép: “Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Ðức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Ðấng Christ, sẽ sống lại trước hết” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:16). Các bạn chứng thực rằng Đức Chúa Jêsus đã tái lâm, nhưng chúng tôi chưa nghe thấy tiếng kêu lớn, hay tiếng của thiên sứ lớn hay tiếng kèn của Đức Chúa Trời, chúng tôi cũng chưa nhìn thấy các thánh đồ đã chết sống lại. Vậy thì, làm sao có thể chứng minh rằng Chúa đã tái lâm?

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger