2. Trước đây, tôi đã thiếu sự phân biện. Tôi đã làm theo các mục sư và trưởng lão khi chống đối và lên án công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng, và hùa theo họ khi nói những lời báng bổ. Liệu Đức Chúa Trời vẫn sẽ cứu rỗi tôi chứ?

Những câu Kinh Thánh tham khảo:

“Nếu kẻ công bình xây bỏ sự công bình mình, nếu nó phạm sự gian ác, và nếu nó vì cớ ấy mà chết; ấy là vì tội ác nó đã phạm mà nó chết. Nếu kẻ dữ xây bỏ sự dữ mình đã phạm, nếu nó làm theo luật pháp và hiệp với lẽ thật, thì nó sẽ cứu linh hồn mình cho được sống. Vì nó suy xét và xây bỏ mọi sự phạm pháp mình đã làm, chắc thật nó sẽ sống và không chết đâu” (Ê-xê-ki-ên 18:26-28).

“Lại có lời Ðức Giê-hô-va phán cùng Giô-na lần thứ hai mà rằng: Ngươi khá chờ dậy! Hãy đi đến thành lớn Ni-ni-ve, và rao cho nó lời ta đã dạy cho ngươi. Vậy Giô-na chờ dậy và đi đến Ni-ni-ve, theo lịnh của Ðức Giê-hô-va. Vả, Ni-ni-ve là một thành rất lớn, đi mất ba ngày đường. Giô-na khởi đầu vào trong thành đi một ngày, thì rao giảng và nói rằng: Còn bốn mươi ngày nữa, Ni-ni-ve sẽ bị đổ xuống! Dân thành Ni-ni-ve tin Ðức Chúa Trời. Họ rao ra sự kiêng ăn và mặc bao gai, từ những người rất lớn trong đám họ cho đến những kẻ rất nhỏ. Tin ấy đồn đến vua Ni-ni-ve, vua đứng dậy khỏi ngai, lột áo bào mình ra, quấn bao gai và ngồi trong tro. Ðoạn vua truyền lịnh nầy ra trong thành Ni-ni-ve, như là lời dụ của vua cùng của các kẻ tôn trưởng: Không luận người ta hay là thú vật, không luận bầy bò hay bầy chiên, đều chớ nếm chi hết. Không được để cho nó ăn, cũng không uống nước; nhưng người ta và thú vật đều phải quấn bao gai. Mọi người khá ra sức kêu cùng Ðức Chúa Trời; phải, ai nấy khá bỏ đường lối xấu mình và việc hung dữ của tay mình. Ai biết rằng hoặc Ðức Chúa Trời sẽ không xây lại và ăn năn, xây khỏi cơn nóng giận mình, hầu cho chúng ta khỏi chết, hay sao? Bấy giờ Ðức Chúa Trời thấy việc họ làm đều đã xây bỏ đường lối xấu của mình; Ðức Chúa Trời bèn ăn năn sự họa mà Ngài đã phán sẽ làm cho họ, và Ngài không làm sự đó” (Giô-na 3:1-10).

Lời Đức Chúa Trời có liên quan:

Mục đích trong công tác của Đức Chúa Trời trên con người là giúp họ có thể đáp ứng được ý muốn của Đức Chúa Trời, và nó được thực hiện để mang lại cho họ sự cứu rỗi. Do đó, trong thời gian Ngài cứu rỗi con người, Ngài không làm công tác trừng phạt họ. Trong khi mang sự cứu rỗi đến cho con người, Đức Chúa Trời không phạt ác hoặc thưởng thiện, Ngài cũng không mặc khải đích đến của nhiều hạng người khác nhau. Đúng hơn, chỉ sau khi giai đoạn cuối cùng trong công tác của Ngài kết thúc thì Ngài sẽ làm công tác phạt ác thưởng thiện, và chỉ khi đó Ngài mới mặc khải kết cục của tất cả các hạng người khác nhau. Những kẻ bị trừng phạt sẽ là những kẻ thực sự không thể được cứu, trong khi những ai được cứu rỗi sẽ là những người đã có được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời trong thời gian Ngài cứu rỗi con người. Trong khi công tác cứu rỗi của Đức Chúa Trời đang được thực hiện, từng người một có thể được cứu rỗi sẽ được cứu nhiều nhất có thể, và không ai trong số họ bị loại bỏ, bởi mục đích công tác của Đức Chúa Trời là cứu rỗi con người. Trong suốt thời gian Đức Chúa Trời cứu rỗi con người, tất cả những kẻ không thể đạt được một sự thay đổi trong tâm tính của mình – cũng như tất cả những kẻ không thể hoàn toàn quy phục Đức Chúa Trời – sẽ trở thành đối tượng của sự trừng phạt. Giai đoạn công tác này – công tác của lời – sẽ mở ra cho mọi người tất cả các con đường và lẽ mầu nhiệm mà họ không hiểu, để họ có thể hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời và những yêu cầu của Đức Chúa Trời đối với họ, và để họ có thể có các điều kiện tiên quyết nhằm đưa lời Đức Chúa Trời vào thực hành và đạt được những thay đổi trong tâm tính mình. Đức Chúa Trời chỉ sử dụng lời để làm công tác của Ngài và không trừng phạt con người bởi họ có chút dấy nghịch; đây là vì bây giờ là thời điểm của công tác cứu rỗi. Nếu bất cứ ai hành động dấy nghịch đều bị trừng phạt, thì không ai sẽ có cơ hội được cứu rỗi; mọi người đều sẽ bị trừng phạt và rơi xuống địa ngục. Mục đích của những lời phán xét con người là cho phép họ biết chính họ và quy phục Đức Chúa Trời; không phải là để trừng phạt họ với sự phán xét như thế. Trong suốt thời gian công tác của lời, nhiều người sẽ phơi bày sự dấy nghịch và chống đối của họ, cũng như sự bất tuân của họ đối với Đức Chúa Trời nhập thể. Tuy nhiên, Ngài sẽ không trừng phạt tất cả những người này vì thế, mà thay vào đó sẽ chỉ gạt bỏ những kẻ bại hoại đến tận xương tủy và những kẻ không thể được cứu. Ngài sẽ giao xác thịt của họ cho Sa-tan, và trong vài trường hợp, sẽ kết liễu xác thịt của họ. Những người còn lại sẽ tiếp tục đi theo và kinh qua việc bị xử lý và tỉa sửa. Nếu trong khi đi theo, những người này vẫn không thể chấp nhận việc bị xử lý và tỉa sửa, và trở nên ngày càng suy đồi, thì họ cũng đã mất cơ hội được cứu rỗi. Mỗi người đã quy phục để được chinh phục bằng lời sẽ có nhiều cơ hội để được cứu rỗi; sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời đối với từng con người này sẽ tỏ lòng khoan dung tột bậc của Ngài. Nói cách khác, họ sẽ được tỏ lòng khoan dung tột bậc. Chừng nào mà con người từ bỏ con đường sai trật của mình, và chừng nào mà họ có thể ăn năn, thì Đức Chúa Trời sẽ ban cho họ cơ hội để có được sự cứu rỗi của Ngài. Khi những con người lần đầu tiên dấy nghịch chống lại Đức Chúa Trời, Ngài không muốn giết chết họ; thay vào đó, Ngài làm mọi việc có thể để cứu họ. Nếu người nào đó không còn khả năng được cứu rỗi, thì Đức Chúa Trời sẽ gạt họ sang một bên. Lý do Đức Chúa Trời chậm trừng phạt một người nào đó là vì Ngài mong muốn cứu tất cả những ai có thể cứu được. Ngài phán xét, khai sáng, và hướng dẫn con người chỉ bằng lời, và không dùng roi để giết chết họ. Việc sử dụng lời để mang đến cho con người sự cứu rỗi chính là mục đích và ý nghĩa của giai đoạn công tác cuối cùng.

– Ngươi nên đặt các phước lành về địa vị sang một bên và hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời để mang sự cứu rỗi đến cho con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

“Phạm thượng và phỉ báng Đức Chúa Trời là một tội lỗi sẽ không được tha thứ trong thời đại này hoặc thời đại sau, và những người phạm phải tội này sẽ không bao giờ được đầu thai”. Điều này có nghĩa là tâm tính của Đức Chúa Trời không dung thứ cho việc bị con người xúc phạm. Khi ở trong một tình huống mà họ không hiểu, hoặc khi họ bị người khác lừa dối, bị kiểm soát hoặc đàn áp, một số người có thể thốt ra những lời lẽ không hay hoặc xấu xa. Tuy nhiên, về sau, một khi họ đã chấp nhận con đường thật, thì họ trở nên đầy hối tiếc. Sau đó, họ làm đủ các việc lành, họ có được sự hiểu biết và trải qua sự thay đổi trong vấn đề này, và vì vậy Đức Chúa Trời không nhớ đến bất kỳ vi phạm nào trước đây của họ. Các ngươi nên biết Đức Chúa Trời một cách toàn diện, các ngươi nên biết những lời đó của Đức Chúa Trời nhằm vào ai, cũng như bối cảnh của chúng, và các ngươi không nên áp dụng một cách bừa bãi hay tùy tiện định nghĩa lời Đức Chúa Trời. Những người chưa có kinh nghiệm thì không soi mình vào lời Đức Chúa Trời trong bất kỳ điều gì, trong khi những người có một chút kinh nghiệm hoặc sự thông sáng nào đó lại có xu hướng quá nhạy cảm. Khi họ nghe những lời phán rủa sả từ Đức Chúa Trời, hoặc những lời ghê tởm và loại bỏ mọi người, thì họ tự vơ hết về mình mà không hề suy xét. Điều này cho thấy họ không hiểu lời Đức Chúa Trời, và luôn hiểu sai về Ngài. Một số người đưa ra phán xét về Đức Chúa Trời trước khi họ đọc bất kỳ lời phán mới nào của Ngài, trước khi tìm hiểu, trước khi nghe bất kỳ sự thông công nào từ những người hiểu công tác mới của Đức Chúa Trời, hoặc thậm chí trước cả khi có được bất kỳ sự khai sáng nào của Đức Thánh Linh. Sau đó, có người rao giảng Phúc Âm cho họ, và họ chấp nhận nó. Sau này, họ cảm thấy hối hận vì đã đưa ra phán xét về Đức Chúa Trời, và họ muốn ăn năn. Rồi thì điều đó chỉ phụ thuộc vào cách họ hành xử trong tương lai. Nếu sau khi họ đã bắt đầu có đức tin, mà hành vi của họ đặc biệt tệ, và họ tự chối bỏ bản thân: “Chà, rốt cuộc thì trước đây mình đã nói những lời phạm thượng và tồi tệ, Đức Chúa Trời đã tuyên bố rằng những người như mình sẽ bị lên án – thế là đời mình xong rồi”, thì những người như thế thực sự xong rồi.

– Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Một số người đã phạm một vi phạm nhỏ thắc mắc rằng: “Có phải Đức Chúa Trời đã vạch trần tôi và bỏ tôi ra? Ngài sẽ hạ gục tôi chứ?” Lần này, Đức Chúa Trời đến làm công tác không phải để trừng phạt con người, mà là để cứu họ nhiều nhất có thể. Ai hoàn toàn không mắc lỗi? Nếu mọi người đều bị hạ gục, thì làm sao có thể là “cứu rỗi” được? Một số vi phạm được thực hiện có chủ đích, một số khác thì được thực hiện một cách không tự nguyện. Nếu ngươi có thể thay đổi sau khi nhận ra những vi phạm mà mình mắc phải một cách không tự nguyện, liệu Đức Chúa Trời có hạ gục ngươi trước khi ngươi thay đổi không? Đức Chúa Trời có thể cứu rỗi con người theo cách đó không? Đó không phải là cách Ngài làm việc! Cho dù ngươi vi phạm một cách không tự nguyện hay bởi bản tính phản nghịch, ngươi cũng phải nhớ rằng, khi đã vi phạm, ngươi phải nhanh chóng và thức tỉnh với sự thực tế, và tiếp tục cố gắng; cho dù tình huống nào nảy sinh, ngươi cũng phải tiếp tục cố gắng. Công tác mà Đức Chúa Trời đang làm là công tác cứu rỗi, và Ngài sẽ không tùy tiện hạ gục những người Ngài muốn cứu rỗi. Cho dù ngươi có khả năng biến cải ở mức độ nào, ngay cả khi Đức Chúa Trời hạ gục ngươi vào sau hết, thì chắc chắn việc Ngài làm như thế là công chính; và khi đến lúc, Ngài sẽ làm cho ngươi hiểu. Ngay bây giờ, các ngươi nên quan tâm về việc phấn đấu cho lẽ thật, tập trung vào việc bước vào sự sống, và cố gắng thực hiện bổn phận của mình một cách đúng đắn. Không có sai lầm trong việc này! Sau hết, cho dù Đức Chúa Trời đối xử với ngươi thế nào thì điều đó cũng luôn là công chính; ngươi không nên hoài nghi điều này và ngươi không cần lo lắng. Ngay cả khi ngươi không thể hiểu sự công chính của Đức Chúa Trời vào lúc này thì sẽ đến một ngày ngươi sẽ bị thuyết phục. Đức Chúa Trời làm công tác của Ngài trong sự sáng và công bình; Ngài công khai về mọi thứ. Nếu các ngươi suy ngẫm kỹ càng về chủ đề này, các ngươi sẽ đi đến kết luận rằng công tác của Đức Chúa Trời là cứu rỗi con người và biến cải tâm tính của họ. Bởi vì công tác của Ngài là công tác biến cải tâm tính con người, nếu con người không phơi bày tâm tính họ thì không thể làm gì được, và sẽ không đạt được gì. Nếu sau khi con người đã phơi bày sự bại hoại của mình, họ không ăn năn chút nào, và vẫn hành động như đã từng thì họ sẽ xúc phạm tâm tính Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời sẽ thực hiện những mức độ báo ứng khác nhau trên con người, và họ sẽ trả giá cho những vi phạm của mình…

Như đã đề cập trước đây, các sự kiện của quá khứ có thể bị xóa sạch tức thì; tương lai có thể được tạo ra để thay thế quá khứ; sự bao dung của Đức Chúa Trời vô biên như biển cả. Tuy nhiên cũng có các nguyên tắc đối với những lời này. Vấn đề không phải là Đức Chúa Trời sẽ xóa sạch bất kỳ tội lỗi nào ngươi đã phạm, dù nó có lớn như thế nào. Toàn bộ công tác của Đức Chúa Trời đều có nguyên tắc. Trong quá khứ, một sắc lệnh quản trị được đặt ra để giải quyết vấn đề này – Đức Chúa Trời tha thứ và bỏ qua mọi tội lỗi mà người ta phạm phải trước khi chấp nhận danh Ngài, và có một hệ thống để xử lý những ai tiếp tục phạm tội sau khi đã bước vào hội thánh: Người phạm một tội nhẹ thì được cho cơ hội ăn năn, trong khi những người tái phạm thì bị trục xuất. Đức Chúa Trời đã luôn khoan dung với con người hết mức có thể trong công tác của Ngài, và, ở đây, có thể thấy rằng công tác của Đức Chúa Trời thật sự là công tác cứu rỗi con người. Tuy nhiên, nếu, trong giai đoạn sau cùng này của công tác, ngươi vẫn phạm những tội không thể bỏ qua thì ngươi thật sự không thể cứu chuộc, và ngươi không thể thay đổi.

– Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Nhiều người chống đối Đức Chúa Trời, nhưng trong số họ, cũng có nhiều cách khác nhau để chống đối Đức Chúa Trời. Vì có mọi hạng tín đồ, nên cũng có mọi hạng người chống đối Đức Chúa Trời, không hạng nào giống hạng nào. Không một ai trong số những kẻ không nhận ra rõ ràng mục đích của công việc của Đức Chúa Trời có thể được cứu rỗi. Bất kể con người có thể đã chống đối Đức Chúa Trời như thế nào trong quá khứ, nhưng khi con người hiểu được mục đích công tác của Đức Chúa Trời và dành trọn nỗ lực của mình để làm thỏa lòng Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ xóa sạch những tội lỗi trước đây của họ. Chừng nào con người còn tìm kiếm lẽ thật và thực hành lẽ thật, thì Đức Chúa Trời sẽ không ghi nhớ những gì họ đã làm. Hơn nữa, dựa trên cơ sở việc thực hành lẽ thật của con người mà Đức Chúa Trời xưng công bình cho họ. Đây là sự công chính của Đức Chúa Trời. Trước khi con người nhìn thấy Đức Chúa Trời hoặc trải nghiệm công tác của Ngài, bất kể con người hành động như thế nào đối với Đức Chúa Trời, Ngài không ghi nhớ điều đó. Tuy nhiên, một khi con người đã nhìn thấy Đức Chúa Trời và trải nghiệm công tác của Ngài, mọi việc làm và hành động của con người sẽ được Đức Chúa Trời ghi lại trong sách “biên niên sử”, vì con người đã nhìn thấy Đức Chúa Trời và sống giữa công tác của Ngài.

Khi con người đã thực sự nhìn thấy Đức Chúa Trời có gì và là gì, khi họ đã nhìn thấy uy quyền tối cao của Ngài, và khi họ đã thực sự biết đến công tác của Đức Chúa Trời, và hơn nữa, khi tâm tính cũ của con người được thay đổi, thì con người sẽ hoàn toàn vứt bỏ tâm tính dấy loạn chống đối Đức Chúa Trời của họ. Có thể nói rằng mọi người tại một thời điểm nào đó đã chống đối Đức Chúa Trời và mọi người tại một thời điểm nào đó đã dấy loạn cùng Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, nếu ngươi sẵn lòng vâng lời Đức Chúa Trời nhập thể, và từ thời điểm này làm thỏa lòng Đức Chúa Trời với lòng trung thành của ngươi, thực hành lẽ thật mà ngươi nên thực hành, thực hiện bổn phận mà ngươi nên thực hiện, và tuân thủ những quy định mà ngươi nên tuân thủ, thì ngươi là người sẵn sàng vứt bỏ sự dấy loạn của mình để làm thỏa lòng Đức Chúa Trời và là người có thể được Đức Chúa Trời làm cho hoàn thiện. Nếu ngươi ngoan cố không chịu nhìn ra những lỗi lầm của mình và không có ý định ăn năn về bản thân, nếu ngươi cứ khăng khăng trong hành vi dấy loạn của mình mà không có chút ý định hợp tác với Đức Chúa Trời và làm thỏa lòng Ngài, thì một kẻ cố chấp và không thể sửa đổi như ngươi chắc chắn sẽ bị trừng phạt và chắc chắn sẽ không bao giờ là người được Đức Chúa Trời làm cho hoàn thiện. Như vậy, ngươi là kẻ thù của Đức Chúa Trời hôm nay và ngày mai ngươi cũng sẽ là kẻ thù của Đức Chúa Trời, và vì thế ngươi cũng sẽ vẫn là kẻ thù của Đức Chúa Trời ngày kế tiếp; ngươi sẽ mãi mãi là kẻ chống đối Đức Chúa Trời và là kẻ thù của Đức Chúa Trời. Trong trường hợp đó, làm sao Đức Chúa Trời có thể tha cho ngươi?

– Tất cả những ai không biết Đức Chúa Trời đều là những người chống đối Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Miễn là hiện tại các ngươi còn một chút hy vọng, thì dù Đức Chúa Trời có nhớ những sự kiện đã qua hay không, các ngươi nên duy trì tâm tính nào? “Tôi phải tìm cách thay đổi tâm tính của mình, tìm cách biết Đức Chúa Trời, không bao giờ bị Sa-tan lừa gạt nữa, và không bao giờ làm bất cứ điều gì mà làm nhục danh Đức Chúa Trời nữa”. Những điểm then chốt nào quyết định liệu mọi người có thể được cứu rỗi hay không và liệu họ có hy vọng nào không? Điểm mấu chốt của vấn đề là, sau khi nghe một bài giảng đạo, ngươi có thể hiểu lẽ thật hay không, ngươi có thể đưa lẽ thật vào thực hành hay không và ngươi có thể thay đổi hay không. Đây là những điểm then chốt. Nếu ngươi chỉ cảm thấy hối hận, và khi làm mọi việc ngươi chỉ làm bất cứ điều gì mình muốn, theo những cách cũ, không những không tìm kiếm lẽ thật, vẫn bám vào những quan điểm và lối thực hành xưa cũ, và không chỉ hoàn toàn không hiểu gì, mà còn trở nên ngày càng tồi tệ hơn, thì ngươi sẽ không còn hy vọng, và nên bị xóa sổ. Ngươi càng hiểu nhiều về Đức Chúa Trời, thì ngươi càng hiểu rõ bản thân mình và càng hiểu rõ về bản tính của chính mình, ngươi sẽ càng có thể làm chủ được bản thân mình. Sau khi đúc kết kinh nghiệm của mình, ngươi sẽ không bao giờ thất bại trong vấn đề này nữa. Trên thực tế, ai cũng có khuyết điểm, chỉ là họ không chịu trách nhiệm. Mọi người đều có khuyết điểm – một số có những khuyết điểm nhỏ, và một số có những khuyết điểm lớn; một số rõ ràng, và một số thì bí mật. Một số người làm những điều mà người khác biết, trong khi một số người làm những việc mà người khác không biết. Tất cả mọi người đều có những khuyết điểm, và tất cả đều tỏ lộ một số tâm tính bại hoại nhất định, như sự kiêu ngạo hoặc tự cho mình là đúng; hoặc nếu không họ phạm một số vi phạm, hoặc một số sai lầm hoặc sai sót trong công việc của họ, hoặc họ hơi dấy loạn. Đây đều là những điều có thể tha thứ được, vì chúng là những điều mà không một người bại hoại nào có thể tránh khỏi. Tuy nhiên, khi ngươi đã hiểu lẽ thật, ngươi nên tránh chúng, và sau đó sẽ không còn phải luôn gặp rắc rối bởi những điều đã xảy ra trong quá khứ. Thay vào đó, nỗi sợ ở đây là ngươi vẫn sẽ không thay đổi ngay cả khi ngươi đã hiểu, rằng ngươi sẽ tiếp tục làm mọi việc ngay cả khi ngươi biết là chúng sai, và rằng ngươi sẽ tiếp tục hành động theo một cách nhất định ngay cả sau khi được cho biết rằng cách đó là sai. Những người như vậy không thể được cứu chuộc.

– Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Chúng ta nên quyết tâm rằng dù hoàn cảnh của chúng ta có nghiêm trọng đến đâu, bất kể loại khó khăn nào ập đến với chúng ta, dù chúng ta yếu đuối đến mức nào, hay tiêu cực đến đâu, chúng ta cũng không được đánh mất niềm tin vào sự thay đổi tâm tính, cũng như vào lời Đức Chúa Trời phán. Đức Chúa Trời đã ban cho con người một lời hứa, và con người phải có quyết tâm và kiên trì để nhận được lời hứa này. Đức Chúa Trời không thích kẻ hèn nhát, Đức Chúa Trời thích người có quyết tâm. Ngươi có thể đã tỏ lộ nhiều sự bại hoại, ngươi có thể đã đi nhiều con đường quanh co, hoặc có nhiều vi phạm, hoặc trước đó đã chống lại Đức Chúa Trời; ngoài ra, có thể có lời báng bổ, hoặc phàn nàn, hoặc thách thức Đức Chúa Trời trong lòng một số người – nhưng Đức Chúa Trời không nhìn vào những điều này, Đức Chúa Trời chỉ xem liệu một ngày nào đó họ có thay đổi hay không. Trong Kinh Thánh, có một câu chuyện về sự trở lại của đứa con hoang toàng. Tại sao Đức Chúa Jêsus lại kể một câu chuyện ngụ ngôn như vậy? Ý muốn cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời là chân thành. Ngài cho mọi người cơ hội để ăn năn và cơ hội để thay đổi. Trong suốt quá trình này, Ngài hiểu mọi người và có hiểu biết sâu sắc về những điểm yếu của họ và mức độ bại hoại của họ. Ngài biết rằng họ sẽ vấp ngã và thất bại, cũng giống như khi trẻ tập đi: Dù cơ thể của ngươi có khỏe đến đâu, thì cũng sẽ có lúc ngươi va vấp, và cũng có lúc ngươi bị trượt chân. Đức Chúa Trời hiểu mỗi người như một người mẹ hiểu con mình. Ngài hiểu khó khăn của mỗi người, Ngài hiểu điểm yếu của mỗi người và Ngài cũng hiểu nhu cầu của mỗi người; hơn nữa, Ngài hiểu mọi người sẽ gặp phải những vấn đề gì trong quá trình bước vào thời kỳ thay đổi tâm tính, họ sẽ mắc phải những loại điểm yếu nào, những loại thất bại nào sẽ xảy ra. Đức Chúa Trời có một hiểu biết toàn vẹn về điều này. Vì vậy, Đức Chúa Trời dò xét tận thâm tâm con người. Cho dù ngươi yếu đuối đến đâu, miễn là ngươi không phản bội danh của Đức Chúa Trời, miễn là ngươi không rời bỏ Đức Chúa Trời, và không đi lạc khỏi con đường này, thì ngươi sẽ luôn có cơ hội đạt được sự thay đổi tâm tính. Việc chúng ta có cơ hội đạt được sự thay đổi trong tâm tính của mình có nghĩa là chúng ta có hy vọng sống sót, và việc chúng ta còn hy vọng sống sót có nghĩa là chúng ta có hy vọng được Đức Chúa Trời cứu rỗi.

– Con đường thực hành hướng đến sự thay đổi tâm tính của một người, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Trước: 1. Các bạn nói rằng trong thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời thực hiện công tác phán xét bắt đầu từ nhà Đức Chúa Trời, phân chia từng người theo loại, và thưởng thiện phạt ác. Vậy chính xác thì loại người nào Đức Chúa Trời mới cứu rỗi, và Ngài loại bỏ loại người nào?

Tiếp theo: 3. Có nhiều người thuộc Do Thái giáo và Cơ đốc giáo cũng tin vào Đức Chúa Trời thật, thờ phụng Đức Chúa Trời trong các đền thờ và hội thánh, và theo biểu hiện bề ngoài thì có vẻ rất ngoan đạo. Mặc dù một số người không chấp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng, nhưng họ đã không làm bất cứ điều gì rõ ràng chống lại hoặc lên án Đức Chúa Trời. Liệu Đức Chúa Trời sẽ cứu rỗi những người giống như họ không?

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger