1. Mọi thứ ngày càng trở nên hoang tàn trong hội thánh của chúng tôi trong vài năm qua. Các anh chị em đang mất dần đức tin và tình yêu thương của họ, họ trở nên ngày càng tiêu cực và yếu đuối, và những người rao giảng đã trở nên cằn cỗi thuộc linh; họ không có gì để giảng. Hết thảy chúng tôi đều cảm thấy rằng chúng tôi đã mất đi công tác của Đức Thánh Linh. Chúng tôi đã tìm kiếm khắp nơi để tìm một hội thánh có công tác của Đức Thánh Linh, nhưng hết hội thánh này đến hội thánh khác đều tiêu điều như nhau. Tại sao mọi giáo phái đều bị bủa vây bởi nạn đói kém thuộc linh như thế?

Câu trả lời:

Ngày nay, thế giới tôn giáo đã trở nên tiêu điều, không có công tác của Đức Thánh Linh, và đức tin cũng như tình yêu của nhiều người đang suy yếu. Đây là những sự thật đã được công nhận. Vậy lý do chính của sự tiêu điều này là gì? Tất cả chúng ta đều biết rằng chúng ta hiện đang ở giai đoạn cuối của thời kỳ sau rốt. Đức Chúa Jêsus đã tiên tri rằng: “Lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lần(Ma-thi-ơ 24:12). Ngày nay, các trường hợp trái đạo lý trong cộng đồng tôn giáo đang trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Trong các hội thánh, các mục sư và trưởng lão không làm gì khác hơn là giải nghĩa kiến thức về Kinh Thánh và lý thuyết thần học để phô trương bản thân họ, tạo dựng thân thế và được người khác sự tôn kính. Họ chưa bao giờ tuân theo các điều răn của Đức Chúa Jêsus, cũng như không sở hữu bất kỳ chứng ngôn nào về trải nghiệm đưa lời Chúa vào thực hành. Họ không thể thuyết giảng về lối vào sự sống, cũng như chưa bao giờ dẫn dắt mọi người thực hành và trải nghiệm lời Chúa. Nhiều mục sư và trưởng lão cũng theo các xu hướng của thế giới bên ngoài, và họ thèm muốn tiền bạc, tranh giành vì quyền lực và lợi ích riêng của mình – họ đã hoàn toàn đi chệch khỏi con đường của Chúa. Sau nhiều năm tin Chúa trong tôn giáo, tất cả những gì họ hiểu là lý thuyết thần học và kiến thức về Kinh Thánh; họ không hiểu gì về lẽ thật, họ không biết Chúa dù chỉ một chút, và họ không có sự tôn kính hay vâng phục. Tất cả họ đều đã trở thành những người tin Chúa, nhưng không biết Chúa và chống đối Chúa. Điều này cho thấy rằng các lãnh đạo của thế giới tôn giáo đã hoàn toàn đi chệch khỏi đường lối của Chúa, điều dẫn đến việc họ đánh mất công tác của Đức Thánh Linh và các phước lành của Đức Chúa Trời – đây là lý do chính dẫn đến sự tiêu điều của thế giới tôn giáo. Lý do khác là Đức Chúa Trời đang làm công tác mới và công tác của Đức Thánh Linh đã thay đổi. Đức Chúa Jêsus đã trở lại, Ngài là Đức Chúa Trời Toàn Năng nhập thể. Ngài đang thực hiện công tác phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời trên nền tảng công tác cứu chuộc của Đức Chúa Jêsus, mở ra Thời đại Vương quốc và kết thúc Thời đại Ân điển. Chỉ những ai chấp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt mới sở hữu công tác của Đức Thánh Linh, và chỉ họ mới được vui hưởng sự cung cấp nước hằng sống của sự sống chảy ra từ ngôi. Những ai không theo kịp công tác hiện tại của Đức Chúa Trời và không chịu chấp nhận Đức Chúa Trời Toàn Năng sẽ bị Đức Chúa Trời bỏ rơi, loại trừ và chìm vào bóng tối. Đặc biệt, các mục sư và trưởng lão của thế giới tôn giáo không những không tìm kiếm hay điều tra công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng mà còn điên cuồng chống đối và lên án nó, truyền bá đủ mọi thứ dối trá và ngụy biện để đánh lừa mọi người và ngăn họ tìm kiếm, điều tra con đường thật, và cố gắng đánh cắp chiên của Đức Chúa Trời làm của riêng họ. Từ lâu, họ đã khiêu khích tâm tính Đức Chúa Trời và bị Đức Chúa Trời ghê tởm, rủa sả. Làm sao họ lại không bị Đức Chúa Trời bỏ rơi và loại trừ chứ? Ngày nay, gần như toàn bộ thế giới tôn giáo bị kiểm soát bởi các lãnh đạo tôn giáo, những người ghét lẽ thật và thù địch với Đức Chúa Trời. Làm sao nó có thể đạt được công tác của Đức Thánh Linh? Và làm sao nó lại không trở thành một bãi đất hoang chứ? Đây là lý do cơ bản đằng sau sự tiêu điều của thế giới tôn giáo. Sự tiêu điều này cũng hoàn toàn ứng nghiệm lời tiên tri của Kinh Thánh: “Chúa Giê-hô-va phán: Nầy, những ngày sẽ đến, là khi ta khiến sự đói kém đến trong đất, chẳng phải là đói về bánh, cũng chẳng phải khát về nước, bèn là về nghe lời của Ðức Giê-hô-va” (A-mốt 8:11). “Ta cũng đã không xuống mưa cho các ngươi trong ba tháng trước mùa gặt; ta đã mưa trên thành nầy và không mưa trên thành khác. uộng nầy đã được mưa, còn ruộng kia không được nhuận tưới thì khô héo. Dường ấy, người trong hai hoặc ba thành đi đến một thành đặng uống nước, mà không tìm đến cho đỡ khát. Nhưng các ngươi không trở về cùng ta, Ðức Giê-hô-va phán vậy(A-mốt 4:7-8). “Uộng nầy đã được mưa”của đoạn này đề cập đến các hội thánh chấp nhận và vâng phục công tác phán xét thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng; bởi vì họ chấp nhận những lời phán hiện tại của Ngài nên họ được hưởng sự chu cấp và chăm tưới của nước hằng sống của sự sống chảy ra từ ngôi. “Còn ruộng kia không được nhuận tưới thì khô héo” đề cập đến các mục sư và lãnh đạo của thế giới tôn giáo, là những người không thực hành lời Chúa, những người không tuân giữ các điều răn của Chúa, và những người chống đối, lên án công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng, dẫn đến việc thế giới tôn giáo bị Đức Chúa Trời khinh ghét, loại bỏ, và rủa sả. Nó hoàn toàn không có công tác của Đức Thánh Linh, nó không có khả năng nhận được sự cung cấp những lời phán hiện tại của Đức Chúa Trời, và nó đã chìm vào sự tiêu điều. Vào cuối Thời đại Luật pháp, ngôi đền trước đây từng đầy vinh quang của Đức Giê-hô-va trở nên tiêu điều, các tín đồ không tuân giữ luật pháp, các thầy tế lễ dâng những của lễ nghèo nàn, và đền thờ trở thành hang ổ của kẻ trộm, chủ yếu là do các lãnh đạo Do Thái chỉ bám lấy các truyền thống của con người và bỏ mặc các điều răn của Đức Chúa Trời; họ đã hoàn toàn đi chệch khỏi con đường của Đức Chúa Trời, và kết quả là bị Đức Chúa Trời rủa sả. Ngoài ra, đó là vì Đức Chúa Jêsus đã bắt tay vào công tác cứu chuộc nhân loại bên ngoài đền thờ trong Thời đại Ân điển. Công tác của Đức Chúa Trời đã thay đổi, và tất cả những ai chấp nhận công tác của Đức Chúa Jêsus đều nhận được công tác của Đức Thánh Linh, trong khi những người chối bỏ và chống đối Đức Chúa Jêsus thì bị công tác của Đức Chúa Trời loại trừ, chìm vào bóng tối và sự tiêu điều.

Đức Chúa Trời cho phép cộng đồng tôn giáo bị bủa vây bởi nạn đói, và đằng sau điều này là ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy xem hai đoạn trong lời Đức Chúa Trời Toàn Năng: “Đức Chúa Trời sẽ hoàn thành việc này: Ngài sẽ làm cho tất cả mọi người khắp vũ trụ đến trước Ngài và thờ phượng Đức Chúa Trời trên đất, công tác của Ngài ở những nơi khác sẽ dừng lại, và con người sẽ buộc phải tìm kiếm con đường thật. Điều đó sẽ giống như Giô-sép vậy: Mọi người đến với ông để xin thức ăn, sấp mình xuống trước ông, vì ông có thức ăn. Để tránh khỏi nạn đói, con người sẽ buộc phải tìm con đường thật. Toàn bộ cộng đồng tôn giáo sẽ phải chịu nạn đói nghiêm trọng, và chỉ có Đức Chúa Trời của ngày nay mới là nguồn nước sống, sở hữu nguồn nước vô tận cung cấp cho con người tận hưởng, và con người sẽ đến và nương tựa vào Ngài(Vương quốc Một Nghìn năm đã đến, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Đức Chúa Trời đã xem nhóm người này là trọng tâm duy nhất trong công tác của Ngài khắp toàn vũ trụ. Đức Chúa Trời đã hy sinh tất cả tâm huyết của Ngài cho các ngươi; Ngài đã lấy lại và trao cho các ngươi tất cả phần công tác của Thần trên khắp vũ trụ. Đó là lý do tại sao các ngươi là những người may mắn. Hơn nữa, Ngài đã chuyển sự vinh hiển của Ngài từ Y-sơ-ra-en, là dân sự được chọn của Ngài, sang cho các ngươi, và Ngài sẽ khiến mục đích kế hoạch của Ngài được biểu lộ hoàn toàn qua nhóm người này. Do vậy, các ngươi là những người sẽ nhận được di sản của Đức Chúa Trời, và thậm chí còn hơn thế, là những người thừa hưởng sự vinh hiển của Đức Chúa Trời(Công tác của Đức Chúa Trời có đơn giản như con người tưởng tượng không? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Lời Đức Chúa Trời Toàn Năng cho chúng ta thấy rõ rằng Đức Chúa Trời chưa bao giờ bỏ rơi những ai thật sự tin Ngài và khao khát sự xuất hiện của Ngài. Việc Đức Chúa Trời để cho cộng đồng tôn giáo trở nên tiêu điều là để buộc những người trong tôn giáo yêu lẽ thật phải rời bỏ tôn giáo, thoát khỏi gông cùm và sự kiểm soát của những kẻ địch lại Đấng Christ và những kẻ ác, để họ có thể được nâng lên trước ngôi Đức Chúa Trời để được phán xét, làm tinh sạch và hoàn thiện bởi lời Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời Toàn Năng của thời kỳ sau rốt thực hiện công tác phán xét, và bày tỏ mọi lẽ thật về sự làm tinh sạch và cứu rỗi nhân loại, để lập một nhóm người đắc thắng trước khi các thảm họa xảy đến, đó là hoa trái đầu mùa. Điều này ứng nghiệm lời tiên tri của Sách Khải Huyền: “Những kẻ ấy chưa bị ô uế với đờn bà, vì còn trinh khiết. Chiên Con đi đâu, những kẻ nầy theo đó. Những kẻ đó đã được chuộc từ trong loài người, để làm trái đầu mùa cho Ðức Chúa Trời và Chiên Con(Khải Huyền 14:4). Khi những người đắc thắng này được Đức Chúa Trời làm cho trọn vẹn, Đức Chúa Trời sẽ giáng xuống những đại họa để thưởng người tốt và và trừng phạt kẻ ác. Chỉ khi chúng ta rời bỏ tôn giáo, đi theo dấu chân của Chiên con, chấp nhận và vâng phục công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng, trải nghiệm sự phán xét và làm tinh sạch trước tòa của Đấng Christ thì chúng ta mới có thể được Đức Chúa Trời hoàn thiện thành những người đắc thắng, và tránh được những sự thử luyện của Đức Chúa Trời khi thế gian bị thử thách. Chỉ những người đắc thắng này – những trái đầu mùa này – những người được Đức Chúa Trời làm cho trọn vẹn mới có quyền nhận được lời hứa và phúc lành của Đức Chúa Trời. Trong khi đó, những kẻ không bao giờ chấp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng sẽ bị Đức Chúa Trời khinh ghét, loại bỏ và loại trừ. Họ chắc chắn sẽ rơi vào thảm họa và bị trừng phạt, và sẽ vĩnh viễn mất cơ hội được cứu rỗi. Điều này là không phải nghi ngờ!

Trước: 4. Tôi thừa nhận rằng những lời được bày tỏ bởi Đức Chúa Trời Toàn Năng là lẽ thật, nhưng gia đình tôi đã bị lừa dối bởi hết thảy những lời dối trá và ngụy biện do ĐCSTQ và cộng đồng tôn giáo truyền bá. Họ gắng hết sức để ngăn tôi tìm hiểu về công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Tôi không muốn bất hòa với gia đình mình vì niềm tin của tôi vào Đức Chúa Trời Toàn Năng, nhưng tôi cũng không muốn từ bỏ niềm tin của mình vào Đức Chúa Trời Toàn Năng và đánh mất cơ hội được Đức Chúa Trời cứu rỗi. Tôi phải làm gì cho đúng đây?

Tiếp theo: 2. Mặc dù Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng đã bị quấy phá bởi sự chống đối và lên án điên cuồng của ĐCSTQ và cộng đồng tôn giáo trong những năm gần đây, tôi thấy rằng hội thánh đang sản xuất ngày càng nhiều phim ảnh và video trực tuyến chứng thực cho Đức Chúa Trời. Nội dung của những bộ phim và video này liên tục phát triển và ngày càng trở nên hoàn thiện hơn về mặt kỹ thuật. Những lẽ thật mà các sản phẩm này thông công cũng khai trí cho mọi người một cách đáng kinh ngạc. Toàn bộ cộng đồng tôn giáo đã không sản xuất được bộ phim nào chứng thực cho công tác của Đức Chúa Trời hay như vậy trong những năm gần đây. Hiện nay, ngày càng có nhiều người thực sự tin Đức Chúa Trời từ mọi tôn giáo và giáo phái đã tham gia Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng. Tại sao Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng lại phát triển mạnh mẽ, trong khi toàn bộ cộng đồng tôn giáo lại tiêu điều như vậy?

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger