3. Dựa trên những lời của Phao-lô, là người đã nói rằng: “Cả Kinh Thánh đều là bởi Ðức Chúa Trời soi dẫn” (2 Ti-mô-thê 3:16), các mục sư và trưởng lão trong giới tôn giáo tin rằng những lời của Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, các bạn lại nói rằng không phải tất cả các lời trong Kinh Thánh đều là lời Đức Chúa Trời. Ý của các bạn là sao?

Lời Đức Chúa Trời có liên quan:

Ngày nay, mọi người tin Kinh Thánh là Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời là Kinh Thánh. Vì vậy, họ cũng tin rằng mọi lời trong Kinh Thánh là những lời duy nhất Đức Chúa Trời phán, và tất cả chúng đều do Đức Chúa Trời phán. Những người tin vào Đức Chúa Trời thậm chí còn nghĩ rằng mặc dù tất cả sáu mươi sáu sách của Cựu Ước và Tân Ước đều do con người viết ra, nhưng tất cả đều được Đức Chúa Trời soi dẫn, và là bản ghi chép về những lời phán của Đức Thánh Linh. Đây là cách hiểu sai lầm của con người, và nó không hoàn toàn phù hợp với sự thật. Thực ra, ngoài các sách tiên tri, đa phần Cựu Ước là bản ghi chép lịch sử. Một số thư tín của Tân Ước đến từ những kinh nghiệm của con người, và một số đến từ sự khai sáng của Đức Thánh Linh; chẳng hạn, các thư tín của Phao-lô phát xuất từ công việc của một con người, tất cả chúng đều là kết quả của sự khai sáng của Đức Thánh Linh, và chúng đã được viết cho các hội thánh và là những lời khuyên bảo, khích lệ cho các anh chị em trong các hội thánh. Chúng không phải là những lời do Đức Thánh Linh phán – Phao-lô không thể phán nhân danh Đức Thánh Linh, và ông cũng không phải là một tiên tri, lại càng không nhìn thấy những khải tượng mà Giăng đã trông thấy. Các thư tín của ông được viết cho các hội thánh Ê-phê-sô, Phi-la-đen-phi, Ga-la-ti, và các hội thánh khác. Và do đó, các thư tín của Phao-lô trong Tân Ước là các thư tín mà Phao-lô đã viết cho các hội thánh, chứ không phải là những sự soi dẫn từ Đức Thánh Linh, chúng cũng không phải là những lời phán trực tiếp của Đức Thánh Linh. Chúng chỉ đơn thuần là những lời khuyên bảo, an ủi và khích lệ mà ông đã viết cho các hội thánh trong suốt quá trình công tác của mình. Vì vậy, chúng cũng là một bản ghi chép về nhiều công việc của Phao-lô thời đó. Chúng đã được viết cho tất cả những người là các anh chị em trong Chúa, để cho các anh chị em trong các hội thánh thời đó sẽ làm theo lời khuyên của ông và tuân theo con đường ăn năn của Đức Chúa Jêsus. Phao-lô đã không hề nói rằng, dù là các hội thánh thời đó hay trong tương lai, tất cả đều phải ăn uống những điều ông đã viết, ông cũng không nói rằng mọi lời của ông đều đến từ Đức Chúa Trời. Dựa trên hoàn cảnh của hội thánh lúc bấy giờ, ông chỉ đơn giản tương giao với các anh chị em, khuyên bảo họ, và truyền cảm hứng cho niềm tin trong họ, và ông chỉ đơn giản rao giảng hoặc nhắc nhở mọi người và khuyên bảo họ. Những lời của ông dựa trên trọng trách của bản thân ông, và ông đã hỗ trợ mọi người thông qua những lời này. Ông đã làm công việc của một sứ đồ của các hội thánh thời đó, ông là một cộng sự được Đức Chúa Jêsus sử dụng, và do đó ông phải nhận lãnh trách nhiệm đối với các hội thánh, và phải gánh vác công tác của các hội thánh, ông phải tìm hiểu tình trạng của các anh chị em – và vì điều này, ông đã viết các thư tín cho tất cả các anh chị em trong Chúa. Tất cả những gì ông nói mang tính khai trí và tích cực đối với mọi người thì đều đúng, nhưng nó không đại diện cho những lời phán của Đức Thánh Linh, và nó không thể đại diện cho Đức Chúa Trời. Thật là một cách hiểu cực kỳ tệ hại, và là một sự báng bổ vô cùng, khi mọi người xem các bản ghi chép về những kinh nghiệm của một con người và các thư tín của một con người là những lời Đức Thánh Linh phán với các hội thánh! Điều đó đặc biệt đúng khi nói đến các thư tín Phao-lô đã viết cho các hội thánh, vì các thư tín của ông được viết cho các anh chị em dựa trên hoàn cảnh và tình hình của mỗi hội thánh vào thời điểm đó, và để khuyên bảo các anh chị em trong Chúa, hầu cho họ có thể nhận được ân điển của Đức Chúa Jêsus. Các thư tín của ông là để thúc đẩy các anh chị em vào lúc đó. Có thể nói rằng đây là trọng trách của bản thân ông, và cũng là trọng trách được Đức Thánh Linh đặt lên vai ông; xét cho cùng, ông là một sứ đồ đã dẫn dắt các hội thánh thời đó, người đã viết thư tín cho các hội thánh và khuyên bảo họ – đó là trách nhiệm của ông. Thân phận của ông chỉ đơn thuần là một sứ đồ đang làm việc, và ông chỉ đơn thuần là một sứ đồ được Đức Chúa Trời phái đến; ông không phải là một tiên tri hoặc một nhà tiên báo. Đối với ông, công việc của bản thân và đời sống của các anh chị em là quan trọng nhất. Vì thế, ông không thể phán dạy nhân danh Đức Thánh Linh. Những lời của ông không phải là những lời của Đức Thánh Linh, càng không thể nói là những lời của Đức Chúa Trời, vì Phao-lô chỉ là một vật thọ tạo của Đức Chúa Trời không hơn, và chắc chắn không phải là sự nhập thể của Đức Chúa Trời. Thân phận của ông không giống với thân phận của Jêsus. Những lời của Jêsus là những lời của Đức Thánh Linh, chúng là những lời của Đức Chúa Trời, vì thân phận của Ngài là của Đấng Christ – Con của Đức Chúa Trời. Làm sao Phao-lô có thể sánh ngang với Ngài được? Nếu mọi người xem các thư tín hoặc những lời giống của Phao-lô là những lời phán của Đức Thánh Linh và tôn thờ chúng như Đức Chúa Trời, thì chỉ có thể nói rằng họ quá bừa bãi. Nói gay gắt hơn, đây chẳng phải đơn giản là báng bổ sao? Làm sao một con người lại có thể phán nhân danh Đức Chúa Trời được? Và làm sao mọi người có thể cúi lạy trước những bản ghi chép về các thư tín của con người và những lời con người nói như thể chúng là sách thánh, hay sách Trời được? Những lời của Đức Chúa Trời có thể được thốt ra tùy tiện bởi một con người hay sao? Làm sao một con người có thể phán nhân danh Đức Chúa Trời được? Vậy thì ngươi nói sao – có thể nào các thư tín mà ông đã viết cho các hội thánh không bị nhiễm những ý tưởng riêng của ông không? Làm sao chúng không bị nhiễm những quan niệm của con người được? Ông đã viết thư tín cho các hội thánh dựa trên những kinh nghiệm cá nhân của mình và kiến thức của riêng mình. Chẳng hạn, Phao-lô viết một thư tín cho các hội thánh Ga-la-ti, trong đó chứa một quan điểm nhất định, và Phi-e-rơ viết một thư tín khác, trong đó có một quan điểm khác. Ai trong số họ đến từ Đức Thánh Linh? Không ai dám nói chắc. Vì vậy, chỉ có thể nói rằng cả hai người họ đều mang trọng trách với các hội thánh, nhưng những bức thư của họ thể hiện vóc giạc của họ, chúng đại diện cho sự cung cấp và hỗ trợ của họ cho các anh chị em, trọng trách của họ đối với các hội thánh, và chúng chỉ đại diện cho công việc của con người – chúng không hoàn toàn đến từ Đức Thánh Linh. Nếu ngươi nói rằng các thư tín của ông là lời của Đức Thánh Linh, thì ngươi thật ngớ ngẩn, và ngươi đang phạm tội báng bổ! Các thư tín của Phao-lô và các thư tín khác trong Tân Ước tương đương với ký sự của các nhân vật thuộc linh gần đây hơn: Chúng ngang tầm với các sách của Nghê Thác Thanh hoặc những kinh nghiệm của Lawrence, v.v. Chỉ là những cuốn sách của các nhân vật thuộc linh gần đây không được biên soạn vào trong Tân Ước, nhưng bản chất của những người này là như nhau: Họ là những người được Đức Thánh Linh sử dụng trong một thời kỳ nhất định, và họ không thể đại diện trực tiếp cho Đức Chúa Trời.

– Xét về Kinh Thánh (3), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Trong Thời đại Luật pháp Cựu Ước, số lượng lớn các tiên tri được Đức Giê-hô-va dấy lên đã nói tiên tri cho Ngài, họ đã đưa ra những chỉ dẫn cho các chi phái và các nước khác nhau, và đã tiên báo về công tác Đức Giê-hô-va sẽ làm. Tất cả những người đã được dấy lên này đều được Đức Giê-hô-va ban cho Thần tiên tri: Họ có thể nhìn thấy các khải tượng từ Đức Giê-hô-va, và nghe thấy tiếng Ngài, và do đó, họ đã được Ngài soi dẫn và viết lời tiên tri. Công tác họ đã làm là sự bày tỏ tiếng phán của Đức Giê-hô-va, sự bày tỏ lời tiên tri của Đức Giê-hô-va, và công tác của Đức Giê-hô-va thời điểm đó chỉ đơn giản là hướng dẫn mọi người sử dụng Thần; Ngài đã không trở nên xác thịt, và mọi người chẳng hề thấy dung nhan Ngài. Do đó, Ngài đã dấy lên nhiều tiên tri để thực hiện công tác của Ngài, và đã ban cho họ những lời sấm mà họ đã truyền lại cho mọi chi phái và chi tộc của Y-sơ-ra-ên. Công việc của họ là nói tiên tri, và một vài người trong số họ đã viết ra những chỉ dẫn của Đức Giê-hô-va với họ cho những người khác xem. Đức Giê-hô-va đã dấy lên những người này để nói tiên tri, để tiên báo về công tác của tương lai hoặc công tác vẫn còn phải hoàn thành trong thời gian đó, hầu cho mọi người có thể thấy được sự kỳ diệu và khôn ngoan của Đức Giê-hô-va. Các sách tiên tri này hoàn toàn khác các sách khác của Kinh Thánh; chúng là những lời được nói hoặc viết ra bởi những người đã được ban cho Thần tiên tri – bởi những người đã nhận được các khải tượng hoặc tiếng phán từ Đức Giê-hô-va. Ngoại trừ các sách tiên tri, mọi thứ khác trong Cựu Ước đều được hợp thành từ những bản ghi chép do con người viết ra sau khi Đức Giê-hô-va đã hoàn thành công tác của Ngài. Các sách này không thể đại diện cho sự tiên báo được nói bởi các vị tiên tri do Đức Giê-hô-va dấy lên, giống như Sáng thế ký và Xuất Ê-díp-tô ký không thể so sánh với sách Ê-sai và sách Đa-ni-ên. Những lời tiên tri đã được nói ra trước khi công tác được thực hiện; trong khi đó, các sách khác được viết ra sau khi công tác đã được hoàn thành, đó là điều con người có khả năng làm. Các tiên tri thời đó đã được Đức Giê-hô-va soi dẫn và đã nói một số lời tiên tri, họ đã nói nhiều điều, và họ đã tiên tri những điều của Thời đại Ân điển, cũng như sự hủy diệt thế giới trong thời kỳ sau rốt – công tác mà Đức Giê-hô-va đã lên kế hoạch thực hiện. Tất cả các sách còn lại đều ghi lại công tác được Đức Giê-hô-va thực hiện tại Y-sơ-ra-ên. … Như thế, những gì được ghi lại trong Cựu Ước của Kinh Thánh hoàn toàn là công tác của Đức Chúa Trời tại Y-sơ-ra-ên lúc đó. Những lời được nói ra bởi các tiên tri, bởi Ê-sai, Đa-ni-ên, Giê-rê-mi, và Ê-xê-chi-ên… những lời của họ tiên báo về công tác khác của Ngài trên đất, chúng tiên báo về công tác của chính Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Tất cả những điều này đều đã đến từ Đức Chúa Trời, đó là công tác của Đức Thánh Linh, và ngoài các sách của các tiên tri này, mọi thứ khác đều là một bản ghi chép về những kinh nghiệm của con người về công tác của Đức Giê-hô-va tại thời điểm đó.

– Xét về Kinh Thánh (1), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Không phải mọi thứ trong Kinh Thánh đều là bản ghi chép về những lời do Đức Chúa Trời đích thân phán dạy. Kinh Thánh chỉ đơn giản ghi lại hai giai đoạn trước trong công tác của Đức Chúa Trời, trong đó một phần là bản ghi chép về những lời tiên báo của các tiên tri, còn một phần là những kinh nghiệm và kiến thức được viết bởi những người được Đức Chúa Trời sử dụng qua các thời đại. Những kinh nghiệm của con người thì nhiễm những quan điểm và kiến thức của con người, và đây là điều không thể tránh khỏi. Trong nhiều sách của Kinh Thánh có chứa những quan niệm của con người, những thành kiến của con người, và những cách hiểu phi lý của con người. Tất nhiên, hầu hết những lời đó đều là kết quả của sự khai sáng và soi sáng của Đức Thánh Linh, và chúng là những hiểu biết chính xác – nhưng vẫn không thể nói rằng chúng là những sự bày tỏ hoàn toàn chính xác về lẽ thật. Quan điểm của họ về một số điều không gì khác hơn là kiến thức rút ra từ kinh nghiệm cá nhân, hoặc sự khai sáng của Đức Thánh Linh. Lời tiên báo của các tiên tri đã được Đức Chúa Trời đích thân chỉ dẫn: Những lời tiên tri tương tự như của Ê-sai, Đa-ni-ên, E-xơ-ra, Giê-rê-mi và Ê-xê-chi-ên xuất phát từ sự chỉ dẫn trực tiếp của Đức Thánh Linh; những người này là những nhà tiên kiến, họ đã nhận được Thần tiên tri, và tất cả họ đều là các tiên tri của Cựu Ước. Trong Thời đại Luật pháp, những người này, nhận được sự soi dẫn của Đức Giê-hô-va, đã nói nhiều lời tiên tri được Đức Giê-hô-va trực tiếp chỉ dẫn.

– Xét về Kinh Thánh (3), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Những trích dẫn từ bài giảng và buổi thông công để tham khảo:

Kinh Thánh đã được hình thành như thế nào, và nó ra đời khi nào? Trong Thời đại Luật pháp, người Do Thái chỉ gọi Cựu Ước là Kinh Thánh. Sau đó, Đức Chúa Jêsus đã thực hiện công tác cứu chuộc, và hơn ba trăm năm sau, một số lãnh đạo các hội thánh đã tổ chức một hội nghị và quyết định đối chiếu tất cả những thư tín mà các sứ đồ và môn đồ của Đức Chúa Jêsus đã viết. Cuối cùng, sau nhiều cân nhắc, họ đã chọn 27 thư trong số đó làm Kinh điển Tân Ước, kết hợp với Cựu Ước để làm nên toàn bộ nội dung Kinh Thánh. Đây là những sự thật về nguồn gốc của Tân Ước và Cựu Ước, và đây là câu chuyện bên trong của Kinh Thánh. Nhiều người tin rằng Kinh Thánh đến từ Đức Chúa Trời; đặc biệt là trong thư tín thứ hai của Phao-lô gửi Ti-mô-thê có nói rằng: “All scripture is given by inspiration of God”. Trên thực tế, khi Phao-lô nói những lời này, Tân Ước chưa được làm thành sách; trong bối cảnh này, Kinh Thánh mà Phao-lô đề cập là Cựu Ước, không phải Tân Ước. Đây là sự thật. Ấy thế mà con người của thời kỳ sau rốt xem Kinh Thánh mà Phao-lô nói đến là toàn bộ Kinh Thánh – là Tân Ước và Cựu Ước. Điều này mâu thuẫn với các thực tế. Đây là sự diễn dịch sai, một sự sai lầm. Hơn nữa, liệu có thể tuyên bố rằng cả Cựu Ước là đều bởi Đức Chúa Trời soi dẫn không? Công tác của Thời đại Luật pháp được thực hiện bởi Đức Chúa Trời thông qua Môi-se. Năm cuốn sách đầu tiên của Cựu Ước cũng được viết bởi Môi-se. Sẽ công bằng khi nói rằng không ai hiểu công tác Thời đại Luật pháp của Đức Chúa Trời hơn ông. Như vậy, trong Năm sách Môi-se, Môi-se có nói những lời ông viết đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn không? Thứ nhất, ông đã không nói điều này. Thứ hai, cũng không ai trong các tiên tri mà Đức Chúa Trời sử dụng trong Thời đại Luật pháp – các tiên tri như Ê-sai, Giê-rê-mi, Ê-xê-chi-ên, Đa-ni-ên, v.v. – không ai trong các vị ấy nói điều này. Chỉ Phao-lô nói rằng Kinh Thánh được Đức Chúa Trời soi dẫn. Nếu chỉ mình Phao-lô nói điều này, những lời đó khó có thể được gọi là có giá trị . Do đó chúng ta không được lấy những lời này làm cơ sở cho bất kỳ điều gì.

Ngoài ra, anh chị em trong các hội thánh đã nghĩ gì về các thư tín được viết bởi Phi-e-rơ, Phao-lô và các vị khác khi chúng được gửi đến các hội thánh? Họ hẳn đã nói: “Đây là thư của người anh em Phi-e-rơ”, “Đây là thư của người anh em Phao-lô”, “Đây là thư của Ma-thi-ơ”… Đã có ai xem những thư tín này của các sứ đồ là lời Đức Chúa Trời vào thời đó không? Tuyệt đối không, bởi vì Phi-e-rơ, Ma-thi-ơ và những vị khác không bao giờ nói rằng họ là Đức Chúa Trời hay rằng họ là sự nhập thể; họ nói rằng họ tin Đức Chúa Jêsus và là các môn đồ của Đức Chúa Jêsus, do đó anh chị em của các hội thánh đã đối đãi với họ như những người anh em, và những bức thư cùng lời của họ là sự thông công và chứng ngôn của những người anh em. Điều này hoàn toàn chính xác và phù hợp với các sự kiện lịch sử. Nhưng ngày nay, con người của mọi giáo phái xem những lời của các sứ đồ này là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn. Họ xem chúng là lời Đức Chúa Trời và đặt chúng ngang hàng với lời Đức Chúa Trời. Chẳng phải điều này mâu thuẫn với các sự kiện lịch sử sao? Họ thậm chí không cảm thấy có gì sai trong việc xem những lời này của con người là lời Đức Chúa Trời. Khi con người chỉ ra lỗi của họ, họ đưa những lời của Phao-lô trong Kinh Thánh ra để tự bào chữa – nhưng lời của Phao-lô có bất kỳ cơ sở nào không? Trong thư tín của các sứ đồ, Phi-e-rơ nói rằng những thư tín của Phao-lô chứa sự mặc khải và công tác của Đức Thánh Linh. Nhưng Phi-e-rơ không bao giờ nói rằng những lời của Phao-lô là bởi Đức Thánh Linh soi dẫn, và rằng chúng phải được xem là lời của Đức Chúa Trời, Phao-lô cũng không dám nói rằng những lời của ông là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn. Cả Phao-lô lẫn Phi-e-rơ đều không chứng thực rằng lời của họ là lời Đức Chúa Trời, vậy thì làm sao các tín đồ của thời kỳ sau rốt có thể xem lời của họ là lời Đức Chúa Trời chứ? Họ đang phạm sai lầm gì? Sự diễn dịch của những người dẫn giải này có đúng không? Họ không nhận ra đây là sai phạm lố bịch, họ không thể nhìn ra và điều này cho thấy rằng họ không có lẽ thật. Ấy thế mà con người vẫn thờ phượng và tin một cách mù quáng; dù họ nói gì thì đây cũng là điều con người tin. Trong việc này, chẳng phải con người cực kỳ thiếu khả năng phân biệt sao? Những người trong tôn giáo có niềm tin mù quáng với Kinh Thánh, họ thờ phượng Kinh Thánh, họ xem nó cao hơn Đức Chúa Trời, họ tin rằng Kinh Thánh đại diện cho Đức Chúa Trời, và họ lấy Kinh Thánh làm cơ sở cho mọi thứ. Chẳng phải họ lố bịch khi thờ phượng và có niềm tin mù quáng vào Kinh Thánh đến mức độ đó sao? Và niềm tin mù quáng của họ đối với Kinh Thánh thể hiện ra sao? Họ không có khả năng tiếp cận nó theo thực tế lịch sử, và họ không theo đuổi lẽ thật, tìm kiếm sự khai sáng và soi sáng của Đức Thánh Linh. Thay vào đó, họ mù quáng thờ phượng những nhân vật nổi tiếng, tin tưởng, chấp nhận và áp dụng một cách cứng nhắc bất cứ điều gì bất kỳ ai trong số họ nói. Có thể nào những lời của con người không bao giờ sai không? Có thể nào mọi thứ Phao-lô nói đều đúng không? Phao-lô là một con người – và là một con người, làm sao ông không bị ô uế cho được? Do đó, việc con người đặt những thư tín của các sứ đồ ngang hàng với lời Đức Chúa Trời là một sai lầm nghiêm trọng. Trong Kinh Thánh, lời Đức Chúa Trời là lời Đức Chúa Trời, và lời của con người là lời của con người. Hai thứ không thể được đối xử ngang nhau. Vậy thì những lời nào là lời Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh? Tất cả những lời do đích thân Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán, những điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã hướng dẫn các tiên tri để truyền lại, và những lời đích thân Đức Chúa Jêsus phán – chỉ đây mới là lời Đức Chúa Trời. Và ngươi nghĩ điều gì là đặc biệt đối với tất cả những lời các tiên tri đã nói trong Kinh thánh? Tất cả họ đều nói: “Đây là những gì Đức Giê-hô-va đã phán”, và: “Đức Giê-hô-va phán như vậy”. Họ đã không nói rằng: “Tôi, Đa-ni-ên (hay Ê-sai) nói với các vị điều này”. Điều này làm rõ cho mọi người rằng các tiên tri đang truyền lại những lời gốc của Đức Chúa Trời. Do đó, chỉ những lời gốc của Đức Chúa Trời được các tiên tri truyền lại mới là lời của Đức Chúa Trời, chỉ những lời đích thân Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán ra mới là lời Đức Chúa Trời, và chỉ những lời đích thân Đức Chúa Jêsus phán ra mới là lời Đức Chúa Trời. Không gì trong Kinh Thánh ngoài những lời này là lời Đức Chúa Trời cả; những lời do các sứ đồ nói và những sự kiện được các tôi tớ ghi lại đơn thuần chỉ là những chứng ngôn của con người.

—Bài Thông Công Bên Trên

Trước: 2. Các bạn chứng thực rằng Đức Chúa Jêsus đã tái lâm, rằng Ngài là Đức Chúa Trời Toàn Năng, và rằng Ngài đang bày tỏ lẽ thật để thực hiện công tác phán xét bắt đầu từ nhà Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, các mục sư và trưởng lão lại nói rằng những lời và công tác của Đức Chúa Trời đều được ghi lại trong Kinh Thánh, và rằng những lẽ thật của Kinh Thánh là đầy đủ và trọn vẹn. Họ nói rằng không thể có lời và công tác của Đức Chúa Trời bên ngoài Kinh Thánh, và rằng bất cứ điều gì bên ngoài Kinh Thánh đều là dị giáo. Chúng tôi nên nhìn nhận vấn đề này như thế nào đây?

Tiếp theo: 4. Tôi đã nghiên cứu Kinh Thánh hơn hai mươi năm. Tôi đã biết được rằng mặc dù Kinh Thánh được viết bởi hơn 40 tác giả khác nhau vào những thời điểm khác nhau, nhưng nó không có một sai sót nào. Điều này chứng tỏ rằng Đức Chúa Trời là tác giả thực sự của Kinh Thánh, và rằng toàn bộ Kinh Thánh đều đến từ Đức Thánh Linh.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger