Tại sao xưng tội ăn năn mà vẫn thường xuyên phạm tội? Nguyên nhân ở đây!

04/10/2020

Đức Chúa Jêsus phán: “Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội lỗi là tôi mọi của tội lỗi. Vả, tôi mọi không ở luôn trong nhà, mà con thì ở đó luôn(Giăng 8:34-35). Lời Chúa nói với chúng ta rằng nếu con người không thể thoát khỏi sự trói buộc và xiềng xích của tội lỗi, và họ tiếp tục phạm tội, thì họ là đầy tớ của tội lỗi và sẽ không bao giờ bước vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Đọc đoạn Kinh Thánh này, nhiều anh chị em ngoan đạo sẽ nghĩ về việc họ phạm tội vào ban ngày chỉ để xưng tội vào ban đêm, và vì vậy họ sẽ lo lắng rằng họ sống trong tội lỗi và không thể bước vào vương quốc của Đức Chúa Trời, và họ sẽ bị đau đớn trong lòng. Họ tin vào Chúa, vậy tại sao họ không thể thoát khỏi tội lỗi? Làm thế nào chúng ta có thể thoát khỏi xiềng xích tội lỗi? Bây giờ chúng ta sẽ thông công về khía cạnh này của lẽ thật.

Mục lục

Tại sao chúng ta không thể thoát khỏi tội lỗi trong đức tin vào Chúa?

Cơ Đốc nhân có thể thoát khỏi tội lỗi như thế nào?

Đức Chúa Trời làm tinh sạch và phán xét con người như thế nào?

Tại sao chúng ta không thể thoát khỏi tội lỗi trong đức tin vào Chúa?

Khi bàn đến câu hỏi rằng tại sao chúng ta tin vào Chúa mà vẫn không thể thoát khỏi tội lỗi, trước tiên hãy đọc đoạn này của lời Đức Chúa Trời: “Mặc dù con người có thể đã được cứu chuộc và được tha tội, nhưng điều đó chỉ có thể được xem là Đức Chúa Trời không nhớ đến những vi phạm của con người và không đối đãi với con người theo những vi phạm của họ. Tuy nhiên, khi con người, những kẻ sống trong thân thể xác thịt, chưa được giải thoát khỏi tội lỗi, thì họ chỉ có thể tiếp tục phạm tội, không ngừng bộc lộ tâm tính sa-tan bại hoại của mình. Đây là cuộc sống mà con người đang sống, một chu kỳ vô tận của việc phạm tội và được tha thứ. Phần lớn nhân loại phạm tội vào ban ngày chỉ để xưng tội vào ban đêm. Theo cách này, cho dù của lễ chuộc tội có tác dụng đời đời đối với con người, nó cũng sẽ không thể cứu được con người khỏi tội lỗi. Chỉ một nửa công tác cứu rỗi đã được hoàn tất, vì con người vẫn còn có một tâm tính bại hoại…(Lẽ mầu nhiệm của sự nhập thể (4), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời cho chúng ta thấy rằng mặc dù chúng ta đã trải qua sự cứu rỗi của Đức Chúa Jêsus và tội lỗi của chúng ta đã được tha, và mặc dù, sau khi phạm tội, chúng ta cầu nguyện, xưng tội và ăn năn với Chúa và Chúa không còn coi chúng ta là tội nhân, bản tính tội lỗi của chúng ta cứ tiếp tục tồn tại; chúng ta vẫn dễ bị thường xuyên phạm tội, phơi bày những tâm tính bại hoại của chúng ta và sống trong tội lỗi vào ban ngày chỉ để rồi xưng tội vào ban đêm. Chẳng hạn, khi người khác nói hoặc làm điều gì đó gây hại cho lợi ích của chúng ta, chúng ta ghét họ; chúng ta biết rõ rằng Đức Chúa Trời yêu những người trung thực, nhưng chúng ta thường nói dối và lừa dối vì lợi ích của chính mình; khi được Đức Chúa Trời ban phước, chúng ta không ngừng tạ ơn Đức Chúa Trời; khi bị bao vây bởi thảm họa, chúng ta bắt đầu than vãn về Đức Chúa Trời, và chúng ta thậm chí có thể chống đối Đức Chúa Trời, công khai mắng nhiếc Ngài. Và như vậy có thể thấy rằng mặc dù tội lỗi của chúng ta đã được tha, nhưng tâm tính bại hoại trong chúng ta vẫn chưa được làm cho tinh sạch, vì những gì Đức Chúa Jêsus đã làm là công tác đóng đinh vào thập tự và cứu rỗi loài người, chứ không phải là công tác làm tinh sạch và cứu rỗi con người hoàn toàn. Chúng ta đã bị Satan làm bại hoại trong hàng ngàn năm và tâm tính sa-tan của chúng ta đã ăn sâu vào bản tính của chúng ta. Sự kiêu ngạo, tự phụ, ích kỷ, thờ ơ, phản bội, gian xảo, dối trá, lừa dối, tranh chấp ganh tị, ác tâm, sự đồi bại, ghét lẽ thật và thù địch với Đức Chúa Trời – tất cả những điều này khó thay đổi hơn tội lỗi và có thể khiến người ta trực tiếp chống đối Đức Chúa Trời. Nếu những nguyên nhân gốc rễ này không được giải quyết, thì chúng ta sẽ phạm tội hôm nay và tương tự là phạm tội vào ngày mai, hoàn toàn không có khả năng thoát khỏi sự ràng buộc và giam cầm của tội lỗi

Cơ Đốc nhân có thể thoát khỏi sự trói buộc của tội lỗi như thế nào?

Vậy làm thế nào chúng ta có thể hoàn toàn thoát khỏi xiềng xích tội lỗi? Đức Chúa Jêsus đã tiên tri: “Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa; nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến(Giăng 16:12-13). “Lại nếu kẻ nào nghe lời ta mà không vâng giữ ấy chẳng phải ta xét đoán kẻ đó; vì ta đến chẳng để xét đoán thế gian, nhưng để cứu chuộc. Người nào bỏ ta ra và không nhận lãnh lời ta, đã có kẻ xét đoán rồi; lời ta đã rao giảng, chính lời đó sẽ xét đoán họ nơi ngày sau cùng(Giăng 12:47-48).

Lời của Đức Chúa Trời cũng nói: “Để hoàn toàn cứu rỗi con người khỏi ảnh hưởng của Sa-tan, không chỉ cần Jêsus trở thành của lễ chuộc tội và gánh lấy những tội lỗi của con người, mà còn cần Đức Chúa Trời làm công tác vĩ đại hơn nữa để hoàn toàn loại bỏ khỏi con người tâm tính Sa-tan bại hoại của họ. Và vì thế, khi con người đã được tha thứ tội lỗi, Đức Chúa Trời đã trở lại xác thịt để dẫn dắt con người vào thời đại mới, và bắt đầu công tác của hình phạt và sự phán xét. Công tác này đã đưa con người vào một cõi cao hơn. Tất cả những ai quy phục dưới sự thống trị của Ngài sẽ được hưởng lẽ thật cao hơn và nhận lãnh những phước lành lớn hơn. Họ sẽ thực sự sống trong sự sáng, và họ sẽ đạt được lẽ thật, đường đi, và sự sống(Lời tựa, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Lời Đức Chúa Trời nói với chúng ta rằng Đức Chúa Trời sẽ trở lại trong thời kỳ sau rốt để phán lời Ngài và thực hiện công tác phán xét, giải quyết hoàn toàn tâm tính bại hoại của con người và cứu họ khỏi tội lỗi. Hôm nay, Đức Chúa Jêsus đã trở lại trong xác thịt là Đức Chúa Trời Toàn Năng nhập thể. Dựa trên nền tảng công tác cứu rỗi của Chúa Jêsus, Đức Chúa Trời Toàn Năng đã thực hiện một giai đoạn công tác của Ngài, đó là sự phán xét khởi đầu trong nhà Chúa. Ngài đã bày tỏ tất cả lẽ thật để làm tinh sạch và cứu rỗi nhân loại, giải quyết bản tính tội lỗi của chúng ta từ gốc rễ và cho phép chúng ta hiểu lẽ thật, thoát khỏi tội lỗi, chấm dứt việc phạm tội và chống đối Đức Chúa Trời, và trở thành những người vâng lời và tôn kính Đức Chúa Trời, vào lúc đó chúng ta thực sự được Đức Chúa Trời thu phục. Chỉ khi chúng ta chấp nhận công tác phán xét những ngày sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng, chúng ta mới có cơ hội thoát khỏi tâm tính bại hoại của mình và được làm cho tinh sạch.

Đức Chúa Trời làm tinh sạch và phán xét con người như thế nào?

Vậy làm thế nào để Đức Chúa Trời Toàn Năng của những ngày sau rốt thực hiện công tác phán xét để làm tinh sạch và cứu rỗi con người, cho phép con người giải thoát mình khỏi tội lỗi? Chúng ta hãy đọc một đoạn khác từ những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Trong thời kỳ sau rốt, Đấng Christ dùng nhiều lẽ thật khác nhau để dạy dỗ con người, để phơi bày bản chất của con người, và để mổ xẻ những lời nói và hành động của con người. Những lời này bao gồm nhiều lẽ thật khác nhau, chẳng hạn như bổn phận của con người, con người nên vâng lời Đức Chúa Trời như thế nào, con người nên trung thành với Đức Chúa Trời ra sao, con người phải sống trọn nhân tính bình thường, cũng như sự khôn ngoan và tâm tính của Đức Chúa Trời như thế nào, v.v. Tất cả những lời này đều nhắm vào bản chất của con người và tâm tính bại hoại của họ. Cụ thể, những lời vạch trần cách con người hắt hủi Đức Chúa Trời, được phán ra liên quan đến việc con người là hiện thân của Sa-tan và là một thế lực thù địch chống lại Đức Chúa Trời như thế nào. Trong quá trình thực hiện công tác phán xét của mình, Đức Chúa Trời không chỉ đơn giản làm rõ bản tính của con người bằng một vài lời; Ngài phơi bày, xử lý và tỉa sửa qua thời gian dài. Những phương pháp phơi bày, xử lý và tỉa sửa này không thể được thay thế bằng những lời thông thường, mà phải bằng lẽ thật con người tuyệt đối không bao giờ có. Chỉ có những phương pháp như thế này mới có thể được gọi là sự phán xét; chỉ thông qua kiểu phán xét này thì con người mới có thể bị khuất phục và hoàn toàn bị thuyết phục để quy phục Đức Chúa Trời, và hơn nữa mới có được kiến thức thực sự về Đức Chúa Trời. Điều mà công tác phán xét mang lại là sự hiểu biết của con người về diện mạo thật của Đức Chúa Trời và sự thật về sự phản nghịch của chính mình. Công tác phán xét cho phép con người đạt được nhiều hiểu biết về ý muốn của Đức Chúa Trời, về mục đích công tác của Đức Chúa Trời, và về những lẽ mầu nhiệm mà họ không thể hiểu được. Nó cũng cho phép con người nhận ra và biết được thực chất bại hoại và nguồn gốc sự bại hoại của mình, cũng như khám phá ra sự xấu xa của con người. Những tác dụng này đều do công tác phán xét mang lại, vì thực chất của công tác này thực ra là công tác mở ra lẽ thật, đường đi và sự sống của Đức Chúa Trời cho tất cả những ai có đức tin vào Ngài. Công tác này là công tác phán xét được thực hiện bởi Đức Chúa Trời(Đấng Christ thực hiện công tác phán xét bằng lẽ thật, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Khi đề cập đến công tác phán xét, một số người có thể nghĩ: Chẳng phải sự phán xét là do Đức Chúa Trời thực hiện sao? Làm thế nào người ta vẫn có thể được Đức Chúa Trời cứu rỗi? Chúng ta có những suy nghĩ như vậy là vì chúng ta không biết công tác phán xét của Đức Chúa Trời trong những ngày cuối cùng. Lời Đức Chúa Trời cho chúng ta biết rằng công tác phán xét mà Đức Chúa Trời Toàn Năng thực hiện trong những ngày sau rốt chủ yếu là sự bày tỏ l thật để phán xét và làm tinh sạch con người, từ đó cho phép chúng ta, qua những sự mặc khải của lời Đức Chúa Trời, nhận ra tâm tính bại hoại của chính mình và nhìn thấy lẽ thật thực sự của sự bại hoại của chúng ta trong tay Satan. Lời Đức Chúa Trời giống như một thanh gươm hai lưỡi; khi chúng ta đọc lời Đức Chúa Trời, như thể Ngài đang phán xét và vạch trần chúng ta trực diện, cho phép chúng ta nhận ra tâm tính sa-tan bại hoại của chính mình, những tâm tính kiêu ngạo, tự phụ, ích kỷ, ngớ ngẩn, phản bội, tham lam và tà ác. Chẳng hạn, khi chúng ta bắt đầu tin vào Chúa, chúng ta được hưởng ân điển của Chúa, trong lòng chúng ta có sự bình an và niềm vui, và đặc biệt sau khi chúng ta thấy các phước lành và lời hứa mà Chúa ban cho chúng ta, chúng ta càng trở nên say mê hơn trong việc dâng mình cho Ngài. Chúng ta không bao giờ bỏ lỡ một buổi nhóm họp hoặc bỏ đọc Kinh Thánh; chúng ta thường ủng hộ các anh chị em yếu đuối, truyền bá Phúc Âm mọi nơi chúng ta đi, kiên trì tận tụy và bác ái, tin tưởng rằng nếu chúng ta dâng mình như vậy, Chúa sẽ đảm bảo mọi việc diễn ra an toàn và suôn sẻ cho chúng ta, và sau đó chúng ta sẽ có thể bước vào vương quốc thiên đàng và có được sự sống đời đời. Nhưng khi bất hạnh xảy đến với chúng ta, khi Chúa không dõi theo và bảo vệ chúng ta, chúng ta hối hận về việc chúng ta đã dâng mình cho Chúa trước đó và thậm chí bắt đầu đổ lỗi cho Đức Chúa Trời trong lòng. Khi chúng ta đã chấp nhận công tác những ngày sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng, chúng ta thấy rằng Ngài phán: “Ngày nay, hầu hết mọi người đều ở trong kiểu tình trạng này: ‘Để có được phước lành, tôi phải dâng mình cho Đức Chúa Trời và trả giá cho Ngài. Để có được phước lành, tôi phải từ bỏ mọi thứ vì Đức Chúa Trời; tôi phải hoàn thành những gì Ngài đã giao phó cho tôi, và thi hành tốt bổn phận của mình’. Điều này bị chi phối bởi ý định đạt được các phước lành, là một ví dụ về việc dành trọn bản thân hoàn toàn vì mục đích nhận được phần thưởng từ Đức Chúa Trời và giành được vương miện…(“Làm thế nào để đi con đường của Phi-e-rơ” trong Những ghi chép về những cuộc trò chuyện của Đấng Christ). “Mối quan hệ của con người với Đức Chúa Trời chỉ là một thứ tư lợi trần trụi. Đó là mối quan hệ giữa người cho và người nhận những ân phước. Nói thẳng ra, nó giống như mối quan hệ giữa người làm công và người chủ. Người làm công làm việc chỉ để nhận thưởng của người chủ ban cho. Chẳng có tình cảm gì trong một mối quan hệ như thế, chỉ là sự đổi chác. Chẳng có yêu mến hay được yêu mến, chỉ có sự bố thí và thương xót. Chẳng có sự thấu hiểu, chỉ có sự phẫn nộ bị kìm nén và sự lừa dối. Chẳng có sự thân tình, chỉ có một hố sâu ngăn cách không thể vượt qua(Phụ lục 3: Con người chỉ có thể được cứu rỗi giữa sự quản lý của Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng đi thẳng vào vấn đề trong việc phơi bày những động cơ và quan điểm sai lầm của đức tin của chúng ta vào Đức Chúa Trời. Chỉ qua việc nhìn lại chính mình, chúng ta mới nhận ra rằng mình không làm việc chăm chỉ vì tình yêu của chúng ta đối với Đức Chúa Trời và vì chúng ta muốn thỏa mãn Đức Chúa Trời; thay vào đó, chúng ta tìm cách dâng mình để đổi lấy những phước lành và lời hứa của Đức Chúa Trời – hành vi và hành động tốt của chúng ta chỉ để đạt được mục tiêu của riêng mình. Những lúc như vậy, chúng ta thấy bản tính của mình ích kỷ và thấp hèn như thế nào. Chúng ta sống với luật pháp sa-tan, “Người không vì mình, trời tru đất diệt”; tất cả những gì chúng ta làm là vì lợi ích của chính mình, và ngay cả khi chúng ta dâng mình một chút trong đức tin của mình vào Đức Chúa Trời, điều này cũng là để đạt được lợi ích và phước lành từ Đức Chúa Trời. Chúng ta muốn đổi một khoản chi nhỏ để có phước lành lớn, và chúng ta tìm cách đạt được gấp trăm lần trong cuộc sống này và có được sự sống vĩnh cửu trong đời sau. Chúng ta hoàn toàn không dâng mình để thi hành bổn phận của mình như những tạo vật và đền đáp tình yêu của Đức Chúa Trời. Khi ý định và mong muốn của chúng ta không được thỏa mãn, chúng ta có thể trở nên tiêu cực, phàn nàn, nổi loạn và chống đối Thiên Đức Chúa Trời. Khi chúng ta thấy mình bẩn thỉu và bại hoại như thế nào, rằng chúng ta thiếu lương tâm, lý trí và hoàn toàn không xứng đáng nhận phần thưởng và phước lành của Đức Chúa Trời, trong lòng chúng ta cảm thấy hối tiếc và tự trách. Chúng ta khinh miệt chính mình, và buộc phải sấp mình trước Đức Chúa Trời để thú nhận tội lỗi của mình, hy vọng bắt đầu lại, sẵn sàng dâng mình cho Đức Chúa Trời, và không còn đòi hỏi đánh đổi gì nữa. Qua việc trải nghiệm sự phán xét và hình phạt của Đức Chúa Trời, chúng ta đi đến việc nhận ra bản tính sa-tan của chính mình, và chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời khinh miệt tội lỗi của con người. Chúng ta thấy rằng bất cứ nơi nào có sự nhơ bẩn thì đều có sự phán xét của Đức Chúa Trời, và chúng ta bắt đầu nhận biết thực chất thánh của Đức Chúa Trời và tâm tính công chính, bất khả xâm phạm của Ngài, và từ đó, lòng kính sợ Đức Chúa Trời được sinh ra trong chúng ta. Theo sự hướng dẫn của lời Đức Chúa Trời, chúng ta dần dần hiểu được ý muốn và yêu cầu của Đức Chúa Trời, chúng ta đứng vững ở vị trí của một tạo vật để thực hiện một chút bổn phận của con người, ngày càng ít sự giao dịch giữa chúng ta với Đức Chúa Trời, mối quan hệ của chúng ta với Ngài ngày càng trở nên gần gũi hơn, tâm tính bại hoại của chúng ta trải qua một số thay đổi, và cuối cùng chúng ta sống thể hiện ra như một con người thực sự.

Việc chúng ta đã có thể thay đổi như chúng ta có ngày nay hoàn toàn là kết quả đạt được trong chúng ta nhờ công tác phán xét của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Tất cả những người đã trải nghiệm sự phán xét và hình phạt của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong những ngày sau rốt và những người thực sự yêu lẽ thật, sau vài năm họ thấy rõ một sự thay đổi và thu thập được thành quả; trong lòng họ, họ có thể cảm nhận được tình yêu của Đức Chúa Trời đối với con người tuyệt vời như thế nào và sự cứu rỗi của Ngài vĩ đại ra sao, và họ đạt được sự hiểu biết sâu sắc về việc công tác của Đức Chúa Trời là thực như thế nào. Họ nhận thấy rằng chỉ sự phán xét và hình phạt của Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi chân thật nhất và chỉ khi chấp nhận công tác những ngày sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng và trải qua sự phán xét, hình phạt của Đức Chúa Trời, họ mới có thể được làm tinh sạch và thay đổi – đây là con đường duy nhất mà nhờ đó chúng ta có thể thoát khỏi tội lỗi

Lưu ý của biên tập: Liệu sự thông công này có giải quyết được sự nhầm lẫn của quý vị không? Quý vị đã tìm thấy trong sự thông công này con đường để tự thoát khỏi tội lỗi chưa? Nếu quý vị cảm thấy điều này có ích cho mình, hãy theo dõi trang web này và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật nội dung mới. Nếu quý vị biết có ai đó cũng bối rối như mình, hãy chia sẻ bài viết này với họ. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi hoặc khó khăn gì, hãy liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào, và chúng ta có thể xem xét chúng và tìm kiếm lời giải đáp cùng nhau!

Cuối cùng, chúng tôi muốn gợi ý một số phim: Vươn lên khi đối diện thất bại, Sự cứu rỗi của Đức Chúa TrờiSự ăn năn của một sĩ quan. Từ những phim này, quý vị có thể tìm hiểu các Cơ Đốc nhân thực sự ăn năn và thay đổi sau khi trải nghiệm sự phán xét của Đức Chúa Trời như thế nào. Chúng tôi hy vọng chúng sẽ giúp ích cho quý vị!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger