Câu hỏi 6: Các anh nói nếu muốn được giải thoát khỏi tội lỗi và được tinh sạch, ta phải chấp nhận công tác phán xét của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt. Vậy Đức Chúa Trời phán xét và làm tinh sạch con người như thế nào? Suốt những năm tin vào Chúa, tôi luôn nghĩ rằng sẽ thật tuyệt nếu đến lúc con người không còn phạm tội nữa. Lúc đó, cuộc sống sẽ không còn đau khổ!

Câu trả lời: Đối với cách Đức Chúa Trời Toàn Năng phán xét và làm tinh sạch con người trong thời kỳ sau rốt, chúng ta hãy đọc vài lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng! Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Công tác của Đức Chúa Trời trong sự nhập thể hiện tại là bày tỏ tâm tính của Ngài chủ yếu thông qua hình phạt và sự phán xét. Dựa trên nền tảng này, Ngài mang đến nhiều lẽ thật hơn cho con người và chỉ cho họ nhiều cách thực hành hơn, qua đó đạt được mục tiêu của Ngài là chinh phục con người và cứu rỗi con người khỏi tâm tính bại hoại của chính họ. Đây là những gì đằng sau công tác của Đức Chúa Trời trong Thời đại Vương quốc(Lời tựa, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Đấng Christ của thời kỳ sau rốt dùng nhiều lẽ thật khác nhau để dạy dỗ con người, để phơi bày bản chất của con người, và để mổ xẻ những lời nói và hành động của con người. Những lời này bao gồm nhiều dạng lẽ thật, chẳng hạn như bổn phận của con người, con người nên vâng lời Đức Chúa Trời như thế nào, con người nên trung thành với Đức Chúa Trời ra sao, con người phải sống trọn nhân tính bình thường, cũng như sự khôn ngoan và tâm tính của Đức Chúa Trời như thế nào, v.v. Tất cả những lời này đều nhắm vào bản chất của con người và tâm tính bại hoại của họ. Cụ thể, những lời vạch trần cách con người hắt hủi Đức Chúa Trời, được phán ra liên quan đến việc con người là hiện thân của Sa-tan và là một thế lực thù địch chống lại Đức Chúa Trời như thế nào. Trong quá trình thực hiện công tác phán xét của mình, Đức Chúa Trời không chỉ đơn giản làm rõ bản tính của con người bằng một vài lời; Ngài phơi bày, xử lý và tỉa sửa qua thời gian dài. Tất cả những phương pháp phơi bày, xử lý và tỉa sửa khác nhau này không thể được thay thế bằng những lời thông thường, mà phải bằng lẽ thật con người tuyệt đối không bao giờ có. Chỉ có những phương pháp như thế này mới có thể được gọi là sự phán xét; chỉ thông qua kiểu phán xét này thì con người mới có thể bị khuất phục và hoàn toàn bị thuyết phục về Đức Chúa Trời, và hơn nữa mới có được kiến thức thực sự về Đức Chúa Trời. Điều mà công tác phán xét mang lại là sự hiểu biết của con người về diện mạo thật của Đức Chúa Trời và sự thật về sự phản nghịch của chính mình. Công tác phán xét cho phép con người đạt được nhiều hiểu biết về ý muốn của Đức Chúa Trời, về mục đích công tác của Đức Chúa Trời, và về những lẽ mầu nhiệm mà họ không thể hiểu được. Nó cũng cho phép con người nhận ra và biết được thực chất bại hoại và nguồn gốc sự bại hoại của mình, cũng như khám phá ra sự xấu xa của con người. Những tác dụng này đều do công tác phán xét mang lại, vì thực chất của công tác này thực ra là công tác mở ra lẽ thật, đường đi và sự sống của Đức Chúa Trời cho tất cả những ai có đức tin vào Ngài. Công tác này là công tác phán xét được thực hiện bởi Đức Chúa Trời(Đấng Christ thực hiện công tác phán xét bằng lẽ thật, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Thông qua công tác phán xét và hành phạt này, con người sẽ hoàn toàn biết được thực chất ô uế và bại hoại trong chính bản thân mình, họ sẽ có thể thay đổi hoàn toàn và trở nên thanh sạch. Chỉ bằng cách này, con người mới có thể trở nên xứng đáng để trở lại trước ngôi của Đức Chúa Trời. Mọi công tác được thực hiện ngày hôm nay là để con người có thể được làm cho thanh sạch và được thay đổi; thông qua sự phán xét và hành phạt bằng lời, cũng như thông qua sự tinh luyện, con người có thể gột sạch sự bại hoại của mình và được làm cho tinh sạch. Thay vì xem giai đoạn công tác này là công tác cứu rỗi, sẽ thích hợp hơn khi nói đó là công tác làm tinh sạch(Lẽ mầu nhiệm của sự nhập thể (4), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Đức Chúa Trời thực hiện công tác phán xét và hành phạt hầu cho con người có thể đạt được kiến thức về Ngài, và vì lời chứng của Ngài. Thiếu sự phán xét của Ngài về tâm tính bại hoại của con người, con người không thể nào biết được tâm tính công chính của Ngài, điều không được phép xúc phạm, và con người cũng sẽ không thể nào biến kiến thức cũ của họ về Đức Chúa Trời thành một kiến thức mới. Vì lời chứng của Ngài, và vì sự quản lý của Ngài, nên Ngài công khai toàn bộ về Ngài, do đó cho phép con người, thông qua sự xuất hiện công khai của Ngài, đạt được kiến thức về Đức Chúa Trời, được chuyển hóa trong tâm tính mình, và làm chứng vang dội cho Đức Chúa Trời. Sự chuyển hóa tâm tính con người đạt được thông qua nhiều loại công tác khác nhau của Đức Chúa Trời; nếu thiếu những thay đổi như vậy trong tâm tính mình, thì con người sẽ không thể làm chứng cho Đức Chúa Trời và hợp lòng Đức Chúa Trời được. Sự chuyển hóa trong tâm tính của con người biểu thị rằng con người đã tự giải thoát khỏi sự trói buộc của Sa-tan và khỏi ảnh hưởng của sự tối tăm, và đã thực sự trở thành một kiểu mẫu và hình mẫu cho công tác của Đức Chúa Trời, một chứng nhân của Đức Chúa Trời, và là người hợp lòng Đức Chúa Trời(Chỉ những ai biết Đức Chúa Trời mới có thể làm chứng cho Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Đức Chúa Trời dùng lẽ thật mà Ngài bày tỏ trong thời kỳ sau rốt để phán xét và hành phạt con người bại hoại. Mỗi lời phán xét của Ngài thể hiện tâm tính công chính của Ngài và Ngài có gì và là gì; chúng là tất cả những lời có thể làm nên cuộc sống của nhân loại. Do đó, tất cả đều là lẽ thật. Những lẽ thật này là sự phán xét cho nhân loại bại hoại. Những lời này là sự hành phạt, lên án, quan sát và tinh sạch cho con người. Đức Chúa Trời dùng những lẽ thật của Ngài để làm tinh sạch tâm tính Sa-tan của những con người bại hoại, và để giải quyết bản tính và thực chất của họ là chống đối Đức Chúa Trời. Đó là tầm quan trọng của việc Đức Chúa Trời dùng công tác phán xét để làm tinh sạch, cứu rỗi và hoàn thiện nhân loại. Trong công tác phán xét vào thời kỳ sau rốt, những lời được bày tỏ bởi Đức Chúa Trời Toàn Năng tiết lộ mọi bí ẩn trong kế hoạch quản lý 6.000 năm của Ngài. Chúng tiết lộ rõ mục đích của ba giai đoạn công tác cứu rỗi của Đức Chúa Trời, và bản chất của từng giai đoạn, đặc biệt là con đường mà các tín đồ có thể đi theo nhằm thay đổi tâm tính và được tinh sạch. Đức Chúa Trời Toàn Năng cũng phơi bày hết bản tính và thực chất của con người bị làm bại hoại bởi Sa-tan, lẽ thật về sự bại hoại và nguồn gốc tội lỗi của họ. Điều này giúp mọi người suy ngẫm về bản thân và nhận ra họ mang nặng bản tính Sa-tan. Họ thấy rằng mình sống thể hiện ra bản chất quỷ dữ và Sa-tan. Họ sẽ thực sự ăn năn, sẵn sàng chấp nhận hình phạt, phán xét, thử luyện và tinh luyện của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Rồi họ theo đuổi lẽ thật và thay đổi tâm tính dưới sự hướng dẫn của lời Đức Chúa Trời, dần dần tự giải thoát khỏi xiềng xích và hạn chế của tâm tính Sa-tan bại hoại. Cuối cùng, họ có thể chống lại Sa-tan, từ bỏ cái ác, trở về với Đức Chúa Trời. Điều này cho phép mọi người giải quyết tận gốc rễ bản tính tội lỗi.

Ngoài ra, qua việc trải nghiệm và thực hành lời Đức Chúa Trời, trong vô thức, họ sẽ hiểu được nhiều lẽ thật. Ví dụ: Được cứu rỗi nghĩa là gì? Sự cứu rỗi trọn vẹn là gì? Làm theo ý Đức Chúa Trời là gì? Làm theo mong muốn của bản thân là gì? Đi theo Đức Chúa Trời nghĩa là gì? Đi theo con người nghĩa là gì? Người Pha-ri-si là ai? Đức Chúa Trời cứu rỗi ai, bỏ rơi ai? Quan trọng nhất là mọi người trải nghiệm sự công chính và tâm tính không thể xúc phạm của Đức Chúa Trời thông qua sự phán xét và hành phạt của lời Ngài. Nhờ biết Đức Chúa Trời, những người này dần dần có thể tôn kính Ngài và tránh điều ác, sống theo lời Ngài. Khi bắt đầu hiểu lẽ thật, họ dần có kiến thức sâu sắc hơn về Đức Chúa Trời. Họ ngày càng vâng phục Đức Chúa Trời và thực hành lẽ thật. Họ vô tình giải thoát bản thân khỏi tội lỗi và đạt được sự thánh khiết. Những ai tin Đức Chúa Trời trong Thời đại Ân điển nhưng không chấp nhận công tác của Ngài trong thời kỳ sau rốt sẽ không thể đạt được kết quả này. Do đó, chỉ khi chấp nhận sự phán xét và hành phạt của lời Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt, họ mới hiểu được lẽ thật, biết Đức Chúa Trời và hoàn toàn thoát khỏi sự ảnh hưởng của Sa-tan và tâm tính bại hoại. Họ sẽ có thể sống theo lẽ thật và lời Đức Chúa Trời. Đó là ý nghĩa thực sự của cứu rỗi trọn vẹn.

Trích từ kịch bản phim Những ký ức nhói đau

Trước: Câu hỏi 4: Con người đều có tội, nhưng của lễ chuộc tội của Đức Chúa Jêsus là đời đời hữu hiệu. Miễn là chúng ta thú nhận tội lỗi của mình với Chúa, Ngài sẽ tha thứ cho chúng ta. Chúng ta vô tội trong mắt Chúa, nên có thể vào vương quốc thiên đàng!

Tiếp theo: Câu hỏi 7: Nếu không chấp nhận công tác phán xét của Đức Chúa Trời Toàn Năng, thì chúng ta có thể thực sự làm theo ý của Cha trên trời không? Có thể vào vương quốc thiên đàng không?

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger