Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng của Đức Chúa Trời (Các điều thiết yếu cho tín đồ mới)

Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng của Đức Chúa Trời

(Các điều thiết yếu cho tín đồ mới)

Cuốn sách này là tập hợp những lẽ thật mang tính khải tượng như ba giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời, các danh xưng của Ngài, lẽ mầu nhiệm trong sự nhập thể của Ngài, và làm sao để phân biệt giữa con đường thật và những con đường giả. Nó có thể được đọc và trang bị bởi những người gần đây mới chấp nhận công tác những ngày sau rốt của Đức Chúa Trời, để họ có thể hiểu những lẽ thật mang tính khải tượng về công tác của Đức Chúa Trời và đặt nền tảng nhanh nhất có thể dựa trên con đường thật.

Sách Phúc Âm

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger