Chúng tôi chào đón tất cả những ai tìm kiếm lẽ thật liên hệ với chúng tôi.

Chiên của Chúa nghe tiếng của Chúa

Các điều thiết yếu cho tín đồ mới

Lời tựa

Sự xuất hiện của Đức Chúa Trời đã mở ra một thời đại mới

Thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời trong sự phán xét và trừng phạt của Ngài

Nội Dung

Chương 1 Đức Chúa Trời Toàn Năng Là Đức Chúa Trời Thật Duy Nhất Đã Tạo Nên Mọi Vật

Chương 2 Những Lẽ Thật Về Các Danh Xưng Của Đức Chúa Trời

Chương 3 Các Lẽ Thật Về Ba Giai Đoạn Công Tác Của Đức Chúa Trời

Chương 4 Các Lẽ Thật Về Công Tác Của Đức Chúa Trời Của Những Ngày Sau Rốt

Chương 5 Các Lẽ Thật Về Sự Nhập Thể Của Đức Chúa Trời

Chương 6 Một Số Hình Thức Phân Biệt Mà Quý Vị Nên Có Trong Niềm Tin Của Quý Vị Vào Đức Chúa Trời

Chương 7 Những Khía Cạnh Khác Trong Lẽ Thật Mà Quý Vị Nên Hiểu Trong Niềm Tin Của Quý Vị Vào Đức Chúa Trời

Chương 8 Sự kết thúc cho những loại người khác nhau và lời hứa của Đức Chúa Trời với con người