Lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời

Lắng Nghe Tiếng Đức Chúa Trời Thấy Được Sự Xuất Hiện Của Đức Chúa Trời

Các trinh nữ khôn sẽ nhận ra tiếng của Đức Chúa Trời và nhìn thấy sự xuất hiện của Ngài từ những lời phán của Ngài và đón mừng Chúa trở lại. Cuốn sách này là một tập hợp những lẽ thật liên quan đến sự nhập thể của Đức Chúa Trời và ba giai đoạn trong công tác cứu rỗi của Ngài. Những lẽ thật này làm chứng cho sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Chirst của thời kỳ sau rốt: Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đức Chúa Jêsus tái lâm, và Ngài đã bày tỏ lẽ thật và đang thực hiện công tác “phán xét bắt đầu tại nhà Đức Chúa Trời” trong thời kỳ sau rốt, qua đó dẫn dắt nhân loại quay trở lại ngôi của Đức Chúa Trời.

Sách Phúc Âm

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger