Câu hỏi 1: Tôi tin nếu ta trung thành với danh của Đức Chúa Jêsus và đường lối của Chúa, không tiếp nhận sự mê hoặc của những Christ giả và tiên tri giả, cảnh giác khi chờ đợi, chắc chắn Ngài sẽ mặc khải cho chúng ta khi tái lâm. Chúng ta không cần phải nghe thấy tiếng Chúa mới được cất lên. Đức Chúa Jêsus phán: “Khi ấy, nếu có ai nói với các ngươi rằng: Kìa Ðấng Christ ở đây hay là: Ở đó, thì đừng tin. Vì nhiều christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên, làm những dấu lớn, phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn(Ma-thi-ơ 24:23-24). Các người không thừa nhận có sự mê hoặc của những Christ giả và tiên tri giả hay sao? Thế nên, chúng ta tin rằng những ai làm chứng cho sự đến của Chúa chắc chắn là giả. Chẳng cần tìm kiếm hay tìm hiểu gì hết. Vì khi Chúa đến Ngài sẽ mặc khải cho chúng ta, và chắc chắn sẽ không bỏ rơi chúng ta. Tôi tin đó mới là sự thực thi đúng đắn. Các người nghĩ thế nào?

Câu trả lời: Đức Chúa Jêsus quả đã tiên đoán sẽ có những Christ giả và tiên tri giả vào thời kỳ sau rốt. Đây là sự thật. Nhưng Đức Chúa Jêsus rõ ràng cũng đã nhiều lần tiên đoán Ngài sẽ tái lâm. Chắc chắn chúng ta tin điều này mà? Khi tìm hiểu những lời tiên tri về sự tái lâm của Đức Chúa Jêsus, nhiều người đã thiên về cảnh giác với, những Christ giả và tiên tri giả, mà chẳng màng nghĩ đến cách nghênh tiếp chàng rể đến, và cách nghe được tiếng của chàng rể. Vấn đề ở đây là gì? Chẳng phải là bỏ ăn vì sợ nghẹn, lấy nhỏ bỏ lớn hay sao? Thật ra, dù mọi người có đề phòng christ và tiên tri giả như thế nào, chúng ta sẽ không được đưa đến trước ngai của Đức Chúa Trời, nếu không nghênh tiếp sự tái lâm của Chúa, chúng ta sẽ là những trinh nữ khờ dại bị Đức Chúa Trời loại trừ và bỏ rơi, và đức tin của chúng ta, sẽ thất bại hoàn toàn! Mà việc có thể nghênh tiếp sự tái lâm của Chúa hay không, còn tùy vào việc có nghe được tiếng của Đức Chúa Trời hay không. Chỉ cần thừa nhận Đấng Christ là lẽ thật, đường đi, và sự sống, là sẽ dễ dàng xác định tiếng của Đức Chúa Trời. Nếu không nhận định được lẽ thật mà chỉ tập trung vào các dấu chỉ và phép lạ của Đức Chúa Trời, thì chắc chắn sẽ bị mê hoặc bởi, các Christ giả và tiên tri giả. Nếu chúng ta không tìm kiếm và tìm hiểu con đường thật, thì sẽ không bao giờ có thể nghe được tiếng của Đức Chúa Trời. Vậy chẳng phải là đang chờ chết, và tự hủy diệt mình hay sao? Chúng ta tin tưởng vào lời Chúa, chiên của Đức Chúa Trời nghe thấy tiếng Ngài. Những người thực sự sáng suốt, có tố chất, và có thể nghe tiếng Ngài sẽ không bị những Christ giả và tiên tri giả lừa dối. Vì những Christ giả và tiên tri giả sẽ không có lẽ thật, và không thể thực hiện công tác của Đức Chúa Trời. Nên chúng ta không cần lo lắng. Chỉ có những người khờ khạo và không chịu suy nghĩ mới có thể bị các Christ giả và tiên tri giả mê hoặc. Những trinh nữ khôn ngoan sẽ không bị các Christ giả và tiên tri giả lừa dối, vì họ được Đức Chúa Trời quan tâm và bảo vệ. Khi Ngài tạo ra con người, những trinh nữ khôn ngoan được trao linh hồn con người và nghe được tiếng của Ngài. Và như thế, chiên của Ngài nghe thấy tiếng Ngài, điều này đã được Ngài ấn định. Chỉ những trinh nữ khờ dại mới mải lo đề phòng những kẻ giả mạo này, và bỏ bê việc tìm kiếm và tìm hiểu sự trở lại của Chúa. Nếu chúng ta muốn nghênh tiếp sự tái lâm của Chúa, và không bị các Christ giả và tiên tri giả mê hoặc, thì chúng ta phải hiểu các Christ giả mê hoặc mọi người như thế nào. Thực ra, Đức Chúa Jêsus đã nói với chúng ta, về việc làm của những Christ giả và tiên tri giả. Đức Chúa Jêsus phán: “Vì nhiều christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên, làm những dấu lớn, phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn(Ma-thi-ơ 24:24). Những lời của Đức Chúa Jêsus cho thấy rằng những kẻ giả mạo, chủ yếu thực hiện vài dấu chỉ và phép lạ để lừa dối những người được Đức Chúa Trời chọn. Đây là biểu hiện chính của việc các Christ giả mê hoặc mọi người. Trong chuyện này, chúng ta phải hiểu tại sao các Christ giả lại sử dụng dấu chỉ và phép lạ để lừa mọi người. Trên tất cả, là vì những Christ giả và tiên tri giả hoàn toàn không có lẽ thật. Trong bản tính và thực chất, họ là những tà linh cực kỳ hiểm ác. Nên họ phải dựa vào những dấu chỉ và phép lạ để mê hoặc mọi người. Nếu những Christ giả và tiên tri giả có lẽ thật, họ sẽ không dùng dấu chỉ và phép lạ để mê hoặc mọi người. Những Christ giả, và tiên tri giả thực hiện dấu chỉ và phép lạ vì họ chỉ làm được như vậy. Nếu chúng ta không thấy được điều này, thì họ sẽ rất dễ dàng lừa được chúng ta. Chỉ có Đấng Christ là lẽ thật, đường đi, và sự sống. Đấng có thể bày tỏ lẽ thật, chỉ ra con đường và cho con người sự sống chính là Đấng Christ. Ai không thể bày tỏ lẽ thật, chắc chắn là Christ giả, họ là giả mạo. Đây là nguyên tắc cơ bản để xác định Christ giả và tiên tri giả. Những ai tìm kiếm và tìm hiểu con đường thật sẽ tuân theo nguyên tắc này để tìm kiếm và xác định tiếng của Đức Chúa Trời. Và trong chuyện này họ không làm gì sai cả. Đức Chúa Trời Toàn Năng đã vạch trần âm mưu của những Christ giả và tiên tri giả. Ta đọc một đoạn lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng nhé. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Nếu, trong thời nay, nổi lên một người có thể tỏ ra các dấu lạ và kỳ công, trừ quỷ, chữa lành kẻ đau, và làm nhiều phép lạ, và nếu kẻ này tuyên bố rằng họ là Jêsus đã đến, thì đây sẽ là sự giả mạo tạo ra bởi những tà linh, bắt chước Jêsus. Hãy nhớ điều này! Đức Chúa Trời không lặp lại cùng một công tác. Giai đoạn công tác của Jêsus đã được hoàn tất, và Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ thực hiện lại giai đoạn công tác đó nữa. … Trong các quan niệm của con người, Đức Chúa Trời phải luôn tỏ ra các dấu lạ và kỳ công, phải luôn chữa lành kẻ đau và trừ quỷ, và phải luôn giống hệt Jêsus. Nhưng lần này Đức Chúa Trời hoàn toàn không giống như vậy. Nếu, trong thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời vẫn tỏ ra các dấu lạ và kỳ công, và vẫn trừ quỷ và chữa lành kẻ đau – nếu Ngài làm giống hệt như Jêsus – thì Đức Chúa Trời sẽ lặp lại cùng một công tác, và công tác của Jêsus sẽ không có ý nghĩa hoặc giá trị gì. Do đó, Đức Chúa Trời thực hiện một giai đoạn công tác trong từng thời đại. Một khi từng giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời đã hoàn thành, thì nó sẽ sớm bị tà linh bắt chước, và sau khi Sa-tan bắt đầu theo sau gót chân của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời đổi sang một phương pháp khác. Một khi Đức Chúa Trời đã hoàn thành một giai đoạn công tác của Ngài, thì nó bị các tà linh bắt chước. Các ngươi nên biết rõ về điều này(Biết về công tác ngày nay của Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Chưa bao giờ công tác của Đức Chúa Trời phù hợp với những quan niệm của con người, bởi công tác của Ngài luôn luôn mới và không bao giờ cũ, và chưa bao giờ Ngài lặp lại công tác cũ, mà thay vào đó tiến tới với công tác chưa từng làm trước đây(Con người đã giới hạn Đức Chúa Trời theo quan niệm của mình sao có thể nhận lãnh sự mặc khải của Đức Chúa Trời được? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Lời Đức Chúa Trời Toàn Năng rõ ràng nói với chúng ta rằng Đức Chúa Trời luôn mới và không bao giờ cũ, cũng như không bao giờ lặp lại công tác. Giống như khi Jêsus đến thực hiện công tác: Ngài đã mở ra Thời đại Ân điển, và kết thúc Thời đại Luật pháp. Ngài đã thực hiện giai đoạn công tác cứu chuộc, và giải thoát con người khỏi tội lỗi. Để công tác của mình được hiệu quả, Ngài đã thực hiện các dấu chỉ và phép lạ. Vào thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời Toàn Năng đã đến, Ngài đã mở ra Thời đại Vương quốc, và kết thúc Thời đại Ân điển. Nhưng Ngài không lặp lại công tác của Đức Chúa Jêsus. Mà dựa trên nền móng từ công tác cứu chuộc của Đức Chúa Jêsus, Ngài thực hiện công tác phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời. Ngài bày tỏ mọi lẽ thật, để làm tinh sạch và cứu rỗi nhân loại, để giải quyết nguồn gốc tội lỗi của con người và tâm tính Sa-tan của họ, cứu họ khỏi sự ảnh hưởng của Sa-tan, để có thể được Đức Chúa Trời thu phục. Còn những Christ giả thì sao? Họ là những tà linh mạo danh Đấng Christ. Họ không có khả năng thực hiện công tác mở ra thời đại mới và kết thúc thời đại cũ. Họ chỉ có thể bắt chước Đức Chúa Jêsus thực hiện một vài dấu chỉ và phép lạ đơn giản để mê hoặc những ai u mê và không thể nhận định. Nhưng họ không có khả năng làm được những việc Jêsus đã làm, như hồi sinh người chết, cho năm ngàn người ăn bằng năm ổ bánh và hai con cá, hay quở mắng gió và biển. Điều đó, là quá sức với họ. Về thực chất, những Christ giả rất tà ác, là những tà linh, và hoàn toàn không có lẽ thật. Vậy nên họ phải dựa vào những dấu chỉ và phép lạ để mê hoặc mọi người. Hoặc họ sẽ, lừa và dỗ dành mọi người bằng cách bắt chước giọng điệu của lời Đức Chúa Trời và những lời đơn giản, mà Đức Chúa Trời từng nói. Chúng ta hãy cùng xem lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Đức Chúa Trời trở nên xác thịt được gọi là Đấng Christ, và vì vậy, Đấng Christ mà có thể ban cho con người lẽ thật được gọi là Đức Chúa Trời. Điều này chẳng có gì thái quá, bởi Ngài sở hữu thực chất của Đức Chúa Trời, sở hữu tâm tính của Đức Chúa Trời, và sự khôn ngoan trong công tác của Ngài, điều mà con người không thể đạt được. Những kẻ tự xưng là Đấng Christ, mà không thể thực hiện được công tác của Đức Chúa Trời đều là những kẻ giả mạo. Đấng Christ không chỉ là hiện thân của Đức Chúa Trời ở trần thế, mà còn là xác thịt cụ thể Đức Chúa Trời mang khi Ngài thực hiện và hoàn tất công tác của Ngài giữa con người. Xác thịt này không thể thay thế được bởi bất kỳ con người nào, mà là một xác thịt có khả năng gánh vác trọn công tác của Đức Chúa Trời trên đất, thể hiện được tâm tính của Đức Chúa Trời, và đại diện được cho Đức Chúa Trời, cũng như cung cấp được sự sống cho con người. Sớm muộn gì những kẻ mạo nhận Đấng Christ hết thảy cũng sẽ gục ngã, bởi cho dù họ có tự xưng là Đấng Christ, nhưng họ không sở hữu chút gì thực chất của Đấng Christ. Và bởi thế mà Ta nói rằng tính xác thực của Đấng Christ không thể được định nghĩa bởi con người, mà chỉ có thể được trả lời và quyết định bởi bản thân Đức Chúa Trời(Chỉ Đấng Christ của thời kỳ sau rốt mới có thể ban cho con người con đường sự sống vĩnh cửu, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Từ những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng chúng ta có thể thấy rõ rằng Đấng Christ là Đức Chúa Trời trở nên xác thịt, Ngài là Thần của Đức Chúa Trời thực hóa trong xác thịt. Như thế, mọi sự Đức Chúa Trời sở hữu, gồm Ngài có gì và là gì, tâm tính và sự khôn ngoan, tất cả đều được thấy rõ trong xác thịt của Ngài. Đấng Christ có thực chất của thần tính, và là hiện thân của lẽ thật. Ngài có khả năng bày tỏ lẽ thật để cung ứng cho con người, và hướng tới con người, mọi nơi, mọi lúc. Chỉ có Đấng Christ mới có thể thực hiện công tác, cứu chuộc và cứu rỗi nhân loại. Không ai khác có thể bắt chước việc này, họ cũng không thể phủ nhận nó. Trong khi đó, hầu hết những Christ giả đều bị tà linh ám. Họ cực kỳ kiêu ngạo và lố bịch. Về thực chất, họ là những tà linh và, ác ma. Vì vậy, dù họ có thực hiện dấu chỉ hay phép lạ nào, diễn giải sai Kinh Thánh ra sao, hoặc nói thế nào về tri thức và lý thuyết uyên thâm, thì cũng chỉ là mê hoặc mọi người, làm hại, và hủy hoại họ. Họ chẳng làm gì để khai trí mọi người. Họ chỉ làm tâm hồn con người tăm tối hơn, khiến người ta không còn đường để đi, cuối cùng là bị Sa-tan nuốt chửng. Có thể thấy rằng mọi christ và tiên tri giả, là hiện thân của Sa-tan, họ là ma quỷ tà ác đến để làm gián đoạn và quấy rối công tác của Đức Chúa Trời. Vậy nên, dù họ có mê hoặc, hãm hại hay hủy hoại bao nhiêu người, họ sẽ sớm sụp đổ và tự diệt vong, vì họ không có một chút lẽ thật nào. Nếu chúng ta thật sự hiểu lẽ thật về cách phân biệt giữa Đấng Christ thật và những Christ giả, thì sẽ không đời nào có thể từ chối nghe tiếng của Đức Chúa Trời hay nghênh tiếp sự xuất hiện của Ngài, chỉ vì sợ bị họ lừa gạt cả.

Nhờ lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng phơi bày thực chất của những christ và tiên tri giả mà ta mới phân định được đôi chút. Về thực chất, những christ và tiên tri giả là tà linh, không có chút lẽ thật nào. Họ chỉ có thể thực hiện vài dấu chỉ và phép lạ đơn giản để mê hoặc mọi người. Nếu chúng ta hiểu rõ lẽ thật này, thì sẽ không bị những Christ giả, và tiên tri giả mê hoặc nữa. Còn nữa, bác cũng đề cập rằng Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ soi dẫn con người khi Ngài đến. Thực tế, nhiều người tin thế này: Chỉ cần họ trung thành với danh Chúa, và con đường của Chúa, thì khi Chúa đến, họ sẽ được ban sự mặc khải và được đưa thẳng vào vương quốc thiên đàng, mà không cần nghe tiếng Đức Chúa Trời. Điều này rõ ràng, là trái với lời Đức Chúa Jêsus. Đức Chúa Jêsus phán: “Chiên Ta nghe tiếng Ta, Ta quen nó, và nó theo Ta(Giăng 10:27). “Ai có tai, hãy nghe lời Ðức Thánh Linh phán cùng các Hội Thánh(Khải Huyền 2:7). Đức Chúa Jêsus đã phán rõ rằng khi Chúa đến, Ngài chắc chắn sẽ phán lời, và bày tỏ tiếng của Đức Chúa Trời. Tất cả những ai tìm kiếm, tiếp nhận và nghe tiếng Đức Chúa Trời, sẽ nghênh tiếp sự tái lâm của Chúa và được đưa tới trước ngai của Đức Chúa Trời. Nếu nghe mọi người làm chứng sự tái lâm của Chúa, nhưng không tìm kiếm hay tìm hiểu nó thì liệu ta có được đưa đến trước ngai của Ngài không? Sao có thể chỉ ngồi chờ sự mặc khải của Chúa được? Chúa có hành động như vậy không? Chúa có bảo chúng ta chờ đợi sự mặc khải của Ngài? Không, Ngài không nói! Vì vậy, những quan điểm như thế đơn giản là lạc lối và mê muội. Chỉ có những kẻ dại dột lố bịch mới nói những điều như thế. Nếu chúng ta chờ đợi sự mặc khải của Chúa theo những lời này, thì chẳng thể làm gì ngoài chờ chết, và tự đào thải mình. Chúng ta hãy cùng xem, lời Đức Chúa Trời Toàn Năng nói gì nhé: “Thậm chí số đông hơn còn tin rằng dù công tác mới của Đức Chúa Trời có thể là gì, thì nó cũng phải được chứng minh bằng những lời tiên tri, và rằng ở mỗi giai đoạn của công tác ấy, tất cả những người theo Ngài với tấm lòng ‘chân thật’ cũng phải được cho thấy những sự mặc khải; nếu không, công tác ấy không thể là công tác của Đức Chúa Trời được. Biết đến Đức Chúa Trời đã là một nhiệm vụ không dễ dàng đối với con người. Cộng với sự ngu xuẩn và bản tính dấy loạn đầy tự cao tự đại và tự phụ của họ, con người trở nên thậm chí càng khó chấp nhận hơn công tác mới của Đức Chúa Trời. Con người chẳng khảo sát kỹ về công tác mới của Đức Chúa Trời, cũng chẳng khiêm tốn chấp nhận nó; mà thay vào đó, họ mang một thái độ khinh miệt khi họ chờ đợi những sự mặc khải và hướng dẫn từ Đức Chúa Trời. Đây chẳng phải là cách hành xử của những kẻ dấy loạn và chống lại Đức Chúa Trời sao? Những kẻ như vậy làm sao có được sự chấp thuận của Đức Chúa Trời?(Con người đã giới hạn Đức Chúa Trời theo quan niệm của mình sao có thể nhận lãnh sự mặc khải của Đức Chúa Trời được? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Khi nói đến chuyện Chúa giáng lâm, nếu chúng ta mù quáng bám vào những quan niệm và tưởng tượng của mình, không tìm kiếm lẽ thật, không tập trung nghe tiếng Đức Chúa Trời, mà chỉ chờ đợi sự mặc khải của Ngài, thì ta sẽ không bao giờ nghênh tiếp sự tái lâm của Chúa. Chúng ta nên biết là, trong Thời đại Ân điển, giữa những người đi theo Đức Chúa Jêsus, không có ai theo Ngài vì được ban cho sự mặc khải trước cả. Họ đều nghe được lời chứng của mọi người về Đức Chúa Jêsus, hoặc nghe những phán ngôn và thuyết giảng về Ngài cũng như nhận ra tiếng Ngài, vì vậy họ đã đi theo Chúa. Mặc dù Phi-e-rơ đã được Đức Chúa Trời mặc khải, và nhận ra Đức Chúa Jêsus chính là Đấng Christ, Con của Đức Chúa Trời, điều đó đã xảy ra sau khi ông theo Đức Chúa Jêsus một thời gian. Từ những lời và công tác của Đức Chúa Jêsus, ông đã đạt được chút hiểu biết về Ngài, và chỉ sau đó ông mới được Đức Thánh Linh khai sáng. Đây là sự thật. Vào thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời Toàn Năng nhập thể thực hiện công tác phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời. Ngài đã bày tỏ hàng triệu lời và đã nhận được vô số người đi theo Ngài, và không ai trong số họ nhận được sự mặc khải của Đức Chúa Trời trước khi theo Ngài. Tất cả những ai, theo Đức Chúa Trời Toàn Năng đều được khai sáng bởi Đức Thánh Linh trong khi tìm kiếm và tìm hiểu lời phán và công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Họ cảm thấy lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng đều là lẽ thật, họ nhận ra tiếng Đức Chúa Trời, và chỉ sau đó họ mới tiếp nhận công tác của Ngài vào thời kỳ sau rốt và được đưa tới trước ngai của Ngài. Điều này ứng nghiệm lời tiên tri của Sách Khải Huyền: “Nầy, Ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho, thì Ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với Ta(Khải Huyền 3:20). Nhưng trong cộng đồng tôn giáo, còn nhiều người không chịu từ bỏ quan niệm và tưởng tượng của họ. Họ chỉ chờ đợi sự mặc khải của Chúa, và từ chối nghe tiếng Đức Chúa Trời. Đặc biệt, các mục sư và trưởng lão không những không tìm kiếm và tìm hiểu khi gặp công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng vào thời kỳ sau rốt, mà còn phao tin đồn, và điên cuồng chống đối và lên án Đức Chúa Trời Toàn Năng, thậm chí mê hoặc các tín đồ, và cố ngăn họ tìm hiểu con đường thật. Những người này đã bị công tác của Đức Chúa Trời vào thời kỳ sau rốt phơi bày là cỏ lùng và địch lại Đấng Christ. Họ chính là những người bị công tác của Ngài vạch trần và loại bỏ. Thực tế, trong hai lần Đức Chúa Trời trở nên xác thịt để thực hiện công tác trên địa cầu, Ngài không tiết lộ trước cho bất cứ ai cả. Vì Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa, và có kế hoạch riêng cho công tác của mình. Ngài không công tác theo quan niệm và tưởng tượng của con người, Ngài cũng không xin lời khuyên của con người. Ngài càng không nói trước với ai. Khi công tác như thế này, Đức Chúa Trời công bằng với tất cả mọi người. Điều này minh chứng hoàn hảo cho tâm tính công chính và công bằng của Ngài, và cả sự khôn ngan trong công tác của Ngài. Chiên của Đức Chúa Trời thì nghe tiếng Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời sử dụng công tác và những lời thực tế để tỏ lộ những ai yêu lẽ thật, chán ngán lẽ thật, ai thông minh, ai ngu ngốc ai thiện, và ai là kẻ độc ác. Như Đức Chúa Jêsus đã phán, “Phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy!(Ma-thi-ơ 5:3)Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ!(Ma-thi-ơ 5:6)Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời!(Ma-thi-ơ 5:8) Là những người tin Đức Chúa Trời, chúng ta phải khiêm tốn, phải khao khát sự công chính, và tâm phải tinh sạch, như Đức Chúa Jêsus đã yêu cầu. Như một trinh nữ khôn ngoan, chúng ta phải tập trung nghe tiếng Đức Chúa Trời. Chúng ta phải tìm kiếm và tìm hiểu lẽ thật được Đức Chúa Trời Toàn Năng bày tỏ. Chỉ như vậy ta mới có thể dự tiệc cưới của Chiên Con. Nếu chúng ta chỉ mù quáng đề phòng những Christ giả, không tìm kiếm và tìm hiểu công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng vào thời kỳ sau rốt, nếu vẫn chờ đợi sự mặc khải của Chúa, thì chúng ta sẽ trở thành, những trinh nữ dại dột, mù quáng, và tự đào thải mình.

Trích từ kịch bản phim Chờ đợi

Trước: Câu hỏi 4: Tôi đã đọc những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, “Nhân loại bại hoại càng cần hơn sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời nhập thể”. Tôi nghĩ đây là một đoạn tuyệt vời trong lời Đức Chúa Trời, rất thực tế, và rất quan trọng. Nói đến lý do vì sao nhân loại bại hoại phải tiếp nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời nhập thể, đây là khía cạnh của lẽ thật mà con người phải khẩn thiết hiểu ra. Làm ơn tương giao với chúng tôi thêm chút nữa về điều này

Tiếp theo: Câu hỏi 1: Các mục sư và trưởng lão tôn giáo đều là những người phụng sự Đức Chúa Trời trong hội thánh. Lý ra, khi nhắc đến sự tái lâm của Chúa, họ nên theo dõi và chờ đợi, cũng như thận trọng với chuyện đó. Nhưng sao họ lại không tìm kiếm hay tìm hiểu công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt, mà thay vào đó lại đồn nhảm, phán xét và lên án Đức Chúa Trời Toàn Năng, mê hoặc và ngăn cản các tín hữu tìm hiểu con đường thật?

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger