Câu hỏi 4: Đức Chúa Jêsus đã nói nhiều lẽ nhiệm mầu của vương quốc thiên đàng cho các môn đồ, vậy, là sự tái lâm của Đức Chúa Jêsus, Đức Chúa Trời Toàn Năng có tiết lộ nhiều lẽ nhiệm mầu không? Các em có thể thông công một số lẽ nhiệm mầu mà Đức Chúa Trời Toàn Năng tiết lộ không? Điều này sẽ giúp chúng tôi rất nhiều trong việc nhận biết tiếng Đức Chúa Trời.

Câu trả lời: Mỗi lần Đức Chúa Trời trở nên xác thịt, Ngài mặc khải rất nhiều lẽ thật và lẽ nhiệm mầu với chúng ta. Điều này không phải nghi ngờ. Đức Chúa Trời trở nên xác thịt để cứu rỗi nhân loại, vậy nên, Ngài tự nhiên bày tỏ nhiều lẽ thật, và mặc khải nhiều lẽ nhiệm mầu. Ví dụ trong Thời đại Ân điển, Đức Chúa Jêsus, Đức Chúa Trời nhập thể đã tiết lộ nhiều lẽ nhiệm mầu trong khi rao giảng và thực hiện công tác của Ngài, ví như, “Các ngươi hãy ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần(Ma-thi-ơ 4:17). còn có nữa, “Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng Ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời mà thôi(Ma-thi-ơ 7:21). Đức Chúa Jêsus còn tiết lộ nhiều lẽ nhiệm mầu khác ngoài điều này, nhưng bây giờ, tôi sẽ không nói đến. Vào thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời Toàn Năng đã đến và thực hiện công tác phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời, và đã bày tỏ toàn bộ lẽ thật để làm tinh sạch và cứu rỗi nhân loại. Đức Chúa Trời Toàn Năng không chỉ hoàn thành mọi lời tiên tri của Đức Chúa Jêsus, mà còn mặc khải cho chúng ta những lẽ nhiệm mầu vĩ đại trong quá khứ, hiện tại, và tương lai, liên quan đến kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời. Chúng ta cùng đọc một đoạn lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng nhé. “Chỉ trong thời kỳ sau rốt mà công tác Ta đã và đang quản lý trong hàng ngàn năm mới được tiết lộ hoàn toàn cho con người. Chỉ bây giờ Ta mới hé mở toàn bộ mầu nhiệm trong sự quản lý của Ta cho con người, và con người đã biết được mục đích công tác của Ta và, hơn nữa, đã bắt đầu hiểu được tất cả những mầu nhiệm của Ta. Ta đã phán với con người mọi điều về đích đến mà họ quan tâm. Ta đã hé mở cho con người tất cả những mầu nhiệm của Ta, những mầu nhiệm đã được giữ kín trong hơn 5.900 năm(Công tác truyền bá Phúc Âm cũng là công tác cứu rỗi con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Giai đoạn công tác này sẽ làm cho ngươi sáng tỏ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và sự cứu chuộc của Jêsus, và chủ yếu để ngươi có thể hiểu được toàn bộ công tác của kế hoạch quản lý sáu nghìn năm của Đức Chúa Trời, và đánh giá cao tất cả ý nghĩa và thực chất của kế hoạch quản lý sáu nghìn năm này, hiểu được mục đích của tất cả công tác đã được Jêsus thực hiện và những lời Ngài đã phán, và thậm chí cả lòng tin mù quáng cùng sự sùng bái Kinh Thánh của ngươi. Tất cả điều này sẽ cho phép ngươi hiểu một cách thấu đáo. Ngươi sẽ hiểu được cả công tác được thực hiện bởi Jêsus lẫn công tác của Đức Chúa Trời ngày nay; ngươi sẽ hiểu và thấy được mọi lẽ thật, sự sống và đường đi. … Giai đoạn cuối cùng sẽ đưa đến kết thúc hoàn toàn công tác của Đức Chúa Trời và sẽ khép lại nó. Tất cả sẽ hiểu và biết được về kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời. Những quan niệm bên trong con người, những ý định của họ, sự hiểu biết sai lầm và phi lý của họ, những quan niệm của họ về công tác của Đức Giê-hô-va và Jêsus, những quan điểm của họ về dân ngoại, và những sự lệch lạc và sai lầm khác của họ sẽ được chỉnh đốn. Và con người sẽ hiểu mọi con đường đúng đắn của sự sống, tất cả những công tác được Đức Chúa Trời thực hiện, và toàn bộ lẽ thật. Khi điều đó xảy ra, giai đoạn công tác này sẽ đi đến kết thúc(Khải tượng về công tác của Đức Chúa Trời (2), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Đức Chúa Trời Toàn Năng đã tiết lộ cho chúng ta mọi lẽ nhiệm mầu về kế hoạch quản lý 6.000 năm của Ngài để cứu rỗi nhân loại. Ngài đã nói với chúng ta mục đích của Đức Chúa Trời trong việc quản lý nhân loại, cho thấy lý do Đức Chúa Trời thực hiện ba giai đoạn công tác để cứu rỗi nhân loại, ba giai đoạn này tiến triển từng bước như thế nào, những sự kết nối và khác biệt giữa chúng. Đức Chúa Trời Toàn Năng đã nói cho chúng ta tầm quan trọng của danh Đức Chúa Trời, cách Đức Chúa Trời thực hiện công tác phán xét trong thời kỳ sau rốt, và công tác phán xét quan trọng như thế nào. Ngài đã mặc khải cho chúng ta những lẽ nhiệm mầu của sự nhập thể, và nội tình của Kinh Thánh. Ngài đã tiết lộ Đức Chúa Trời là nguồn gốc sự sống của vạn vật, và cách Đức Chúa Trời thống trị vạn vật. Ngài đã nói với chúng ta thẩm quyền độc nhất vô nhị của Đức Chúa Trời, tâm tính công chính, sự thánh khiết, sự toàn năng vàkhôn ngoan của Đức Chúa Trời. Còn nữa, Ngài cũng tỏ lộ cho chúng ta toàn bộ nhân loại đã phát triển cho đến ngày hôm nay như thế nào, và Sa-tan đã làm bại hoại nhân loại như thế nào, nói cho chúng ta biết lẽ thật về việc Sa-tan làm bại hoại con người, căn nguyên sự chống đối và phản bội, Đức Chúa Trời của nhân loại bại hoại, cách Đức Chúa Trời công tác để cứu rỗi nhân loại, cách Sa-tan đã thực hiện âm mưu xảo trá để làm gián đoạn và quấy phá công tác của Đức Chúa Trời, và cách Đức Chúa Trời đánh bại Sa-tan cũng như kết thúc số mệnh của hắn. Đức Chúa Trời Toàn Năng đã cho chúng ta thấy ý nghĩa của một sự sống thật, cách mọi người nên sống để thực sự hạnh phúc, cũng như kết cục của nhiều loại người khác nhau, đích đến thực sự của nhân loại, và cuối cùng, cách Đức Chúa Trời sẽ kết thúc thời đại này, cách mà vương quốc của Đấng Christ sẽ xuất hiện, vân vân. Chúng ra đã được Đức Chúa Trời Toàn Năng mặc khải những lẽ nhiệm màu này. Từ những lẽ thật và lẽ nhiệm mầu được Đức Chúa Jêsus và Đức Chúa Trời Toàn Năng tiết lộ, có thể thấy những lẽ nhiệm mầu này đều liên quan đến Đức Chúa Trời, và tới vương quốc thiên đàng, cũng như điều mà Đức Chúa Trời sẽ hoàn thành trong tương lai. Những lẽ nhiệm mầu này đều kết nối với kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời và với đích đến của nhân loại. Sự mặc khải của Đức Chúa Trời về những lẽ nhiệm mầu này có ý nghĩa rất sâu sắc. Từ những lẽ thật và lẽ nhiệm mầu mà Đức Chúa Jêsus và Đức Chúa Trời Toàn Năng tiết lộ, chúng ta có thể xác định rằng tất cả những lời này đều là tiếng của Đức Chúa Trời. Không ai ngoài Đức Chúa Trời, có thể biết những lẽ nhiệm mầu này. Chỉ có Bản thân Đức Chúa Trời biết. Những thiên thần không biết, nhân loại lại càng không biết. Vậy nên, những lẽ thật và lẽ nhiệm mầu mà Đức Chúa Jêsus và Đức Chúa Trời Toàn Năng tiết lộ chính là sự bày tỏ của một Thần, và là công tác của một Đức Chúa Trời. Công tác phán xét vào thời kỳ sau rốt mà Đức Chúa Trời hoàn thành được tiếp diễn từ công tác của Đức Chúa Jêsus. Nó ứng nghiệm những lời của Đức Chúa Jêsus: “Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa; nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến(Giăng 16:12-13). Đức Chúa Trời Toàn Năng chính là Đức Chúa Jêsus tái lâm, Và Đức Chúa Trời Toàn Năng chính là sự xuất hiện của Đức Chúa Trời thật duy nhất!

Đức Chúa Trời Toàn Năng tiết lộ cho chúng ta mọi lẽ thật và lẽ nhiệm mầu mà nhân loại bại hoại nên hiểu rõ và bắt đầu tìm hiểu để được cứu rỗi. Nhờ đó ta cảm thấy thông suốt, bình an, và sáng tỏ trong đức tin vào Đức Chúa Trời. Theo cách này, chúng ta có thể bước trên đúng con đường của niềm tin vào Đức Chúa Trời. Chúng ta phải tiếp nhận, vâng phục công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng và theo đuổi mọi lẽ thật mà Đức Chúa Trời Toàn Năng bày tỏ, để đạt được lẽ thật như sự sống và sự cứu rỗi, cũng như bước vào vương quốc thiên đàng! Chúng ta hãy nghe một đoạn, mà Đức Chúa Trời Toàn Năng tiết lộ lẽ nhiệm mầu về tâm tính của Đức Chúa Trời nhé. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Tâm tính của Đức Chúa Trời là tâm tính thuộc về Đấng thống trị muôn vật và muôn loài, thuộc về Chúa của muôn loài thọ tạo. Tâm tính Ngài đại diện cho thanh danh, quyền năng, sự cao quý, sự vĩ đại, và trên hết là quyền tối thượng. Tâm tính Ngài là biểu tượng của thẩm quyền, biểu tượng của tất cả những gì công chính, biểu tượng của tất cả những gì tốt đẹp. Hơn thế nữa, đó là biểu tượng của Đấng không thể bị[a] bóng tối hay bất cứ thế lực thù địch nào khuất phục hay xâm phạm, cũng như là một biểu tượng của Đấng không thể xúc phạm (Ngài cũng sẽ không dung thứ nếu bị xúc phạm)[b] bởi bất cứ loài thọ tạo nào. Tâm tính Ngài là biểu tượng của quyền năng tối cao. Không một người nào hay những người nào có thể làm nhiễu loạn công tác của Ngài hay tâm tính của Ngài. … Niềm vui của Đức Chúa Trời là bởi sự tồn tại và xuất hiện của sự công chính và sự sáng, bởi sự hủy diệt bóng tối và cái ác. Ngài vui thích mang lại sự sáng và một cuộc sống tốt lành cho nhân loại; niềm vui của Ngài là niềm vui công chính, một biểu tượng cho sự tồn tại của tất cả những gì tích cực, và hơn thế nữa, còn là một biểu tượng của sự thịnh vượng. Sự giận dữ của Đức Chúa Trời là bởi mối nguy hại mà sự tồn tại và quấy nhiễu của những bất công đã đem lại cho nhân loại của Ngài, bởi sự tồn tại của cái ác và bóng tối, bởi sự tồn tại của những thứ trục xuất lẽ thật, và hơn nữa, còn bởi sự tồn tại của những thứ trái với những gì tốt đẹp. Sự giận dữ của Ngài là một biểu tượng cho thấy mọi điều tiêu cực không còn tồn tại, và hơn thế nữa, đó còn là biểu tượng cho sự thánh khiết của Ngài. Nỗi buồn của Ngài là bởi loài người, những người Ngài kỳ vọng nhưng lại là những người đã rơi vào bóng tối, bởi vì công tác Ngài làm trên con người không được như mong đợi của Ngài, và bởi vì cả nhân loại Ngài yêu thương đều không thể sống trong sự sáng. Ngài cảm thấy buồn cho nhân loại vô tội, cho con người thật thà nhưng ngu dốt, và cho con người thiện lành nhưng thiếu chính kiến. Nỗi buồn của Ngài là một biểu tượng cho sự thiện lành và lòng nhân từ của Ngài, một biểu tượng của cái đẹp và lòng tốt. Hạnh phúc của Ngài dĩ nhiên đến từ việc đánh bại kẻ thù của Ngài và có được đức tin chân thật của con người. Hơn thế nữa, nó phát xuất từ việc đánh đuổi và tiêu diệt hết mọi thế lực thù địch, và bởi vì nhân loại được nhận lãnh một cuộc sống tốt đẹp và an bình. Hạnh phúc của Đức Chúa Trời không như niềm vui của con người; mà đó là cảm xúc của việc gặt hái thành quả, một cảm xúc còn lớn hơn cả niềm vui. Hạnh phúc của Ngài là một biểu tượng của việc nhân loại thoát khỏi đau khổ từ nay về sau, và là một biểu tượng của việc nhân loại bước vào thế giới của sự sáng(Hiểu được tâm tính của Đức Chúa Trời là điều rất quan trọng, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Đức Chúa Trời Toàn Năng, đã tiết lộ tâm tính của Đức Chúa Trời đại diện cho điều gì, biểu tượng và ý nghĩa của tâm tính của Đức Chúa Trời. Ngài cũng bày tỏ mối quan hệ giữa buồn, vui, giận dữ, và hạnh phúc trong tâm tính của Đức Chúa Trời và nhân loại. Còn ai ngoài Bản thân Đức Chúa Trời có thể nói ra tâm tính của Ngài rõ ràng như vậy? Và ai có thể biết được biểu tượng và ý nghĩa tâm tính của Ngài chứ? Từ xưa đến nay, không ai có thể chứng thực đúng đắn và xác đáng như thế về tâm tính của Đức Chúa Trời, và hoàn toàn thuyết phục chúng ta như vậy! Sự vui, buồn, giận dữ và hạnh phúc của Đức Chúa Trời được biểu lộ trong toàn bộ công tác quản lý nhân loại của Ngài. Và khi trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời, chúng ta cũng có thể thực sự nếm trải, và cảm nhận được rằng sự vui, buồn, giận dữ và hạnh phúc trong tâm tính của Đức Chúa Trời không chỉ là lời nói mà còn rất thật, thực tế, và vô cùng sống động. Các cảm xúc đó của Đức Chúa Trời đều bày tỏ thực chất sự sống của Ngài. Chúng là thực tế của những điều tích cực, biểu tượng của sự công chính. Trong công tác cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời, chúng ta thấy rằng những cảm xúc mà Ngài biểu lộ đó đều là vì sự sinh tồn của nhân loại, để cứu rỗi nhân loại, giúp nhân loại thoát khỏi tai ách của Sa-tan và sống trong sự sáng. Hơn nữa là để dẫn dắt nhân loại, tới đích đến tốt đẹp. Trong tiến trình cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời, chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời thực sự điều khiển tất cả, và thống trị vạn vật. Tâm tính của Đức Chúa Trời là biểu tượng của thẩm quyền tối cao. Đó là biểu tượng mà không thế lực đen tối nào có thể đàn áp hay hãm hại, và không thế lực thù địch nào có thể ngăn Đức Chúa Trời thực hiện ý muốn của Ngài. Nhớ lại Thời đại Ân điển: Khi Jêsus rao giảng và thực hiện công tác, những người đứng đầu cộng đồng tôn giáo đã điên cuồng lên án và chống đối Ngài. Họ thậm chí còn hợp lực với chính quyền La Mã để đóng đinh Jêsus lên thập giá. Nhưng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời được xây dựng trên thủ đoạn của Sa-tan. Nhờ việc Đức Chúa Jêsus bị đóng đinh vào thập giá mà nhân loại được cứu chuộc, và nhờ đó phúc âm của Ngài được loan truyền đến tận cùng vũ trụ. Những người chống đối và lên án công tác của Đức Chúa Trời đã phải chịu sự trừng phạt của Đức Chúa Trời. Theo đó ta có thể thấy, con người không thể xúc phạm tâm tính công chính của Đức Chúa Trời! Thời đại Vương quốc đã đến. Vì Ngài đã bắt đầu công tác phán xét ở Trung Quốc, pháo đài kiên cố của Chủ nghĩa vô thần, Đức Chúa Trời Toàn Năng nhập thể lại bị những lãnh đạo tôn giáo lên án và chống đối điên cuồng. Còn cả những vụ bắt bớ và bách hại tàn độc của chế độ Cộng Sản Sa-tan nữa. Nhưng phúc âm vương quốc của Đức Chúa Trời Toàn Năng vẫn lan rộng khắp Trung Quốc Đại lục. Những người từ nhiều giáo phái khác nhau thực tâm, tuyệt đối tin Đức Chúa Trời đã trở lại trước ngai của Ngài. Mọi lẽ thật được Đức Chúa Trời Toàn Năng bày tỏ cũng được công khai trên mạng để mọi người từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tìm kiếm và tìm hiểu. Những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng chứa đựng thẩm quyền và quyền năng, và đã chinh phục trái tim của hàng trăm triệu người. Đặc biệt, những người thực sự tin vào Đức Chúa Trời, và khao khát con đường thật, đều đã trở về trước ngai Đức Chúa Trời, và vui mừng được lời Đức Chúa Trời chăm tưới, và cung ứng. Đức Chúa Trời Toàn Năng thực sự đã làm trọn vẹn một nhóm những người đắc thắng và đã thu phục một nhóm người có cùng tâm trí với Đức Chúa Trời. Trong khi đó, những người trong cộng đồng tôn giáo chống đối và lên án công tác của Đức Chúa Trời, đã bị trừng phạt và nguyền rủa với nhiều mức độ khác nhau. Một số người đã bị vạch trần là kẻ địch lại Đấng Christ, và phải chịu sự trừng phạt, khắc nghiệt đến mức không chịu đựng nổi. Cái chết của họ, còn tệ hơn cả của Giu-đa. Theo đó chúng ta thấy, con người thật sự không thể xúc phạm tâm tính công chính của Đức Chúa Trời. Tương tự, chế độ Cộng Sản tàn ác tranh đấu và quyết định đối nghịch với Đức Chúa Trời, cũng đã bị Ngài nguyền rủa. Vận mệnh của nó là bị hủy diệt, điều này biểu lộ hoàn hảo cho tâm tính công chính của Đức Chúa Trời! Từ thực tế của hai lần nhập thể làm công tác của Đức Chúa Trời, chúng ta thấy thẩm quyền độc nhất vô nhị của Ngài, là thống trị vạn vật. Tâm tính của Ngài là biểu tượng không thể bị đàn áp bởi thế lực đen tối nào. Mọi thế lực thù địch Đức Chúa Trời sẽ bị sự trừng phạt của Đức Chúa Trời lật đổ, và không còn tồn tại. Đây là sự thật. Chúng ta đã kinh qua sự phán xét bằng lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Chúng ta đã thấy tâm tính của Đức Chúa Trời không chỉ khoan dung và thương xót, mà còn công chính và oai nghi. Nhiều lần chúng ta hiểu lầm Đức Chúa Trời vì không hiểu ý muốn của Ngài, nhưng Đức Chúa Trời sẽ nhắc nhở, an ủi, động viên chúng ta, và điều này cho phép chúng ta trải nghiệm lòng từ bi và trắc ẩn của Ngài. Nhưng khi chúng ta bất tuân Đức Chúa Trời, Ngài sẽ nghiêm khắc phán xét, phơi bày và sửa dạy chúng ta cho ta hiểu rõ tâm tính của Đức Chúa Trời là công chính, oai nghi và con người không được phép xúc phạm! Trong những trải nghiệm thật, chúng ta đã thấy tâm tính của Đức Chúa Trời đúng đắn, chân thật và sống động như thế nào, Đức Chúa Trời quá thánh khiết, công chính, dễ gần và đáng tôn kính. Đức Chúa Trời thực sự đã xuất hiện để công tác giữa con người và trực tiếp gặp gỡ chúng ta, đích thân hướng dẫn và cứu rỗi chúng ta. Đức Chúa Trời Toàn Năng là Chúa, là Đức Chúa Trời của chúng ta, Đức Chúa Trời thật duy nhất đã tạo ra trời đất và vạn vật, thống trị muôn loài.

Trích từ kịch bản phim Chờ đợi

Chú thích:

a. Nguyên bản ghi là “đó là một biểu tượng của việc không thể bị”.

b. Nguyên bản ghi là “cũng như một biểu tượng của việc không thể bị xúc phạm (và không dung thứ cho việc bị xúc phạm)”.

Trước: Câu hỏi 1: Đức Chúa Trời Toàn Năng đã bày tỏ mọi lẽ thật của công tác phán xét vào thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời. Đó là những lời mà Đức Thánh Linh sẽ nói với các Hội Thánh trong thời kỳ sau rốt. Nhiều người đã đọc những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, và nghe thấy tiếng Đức Chúa Trời. Họ đều đã được đưa đến trước Đức Chúa Trời, và đang dự tiệc cưới Chiên Con. Nhưng hôm nay, nhiều anh chị em vẫn không thể nhận định được tiếng Đức Chúa Trời. Vậy nên, hôm nay chúng tôi đã mời chị Hướng từ Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng. Chúng tôi đã mời họ đến để thông công về cách nhận biết tiếng Đức Chúa Trời. Để chúng ta biết cách xác định Đức Chúa Trời Toàn Năng chính là sự tái lâm của Đức Chúa Jêsus.

Tiếp theo: Câu hỏi 4: Mọi người ở đây đã tin Chúa nhiều năm rồi, và luôn noi theo tấm gương của Phao-lô trong công tác cho Chúa. Tụi anh trung thành với danh và con đường của Chúa, và mão triều thiên của sự công chính chắc chắn sẽ chờ đợi bọn anh. Hôm nay, tụi anh chỉ cần tập trung làm việc chăm chỉ cho Chúa, và theo dõi sự tái lâm của Ngài. Chỉ có như vậy, tụi anh mới có thể được đưa vào vương quốc thiên đàng. Đấy là bởi Kinh Thánh nói rằng “những kẻ trông cậy Ta sẽ chẳng hổ thẹn(I-sai-a 49:23). Tụi anh tin tưởng lời hứa của Chúa: Ngài sẽ đưa tụi anh vào vương quốc thiên đàng khi Ngài tái lâm. Thực sự, có gì đó sai lầm với cách thực hành như vậy hay sao?

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger