Câu hỏi 14: Nhiều anh chị tôn sùng các mục sư và trưởng lão. Họ chẳng hiểu tại sao các mục sư và trưởng lão thường diễn giải và tôn cao Kinh Thánh mà vẫn thù ghét lẽ thật, chống đối và lên án Đức Chúa Trời Toàn Năng nhập thể. Diễn giải và tôn cao Kinh Thánh, cũng đồng nghĩa với làm chứng và tôn cao Chúa sao?

Câu trả lời: Trong cộng đồng tôn giáo đã phát triển một tâm thức thế này. Những ai có thể diễn giải Kinh Thánh hay nhất, có học thuyết Kinh Thánh hay nhất, thì được nhiều người khen ngợi và tôn sùng. Những ai có thể diễn giải các lẽ nhiệm mầu của Kinh Thánh và lời tiên tri, thì được tôn sùng nhất. Do đó, nhiều người tôn sùng các mục sư và trưởng lão trong hội thánh. Họ đều xem diễn giải và tôn cao Kinh Thánh là làm chứng và tôn cao Chúa. Khi họ thấy các mục sư và trưởng lão chống đối và lên án công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt, hầu hết họ đều cảm thấy mâu thuẫn và hoang mang. Một mặt, họ nghĩ rằng việc các mục sư và trưởng lão diễn giải và tôn cao Kinh Thánh nghĩa là họ làm chứng cho Chúa. Mặt khác, mọi điều Đức Chúa Trời Toàn Năng bày tỏ đều là lẽ thật, nhưng tại sao các mục sư và trưởng lão lại chống đối và lên án Ngài? Họ lên án Đức Chúa Trời Toàn Năng vì danh của Ngài không phải là Đức Chúa Jêsus ư? Tuy nhiên, mọi điều Đức Chúa Trời Toàn Năng bày tỏ đều là lẽ thật, nên không được lên án Ngài! Thế thì tại sao các mục sư và trưởng lão lại điên cuồng chống đối và lên án Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng bày tỏ lẽ thật? Nhiều người không hiểu được chuyện này. Thật ra, vấn đề này không khó giải thích. Khi Đức Chúa Jêsus đến thực hiện công tác, chẳng phải các thầy tế lễ cả, thầy thông giáo và người Pha-ri-si của Do Thái giáo đã điên cuồng lên án và chống đối hệt như thế sao? Chẳng phải họ đã đóng đinh Đức Chúa Jêsus lên thập giá sao? Chẳng phải đấy là bởi Đức Chúa Jêsus không mang danh là Đấng Mê-si sao? Chẳng phải là bởi Ngài đã bày tỏ nhiều lẽ thật sao? Họ đã thấy rằng những lời của Đức Chúa Jêsus có thẩm quyền và quyền năng, họ thấy Ngài có thể mặc khải nhiều điều thần diệu. Họ đã thấy hàng ngàn người theo Ngài. Chuyện đó gây rúng động toàn cõi Giu-đêa. Nếu họ theo Đức Chúa Jêsus để loan truyền công tác của Ngài, thì Do Thái giáo sẽ bị lật đổ. Hậu quả với Do Thái giáo sẽ nghiêm trọng khôn lường! Do đó, họ hình thành lòng thù ghét với Đức Chúa Jêsus và mong muốn giết Ngài. Chính vì thế mà cuối cùng Đức Chúa Jêsus bị họ đóng đinh lên thập giá. Hồi đó, chẳng phải các thầy tế lễ cả, thầy thông giáo và người Pha-ri-si đều diễn giải và tôn cao Kinh Thánh sao? Thế thì tại sao họ lại đóng đinh Đức Chúa Jêsus lên thập giá? Nói trắng ra, chẳng phải là vì những người Pha-ri-si thù ghét lẽ thật và công tác của Đức Chúa Trời sao? Để bảo vệ địa vị và sinh kế của mình, họ đã nhẫn tâm và tàn độc với Đức Chúa Trời bày tỏ lẽ thật. Như mọi người thấy đấy, họ sẵn sàng làm bất kỳ việc ác nào để chống đối Đức Chúa Trời! Không khó để thấy ra rằng bản tính của các thầy tế lễ cả, thầy thông giáo và người Pha-ri-si là thù ghét lẽ thật và chống đối Đức Chúa Trời! Họ diễn giải và tôn cao Kinh Thánh vì địa vị và sinh kế của họ mà thôi. Họ đầy thù ghét Đức Chúa Trời và lẽ thật. Do đó, khi Đức Chúa Jêsus bày tỏ lẽ thật và thực hiện công tác, thì bản tính thật sự của họ, là thù ghét lẽ thật và chống đối Đức Chúa Trời, đã bị phơi bày hoàn toàn. Đấy, việc người ta có thể chống đối Đức Chúa Trời hay không, không liên quan đến việc họ diễn giải Kinh Thánh thế nào, mà liên quan đến bản tính của họ. Với những người có bản tính thù ghét lẽ thật và chống đối Đức Chúa Trời, dù cho họ có diễn giải Kinh Thánh hay cỡ nào, thì lòng thù ghét lẽ thật và chống đối Đức Chúa Trời của họ vẫn không thay đổi được. Chẳng phải những người Pha-ri-si đã dùng những lời diễn giải Kinh Thánh để lên án và chống đối Đức Chúa Jêsus sao? Đây là điều mà Đức Chúa Trời đã tiết lộ từ lâu qua công tác của Ngài. Chúng ta thật sự vẫn chưa thấy sao?

Cả những người Pha-ri-si và các mục sư, trưởng lão đều diễn giải và tôn cao Kinh Thánh. Tuy nhiên, sao họ vẫn cứ chống đối và lên án Đức Chúa Trời nhập thể? Chúng ta phải hiểu thêm một lẽ thật nữa: Kinh Thánh chỉ là lời chứng về Đức Chúa Trời, ghi lại công tác của Đức Chúa Trời trong Thời đại Luật pháp và Thời đại Ân điển. Đức Chúa Trời bày tỏ một số lẽ thật trong mỗi giai đoạn công tác. Trong lời Ngài, con người thấy ra tâm tính của Ngài và mọi sự Ngài có và là. Do đó, mỗi lần người ta trải qua một giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời, họ hiểu thêm một số lẽ thật và biết thêm về Ngài. Xuyên suốt ba giai đoạn công tác trong kế hoạch quản lý của Ngài, Đức Chúa Trời dần dần mặc khải tâm tính nội tại và Ngài có gì và là gì. Trong Thời đại Vương quốc, Đức Chúa Trời mặc khải tâm tính công chính, sự toàn năng và khôn ngoan, thẩm quyền và vinh quang của Ngài. Nếu chúng ta chỉ biết Đức Chúa Trời từ công tác của Ngài trong Thời đại Luật pháp và Thời đại Ân điển, thì hiểu biết của chúng ta về Đức Chúa Trời quá hạn hẹp. Cũng hệt như trong Thời đại Luật pháp, khi các tín đồ nhận thức sự hiện hữu thực sự và những việc làm khôn ngoan của Đức Chúa Trời qua công tác của Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Họ đã biết rằng không được vi phạm những luật của Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Trong Thời đại Ân điển, khi các tín đồ thấy công tác của Đức Chúa Jêsus, họ biết Ngài là Đấng Cứu Chuộc nhân loại, là Đức Chúa Trời cảm thương và nhân từ. Tuy nhiên, họ không hiểu được thực chất hay tâm tính công chính nội tại của Đức Chúa Trời. Họ đã không đạt được hiểu biết đích thực về Đức Chúa Trời. Do đó, chúng ta có thể thấy nếu chúng ta chỉ biết Đức Chúa Trời từ công tác và lời của Ngài trong Thời đại Luật pháp và Thời đại Ân điển, thì hiểu biết của chúng ta về Đức Chúa Trời sẽ quá phiến diện. Chúng ta chỉ biết một phần tâm tính của Ngài và Ngài là gì. Chúng ta không thể đạt được mức độ thật sự biết Ngài. Khi những người không biết Đức Chúa Trời mà diễn giải Kinh Thánh, thì họ rất dễ quy định Ngài và chống đối Ngài. Đấy là lẽ thật sao? Tuy nhiên, các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo và các Pha-ri-si không chỉ là không biết Đức Chúa Trời, mà quan trọng nhất, họ mang bản tính Sa-tan. Họ thù ghét lẽ thật và chống đối Đức Chúa Trời. Đấy là khiếm khuyết chí tử của họ! Nếu lòng họ tốt, thì họ đã không đóng đinh thập giá Đức Chúa Jêsus yêu dấu, Đấng Cứu Chuộc nhân loại, kể cả khi họ không biết Đức Chúa Trời. Trong lòng những người Pha-ri-si không có chỗ cho Đức Chúa Trời. Địa vị và sinh kế của họ quan trọng hơn mọi điều khác. Do đó, khi công tác của Đức Chúa Trời đe dọa địa vị và sinh kế của họ, thì họ xem Đức Chúa Trời là kẻ địch và giết Ngài. Mọi người thấy đấy, lòng họ và bản tính cũng như thực chất của họ thật quá độc hại! Chẳng trách Đức Chúa Trời nói họ là nòi rắn độc! Dù các lãnh đạo của cộng đồng tôn giáo không biết Đức Chúa Trời, nhưng những kẻ điên cuồng lên án và chống đối Đức Chúa Trời sẽ bị phơi bày là những kẻ địch lại Đấng Christ. Dĩ nhiên, một vài lãnh đạo tôn giáo có quan niệm riêng về công tác của Đức Chúa Trời, nhưng lòng kính sợ Đức Chúa Trời ngăn họ không lên tiếng lên án hay chống đối Đức Chúa Trời. Cứ lấy ví dụ, khi Đức Chúa Jêsus thực hiện công tác, Gamaliel, một thầy thông luật, đã không lên án Đức Chúa Jêsus. Nicodemus đã có thể tìm kiếm lẽ thật nơi Đức Chúa Jêsus vào buổi đêm. Đây là những sự thật được ghi lại trong Kinh Thánh. Đấy, nếu người ta tin vào Đức Chúa Trời mà không biết Ngài hoặc không có lòng kính sợ Ngài, thì khi phụng sự Đức Chúa Trời, họ cũng có khả năng chống đối Ngài. Nếu những người có bản tính thù ghét lẽ thật và mang tâm hồn độc hại mà trở thành những lãnh đạo tôn giáo, thì sớm hay muộn họ sẽ bị phơi bày là những kẻ địch lại Đấng Christ. Đây là sự thật không ai có thể chối bỏ! Giờ anh chị em rõ về chuyện này chưa? Vào thời đó, Đức Chúa Jêsus đã kịch liệt phơi bày và nguyền rủa những người Pha-ri-si đạo đức giả. Vào thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời Toàn Năng đã phơi bày, phán xét và lên án, các mục sư và trưởng lão mang thực chất địch lại Đấng Christ khi mê hoặc người khác bằng những lời diễn giải Kinh Thánh và chống đối Đức Chúa Trời. Hãy cùng đọc hai đoạn lời Đức Chúa Trời Toàn Năng nào: “Có những người đọc Kinh Thánh trong những hội thánh lớn và nghêu ngao nó suốt cả ngày, nhưng không ai trong số họ hiểu được mục đích công tác của Đức Chúa Trời. Không ai trong số họ có thể biết Đức Chúa Trời; càng không ai trong số họ có thể phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời. Họ đều là những người vô giá trị, hèn hạ, từng người một đứng trên cao để dạy bảo Đức Chúa Trời. Họ cố ý chống đối Đức Chúa Trời ngay cả khi họ mang cờ xí của Ngài. Trong khi họ tuyên xưng đức tin ở nơi Đức Chúa Trời, họ vẫn ăn thịt và uống huyết của con người. Tất cả những kẻ như thế là những con quỷ nuốt linh hồn của con người, những con quỷ vương cố tình cản đường những ai đang cố gắng bước trên con đường đúng, và là những chướng ngại vật cản trở những ai tìm kiếm Đức Chúa Trời. Họ có thể ra vẻ có ‘thể chất tốt’, nhưng làm sao những người đi theo họ biết rằng họ không ai khác hơn là những kẻ địch lại Đấng Christ, là những người dẫn dắt con người chống lại Đức Chúa Trời? Làm sao những người đi theo họ biết rằng họ là những con quỷ sống hết mình trong việc nuốt những linh hồn của con người?(Tất cả những ai không biết Đức Chúa Trời đều là những người chống đối Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Thái độ của họ luôn thù địch với công tác mới của Đức Chúa Trời; họ chưa bao giờ có một chút khuynh hướng đầu phục nào, cũng chưa bao giờ vui vẻ đầu phục hay hạ mình. Họ tự đề cao bản thân trước người khác và không bao giờ đầu phục bất kỳ ai. Trước Đức Chúa Trời, họ tự cho mình là người giỏi nhất trong việc giảng đạo, và là người khéo nhất trong việc tác động đến người khác. Họ không bao giờ vứt bỏ ‘những báu vật’ mình đang sở hữu, mà xem chúng như những vật gia truyền để thờ lạy, để giảng cho người khác nghe, và họ dùng chúng để lên lớp cho những kẻ ngu thần tượng họ. … Họ xem việc giảng đạo (giáo lý) là bổn phận cao cả nhất của họ. Năm này qua năm khác, thế hệ này đến thế hệ khác, họ lo thi hành mạnh mẽ bổn phận ‘thiêng liêng và bất khả xâm phạm’ của mình. Không ai dám đụng đến họ; không một ai dám công khai trách cứ họ. Họ trở thành ‘những ông vua’ trong nhà Đức Chúa Trời, họ lộng hành khi áp chế những người khác từ thời này đến thời khác. Bầy quỷ này tìm cách chung tay và phá hủy công tác của Ta; làm sao Ta có thể để mấy con quỷ sống này tồn tại trước mắt Ta?(Những ai vâng phục Đức Chúa Trời với một tấm lòng chân thật chắc chắn sẽ được Đức Chúa Trời thu nhận, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng phơi bày rõ thực chất của các mục sư và trưởng lão: Họ diễn giải Kinh Thánh nhưng lại chống đối Đức Chúa Trời. Các mục sư và trưởng lão không biết Đức Chúa Trời, thay vào đó họ quy định và chống đối Ngài. Điều này đặc biệt đúng với những kẻ lên án và phạm thượng Đức Chúa Trời Toàn Năng, bản tính và thực chất của họ cũng hệt như những người Pha-ri-si đã đóng đinh Đức Chúa Jêsus lên thập giá. Họ đều là những kẻ theo Sa-tan, độc hại, thù ghét lẽ thật. Họ đều là những kẻ địch lại Đấng Christ bị công tác của Đức Chúa Trời phơi bày, họ đều là những kẻ đã đóng đinh Đức Chúa Trời lên thập giá lần nữa. Họ đều bị Đức Chúa Trời nguyền rủa!

Làm chứng cho Chúa và tôn cao Chúa không liên quan đến cách người ta diễn giải Kinh Thánh. Mấu chốt là liệu họ có thể thực hành lời Đức Chúa Trời và trải nghiệm công tác của Ngài hay không. Nếu người ta yêu mến lẽ thật, họ sẽ đạt được sự khai sáng của Đức Thánh Linh và trải nghiệm thực sự cũng như hiểu biết về lời Đức Chúa Trời. Hiểu biết này được tạo ra nhờ việc thực hành và trải nghiệm lời Đức Chúa Trời. Đấy chính là ý nghĩa của thực sự biết Đức Chúa Trời. Truyền đạt những trải nghiệm thực và lời chứng này mới thật sự là tôn cao và làm chứng cho Đức Chúa Trời! Hiểu biết thật sự về Đức Chúa Trời mà những người tôn cao và làm chứng cho Ngài nói đến không phát xuất từ quan niệm, tưởng tượng hay lô-gic của riêng họ, càng không phát xuất từ sự diễn giải theo nghĩa đen lời Đức Chúa Trời. Những ai tôn cao và làm chứng cho Đức Chúa Trời thì tập trung truyền đạt lời Ngài trong Kinh Thánh, truyền đạt ý muốn của Ngài, những yêu cầu của Ngài với dân, tâm tính của Ngài và mọi sự Ngài có và là, để cho người ta hiểu được ý muốn và tâm tính của Đức Chúa Trời và thật sự biết Đức Chúa Trời. Đây là cách con người có thể thật sự tôn kính và vâng phục Đức Chúa Trời. Những diễn giải Kinh Thánh và truyền đạt về lời Đức Chúa Trời như thế này là cách con người có thể thật sự tôn cao và làm chứng cho Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, khi các mục sư và trưởng lão diễn giải Kinh Thánh, họ thật sự có thể truyền đạt thực chất lẽ thật của lời Đức Chúa Trời không? Họ có thể truyền đạt ý muốn của Đức Chúa Trời sao? Họ có thể làm chứng tâm tính của Đức Chúa Trời sao? Họ có thể khiến người khác biết, vâng phục hoặc tôn kính Đức Chúa Trời không? Sự thật đã cho chúng ta thấy rằng các mục sư và trưởng lão trong cộng đồng tôn giáo thù ghét lẽ thật và chống đối Đức Chúa Trời, đấy là bản tính của họ. Họ không thực hành lời Đức Chúa Trời hay cảm nghiệm công tác của Ngài. Họ không hiểu ý muốn của Ngài hay những yêu cầu của Ngài gì cả, và chắc chắn họ không hiểu tâm tính của Ngài, mọi sự Ngài có và là. Do đó, họ không thể truyền đạt bất kỳ hiểu biết thật sự nào về Đức Chúa Trời, và không thể làm chứng về thực chất thần tính hay những phẩm chất đáng mến của Đức Chúa Jêsus. Họ chỉ diễn giải kiến thức Kinh Thánh và lý thuyết thần học hoặc chuyện đời của những nhân vật nhất định trong Kinh Thánh, cùng với những nền tảng lịch sử để khiến người khác ngưỡng mộ và đề cao họ. Không chỉ có vậy, các mục sư và trưởng lão chủ yếu diễn giải lời của con người, như lời của Phao-lô trong Kinh Thánh. Theo Phao-lô thì, “Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn”, họ xem lời của Kinh Thánh như thể là lời của Đức Chúa Trời. Điều này đã khiến toàn thể cộng đồng tôn giáo xem lời của các sứ đồ như lời của Đức Chúa Trời và bảo các tín hữu thực hành và tuân giữ chúng. Họ trích lời của các sứ đồ ngày càng thường xuyên hơn khi giảng thuyết, truyền đạt hoặc làm chứng. Tuy nhiên, họ ngày càng ít trích lời của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jêsus. Kết quả là lời của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jêsus trong Kinh Thánh ngày càng bị thay thế và vô hiệu hóa. Vị trí của Đức Chúa Jêsus trong lòng mọi người ngày càng nhỏ dần, còn vị trí của Phao-lô và những người khác thì càng lớn dần trong lòng họ. Điều này cho phép lời của Phao-lô, cùng với lời của những người khác trong Kinh Thánh, chiếm lấy lòng người. Người ta tin vào Đức Chúa Jêsus trên danh nghĩa, nhưng thực tế thì họ chỉ hành động theo lời của con người trong Kinh Thánh, như của Phao-lô chẳng hạn. Họ đang đi theo con đường riêng khi tin vào Đức Chúa Trời. Đức tin kiểu đó thì sao không lạc khỏi đường lối của Chúa được? Phụng sự kiểu đó thì sao phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời được? Ví dụ như, Đức Chúa Jêsus từng phán thế này về việc vào vương quốc thiên đàng: “Nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi(Ma-thi-ơ 7:21). Tuy nhiên, các mục sư và trưởng lão và lại nói về ơn cứu rỗi và lối vào vương quốc thiên đàng theo lời của Phao-lô. Đây hoàn toàn là phản bội lời của Đức Chúa Jêsus. Kết quả là hầu hết tín hữu không biết cách tuân theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Thậm chí mù mờ không biết dạng người nào có thể vào vương quốc thiên đàng. Người ta dùng lời của Phao-lô như khẩu hiệu của mình: “Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta…(2 Ti-mô-thê 4:7-8). Các mục sư và trưởng lão dạy nhau rằng miễn là họ dốc sức vì Chúa như Phao-lô đã làm và chịu khổ, thì có thể vào vương quốc thiên đàng. Họ loại bỏ lời của Đức Chúa Trời và thay thế bằng lời của con người. Kết quả là họ dẫn dắt người ta lầm lạc. Khi diễn giải Kinh Thánh như thế, họ có tôn cao hay làm chứng cho Đức Chúa Trời không? Tôi nghĩ họ đang trực tiếp đối nghịch Đức Chúa Trời! Vấn đề này rất là nghiêm trọng! Các mục sư và trưởng lão tôn giáo thường dùng lời của con người trong Kinh Thánh để thay thế lời Đức Chúa Trời. Giờ chúng ta thấy rõ những hậu quả của chuyện này rồi chứ? Làm sao mà nhiều người đã tin Chúa nhiều năm nhưng vẫn không biết Ngài? Tại sao họ chẳng bao giờ thực sự cảm nghiệm lời Chúa? Họ tin Chúa theo kiểu này thì làm sao đạt được lẽ thật hay sự sống chứ? Đây chẳng phải bởi các mục sư và trưởng lão liên tục diễn giải, làm chứng về lời của con người trong Kinh Thánh và thúc giục các tín hữu của họ giữ các lời này sao? Làm sao họ có thể tôn cao Chúa hay làm chứng cho Chúa bằng cách diễn giải Kinh Thánh như thế? Phụng sự kiểu này thì sao phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời được? Họ chẳng khác gì những người Pha-ri-si đạo đức giả, cả hai đều đi theo con đường phụng sự Đức Chúa Trời mà lại chống đối Ngài. Trong thời kỳ sau rốt, khi Đức Chúa Trời nhập thể xuất hiện và công tác, họ không ngần ngại chống đối và lên án công tác của Ngài, chính việc này phơi bày bản tính Sa-tan ẩn giấu của họ. Họ thù ghét lẽ thật và chống đối Đức Chúa Trời. Cuối cùng, họ sẽ bị Đức Chúa Trời nguyền rủa và trừng phạt. Đúng như Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Nhìn vào những người lãnh đạo của mỗi giáo phái – họ đều kiêu ngạo và tự cho mình là đúng, và những giải thích của họ về Kinh Thánh thiếu bối cảnh và được hướng dẫn bởi trí tưởng tượng của chính họ. Hết thảy họ đều dựa vào các ân tứ và học thức để thực hiện công việc của mình. Nếu họ không thể giảng gì cả thì liệu mọi người có đi theo họ không? Xét cho cùng, họ có một số hiểu biết và có thể giảng về một giáo lý nào đó, hoặc họ biết cách lôi kéo người khác và sử dụng mưu mẹo nào đó. Họ sử dụng những cách này để đem mọi người đến trước mặt họ và lừa dối mọi người. Trên danh nghĩa, những người đó tin vào Đức Chúa Trời, nhưng thực ra, họ đi theo những người lãnh đạo của mình. Khi họ gặp ai đó đang rao giảng về con đường thật, một số trong số họ nói rằng: ‘Chúng tôi phải hỏi ý kiến lãnh đạo của chúng tôi về đức tin của chúng tôi’. Con người là trung gian trong đức tin của họ vào Đức Chúa Trời; điều đó chẳng phải là một vấn đề sao? Vậy, những nhà lãnh đạo kia đã trở thành gì? Chẳng phải họ đã trở thành người Pha-ri-si, những kẻ chăn chiên giả, những kẻ địch lại Đấng Christ và những chướng ngại vật cản trở mọi người chấp nhận con đường thật sao?(“Chỉ theo đuổi lẽ thật mới là thực sự tin vào Đức Chúa Trời” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đức Chúa Trời Toàn Năng đã phơi bày rõ ràng thực chất chống đối Đức Chúa Trời của các mục sư và trưởng lão. Các tín hữu đích thực và những người tìm kiếm lẽ thật phải hiểu lẽ thật rằng: Các mục sư và trưởng lão tôn giáo trích dẫn Kinh Thánh ngoài ngữ cảnh và diễn giải sai Kinh Thánh để chống đối Đức Chúa Trời. Như thế, ta sẽ có thể thoát được sự mê hoặc và kiểm soát của họ, và trở về trước ngai Đức Chúa Trời.

Công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng đã phơi bày các mục sư và trưởng lão, những ác ma địch lại Đấng Christ trong cộng đồng tôn giáo. Nếu không nhờ thế, chẳng ai trong chúng ta thấy được việc tôn cao và diễn giải Kinh Thánh thật ra là cách thức thâm độc của họ để mê hoặc và kiểm soát mọi người, cũng chẳng ai thấy rằng: Họ đang tự thiết lập vương quốc độc lập đối nghịch với Đức Chúa Trời. Thời xưa, người Pha-ri-si đã tôn cao và làm chứng cho Kinh Thánh, họ giới hạn Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh. Họ không bao giờ tìm kiếm lẽ thật hay tìm cách theo chân Đức Chúa Trời. Kết quả là họ đã đóng đinh Đức Chúa Jêsus lên thập giá, lấy cớ là Ngài đã không chịu theo Cựu Ước. Họ đã phạm tội lỗi tày đình! Các mục sư và trưởng lão trong thời kỳ sau rốt cũng hệt như những người Pha-ri-si. Họ tôn cao và làm chứng cho Kinh Thánh, họ quy định Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh. Họ cũng gieo rắc những ngụy biện: “Không lời và công tác nào của Đức Chúa Trời tồn tại ngoài Kinh Thánh”, “Tin vào Kinh Thánh là tin vào Đức Chúa Trời. Kinh Thánh đại diện Ngài, nếu rời bỏ Kinh Thánh là không còn tin Ngài”. Họ dùng những câu này để mê hoặc người ta tin và tôn thờ Kinh Thánh. Họ xem Kinh Thánh như chính Đức Chúa Trời, thay thế Đức Chúa Trời bằng Kinh Thánh. Các mục sư và trưởng lão đang dùng những phương pháp kín đáo bí mật này để cướp người khỏi tay Đức Chúa Trời, và đưa họ đến trước Kinh Thánh. Điều này khiến mọi người vô thức mất đi quan hệ với Đức Chúa Trời. Những người từng tin Đức Chúa Trời giờ chỉ tin vào Kinh Thánh. Kinh Thánh trở thành Chúa trong lòng họ, Đức Chúa Trời trong lòng họ. Do đó, niềm tin và sự tôn sùng mù quáng vào Kinh Thánh khiến họ tôn sùng và tuân theo các học giả Kinh Thánh, là các mục sư và trưởng lão. Các mục sư và trưởng lão dùng Kinh Thánh làm công cụ để kiểm soát cộng đồng tôn giáo và đạt được những tham vọng riêng của họ. Họ tôn cao Kinh Thánh và diễn giải nó ngoài ngữ cảnh để mê hoặc, cám dỗ và kiểm soát mọi người. Họ vô thức dẫn dắt mọi người theo con đường tôn sùng con người, theo con người, chống đối Đức Chúa Trời và thành kẻ địch với Đức Chúa Trời. Họ mê hoặc người ta tin rằng tôn sùng và giữ vững Kinh Thánh là tin vào Đức Chúa Trời, và có được sự hiện diện của Ngài. Do đó, những người này không tìm kiếm hay tìm hiểu công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời, và bỏ lỡ cơ hội được cứu rỗi. Đây thật sự là âm mưu xảo quyệt, thâm độc nhất của Sa-tan. Điều này thật sự nguy hại! Do đó, chúng ta có thể thấy các mục sư và trưởng lão trong cộng đồng tôn giáo là một nhóm những người Pha-ri-si và lừa đảo đích thực! Họ là kẻ chăn chiên giả và địch lại Đấng Christ, mê hoặc và kiểm soát dân được Đức Chúa Trời chọn! Cộng đồng tôn giáo bị kiểm soát bởi một nhóm Pha-ri-si và ác ma địch lại Đấng Christ chống đối Đức Chúa Trời. Từ lâu, nó đã không còn là nơi Đức Chúa Trời có thể thực hiện công tác. Nó đã trở thành doanh trại của Sa-tan, xem Đức Chúa Trời là địch thủ. Nó đã trở nên thành Ba-by-lôn lớn từ lâu rồi! Làm sao Ba-by-lôn tôn giáo không sụp đổ trước cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời chứ?

Cộng đồng tôn giáo đã chống đối Đức Chúa Trời ít nhất là từ cuối Thời đại Luật pháp. Khi Đức Chúa Trời nhập thể và thực hiện công tác lần đầu tiên trong Thời đại Ân điển, cộng đồng tôn giáo từ lâu đã bị những người Pha-ri-si và những kẻ địch lại Đấng Christ chiếm lấy. Nó đã thành thế lực đối nghịch với công tác cứu chuộc của Đức Chúa Jêsus. Khi Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt, xuất hiện và công tác, những người trong cộng đồng tôn giáo vẫn đối địch với công tác phán xét trong thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời. Họ không chỉ điên cuồng lên án và phạm thượng Đức Chúa Trời Toàn Năng, mà còn cộng tác với chế độ Sa-tan Trung Cộng để bách hại và đàn áp Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng. Họ đã phạm tội tày đình là đóng đinh Đức Chúa Trời lên thập giá lần nữa! Không chỉ Đức Chúa Jêsus nguyền rủa những người Pha-ri-si, phơi bày sự tối tăm của cộng đồng tôn giáo, mà khi Đức Chúa Trời Toàn Năng thực hiện công tác phán xét trong thời kỳ sau rốt, Ngài còn phơi bày thực chất của các mục sư và trưởng lão là chống đối Đức Chúa Trời. Hơn nữa, Ngài nguyền rủa những kẻ địch lại Đấng Christ đã đóng đinh Đức Chúa Trời lên thập giá lần nữa. Điều này đúng là đáng suy ngẫm! Hai lần Đức Chúa Trời nhập thể, Ngài đã lên án và nguyền rủa cộng đồng tôn giáo. Điều này cho thấy gì? Dân được Đức Chúa Trời chọn cuối cùng đã hiểu ra rằng cộng đồng tôn giáo, Ba-by-lôn lớn, được định phải sụp đổ. Cộng đồng tôn giáo chỉ tin Đức Chúa Trời trên danh nghĩa, nhưng không thực sự tôn cao hay làm chứng cho Ngài. Chắc chắn họ không thi hành ý muốn của Ngài. Họ không thể đưa dân được Đức Chúa Trời chọn đến trước ngai của Ngài. Họ không thể dẫn dân đi theo đường đúng đắn, hiểu được lẽ thật và biết Đức Chúa Trời bằng cách thực hành và trải nghiệm lời Ngài. Các lãnh đạo tôn giáo hoàn toàn đi ngược lại ý muốn của Đức Chúa Trời. Bản thân họ không thực hành lẽ thật, mà lại rao giảng kiến thức Kinh Thánh và lý thuyết thần học để phô trương, khiến người ta ngưỡng vọng và tôn sùng họ. Họ dẫn dắt các tín hữu theo con đường đạo đức giả của những người Pha-ri-si. Họ làm tổn hại và hủy hoại dân được Đức Chúa Trời chọn. Các lãnh đạo tôn giáo đều đã trở thành công cụ của Sa-tan, thành những kẻ địch lại Đấng Christ đích thực. Trong ba giai đoạn công tác của Ngài để cứu rỗi nhân loại, Đức Chúa Trời đã nhập thể hai lần để cứu chuộc và cứu rỗi nhân loại. Toàn thể cộng đồng tôn giáo là kẻ địch của Đấng Christ, họ đã trở thành những vật cản đường công tác cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Họ đã xúc phạm tâm tính của Đức Chúa Trời và kết quả là bị Ngài nguyền rủa và trừng phạt. Đúng như các lời tiên tri, “Ba-by-lôn lớn đã đổ rồi, đã đổ rồi. Thành ấy đã trở nên chỗ ở của các ma quỉ, nơi hang hố của mọi giống chim dơ dáy mà người ta gớm ghiếc…(Khải Huyền 18:2)Một vị thiên sứ khác, là vị thứ hai, theo sau mà rằng: Ba-by-lôn lớn kia, đã đổ rồi, đã đổ rồi, vì nó có cho các dân tộc uống rượu tà dâm thạnh nộ của nó(Khải Huyền 14:8). “Khốn thay! Khốn thay! Ba-by-lôn là thành lớn, là thành cường thạnh kia! Trong một giờ mà sự phán xét ngươi đã đến rồi(Khải Huyền 18:10).

Hãy cùng xem cách mà Đức Chúa Trời Toàn Năng lên án những kẻ địch lại Đấng Christ điên cuồng chống đối Đức Chúa Trời và lên án cộng đồng tôn giáo kiểm soát bởi những kẻ địch lại Đấng Christ nhé. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Đấng Christ đến trong thời kỳ sau rốt để cho tất cả những ai thực sự tin ở Ngài có thể được cung cấp sự sống. … Nếu ngươi không thể thừa nhận Ngài, mà thay vào đó chỉ trích, báng bổ, hay thậm chí hành hạ Ngài, thì ngươi chắc chắn sẽ bị thiêu đốt đời đời, và sẽ không bao giờ bước vào được vương quốc của Đức Chúa Trời. Bởi Đấng Christ này, chính Ngài là sự tỏ hiện của Đức Thánh Linh, sự tỏ hiện của Đức Chúa Trời, là Đấng mà Đức Chúa Trời đã giao phó để làm công tác của Ngài trên trần thế. Và vì vậy, Ta nói rằng nếu ngươi không chấp nhận tất cả những gì được thực hiện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt, thì ngươi đang báng bổ Đức Thánh Linh. Quả báo mà những kẻ báng bổ Đức Thánh Linh phải chịu là điều hiển nhiên với tất cả mọi người. … Bởi điều ngươi chống lại chẳng phải một con người, điều ngươi bác bỏ chẳng phải một sinh linh yếu đuối, mà là Đấng Christ. Ngươi có biết hậu quả của việc này sẽ là gì không? Ngươi sẽ không phải là gây ra một lỗi nhỏ, mà phạm một tội tày trời(Chỉ Đấng Christ của thời kỳ sau rốt mới có thể ban cho con người con đường sự sống vĩnh cửu, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Hãy nhớ lại những gì đã xảy ra sau khi dân Do Thái đóng đinh Jêsus lên thập tự giá 2.000 năm trước. Dân Do Thái đã bị trục xuất khỏi Y-sơ-ra-ên và chạy trốn sang khắp các nước trên thế giới. Nhiều người đã bị giết, và toàn bộ dân tộc Do Thái đã phải chịu nỗi đau chưa từng có về việc quốc gia họ bị hủy diệt. Họ đã đóng đinh Đức Chúa Trời lên thập tự giá – đã phạm một tội ác tày trời – và đã khiêu khích tâm tính của Đức Chúa Trời. Họ đã bị bắt phải trả giá cho những gì họ đã làm và bị bắt phải gánh chịu mọi hậu quả từ những việc làm của mình. Họ đã lên án Đức Chúa Trời, chối bỏ Đức Chúa Trời, và vì thế, họ chỉ có một số phận: bị Đức Chúa Trời trừng phạt. Đây là trái đắng và tai họa mà những kẻ cai trị của họ đã mang lại cho đất nước và dân tộc của họ(Phụ lục 2: Đức Chúa Trời tể trị số phận của cả nhân loại, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Chúng ta tin tưởng rằng không quốc gia hoặc thế lực nào có thể ngăn cản những gì Đức Chúa Trời muốn đạt được. Những ai cản trở công tác của Đức Chúa Trời, chống lại lời Đức Chúa Trời, gây nhiễu loạn và làm hỏng kế hoạch của Đức Chúa Trời cuối cùng sẽ bị Ngài trừng phạt. Kẻ nào nổi dậy chống lại công tác của Đức Chúa Trời sẽ bị đày xuống địa ngục; bất kỳ quốc gia nào chống lại công tác của Đức Chúa Trời đều sẽ bị hủy diệt; bất kỳ dân tộc nào nổi dậy chống đối công tác của Đức Chúa Trời đều sẽ bị xóa sổ khỏi trái đất này và sẽ không còn tồn tại(Phụ lục 2: Đức Chúa Trời tể trị số phận của cả nhân loại, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Nhưng chừng nào thế giới cũ còn tồn tại, Ta sẽ trút cơn thịnh nộ lên các quốc gia, công khai ban hành các sắc lệnh quản trị trên khắp vũ trụ, bất cứ ai xúc phạm sẽ bị hành phạt:

Khi Ta nói chuyện trên toàn vũ trụ, tất cả con người đều nghe thấy tiếng của Ta, nghĩa là nhìn thấy tất cả công tác của Ta trong khắp vũ trụ. Những người đi ngược lại ý muốn của Ta, nghĩa là, người có hành động chống đối Ta, sẽ vấp phải sự hình phạt của Ta. … Tất cả các quốc gia trong toàn vũ trụ sẽ được phân chia lại và được thay thế bằng Vương quốc của Ta, làm cho các quốc gia trên trái đất sẽ biến mất mãi mãi và tôn sùng Vương quốc của Ta. Tất cả các quốc gia trên trần gian sẽ bị hủy diệt và không còn tồn tại. Trong số con người trên toàn vũ trụ, tất thảy những kẻ thuộc về ma quỷ đều bị tiêu diệt; tất thảy những kẻ tôn sùng Sa-tan đều bị gục ngã dưới ngọn lửa thiêu đốt của Ta, ngoại trừ những con người hiện đang trong dòng chảy, còn lại sẽ biến thành tro bụi. Khi Ta hành phạt các dân sự, những người trong giới tôn giáo trở về Vương quốc của Ta với những mức độ khác nhau, được chinh phục bởi các công tác của Ta, bởi vì họ đều đã nhìn thấy sự xuất hiện của ‘Đấng Thánh cưỡi đám mây trắng’. Tất cả con người sẽ được phân loại và phải chịu hình phạt khác nhau vì những gì họ đã làm. Kẻ chống đối Ta đều phải diệt vong; với kẻ có những hành động trên trần gian không liên quan tới Ta, do được tha bổng nên họ sẽ tiếp tục tồn tại trên trần gian dưới sự cai quản của các con trai và dân sự của Ta. Ta sẽ mặc khải với các quốc gia và các dân sự, bày tỏ tiếng nói của chính mình trên trần gian, tuyên bố công việc vĩ đại của Ta đã hoàn thành để cả nhân loại tận mắt chứng kiến(Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ – Chương 26, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Thế giới đang sụp đổ! Ba-by-lôn đang trong tình trạng tê liệt! Ôi, thế giới tôn giáo! Làm sao nó không thể bị hủy diệt bởi thẩm quyền của Ta trên đất? Ai vẫn dám bất tuân và chống đối Ta? Các thầy thông giáo sao? Mọi quan chức tôn giáo sao? Những người trị vì và nhà cầm quyền trên đất sao? Các thiên sứ sao? Ai không tôn vinh sự hoàn hảo và trọn vẹn của thân Ta? Trong số hết thảy các dân tộc, ai không hát ca ngợi Ta không ngừng, ai không luôn luôn vui mừng? … Làm sao các nước trên đất không bị diệt vong? Làm sao các nước trên đất không bị sụp đổ? Làm sao dân sự của Ta không thể cổ vũ? Làm sao họ không thể ca hát vui mừng?(Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ – Chương 22, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Từng câu trong lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng đều là lẽ thật, chúng có thẩm quyền và quyền năng, thể hiện trọn vẹn sự công chính, oai nghi, cơn thịnh nộ và tâm tính bất khả xâm phạm của Đức Chúa Trời. Những ai chống đối Đức Chúa Trời, làm gián đoạn và quấy rối công tác của Ngài chắc chắn sẽ nhận sự trừng phạt và báo ứng từ Đức Chúa Trời. Trong Thời đại Luật pháp, dân ở thành Sô-đôm đã công khai chối bỏ Đức Chúa Trời và chống đối Ngài. Họ đã chọc giận tâm tính Ngài và tất cả đều bị Đức Chúa Trời hủy diệt; họ đã hóa thành tro bụi. Trong Thời đại Ân điển, các thầy tế lễ cả, thầy thông giáo và người Pha-ri-si của Do Thái giáo đã công khai chống đối và lên án Đức Chúa Jêsus. Họ cấu kết với chính quyền La Mã để đóng đinh Đức Chúa Jêsus trên thập giá. Họ đã phạm tội lỗi nặng nề chọc giận tâm tính của Đức Chúa Trời. Toàn thể quốc gia Do Thái đã chịu sự hủy diệt chưa từng có. Trong thời kỳ sau rốt, các lãnh đạo tôn giáo ngang ngược phán xét, chống đối và lên án Đức Chúa Trời Toàn Năng. Họ còn cấu kết với Trung Cộng tà ác để đàn áp, bắt bớ và bách hại những anh chị em loan truyền phúc âm vương quốc. Từ lâu, họ đã phạm tội tày đình là phạm thượng Đức Thánh Linh và đóng đinh Đức Chúa Trời lên thập giá lần nữa. Hành vi tà ác của họ còn tệ hơn những người ở thành Sô-đôm. Nó tệ hơn nhiều so với hành vi của những người Pha-ri-si Do Thái giáo. Họ là những kẻ địch lại Đấng Christ bị công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời phơi bày. Họ là thế lực tôn giáo tà ác đã chống đối Đức Chúa Trời dữ dội và điên cuồng hơn bất kỳ ai trong lịch sử! Cộng đồng tôn giáo toàn là những thế lực tà ác chống đối Đức Chúa Trời. Nó là cái tổ của những ác ma địch lại Đấng Christ. Nó là thành lũy kiên cố nỗ lực đương cự ngang hàng với vương quốc của Đấng Christ. Chúng là trại quân Sa-tan đầy những kẻ tử địch với Đức Chúa Trời, ngoan cố phản nghịch Ngài! Tâm tính công chính của Đức Chúa Trời không thể bị xúc phạm. Sự thánh khiết của Ngài không thể bị vấy bẩn! Công tác trong thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời là khai mở thời đại mới và chấm dứt thời đại cũ. Cộng đồng tôn giáo bị điều khiển bởi mọi lề lối của các ác ma địch lại Đấng Christ và thế giới tà ác này, sẽ sớm bị tai họa trong thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời hủy diệt. Hình phạt công chính của Đức Chúa Trời đã đến rồi! Điều này hệt như lời Đức Chúa Trời Toàn Năng phán, “Thế giới đang sụp đổ! Ba-by-lôn đang trong tình trạng tê liệt! Ôi, thế giới tôn giáo! Làm sao nó không thể bị hủy diệt bởi thẩm quyền của Ta trên đất?(Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ – Chương 22, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Trích từ kịch bản phim Thành sẽ bị lật đổ

Trước: Câu hỏi 13: Nhờ đọc Kinh Thánh, chúng tôi đều biết rằng những người Pha-ri-si Do Thái giáo đã lên án và chống đối Đức Chúa Jêsus. Tuy nhiên, hầu hết anh chị em vẫn không hiểu là khi Đức Chúa Jêsus thực hiện công tác của Ngài, những người Pha-ri-si biết lời của Ngài có thẩm quyền và quyền năng, thế mà họ vẫn điên cuồng chống đối và lên án Đức Chúa Jêsus. Họ đã đóng đinh Ngài lên thập giá. Bản tính và thực chất của họ là gì?

Tiếp theo: Câu hỏi 1: Sứ đồ Phao-lô từng nói, “Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta…” (2 Ti-mô-thê 4:7-8). Do đó, hành động theo lời Phao-lô cũng có nghĩa là ta đang làm theo ý Đức Chúa Trời, và sẽ vào được vương quốc thiên đàng và được thưởng.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger