321 Làm sao Đức Chúa Trời có thể tha thứ cho những kẻ rời bỏ lời Ngài?

1 Khi Ta trải ra các tầng trời và dựng nên vạn vật, Ta đã chẳng cho phép bất cứ vật thọ tạo nào tham gia tùy ý, Ta càng không cho phép bất cứ thứ gì phá vỡ công tác và sự quản lý của Ta tùy thích. Ta không dung thứ cho bất cứ ai hay vật gì; làm sao Ta có thể tha cho những kẻ độc ác và bất nhân với Ta? Làm sao Ta có thể tha thứ cho những kẻ đã dấy loạn chống lại lời Ta? Làm sao Ta có thể tha cho những kẻ đã bất tuân với Ta? Nếu ngươi trung thành với Ta, Đức Giê-hô-va, liệu ngươi có lấy cho mình những vật tế trên bàn thờ của Ta không? Liệu ngươi có dùng miệng lưỡi độc địa của mình để báng bổ danh thánh của Ta không? Liệu ngươi có dấy loạn chống lại lời Ta theo cách này không? Liệu ngươi có xem sự vinh hiển và danh thánh của Ta như một công cụ để phục vụ Sa-tan, kẻ ác hay không?

2 Sự sống của Ta được ban cho những người thánh khiết vui hưởng. Làm sao Ta để ngươi đùa giỡn với sự sống của Ta tùy ý, và dùng nó như một công cụ gây xung đột giữa các ngươi được? Làm sao các ngươi có thể quá nhẫn tâm, và quá thiếu đường lối của người thiện lành, trong cách các ngươi đối với Ta như thế? Các ngươi không biết rằng Ta đã ghi lại những việc hành ác của các ngươi trong những lời của sự sống này sao? Làm sao các ngươi có thể thoát khỏi ngày thạnh nộ khi ta hành phạt Ai Cập? Làm sao Ta để các ngươi chống đối và thách thức Ta theo cách này, hết lần này đến lần khác được? Sức chịu đựng của Ta đã được chuẩn bị cho những việc hành ác của các ngươi, và tồn tại vì hình phạt dành cho các ngươi vào ngày đó. Chẳng phải các ngươi là những kẻ sẽ chịu sự phán xét thạnh nộ một khi sức chịu đựng của Ta đã đến giới hạn hay sao?

3 Chẳng phải mọi thứ đều ở trong tay Ta, Đấng Toàn Năng hay sao? Làm sao Ta có thể để các ngươi bất tuân với Ta như vậy, dưới các tầng trời? Đời các ngươi sẽ rất khó khăn bởi các ngươi đã gặp Đấng Mê-si, mà người ta nói rằng Ngài sẽ đến, nhưng đã không bao giờ đến. Chẳng phải các ngươi là kẻ thù của Ngài sao? Jêsus đã là bạn với các ngươi, thế mà các ngươi lại là kẻ thù của Đấng Mê-si. Các ngươi không biết rằng dù các ngươi là bạn với Jêsus, nhưng những việc hành ác của các ngươi đã lấp đầy chạn của những kẻ khả ố rồi sao? Dù các ngươi rất gần gũi với Đức Giê-hô-va, nhưng các ngươi không biết rằng những lời xấu xa của các ngươi đã đến tai Đức Giê-hô-va và kích động cơn thạnh nộ của Ngài sao? Làm sao Ngài có thể gần gũi với ngươi, và làm sao Ngài không thiêu đốt những cái chạn đó của ngươi, thứ chứa đầy những việc hành ác cho được? Làm sao Ngài không là kẻ thù của ngươi cho được?

Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Không một kẻ thuộc về xác thịt nào có thể thoát khỏi ngày thạnh nộ

Trước: 320 Lời nói và việc làm của ngươi thật bẩn tưởi trong mắt Đức Chúa Trời

Tiếp theo: 322 Đức Chúa Trời nhận được gì từ con người?

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger