214 Phước Cho Những Ai Chấp Nhận Công Việc Mới Của Đức Chúa Trời

Phước thay cho tất cả những ai có thể tuân theo

những lời hiện tại của Đức Thánh Linh

Bất kể trước đây họ ra sao, hay trước đây Đức Thánh Linh

hành động trong họ như thế nào,

những người được nhận công việc mới nhất

là những người được ban phước lành nhiều nhất.

Ngày nay, những người không thể làm theo

công việc mới nhất sẽ bị loại trừ.

Đức Chúa Trời muốn có những người

có thể chấp nhận ánh sáng mới,

và những người chấp nhận và hiểu công việc mới nhất của Ngài.

 

Một người nữ đồng trinh có thể tìm kiếm,

một người nữ đồng trinh có thể tìm kiếm,

công việc của Đức Thánh Linh;

 có thể tiếp nhận những điều mới,

và từ bỏ những khái niệm cũ,

và tuân theo công việc của Đức Chúa Trời hôm nay,

tuân theo công việc của Đức Chúa Trời hôm nay,

Những người này,

Những người chấp nhận công việc mới nhất hôm nay,

được Đức Chúa Trời tấn phong trước thế giới,

và là những người được ban phước nhiều nhất.

Các bạn đã nghe tiếng của Đức Chúa Trời,

và để ý đến sự xuất hiện của Ngài.

Vì vậy, trong mọi thời đại và mọi thế hệ, và ở cả trời và đất,

không ai được ban phước lành nhiều hơn các bạn,

nhóm người này.

s

Phỏng theo “Hiểu biết về công tác mới nhất của Đức Chúa Trời và đi theo dấu chân Ngài” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Trước: 208 Đức Chúa Trời lặng lẽ giáng lâm giữa chúng ta

Tiếp theo: 305 Chỉ Có Đấng Tạo Hóa Thương Nhân Loại Này

Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Nội dung liên quan

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này