998 Thông điệp của Đức Chúa Trời

Quá khứ đã qua lâu rồi; các ngươi không được bám lấy nó lâu hơn chút nào nữa. Hôm qua đã kiên vững, hôm nay ngươi phải trao cho Ta lòng trung thành chân thành của ngươi; hơn nữa, ngươi nên mang lời chứng tốt cho Ta ngày mai, và ngươi sẽ được hưởng ơn phước của Ta trong tương lai. Đây là điều các ngươi nên hiểu. Mặc dù Ta không hiện diện trước các ngươi, Thần của Ta chắc chắn sẽ ban ân điển trên các ngươi. Ta hy vọng rằng các ngươi sẽ trân quý những phúc lành của Ta và dựa vào chúng mà có thể biết bản thân mình. Đừng lấy chúng làm vốn liếng của các ngươi; đúng hơn, các ngươi nên dùng những lời của Ta để lấp vào những gì còn thiếu nơi các ngươi, và từ đây có đươc những yếu tố tích cực của các ngươi. Đây là sứ điệp mà Ta truyền lại cho các ngươi!

Chuyển thể từ “Chương 7” của Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Trước: 997 Khi Đức Chúa Trời đánh kẻ chăn chiên

Tiếp theo: 999 Tất cả những ai không thực hành lẽ thật phải bị hủy diệt

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

A Brief Introduction About the Background of the Appearance and Work of Christ of the Last Days in China

China is the land where the great red dragon resides, and is the place that has resisted and condemned God most severely throughout history. China is like a fortress of demons and a prison controlled by the devil, impenetrable and impermeable. Furthermore, the regime of the great red dragon stands guard at all levels and has set up defenses in every household. As a result, nowhere is more difficult to spread God’s gospel and carry out the work of God. When the Chinese Communist Party came to power in 1949, religious belief in Mainland China was completely suppressed and banned. Millions of Christians suffered public humiliation and torture, and imprisonment. All the churches were completely sealed off and cleared out. Even house meetings were banned. If anyone was caught taking part in an assembly, they would be put in prison and could even be beheaded. At that time, religious activities almost disappeared without a trace. Only a small number of Christians continued believing in God, but they could only silently pray to God and sing hymns of praise to God in their hearts, beseeching God to revive the church. Finally, in 1981, the church was truly revived, and the Holy Spirit began to work on a large scale in China. The churches sprang up like bamboo shoots after a spring rain, and more and more people began believing in God. In 1983, when the revival of the church reached its climax, the Chinese Communist Party began a new round of cruel suppression. Millions of people were arrested, detained, and educated through labor. The regime of the great red dragon only allowed believers in God to join the Three-Self Patriotic Church set up by the government. The CCP government set up the Three-Self Patriotic Church in an attempt to thoroughly do away with the underground house church and bring those believers in the Lord firmly under the government’s control. It believed that this was the only way to achieve its aim of banning faith and turning China into a land without God. But the Holy Spirit continued to do much work in the house church and in those who truly believed in God, which the CCP government had no way of stopping. At that time, in the house church where the Holy Spirit worked, Christ of the last days secretly appeared to work, and began expressing the truth and doing the work of judgment beginning with the house of God.

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger