640 Ngươi đã được hưởng các phước lành lớn lao

1 Tại sao công tác của những ngày sau rốt lại đang được thực hiện ở Trung Quốc, nơi tối tăm và lạc hậu nhất trong tất cả các nơi? Đó là để thể hiện sự thánh khiết và công chính của Đức Chúa Trời. Nơi càng tối, sự thánh khiết của Đức Chúa Trời càng có thể biểu lộ rõ ràng. Trên thực tế, tất cả những điều này là vì công tác của Đức Chúa Trời. Chỉ ngày nay các ngươi mới nhận ra rằng Đức Chúa Trời đã giáng xuống từ trời để đứng giữa các ngươi, được hiển lộ bởi sự ô uế và phản nghịch của các ngươi, và chỉ bây giờ các ngươi mới biết Đức Chúa Trời. Chẳng lẽ điều này không phải là sự đề cao lớn lao nhất sao? Các ngươi là một nhóm người ở Trung Quốc đã được chọn.

2 Bởi vì các ngươi đã được chọn và được hưởng ân điển của Đức Chúa Trời, và bởi vì các ngươi không phù hợp để hưởng ân điển lớn lao như thế, nên điều này chứng tỏ rằng tất cả những điều này là sự đề cao các ngươi vô cùng. Đức Chúa Trời đã xuất hiện với các ngươi, và tỏ ra cho các ngươi toàn bộ tâm tính thánh khiết của Ngài, Ngài ban tất cả những điều đó cho các ngươi và khiến các ngươi được hưởng tất cả các phước lành mà mình có thể hưởng. Các ngươi không chỉ đã nếm trải tâm tính công chính của Đức Chúa Trời, mà hơn nữa, các ngươi còn được nếm trải sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, sự cứu chuộc của Đức Chúa Trời và tình yêu vô hạn, vô biên của Đức Chúa Trời. Các ngươi, những kẻ ô uế nhất trong tất cả, đã được hưởng ân điển lớn lao như thế – chẳng phải các ngươi được phước sao?

Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Làm thế nào để bước thứ hai trong công tác chinh phục đạt được kết quả

Trước: 639 Ý nghĩa trọng đại của việc Đức Chúa Trời chọn những người này

Tiếp theo: 641 Sự nâng đỡ của Đức Chúa Trời với con cháu Mô-áp

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger