640 Ngươi đã được hưởng các phước lành lớn lao

1 Tại sao công tác của những ngày sau rốt lại đang được thực hiện ở Trung Quốc, nơi tối tăm và lạc hậu nhất trong tất cả các nơi? Đó là để thể hiện sự thánh khiết và công chính của Đức Chúa Trời. Nơi càng tối, sự thánh khiết của Đức Chúa Trời càng có thể biểu lộ rõ ràng. Trên thực tế, tất cả những điều này là vì công tác của Đức Chúa Trời. Chỉ ngày nay các ngươi mới nhận ra rằng Đức Chúa Trời đã giáng xuống từ trời để đứng giữa các ngươi, được hiển lộ bởi sự ô uế và phản nghịch của các ngươi, và chỉ bây giờ các ngươi mới biết Đức Chúa Trời. Chẳng lẽ điều này không phải là sự đề cao lớn lao nhất sao? Các ngươi là một nhóm người ở Trung Quốc đã được chọn.

2 Bởi vì các ngươi đã được chọn và được hưởng ân điển của Đức Chúa Trời, và bởi vì các ngươi không phù hợp để hưởng ân điển lớn lao như thế, nên điều này chứng tỏ rằng tất cả những điều này là sự đề cao các ngươi vô cùng. Đức Chúa Trời đã xuất hiện với các ngươi, và tỏ ra cho các ngươi toàn bộ tâm tính thánh khiết của Ngài, Ngài ban tất cả những điều đó cho các ngươi và khiến các ngươi được hưởng tất cả các phước lành mà mình có thể hưởng. Các ngươi không chỉ đã nếm trải tâm tính công chính của Đức Chúa Trời, mà hơn nữa, các ngươi còn được nếm trải sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, sự cứu chuộc của Đức Chúa Trời và tình yêu vô hạn, vô biên của Đức Chúa Trời. Các ngươi, những kẻ ô uế nhất trong tất cả, đã được hưởng ân điển lớn lao như thế – chẳng phải các ngươi được phước sao?

Chuyển thể từ “Làm thế nào để bước thứ hai trong công tác chinh phục đạt được kết quả” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Trước: 639 Ý nghĩa trọng đại của việc Đức Chúa Trời chọn những người này

Tiếp theo: 641 Sự nâng đỡ của Đức Chúa Trời với con cháu Mô-áp

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Xét về Kinh Thánh (1)

Kinh Thánh nên được tiếp cận như thế nào trong niềm tin vào Đức Chúa Trời? Đây là một câu hỏi về nguyên tắc. Tại sao chúng ta lại đang...

Woe to Those Who Crucify God Once Again

During the last days, God has been incarnated in China to work, and has expressed millions of words, conquering and saving a group of people with His word and ushering in the new age of judgment beginning with the house of God. Today, the spreading of God’s work during the last days has reached its climax in Mainland China. Most of the people in Catholic communities and all Christian denominations who pursue the truth have returned before God’s throne. The incarnate God has accomplished the work of “the Son of man’s secret coming” prophesied in the Bible, and will soon appear publicly to every nation and place in the world. All people in every nation and place who thirst for God’s appearance will look upon God’s public appearance. No force can hinder or destroy God’s kingdom, and anyone who resists God will be punished by God’s wrath, just as it is said in God’s words: “My kingdom is coming into shape above the whole universe, and My throne holds sway in the hearts of hundreds of millions of people. With the angels’ assistance, My great accomplishment will soon be brought to fruition. All My sons and My people await My return with bated breath, longing for Me to reunite with them, never to be separated again. How could the multitudinous populace of My kingdom not race toward one another in joyful celebration because of My being together with them? Can this be a reunion for which no price need be paid? I am honorable in all men’s eyes, I am proclaimed in the words of all. When I return, I will conquer all enemy forces even more. The time has come! I will put My work in motion, I will reign as King among men! I am on the point of return! And I am about to depart! This is what everyone is hoping for, it is what they wish. I shall let the whole of humanity see the arrival of My day, and let them welcome the coming of My day with joy!” (“The Twenty-seventh Utterance” of God’s Utterances to the Entire Universe in The Word Appears in the Flesh). “All those that I love will surely live for eternity, and all those who stand against Me will surely be chastised by Me for eternity. For I am a jealous God, I will not lightly spare men for all that they have done. I will watch over the whole earth, and, appearing in the East of the world with righteousness, majesty, wrath, and chastisement, I will reveal Myself to the myriad hosts of humanity!” (“The Twenty-sixth Utterance” of God’s Utterances to the Entire Universe in The Word Appears in the Flesh).

Chương 5

Non sông thay đổi, nước chảy theo dòng, sự sống con người không thể kéo dài được như đất và trời. Duy chỉ Đức Chúa Trời Toàn Năng là vĩnh...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger