5. Quý vị phải tin vào Đức Chúa Trời như thế nào để được cứu rỗi và trở nên hoàn thiện

Lời Đức Chúa Trời có liên quan:

Nói tóm tắt, đi theo con đường của Phi-e-rơ trong đức tin của con người có nghĩa là đi con đường theo đuổi lẽ thật, cũng là con đường của việc thật sự dần biết bản thân mình và thay đổi tâm tính của mình. Chỉ bằng cách đi theo con đường của Phi-e-rơ, con người mới bước lên con đường được hoàn thiện bởi Đức Chúa Trời. Con người phải rõ ràng về cách đi theo con đường của Phi-e-rơ một cách chính xác, cũng như cách đưa nó vào thực hành. Trước tiên, con người phải gạt bỏ những ý định của chính mình, những sự theo đuổi không đúng đắn, và thậm chí gia đình cũng như mọi sự của xác thịt bản thân. Con người phải dâng hiến hết lòng; nghĩa là, con người phải hoàn toàn dâng hiến bản thân mình cho lời Đức Chúa Trời, tập trung ăn uống lời Đức Chúa Trời, tập trung tìm kiếm lẽ thật, tìm kiếm những ý định của Đức Chúa Trời trong lời Ngài, và cố gắng nắm bắt ý muốn của Đức Chúa Trời trong mọi sự. Đây là phương pháp thực hành cơ bản và trọng yếu nhất. Đây là điều Phi-e-rơ đã làm sau khi gặp Jêsus, và chỉ có thực hành theo cách này thì người ta mới có thể đạt được những kết quả tốt nhất. Dâng hiến hết lòng cho lời Đức Chúa Trời chủ yếu liên quan đến việc tìm kiếm lẽ thật, tìm kiếm những ý định của Đức Chúa Trời trong lời Ngài, tập trung vào việc nắm bắt ý muốn của Đức Chúa Trời, hiểu và có được nhiều lẽ thật hơn từ lời Đức Chúa Trời. Khi đọc những lời của Ngài, Phi-e-rơ đã không tập trung vào việc hiểu các học thuyết, ông càng không tập trung vào việc có được kiến thức thần học; thay vào đó, ông tập trung vào việc thấu hiểu lẽ thật và nắm bắt ý muốn của Đức Chúa Trời, cũng như đạt được sự hiểu biết về tâm tính và sự đáng mến của Ngài. Phi-e-rơ cũng đã cố gắng hiểu nhiều trạng thái bại hoại khác nhau của con người từ lời Đức Chúa Trời, cũng như bản tính bại hoại và sự thiếu sót thật sự của con người, từ đó đáp ứng mọi phương diện yêu cầu của Đức Chúa Trời đối với con người để thỏa lòng Ngài. Phi-e-rơ đã có rất nhiều sự thực hành đúng tuân theo lời Đức Chúa Trời; đây là điều phù hợp nhất với ý muốn của Đức Chúa Trời, và là cách hay nhất mà một người có thể hợp tác trong khi trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời. Khi trải nghiệm hàng trăm sự thử luyện từ Đức Chúa Trời, Phi-e-rơ đã xét chính mình một cách nghiêm ngặt theo mọi lời phán xét của Đức Chúa Trời với con người, mọi lời mặc khải của Đức Chúa Trời với con người, và mọi lời yêu cầu của Ngài với con người, và đã cố gắng hiểu thấu ý nghĩa của những lời ấy. Ông đã sốt sắng cố gắng suy ngẫm và ghi nhớ mọi lời mà Jêsus đã phán với ông, và đã đạt được những kết quả rất tốt. Thông qua phương thức thực hành này, ông đã có thể đạt được sự hiểu biết về chính mình từ lời Đức Chúa Trời, và ông không chỉ bắt đầu hiểu được những trạng thái bại hoại khác nhau của con người, mà còn hiểu được thực chất, bản tính, và nhiều sự thiếu sót khác nhau của con người. Đây là ý nghĩa của việc thật sự hiểu bản thân. Từ lời Đức Chúa Trời, Phi-e-rơ không chỉ đã đạt được sự hiểu biết thật sự về bản thân ông, mà từ những điều được bày tỏ trong lời Đức Chúa Trời – tâm tính công chính của Đức Chúa Trời, Ngài có gì và là gì, ý muốn của Đức Chúa Trời đối với công tác của Ngài, những yêu cầu của Ngài với nhân loại – từ những lời này, ông đã bắt đầu hoàn toàn biết về Đức Chúa Trời. Ông đã bắt đầu biết được tâm tính của Đức Chúa Trời, và thực chất của Ngài; ông đã bắt đầu biết và hiểu Đức Chúa Trời có gì và là gì, cũng như sự đáng mến của Đức Chúa Trời và những yêu cầu của Đức Chúa Trời đối với con người. Mặc dù khi ấy Đức Chúa Trời đã không phán nhiều như Ngài làm ngày nay, những kết quả ở các phương diện này dẫu vậy đã đạt được ở Phi-e-rơ. Đây là điều hiếm có và quý giá. Phi-e-rơ đã trải qua hàng trăm sự thử luyện, nhưng đã không chịu khổ vô ích. Ông đã không chỉ hiểu được bản thân mình từ những lời và công tác của Đức Chúa Trời, mà ông còn bắt đầu biết được Đức Chúa Trời. Hơn nữa, ông đặc biệt tập trung vào những yêu cầu của Đức Chúa Trời đối với nhân loại trong lời Ngài. Trong bất kỳ phương diện nào mà con người nên thỏa lòng Đức Chúa Trời để phù hợp với ý muốn của Ngài thì Phi-e-rơ đều có thể bỏ ra nỗ lực to lớn ở những phương diện đó và đạt được đầy đủ sự rõ ràng; đây là điều cực kỳ ích lợi cho lối vào của chính ông. Bất kể Đức Chúa Trời đã phán về điều gì, miễn sao những lời ấy có thể trở thành sự sống của ông và chúng thuộc về lẽ thật, Phi-e-rơ đều có thể khắc ghi chúng vào lòng để thường xuyên suy ngẫm và cảm kích chúng. Sau khi nghe những lời của Jêsus, ông đã có thể khắc ghi chúng vào lòng, điều cho thấy rằng ông đặc biệt tập trung vào lời Đức Chúa Trời, và cuối cùng ông đã thật sự đạt được kết quả. Nghĩa là, ông đã có thể tự do đưa lời Đức Chúa Trời vào thực hành, thực hành chính xác lẽ thật và phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời, hành động hoàn toàn theo ý định của Đức Chúa Trời, từ bỏ những quan niệm và sự tưởng tượng cá nhân của chính mình. Theo cách này, Phi-e-rơ đã bước vào tính hiện thực của lời Đức Chúa Trời. Sự phục vụ của Phi-e-rơ phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời chủ yếu là vì ông đã làm điều này.

Trích từ “Làm thế nào để đi con đường của Phi-e-rơ” trong Những ghi chép về những cuộc trò chuyện của Đấng Christ

Để tìm kiếm việc được làm cho hoàn thiện bởi Đức Chúa Trời, con người trước hết phải hiểu được làm cho hoàn thiện bởi Ngài nghĩa là gì, cũng như con người phải đáp ứng những điều kiện nào để được làm cho hoàn thiện. Một khi đã nắm bắt được về những vấn đề đó, thì con người phải tìm kiếm một con đường thực hành. Để được làm cho hoàn thiện, con người phải có tố chất nhất định. Nhiều người bẩm sinh không có tố chất đủ cao, đó là trường hợp mà ngươi phải trả giá và chủ ý làm việc cật lực. Tố chất của ngươi càng tệ, nỗ lực chủ ý mà ngươi phải đặt ra càng nhiều. Sự hiểu biết của ngươi về lời Đức Chúa Trời càng nhiều và ngươi đưa chúng vào thực hành càng nhiều, thì ngươi càng nhanh đặt chân vào con đường của sự hoàn thiện. Thông qua cầu nguyện, ngươi có thể được làm cho hoàn thiện trong lĩnh vực của lời cầu nguyện; ngươi cũng có thể được làm cho hoàn thiện bằng cách ăn uống lời Đức Chúa Trời, nắm bắt thực chất của chúng, và sống trọn vẹn hiện thực của chúng. Bằng cách trải nghiệm lời Đức Chúa Trời trên cơ sở hàng ngày, ngươi sẽ bắt đầu biết những gì đang thiếu ở mình; hơn nữa, ngươi sẽ nhận ra nhược điểm chí mạng và những điểm yếu của mình, cầu nguyện và van nài Đức Chúa Trời. Bằng cách làm như vậy, ngươi sẽ dần được làm cho hoàn thiện. Con đường đến sự hoàn thiện là: cầu nguyện, ăn uống lời Đức Chúa Trời; nắm bắt thực chất của lời Đức Chúa Trời; có được lối vào sự trải nghiệm lời Đức Chúa Trời; bắt đầu biết những gì đang thiếu trong bản thân mình; quy phục công tác của Đức Chúa Trời; lưu tâm đến trọng trách của Đức Chúa Trời và từ bỏ xác thịt thông qua tình yêu của ngươi dành cho Đức Chúa Trời; và tham gia thông công thường xuyên với các anh chị em ngươi, điều mà có thể làm phong phú những trải nghiệm của ngươi. Dù là đời sống cộng đồng hay đời sống cá nhân của ngươi, và dù đó là những cuộc hội họp lớn hay nhỏ, chúng đều có thể cho phép ngươi có được kinh nghiệm và nhận được sự rèn luyện hầu cho lòng ngươi có thể lắng lại trước Đức Chúa Trời và trở về với Ngài. Toàn bộ điều này là một phần của quá trình được làm cho hoàn thiện. Trải nghiệm những lời của Đức Chúa Trời, như đã đề cập trước đây, có nghĩa là có thể thật sự nếm trải chúng và cho phép bản thân sống trọn vẹn với chúng, hầu cho ngươi sẽ có được đức tin và tình yêu to lớn hơn dành cho Đức Chúa Trời. Theo cách này, ngươi sẽ dần lột bỏ tâm tính bại hoại, sa-tan của mình; giải thoát bản thân khỏi những động cơ không đúng đắn; và sống trọn vẹn như một người bình thường. Tình yêu Đức Chúa Trời trong ngươi càng to lớn – nghĩa là, bản thân ngươi càng được Đức Chúa Trời làm cho hoàn thiện – ngươi càng ít bị chiếm hữu bởi sự bại hoại của Sa-tan. Thông qua những trải nghiệm thực tế của ngươi, ngươi sẽ dần đặt chân vào con đường của sự hoàn thiện. Do đó, nếu ngươi ao ước được làm cho hoàn thiện, thì điều quan trọng thiết yếu là lưu tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời và trải nghiệm lời Ngài.

Trích từ “Hãy lưu tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời để đạt được sự hoàn thiện” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Nếu ngươi tin vào quy luật của Đức Chúa Trời thì ngươi phải tin rằng những điều diễn ra mỗi ngày, dù xấu hay tốt, đều không phải là những sự việc xảy ra ngẫu nhiên. Không phải là ai đó cố tình làm khó ngươi hay nhắm vào ngươi; thật ra là tất cả đều được Đức Chúa Trời sắp đặt. Đức Chúa Trời bố trí những điều này để làm gì? Không phải là để phơi bày những thiếu sót của ngươi hay để vạch trần ngươi; vạch trần ngươi không phải là mục tiêu sau cùng. Mục tiêu sau cùng là hoàn thiện ngươi và cứu rỗi ngươi. Đức Chúa Trời làm điều đó như thế nào? Trước tiên, Ngài làm cho ngươi nhận biết về tâm tính bại hoại của chính mình, về bản tính và thực chất của mình, những thiếu sót của mình, và những gì mình còn thiếu. Chỉ bằng cách biết những điều này và hiểu chúng trong lòng mình mà ngươi mới có thể theo đuổi lẽ thật và dần bỏ đi tâm tính bại hoại của mình. Đây là Đức Chúa Trời ban cho ngươi một cơ hội. Ngươi phải biết cách nắm bắt cơ hội này, và đừng cứng đầu với Đức Chúa Trời. Đặc biệt là khi đối mặt với những con người, sự kiện, và sự vật mà Đức Chúa Trời đã sắp đặt quanh ngươi, đừng luôn nghĩ rằng sự việc không như ngươi mong muốn, luôn muốn trốn chạy, luôn oán trách và hiểu lầm Đức Chúa Trời. Như thế là không trải qua công tác của Đức Chúa Trời, và điều đó sẽ làm ngươi rất khó bước vào hiện thực của lẽ thật. Cho dù ngươi không thể hiểu hết điều gì, khi ngươi gặp khó khăn, ngươi phải học cách quy phục. Trước hết ngươi nên đến trước Đức Chúa Trời và cầu nguyện nhiều hơn. Theo cách đó, sẽ có sự thay đổi tình trạng bên trong ngươi tự lúc nào không hay và ngươi sẽ có thể tìm kiếm lẽ thật để giải quyết vấn đề của mình – ngươi sẽ có thể trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời. Trong khoảng thời gian này, hiện thực của lẽ thật được tôi rèn trong ngươi, và đây là cách ngươi sẽ tiến bộ và là cách mà sự thay đổi tình trạng sống của ngươi sẽ diễn ra. Khi ngươi đã trải qua sự thay đổi này và có dạng hiện thực này của lẽ thật, thì ngươi sẽ sở hữu vóc giạc, và vóc giạc đi cùng với sự sống. Nếu ai đó luôn sống dựa trên tâm tính sa-tan bại hoại, thì dù họ có bao nhiêu nhiệt huyết hay năng lượng, họ vẫn không thể được coi là sở hữu vóc giạc, hay sự sống. Đức Chúa Trời hoạt động trong từng người một, và bất kể phương pháp của Ngài là gì, dạng người, sự vật và sự việc mà Ngài sử dụng để phụng sự, hay kiểu giọng điệu của lời Ngài, Ngài chỉ có một mục tiêu sau cùng: cứu rỗi ngươi. Trước khi cứu rỗi ngươi, Ngài cần chuyển hóa ngươi, vậy thì làm sao ngươi có thể không chịu khổ chút nào được? Ngươi sẽ phải chịu khổ. Sự khổ này có thể liên quan đến nhiều thứ. Đôi khi, Đức Chúa Trời đưa ra những con người, sự việc và sự vật quanh ngươi hầu cho ngươi có thể bắt đầu biết được mình, hoặc nếu không thì ngươi có thể được xử lý, tỉa sửa và phơi bày một cách trực tiếp. Giống như ai đó trên bàn mổ – ngươi phải trải qua chút đau đớn để có kết quả tốt. Nếu mỗi khi ngươi được tỉa sửa và xử lý, và mỗi khi Ngài đưa ra những người, sự việc và sự vật, điều đó khuấy động cảm xúc của ngươi và cho ngươi sự thúc đẩy, vậy thì điều này là đúng, và ngươi sẽ có vóc giạc, sẽ bước vào hiện thực của lẽ thật.

Trích từ “Để có được lẽ thật, ngươi phải học từ những con người, sự việc và sự vật quanh mình” trong Những ghi chép về những cuộc trò chuyện của Đấng Christ

Trong niềm tin vào Đức Chúa Trời, Phi-e-rơ đã cố gắng làm hài lòng Đức Chúa Trời trong mọi việc, và tìm cách vâng theo mọi điều đến từ Đức Chúa Trời. Không một chút than phiền, ông đã có thể chấp nhận hình phạt và phán xét, cũng như sự tinh luyện, hoạn nạn và thiếu thốn trong đời sống của mình, không điều nào trong số này có thể thay đổi tình yêu của ông dành cho Đức Chúa Trời. Chẳng phải đây là tình yêu tột độ dành cho Đức Chúa Trời sao? Chẳng phải đây là sự hoàn thành bổn phận của một loài thọ tạo của Đức Chúa Trời sao? Cho dù chịu hình phạt, phán xét hoặc hoạn nạn, ngươi vẫn luôn có khả năng đạt được sự vâng phục cho đến chết, và đây là điều cần phải đạt được bởi một loài thọ tạo của Đức Chúa Trời, đây là sự thuần khiết của tình yêu dành cho Đức Chúa Trời. Nếu con người có thể đạt được đến mức này, thì họ là một loài thọ tạo đủ tư cách của Đức Chúa Trời, và không có điều gì thỏa mãn mong muốn của Đấng Tạo Hóa tốt hơn thế.

Trích từ “Thành công hay thất bại phụ thuộc vào con đường mà con người đi” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Nếu con người muốn trở thành những hữu thể sống, và muốn làm chứng cho Đức Chúa Trời, và được Đức Chúa Trời chấp thuận, thì họ phải chấp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời; họ phải vui vẻ quy phục sự phán xét và trừng phạt của Ngài, và phải vui vẻ chấp nhận việc tỉa sửa của Đức Chúa Trời và chịu sự xử lý của Ngài. Chỉ khi đó họ mới có thể đưa mọi lẽ thật mà Đức Chúa Trời yêu cầu vào thực hành, và chỉ khi đó họ mới có được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, và thật sự trở thành người sống.

Trích từ “Ngươi có phải người đã sống dậy không?” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Những kẻ không có chút vâng phục nào với Đức Chúa Trời, những kẻ chỉ thừa nhận danh Ngài, và có chút ý thức về lòng tốt và sự đáng mến của Đức Chúa Trời, nhưng không theo kịp bước chân của Đức Thánh Linh, và không vâng phục công tác và lời hiện tại của Đức Thánh Linh – những kẻ như vậy sống giữa ân điển của Đức Chúa Trời, và sẽ không được Ngài thu phục và được trở nên hoàn thiện. Đức Chúa Trời làm cho con người hoàn thiện thông qua sự vâng phục của họ, qua việc họ ăn, uống và tận hưởng những lời Đức Chúa Trời, và qua sự khổ đau và tinh luyện trong cuộc sống của họ. Chỉ nhờ đức tin như vậy thì tâm tính của mọi người mới có thể thay đổi, và chỉ khi đó họ mới có thể sở hữu hiểu biết thực sự về Đức Chúa Trời. Không hài lòng với việc sống giữa ân điển của Đức Chúa Trời, tích cực khao khát và tìm kiếm lẽ thật, cũng như cố gắng để được Đức Chúa Trời thu phục – đây là ý nghĩa của việc vâng phục Đức Chúa Trời một cách có ý thức và đây chính xác là loại đức tin mà Ngài muốn.

Trích từ “Trong đức tin của ngươi vào Đức Chúa Trời, ngươi nên vâng phục Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Trước: 4. Ý nghĩa trong công tác thử luyện và tinh luyện của Đức Chúa Trời

Tiếp theo: 1. Sự nhập thể là gì? Thực chất của sự nhập thể là gì?

Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này