3. Mục đích và ý nghĩa công tác của Đức Chúa Trời trong Thời đại Luật pháp

Lời Đức Chúa Trời có liên quan:

Ban đầu, sau công cuộc tạo dựng nên loài người, chính dân Y-sơ-ra-ên là những người đã đóng vai trò nền tảng trong công tác của Đức Chúa Trời. Toàn thể Y-sơ-ra-ên là nền móng cho công tác của Đức Giê-hô-va trên đất. Công tác của Đức Giê-hô-va là trực tiếp dẫn dắt và chăn dắt con người bằng cách đặt ra các luật lệ, hầu cho con người có thể sống một đời sống bình thường và thờ phượng Đức Giê-hô-va theo một cách thức bình thường trên đất. Đức Chúa Trời trong Thời đại Luật pháp không thể nhìn thấy cũng không thể chạm vào bởi con người. Bởi vì tất cả những gì Ngài làm là dẫn dắt những người đầu tiên bị bại hoại bởi Sa-tan, phán dạy và chăn dắt họ, những lời Ngài phán chỉ là về các luật lệ, chế định, và các quy tắc ứng xử của con người, và không cung cấp cho họ các lẽ thật về sự sống. Dân Y-sơ-ra-ên dưới sự dẫn dắt của Ngài đã chưa bị bại hoại sâu sắc bởi Sa-tan. Công tác về luật pháp của Ngài chỉ là giai đoạn đầu tiên trong công tác cứu rỗi, sự khởi đầu của công tác cứu rỗi, và hầu như không liên quan gì đến những thay đổi trong tâm tính sống của con người.

Trích từ “Sự khác nhau giữa chức vụ của Đức Chúa Trời nhập thể và bổn phận của con người” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

“Giê-hô-va” là danh mà Ta đã lấy trong thời gian Ta làm việc ở Y-sơ-ra-ên, và nó có nghĩa là Đức Chúa Trời của dân Y-sơ-ra-ên (dân sự được Chúa chọn), Đấng có thể cảm thương con người, rủa sả con người, và hướng dẫn đời sống của con người; Đức Chúa Trời sở hữu quyền năng to lớn và đầy sự khôn ngoan. … Điều đó có nghĩa là, chỉ có Đức Giê-hô-va mới là Đức Chúa Trời của dân Y-sơ-ra-ên được chọn, Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác, Đức Chúa Trời của Gia-cốp, Đức Chúa Trời của Môi-se, và Đức Chúa Trời của toàn thể dân Y-sơ-ra-ên. Và như vậy, trong thời đại hiện nay, toàn thể dân Y-sơ-ra-ên, ngoại trừ dân Do Thái, đều thờ phượng Đức Giê-hô-va. Họ dâng tế lễ cho Ngài trên bàn thờ và hầu việc Ngài trong đền thờ, mặc áo choàng của các thầy tế lễ. Điều họ hy vọng là sự tái lâm của Đức Giê-hô-va. … Danh Giê-hô-va là một danh đặc biệt cho người dân Y-sơ-ra-ên đã sống dưới luật pháp. Trong từng thời đại và từng giai đoạn công tác, danh của Ta không phải là vô căn cứ, mà mang ý nghĩa đại diện: Mỗi danh đại diện cho một thời đại. “Giê-hô-va” đại diện cho Thời đại Luật pháp, và là danh tôn kính dành cho Đức Chúa Trời đã được dân Y-sơ-ra-ên thờ phượng.

Trích từ “Đấng Cứu Thế đã trở lại trên một ‘đám mây trắng’” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Trong Thời đại Luật pháp, công tác hướng dẫn nhân loại đã được thực hiện dưới danh của Đức Giê-hô-va, và giai đoạn đầu tiên của công tác đã được khởi đầu trên đất. Ở giai đoạn này, công tác bao gồm việc xây dựng đền thờ và bàn thờ, dùng luật pháp để hướng dẫn dân Y-sơ-ra-ên và làm việc ở giữa họ. Bằng cách hướng dẫn dân Y-sơ-ra-ên, Ngài đã thiết lập một cơ sở cho công tác của Ngài trên đất. Từ cơ sở này, Ngài đã mở rộng công tác của mình ra ngoài Y-sơ-ra-ên, nghĩa là, bắt đầu từ Y-sơ-ra-ên, Ngài đã mở rộng công tác của mình ra bên ngoài, hầu cho các thế hệ sau dần dần biết rằng Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, rằng chính Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời đất và muôn vật, và rằng chính Đức Giê-hô-va là Đấng đã dựng nên mọi sinh vật. Ngài đã lan truyền công tác của mình thông qua dân Y-sơ-ra-ên, vượt ra ngoài họ. Vùng đất Y-sơ-ra-ên là thánh địa đầu tiên cho công tác của Đức Giê-hô-va trên đất, và chính tại vùng đất của Y-sơ-ra-ên mà Đức Chúa Trời lần đầu tiên làm việc trên đất. Đó là công tác của Thời đại Luật pháp.

Trích từ “Khải tượng về công tác của Đức Chúa Trời (3)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Nhân loại ở buổi ban sơ không biết gì, và do đó Đức Chúa Trời đã phải bắt đầu dạy con người từ những nguyên tắc sơ sài, cơ bản nhất để sinh tồn và những quy định cần thiết để sống, làm thấm nhuần những điều này vào lòng con người từng chút một, và cho con người sự hiểu biết dần dà về Đức Chúa Trời, một sự cảm kích và hiểu biết dần dà về sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời, và một khái niệm cơ bản về mối quan hệ giữa con người và Đức Chúa Trời, thông qua những quy định này, và thông qua những quy tắc này, những điều bằng lời. Sau khi đạt được hiệu quả này, chỉ khi ấy Đức Chúa Trời mới có thể từng chút một mà làm công tác Ngài sẽ làm sau đó, và do vậy những quy định này và công tác được thực hiện bởi Đức Chúa Trời trong Thời đại Luật pháp là nền tảng của công tác cứu rỗi nhân loại của Ngài, và giai đoạn đầu của công tác trong kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời.

Trích từ “Công tác của Đức Chúa Trời, tâm tính của Đức Chúa Trời, và chính Đức Chúa Trời II” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

(Trích tuyển chọn chương lời Đức Chúa Trời)

Công việc trong Thời đại Luật pháp

Công việc mà Đức Giê-hô-va đã làm với dân Y-sơ-ra-ên đã tạo lập ra giữa nhân loại một địa điểm trần thế đầu tiên của Đức Chúa Trời, cũng là nơi thánh mà Ngài đã hiện diện. Ngài đã giới hạn công việc của Ngài trong dân Y-sơ-ra-ên. Đầu tiên, Ngài đã không làm gì bên ngoài Y-sơ-ra-ên, mà thay vào đó Ngài chọn ra những người Ngài thấy phù hợp để giới hạn phạm vi công việc của Ngài. Y-sơ-ra-ên là nơi Đức Chúa Trời đã tạo ra A-đam và Ê-va, và từ cát bụi của nơi đó Ngài đã tạo ra con người; nơi đây đã trở thành nền tảng cho công việc của Ngài trên trần thế. Dân Y-sơ-ra-ên, những hậu duệ của Nô-ê và cũng là hậu duệ của A-đam, là nền tảng nhân loại cho công việc của Đức Giê-hô-va trên trần thế.

Vào thời này, ý nghĩa, mục tiêu, và các bước trong công việc của Đức Giê-hô-va tại Y-sơ-ra-ên là nhằm khởi đầu công việc của Ngài trên toàn cõi thế, lấy trọng tâm là Y-sơ-ra-ên, dần dần lan tỏa ra các quốc gia Dân ngoại. Đây là nguyên tắc mà Ngài thực hiện trong toàn cõi vũ trụ – là xây dựng một mô hình rồi khai triển rộng ra cho đến khi hết thảy con người trong cõi vũ trụ đều đã nhận lãnh được phúc âm của Ngài. Những cư dân Y-sơ-ra-ên đầu tiên là con cháu của Nô-ê. Những con người này được ban cho hơi thở của Đức Giê-hô-va, và đủ hiểu biết để chăm lo cho các nhu cầu thiết yếu của cuộc sống, nhưng họ lại không biết Đức Giê-hô-va là Đấng nào, ý nguyện của Ngài cho con người là gì, và càng không biết cách tôn kính Đức Chúa Trời của muôn loài thọ tạo. Còn về vấn đề có các phép tắc và luật pháp phải tuân theo hay không[a], hay có một bổn phận mà các loài thọ tạo phải thực hiện cho Đấng Tạo Hóa hay không, thì con cháu của A-đam chẳng biết chút gì về những điều này. Tất cả những gì họ biết là làm chồng là phải đổ mồ hôi lao động nuôi gia đình, còn làm vợ là phải phục tùng chồng và duy trì nòi giống cho nhân loại mà Đức Giê-hô-va đã tạo ra. Nói cách khác, những người như vậy, những người chỉ có hơi thở của Đức Giê-hô-va và sự sống của Ngài, chẳng biết làm thế nào để tuân thủ những luật pháp của Đức Chúa Trời và làm thế nào để thỏa lòng Đức Chúa Trời của muôn loài thọ tạo. Họ hiểu biết quá ít ỏi. Vì thế nên mặc dù không có gì lươn lẹo hay gian trá trong tâm họ, sự ganh ghét hay tranh đua với nhau cũng hiếm khi xảy ra, nhưng mà họ vẫn có quá ít kiến thức hay hiểu biết về Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của muôn loài thọ tạo. Những tổ phụ này của loài người chỉ biết ăn các thức từ Đức Giê-hô-va, và hưởng thụ những điều từ Đức Giê-hô-va, nhưng họ chẳng biết tôn kính Đức Giê-hô-va; họ không biết rằng Đức Giê-hô-va là Đấng mà họ phải quỳ gối thờ phượng. Thế thì làm sao có thể gọi họ là vật thọ tạo của Ngài được? Nếu vậy thì những lời như “Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của muôn loài thọ tạo” và “Ngài đã tạo ra con người để con người có thể tỏ hiện Ngài, tôn vinh Ngài, và đại diện cho Ngài” – chẳng phải đã được xướng lên một cách rỗng tuếch sao? Làm sao những người chẳng có chút tôn kính nào với Đức Giê-hô-va lại có thể làm lời chứng cho vinh quang của Ngài được? Làm sao họ có thể bày tỏ vinh quang của Ngài? Chẳng phải những lời của Đức Giê-hô-va “Ta tạo ra con người như hình của Ta” sau đó đã trở thành một thứ vũ khí trong tay của Sa-tan – kẻ xấu xa hay sao? Chẳng phải những lời này sau đó đã trở thành dấu ấn của sự sỉ nhục đến việc tạo ra loài người của Đức Giê-hô-va sao? Để hoàn tất giai đoạn công việc đó, Đức Giê-hô-va sau khi tạo ra con người đã không hướng dẫn hay chỉ dạy họ từ A-đam cho đến Nô-ê. Thay vào đó, chỉ sau khi cơn đại hồng thủy hủy hoại thế giới, Ngài mới chính thức bắt đầu chỉ dạy những người Y-sơ-ra-ên, là những con cháu của Nô-ê cũng như của A-đam. Công việc và những lời của Ngài ở Y-sơ-ra-ên đã chỉ dẫn cho dân Y-sơ-ra-ên khi họ sinh sống trên mọi miền của Y-sơ-ra-ên, từ đó cho nhân loại thấy rằng Đức Giê-hô-va không chỉ có thể hà hơi vào con người để họ có được sự sống từ Ngài và lớn dậy từ cát bụi thành con người thọ tạo, mà Ngài còn có thể thiêu đốt con người, rủa sả con người, và dùng cái roi của Ngài để cai trị con người. Và như thế họ cũng thấy được rằng Đức Giê-hô-va có thể hướng dẫn đời sống của con người trên trần thế, và phán bảo cũng như hành động giữa con người trong mọi thì khắc bất kể ngày đêm. Công việc Ngài thực hiện chỉ là để các vật thọ tạo của Ngài có thể biết được rằng con người đến từ cát bụi mà Ngài đã nhấc lên, và hơn thế nữa là con người đã được Ngài đã tạo ra. Không chỉ thế, mà Ngài còn lần đầu tiên thực hiện công việc của Ngài ở Y-sơ-ra-ên để các dân tộc và các quốc gia khác (những người thật ra không biệt lập với Y-sơ-ra-ên, mà đúng hơn là tách ra từ dân Y-sơ-ra-ên, vẫn là con cháu của A-đam và Ê-va) có thể nhận lãnh phúc âm của Đức Giê-hô-va từ Y-sơ-ra-ên, để tất cả các loài thọ tạo trong vũ trụ có thể kính sợ Đức Giê-hô-va và tin vào sự vĩ đại của Ngài. Nếu Đức Giê-hô-va đã không khởi đầu công việc của Ngài ở Y-sơ-ra-ên, mà thay vào đó đã tạo ra con người rồi để họ sống vô tư trên trần thế, thì trong tình huống như thế, con người với bản tính trần tục của mình (bản tính có nghĩa là con người chẳng bao giờ biết đến những thứ mà họ không thể nhìn thấy, tức là họ sẽ không biết được rằng chính Đức Giê-hô-va đã tạo ra loài người, và càng không biết vì sao Ngài làm vậy), thì họ sẽ không bao giờ biết được rằng chính Đức Giê-hô-va đã tạo ra nhân loại, hoặc rằng Ngài chính là Đức Chúa Trời của muôn loài thọ tạo. Nếu Đức Giê-hô-va đã tạo ra con người, đặt họ trên đất, rồi chỉ đơn giản phủi tay và rời đi, thay vì nán lại giữa họ để hướng dẫn một thời gian, thì toàn nhân loại có lẽ đã trở về hư không; thậm chí cả thiên đàng lẫn trần thế và vạn vật Ngài đã tạo nên, và cả nhân loại, có lẽ đã trở về hư không, và hơn nữa, đã bị Sa-tan giẫm đạp. Theo cách đó thì ước muốn của Đức Giê-hô-va rằng “Trên đất, giữa muôn loài thọ tạo của Ngài, Ngài phải có một nơi để đứng, một nơi thật thiêng liêng” có lẽ đã phải tan vỡ. Và như vậy, sau khi tạo ra con người, Ngài đã có thể nán lại giữa họ để hướng dẫn họ trong đời sống, ở giữa họ để bảo ban họ – tất cả điều này là để đạt được mong muốn của Ngài, và hoàn tất kế hoạch của Ngài. Công việc Ngài đã làm ở Y-sơ-ra-ên chỉ để thực hiện kế hoạch mà Ngài đã lập trước khi sáng thế, và vì thế việc Ngài công tác đầu tiên ở Y-sơ-ra-ên và việc tạo ra vạn vật của Ngài chẳng có gì mâu thuẫn với nhau, mà cả hai đều phục vụ cho kế hoạch quản lý của Ngài, công việc của Ngài, và vinh quang của Ngài, và được thực hiện để cho việc tạo ra nhân loại của Ngài được ý nghĩa hơn. Ngài dẫn dắt đời sống của nhân loại trên trần thế hơn hai ngàn năm từ sau thời Nô-ê, trong suốt thời gian đó Ngài đã dạy loài người hiểu được cách tôn kính Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của muôn loài thọ tạo, cách tổ chức đời sống, duy trì đời sống, và trên tất cả là cách hành động như một chứng nhân cho Đức Giê-hô-va, dâng lên Ngài sự vâng phục, dành cho Ngài sự tôn kính, và cả ca tụng Ngài bằng lời ca, như vua Đa-vít và các thầy tế lễ của ông đã làm.

Trước giai đoạn hai ngàn năm mà Đức Giê-hô-va đã thực hiện công việc của Ngài, con người chẳng biết gì cả, và hầu như toàn nhân loại đã rơi vào sự hư hoại, cho đến trước lúc thế giới bị phá hủy bởi cơn đại hồng thủy, họ đã lún sâu vào sự lộn xộn và bại hoại mà không hề có Đức Giê-hô-va trong lòng, và càng không có đường lối của Ngài. Họ đã không hề hiểu được công việc mà Đức Giê-hô-va sắp sửa làm, họ thiếu hẳn lý trí, càng không có tri thức, và như những cái máy biết thở, họ hoàn toàn mù mờ về con người, về Đức Chúa Trời, về thế giới, về sự sống, v.v. Ở trên đất, họ vướng vào quá nhiều sự cám dỗ, như loài rắn độc, và nói nhiều điều xúc phạm đến Đức Giê-hô-va, nhưng cũng bởi họ dốt nát, nên Đức Giê-hô-va không hành phạt hay kỷ luật gì họ. Chỉ sau trận lụt, khi Nô-ê được 601 tuổi, Đức Giê-hô-va mới chính thức hiện ra cùng Nô-ê để hướng dẫn ông và gia đình, dẫn dắt các loài chim thú đã sống sót sau trận lụt cùng với Nô-ê và con cháu của ông, cho đến hết Thời đại Luật pháp, kéo dài tổng cộng 2.500 năm. Ngài đã hoạt động ở Y-sơ-ra-ên, tức là chính thức hoạt động, trong 2.000 năm, và hoạt động cùng lúc ở Y-sơ-ra-ên và nơi khác trong 500 năm, tổng cộng là 2.500 năm. Trong thời gian đó, Ngài đã hướng dẫn dân Y-sơ-ra-ên rằng muốn phụng sự Đức Giê-hô-va, họ phải xây một đền thờ, choàng áo lễ và đi chân đất vào đền thờ lúc bình minh, kẻo giày của họ làm ô uế đền thờ và lửa sẽ trùm xuống từ đỉnh đền thờ và thiêu họ đến chết. Họ đã thực hiện nhiệm vụ của họ và vâng phục theo các kế hoạch của Đức Giê-hô-va. Họ đã cầu nguyện đến Đức Giê-hô-va trong đền thờ, và sau khi đã nhận lãnh sự mặc khải của Đức Giê-hô-va, tức là sau khi Đức Giê-hô-va đã phán bảo, họ sẽ dẫn dắt dân chúng và dạy lại dân chúng rằng họ phải thể hiện sự tôn kính đến Đức Giê-hô-va – Đức Chúa Trời của họ. Và Đức Giê-hô-va đã bảo họ nên xây đền thờ và bàn thờ, và vào thời điểm do Đức Giê-hô-va đã định, tức là đúng vào Lễ Vượt Qua, họ phải chuẩn bị chiên con và bê để đặt lên bàn thờ như những của lễ để dâng cho Đức Giê-hô-va, cũng là để họ kiềm chế bản thân và đặt sự tôn kính Đức Giê-hô-va trong tim của họ. Việc họ có tuân theo luật lệ này hay không đã trở thành thước đo cho lòng trung thành của họ với Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va cũng đã định ra ngày Sa-bát cho họ, là ngày thứ bảy trong cuộc tạo hóa của Ngài. Ngày tiếp theo ngày Sa-bát Ngài lấy làm ngày đầu tiên, một ngày để họ ca tụng Đức Giê-hô-va, dâng lên Ngài các vật tế lễ, và hát xướng ngợi khen Ngài. Vào ngày này, Đức Giê-hô-va đã triệu tập hết các thầy tế lễ, phân chia các vật tế lễ từ bàn thờ để mọi người cùng ăn uống, để họ có thể hưởng được của tế lễ từ bàn thờ của Đức Giê-hô-va. Và Đức Giê-hô-va đã phán rằng họ được ban phước, rằng họ được chia phần cùng Ngài, và rằng họ là những người được chọn của Ngài (đó là giao ước của Đức Giê-hô-va với dân Y-sơ-sa-ên). Đó là lý do tại sao đến ngày hôm nay dân Y-sơ-ra-ên vẫn cho rằng Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của riêng họ, chứ không phải của dân ngoại.

Trong suốt Thời đại Luật pháp, Đức Giê-hô-va đã ban xuống những điều răn cho Môi-se để truyền cho dân Y-sơ-ra-ên, những người đã theo ông rời khỏi Ai Cập. Những điều răn này được Đức Giê-hô-va ban cho dân Y-sơ-ra-ên và không liên quan gì đến người Ai Cập; chúng nhằm chế ngự dân Y-sơ-ra-ên, và Ngài dùng các điều răn để đưa ra yêu cầu với họ. Họ có tuân giữ ngày Sa-bát hay không, họ có kính trọng bố mẹ họ hay không, họ có thờ các thần tượng hay không, v.v. – đây là những nguyên tắc để phán xét họ là tội lỗi hay ngay chính. Trong số họ, có vài người bị trừng trị bằng ngọn lửa của Đức Giê-hô-va, vài người bị ném đá đến chết, vài người được nhận lãnh ơn phước của Đức Giê-hô-va, và những kết quả này là phụ thuộc vào việc họ có tuân phục các điều răn đó hay không. Những ai không tuân giữ ngày Sa-bát thì bị ném đá đến chết. Những thầy tế lễ mà không tuân giữ ngày Sa-bát thì bị ngọn lửa của Đức Giê-hô-va thiêu đốt. Những ai không tỏ lòng kính trọng đến bố mẹ của mình cũng bị ném đá đến chết. Đây là tất cả những gì Đức Giê-hô-va giao phó. Đức Giê-hô-va đã lập ra các điều răn và luật pháp của Ngài để khi Ngài dẫn dắt họ trong đời sống, con người sẽ nghe theo và vâng phục lời Ngài, không phản nghịch Ngài. Ngài đã dùng những luật pháp này để kiểm soát loài người vừa được khai tạo, và hơn thế nữa là để đặt nền móng cho công việc tương lai của Ngài. Và như vậy, dựa trên các công việc mà Đức Giê-hô-va đã làm, thời đại đầu tiên được gọi là Thời đại Luật pháp. Mặc dù Đức Giê-hô-va đã phán nhiều lời và làm nhiều việc, Ngài chỉ hướng dẫn con người một cách tích cực, dạy bảo những con người ngu muội cách làm người, cách sống, cách hiểu về đường lối của Đức Giê-hô-va. Trong hầu hết các phân đoạn, công việc của Ngài là để con người quan sát đường lối của Ngài và tuân theo luật pháp của Ngài. Công việc được thực hiện trên những người hơi bị sa ngã; và nó không vượt ra khỏi mục tiêu chuyển hóa tâm tính của họ và giúp họ tiến bộ trong đời sống. Ngài chỉ quan tâm đến việc dùng luật pháp để kiềm chế và kiểm soát con người. Đối với dân Y-sơ-ra-ên thời đó, Đức Giê-hô-va chỉ đơn thuần là một Đức Chúa Trời trong đền thờ, một Đức Chúa Trời ở thiên đàng. Ngài là một trụ mây, một trụ lửa. Tất cả những gì Đức Giê-hô-va yêu cầu họ làm là vâng phục cái mà con người ngày nay biết đến là luật pháp và điều răn của Ngài – hay có người còn gọi là các luật lệ – bởi vì điều mà Đức Giê-hô-va đã làm không phải để biến đổi họ, mà là để ban cho họ thêm nhiều thứ mà con người cần có và để hướng dẫn họ từ chính miệng Ngài, bởi sau khi được tạo ra, con người đã chẳng có những thứ mà họ cần phải có. Và như thế, Đức Giê-hô-va đã ban cho con người các thứ họ cần có trong đời sống của họ trên đất, giúp những con người mà Ngài dẫn dắt vượt qua cả tổ tiên của họ, là A-đam và Ê-va, bởi vì những gì Đức Giê-hô-va đã ban cho họ đã vượt qua cả những gì Ngài đã ban cho A-đam và Ê-va lúc ban đầu. Bất kể như vậy, công việc mà Đức Giê-hô-va đã làm ở Y-sơ-ra-ên chỉ là để hướng dẫn nhân loại và giúp họ nhận ra được Đấng Tạo Hóa của họ. Ngài không chinh phục hay chuyển hóa họ, mà chỉ đơn thuần là hướng dẫn họ. Đây là tổng thể công việc của Đức Giê-hô-va trong Thời đại Luật pháp. Đó là nền tảng, là câu chuyện thật, là thực chất công việc của Ngài trên toàn lãnh thổ Y-sơ-ra-ên, và là khởi đầu trong công trình sáu ngàn năm của Ngài – để giữ nhân loại trong tầm kiểm soát của Đức Giê-hô-va. Trên nền tảng này, nhiều công việc khác được phát sinh trong kế hoạch quản lý sáu ngàn năm của Ngài.

Từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Chú thích:

a. Nguyên bản không có cụm từ “phải tuân theo”.

Trước: 2. Mục tiêu của ba giai đoạn công tác quản lý nhân loại của Đức Chúa Trời

Tiếp theo: 4. Mục đích và ý nghĩa công tác của Đức Chúa Trời trong Thời đại Ân điển

Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Nội dung

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này