619 Đánh trận chiến tốt lành vì lẽ thật

1 Nếu muốn đánh trận chiến tốt lành vì lẽ thật, trước hết không được để lại cho Sa-tan bất kỳ cơ hội việc làm nào, điều này sẽ cần đến phục sự Hội phối hợp đồng tâm hợp ý, để xuống tất cả quan niệm, quan điểm, chủ trương, cách làm của bản thân, lòng an tịnh ở bên trong Ta, quý tiếng nói của Đức Thánh Linh, chú ý đến công việc của Đức Thánh Linh, trải nghiệm chi tiết lời của Đức Chúa Trời, chỉ một lòng có một mục đích duy nhất, đó chính là làm theo chiếu chỉ của Ta, không nên có lòng nào khác ngoài việc này, phải hết lòng trông cậy Ta, theo dõi chặt chẽ cử chỉ hành động của Ta, cách làm của Ta, không thể có một chút sơ suất nào!

2 Cõi tâm linh phải sắc bén, phải mài sáng đôi mắt. Những người bình thường lòng mang mục đích bất chính, thích nổi bật, thích tỏ ra khôn ngoan, những người thích gây rối, những người giỏi đạo lý tôn giáo, bọn lính của Sa-tan, v.v. những người như vậy đứng lên chính là khó nhọc của Hội thánh, việc ăn uống lời Đức Chúa Trời của các anh em, chị em đều trở về số không. Khi phát hiện những người như vậy bước ra trình diễn, phải cấm kẻ đó ngay lập tức. Nếu khuyên răn nhiều lần mà họ vẫn không thay đổi, thì họ sẽ phải chịu nhiều tổn hại. Những kẻ quá cố chấp vẫn tiếp tục biện bạch cho bản thân, che đậy tội nghiệt, Hội thánh nên truất bỏ ngay lập tức, không để lại bất cứ dư địa nào, không thể tham bát bỏ mâm, phải quan tâm đến toàn cục.

Chuyển thể từ “Chương 17” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Trước: 618 Phụng sự như dân Y-sơ-ra-ên đã từng

Tiếp theo: 620 Hãy tận tâm thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Chương 37

Suốt các thời đại, trong tất cả các công việc Ta đã làm, mỗi giai đoạn đều đòi hỏi các phương pháp làm việc phù hợp của Ta. Vì lý do này,...

Chương 18

Toàn bộ lời Đức Chúa Trời chứa đựng một phần tâm tính Ngài. Tâm tính của Đức Chúa Trời không thể được bày tỏ hoàn toàn bằng lời, điều này...

Ngươi biết gì về đức tin?

Trong con người chỉ tồn tại lời lẽ bất định về đức tin, nhưng con người không biết điều gì cấu thành đức tin, càng không biết tại sao mình...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger