178 Đức Chúa Trời nhập thể thực hiện công tác cốt yếu nhất là cứu rỗi nhân loại

Verse 1

Công tác được thực hiện bởi Đức Chúa Trời nhập thể

là công tác vĩ đại nhất.

Công tác được thực hiện bởi Đức Chúa Trời nhập thể

là công tác sâu sắc nhất.

Trong ba giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời,

phần cốt yếu nhất là

hai giai đoạn trong công tác nhập thể,

công tác của Đức Chúa Trời nhập thể.

Chorus

Công tác cốt yếu và quan trọng nhất

được thực hiện trong xác thịt.

Việc cứu rỗi con người phải được thực hiện

bởi Đức Chúa Trời nhập thể.

Dù nhân loại cảm thấy Ngài trong xác thịt dường như,

dường như không liên quan đến con người,

nhưng thực ra, xác thịt ấy liên quan đến số phận

và sự tồn tại của toàn thể nhân loại.

Verse 2

Sự bại hoại của loài người là một trở ngại

đối với công tác của Đức Chúa Trời nhập thể.

Môi trường bên ngoài thì thù địch,

tố chất của con người thì quá kém.

Công tác của thời kỳ sau rốt

thì vô cùng khó khăn.

Nhưng khi công tác này kết thúc, nó vẫn sẽ đạt hiệu quả thích đáng.

Chorus

Công tác cốt yếu và quan trọng nhất

được thực hiện trong xác thịt.

Việc cứu rỗi con người phải được thực hiện

bởi Đức Chúa Trời nhập thể.

Dù nhân loại cảm thấy Ngài trong xác thịt dường như,

dường như không liên quan đến con người,

nhưng thực ra, xác thịt ấy liên quan đến số phận

và sự tồn tại của toàn thể nhân loại.

Verse 3

Công tác của Đức Chúa Trời sẽ đạt hiệu quả thích đáng.

Không có dù chỉ một sai sót, công tác này sẽ đạt hiệu quả thích đáng.

Đây là hiệu quả của công tác này, công tác của xác thịt.

Hiệu quả này thuyết phục hơn hiệu quả trong công tác của Thần.

Bridge

Ba giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời

sẽ được kết thúc trong xác thịt.

Ba giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời

phải được kết thúc bởi Đức Chúa Trời nhập thể.

Chorus

Công tác cốt yếu và quan trọng nhất

được thực hiện trong xác thịt.

Việc cứu rỗi con người phải được thực hiện

bởi Đức Chúa Trời nhập thể.

Dù nhân loại cảm thấy Ngài trong xác thịt dường như,

dường như không liên quan đến con người,

nhưng thực ra, xác thịt ấy liên quan đến số phận

và sự tồn tại của toàn thể nhân loại.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 177 Sự cần thiết của sự nhập thể của Đức Chúa Trời

Tiếp theo: 179 Chỉ khi Đức Chúa Trời trở nên xác thịt thì con người mới có thể trở thành thân tín của Ngài

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

The Spreading of Almighty God’s Kingdom Gospel in China

In 1995, the work of testifying to the kingdom gospel of Almighty God formally began in Mainland China. Through our gratitude to God and with a love that was true, we testified to the appearance and work of Almighty God to the brothers and sisters in various denominations. Little did we expect to suffer extreme resistance and slander from their leaders. We could only come before Almighty God to pray earnestly, beseeching God to work in person. From 1997 onward, we beheld the Holy Spirit work on a great scale. There was a rapid increase in the members of churches in various locations. At the same time, many signs and wonders occurred, and many people in various denominations returned to Almighty God as a result of receiving God’s revelations or seeing these signs and wonders. If the Holy Spirit had not worked, what could man do? This made us realize: Although we understood some truths, we could not testify to Almighty God through our human strength alone. After these people from various denominations accepted Almighty God, they gradually became certain of Almighty God in their hearts through eating and drinking and enjoying the word of Almighty God, and after a period of time, there was produced in them genuine faith and obedience. People from every denomination were thus lifted before the throne, and no longer expected to “meet the Lord in the sky” as they had imagined.

Chương 18

Toàn bộ lời Đức Chúa Trời chứa đựng một phần tâm tính Ngài. Tâm tính của Đức Chúa Trời không thể được bày tỏ hoàn toàn bằng lời, điều này...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger