520 Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho những ai chân thành theo đuổi lẽ thật

1 Sự sửa dạy bởi Đức Thánh Linh là gì, sự oán trách sinh ra từ ý muốn của con người là gì, sự hướng dẫn từ Đức Thánh Linh là gì, sự sắp xếp của một môi trường là gì, những lời Đức Chúa Trời khai sáng bên trong là gì? Nếu ngươi không rõ về những điều này, ngươi sẽ không có sự sáng suốt. Ngươi nên biết điều gì đến từ Đức Thánh Linh, điều gì là tâm tính phản nghịch, cách vâng lời Đức Chúa Trời, và cách vứt bỏ sự phản nghịch của bản thân; nếu ngươi có sự hiểu biết dựa trên kinh nghiệm về những điều này, ngươi sẽ có một nền tảng; khi điều gì đó xảy ra, ngươi sẽ có một lẽ thật thích hợp để đo lường điều đó, và những khải tượng thích hợp làm nền tảng. Ngươi sẽ có những nguyên tắc trong mọi việc ngươi làm, và sẽ có thể hành động theo lẽ thật. Khi ấy sự sống của ngươi sẽ đầy sự khai sáng của Đức Chúa Trời, đầy những phúc lành của Đức Chúa Trời.

2 Đức Chúa Trời sẽ không đối xử bất công với bất kỳ người nào chân thành tìm kiếm Ngài, hay người nào sống thể hiện ra Ngài và làm chứng cho Ngài, và Ngài sẽ không rủa sả bất kỳ người nào có thể chân thành khao khát lẽ thật. Nếu, trong khi ngươi đang ăn uống lời Đức Chúa Trời, ngươi có thể chú ý đến việc biết tình trạng thật của chính mình, chú ý đến việc thực hành của chính mình, và chú ý đến sự hiểu biết của chính mình, vậy thì, khi ngươi gặp một vấn đề, ngươi sẽ nhận sự khai sáng và sẽ đạt được sự hiểu biết thực tế. Khi ấy trong mọi sự, ngươi sẽ có một con đường thực hành và sự sáng suốt. Một người có lẽ thật thì không có khả năng bị lừa dối, không có khả năng hành xử theo cách quấy phá hay hành động thái quá. Bởi lẽ thật, họ được bảo vệ, và cũng bởi lẽ thật, họ đạt được sự hiểu biết nhiều hơn. Bởi lẽ thật, họ có nhiều con đường thực hành hơn, được nhiều cơ hội để Đức Thánh Linh hoạt động trong họ hơn, và nhiều cơ hội được hoàn thiện hơn.

Chuyển thể từ “Chỉ những ai tập trung vào thực hành mới có thể được hoàn thiện” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Trước: 516 Hãy chấp nhận lời Đức Chúa Trời để có trải nghiệm sâu sắc hơn

Tiếp theo: 521 Chỉ những người tìm kiếm lẽ thật mới có thể được Đức Chúa Trời hoàn thiện

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Woe to Those Who Crucify God Once Again

During the last days, God has been incarnated in China to work, and has expressed millions of words, conquering and saving a group of people with His word and ushering in the new age of judgment beginning with the house of God. Today, the spreading of God’s work during the last days has reached its climax in Mainland China. Most of the people in Catholic communities and all Christian denominations who pursue the truth have returned before God’s throne. The incarnate God has accomplished the work of “the Son of man’s secret coming” prophesied in the Bible, and will soon appear publicly to every nation and place in the world. All people in every nation and place who thirst for God’s appearance will look upon God’s public appearance. No force can hinder or destroy God’s kingdom, and anyone who resists God will be punished by God’s wrath, just as it is said in God’s words: “My kingdom is coming into shape above the whole universe, and My throne holds sway in the hearts of hundreds of millions of people. With the angels’ assistance, My great accomplishment will soon be brought to fruition. All My sons and My people await My return with bated breath, longing for Me to reunite with them, never to be separated again. How could the multitudinous populace of My kingdom not race toward one another in joyful celebration because of My being together with them? Can this be a reunion for which no price need be paid? I am honorable in all men’s eyes, I am proclaimed in the words of all. When I return, I will conquer all enemy forces even more. The time has come! I will put My work in motion, I will reign as King among men! I am on the point of return! And I am about to depart! This is what everyone is hoping for, it is what they wish. I shall let the whole of humanity see the arrival of My day, and let them welcome the coming of My day with joy!” (“The Twenty-seventh Utterance” of God’s Utterances to the Entire Universe in The Word Appears in the Flesh). “All those that I love will surely live for eternity, and all those who stand against Me will surely be chastised by Me for eternity. For I am a jealous God, I will not lightly spare men for all that they have done. I will watch over the whole earth, and, appearing in the East of the world with righteousness, majesty, wrath, and chastisement, I will reveal Myself to the myriad hosts of humanity!” (“The Twenty-sixth Utterance” of God’s Utterances to the Entire Universe in The Word Appears in the Flesh).

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger