658 Đức tin thật là gì?

Intro

Đức tin ám chỉ điều gì?

Là niềm tin và tấm lòng

chân thành con người nên có

khi không thể thấy hay chạm vào,

khi công tác của Đức Chúa Trời

không hợp với quan niệm của con người,

khi nó vượt khỏi tầm với.

Đây là đức tin Ngài nói đến.


Verse 1

Con người cần đến đức tin trong

những lúc khó khăn và tinh luyện.

Theo sau đức tin là sự tinh luyện.

Không thể tách rời hai điều này.

Dù môi trường của ngươi ra sao

hay Ngài hoạt động trong ngươi thế nào,

hãy cố tìm sự sống, lẽ thật,

để công tác Ngài được thực hiện nơi ngươi,

tìm kiếm để hiểu việc làm của Ngài,

hành động phù hợp với lẽ thật.

Điều này cho thấy đức tin chân thành

và ngươi không mất hy vọng nơi Ngài.


Chorus

Lúc nào cũng phải tìm sự sống

và thỏa mãn ý muốn của Ngài.

Đây là đức tin chân thật,

tình yêu thật và đẹp nhất.


Verse 2

Khi ngươi đang được tinh luyện,

thì không được hoài nghi về Ngài.

Ngươi vẫn nên mưu cầu lẽ thật,

tìm kiếm để thực sự yêu kính Ngài.

Bất kể Ngài làm gì,

hãy thực hành lẽ thật để thỏa lòng Ngài,

kiếm tìm, quan tâm ý của Ngài.

Nghĩa là ngươi chân thành tin Ngài.


Chorus

Lúc nào cũng phải tìm sự sống

và thỏa mãn ý muốn của Ngài.

Đây là đức tin chân thật,

tình yêu thật và đẹp nhất.


Bridge

Khi Ngài cho ngươi được làm vua,

thì ngươi yêu Ngài.

Khi Ngài cho ngươi thấy chính Ngài,

ngươi theo đuổi Ngài.

Nhưng giờ khi Ngài đang ẩn thân,

và khi ngươi không thấy được Ngài,

và khi rắc rối đến với ngươi,

ngươi có mất hy vọng nơi Ngài không?


Chorus

Lúc nào cũng phải tìm sự sống

và thỏa mãn ý muốn của Ngài.

Đây là đức tin chân thật,

tình yêu thật và đẹp nhất.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Những người được làm cho hoàn thiện phải trải qua sự tinh luyện

Trước: 657 Cần có đức tin trong thử luyện

Tiếp theo: 659 Những ai đứng ra làm chứng trong hoạn nạn là những người đắc thắng

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger