107 Ba giai đoạn công tác được thực hiện bởi một Đức Chúa Trời

Verse 1

Toàn bộ tâm tính của Đức Chúa Trời đã được tỏ lộ

không chỉ trong Thời đại Ân điển,

Luật Pháp hay thời kỳ sau rốt, mà xuyên

suốt kế hoạch quản lý sáu nghìn năm.

Công tác thời kỳ sau rốt là phán xét,

hình phạt và thịnh nộ.


Chorus

Công tác đã khởi đầu trong Thời đại Luật Pháp.

Công tác cứu chuộc được thực hiện

trong Thời đại Ân Điển.

Và công tác được thực hiện trong thời kỳ sau rốt,

công tác này kết thúc mọi thứ.

Ngươi phải hiểu rằng ba giai đoạn công tác này,

trong thời đại khác nhau, địa điểm khác nhau,

rõ ràng là công tác của một Thần,

một Đức Chúa Trời.

Những ai phân tách ba giai đoạn này

đều chống đối Ngài.


Verse 2

Công tác được thực hiện trong thời kỳ sau rốt

không thể thay thế công tác

của Thời đại Luật Pháp hay Ân điển.

Nhưng ba giai đoạn liên kết

với nhau thành một thực thể,

được thực hiện bởi một Đức Chúa Trời,

nhưng ở các thời đại riêng biệt.


Chorus

Công tác đã khởi đầu trong Thời đại Luật Pháp.

Công tác cứu chuộc được thực hiện

trong Thời đại Ân Điển.

Và công tác được thực hiện trong thời kỳ sau rốt,

công tác này kết thúc mọi thứ.

Ngươi phải hiểu rằng ba giai đoạn công tác này,

trong thời đại khác nhau, địa điểm khác nhau,

rõ ràng là công tác của một Thần,

một Đức Chúa Trời.

Những ai phân tách ba giai đoạn này

đều chống đối Ngài.


Verse 3

Từ công tác của Đức Giê-hô-va

đến của Jêsus rồi đến nay,

ba giai đoạn công tác bao trùm

trong một chuỗi liên tục

toàn bộ kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời,

và là tất cả công tác được thực hiện bởi một Thần.

Kể từ khi sáng thế,

Đức Chúa Trời vẫn luôn quản lý loài người.

Ngài là Khởi đầu và Kết thúc,

Đầu tiên và Cuối Cùng.

Ngài là Đấng khởi đầu một thời đại

và Đấng kết thúc thời đại.


Chorus

Công tác đã khởi đầu trong Thời đại Luật Pháp.

Công tác cứu chuộc được thực hiện

trong Thời đại Ân Điển.

Và công tác được thực hiện trong thời kỳ sau rốt,

công tác này kết thúc mọi thứ.

Ngươi phải hiểu rằng ba giai đoạn công tác này,

trong thời đại khác nhau, địa điểm khác nhau,

rõ ràng là công tác của một Thần,

một Đức Chúa Trời.

Những ai phân tách ba giai đoạn này

đều chống đối Ngài.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Lẽ mầu nhiệm của sự nhập thể (4)

Trước: 106 Không con người nào có thể làm thay công tác của Đức Chúa Trời

Tiếp theo: 108 Ba giai đoạn công tác thể hiện đầy đủ sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger