843 Ngươi có phải là người tìm kiếm để được Đức Chúa Trời hoàn thiện không?

Pre-verse

Nếu là người muốn được làm cho

hoàn thiện, thì ngươi sẽ

mang chứng ngôn và sẽ nói rằng:


Verse 1

“Qua mỗi bước công tác

mà Đức Chúa Trời đang thực hiện,

tôi đã chấp nhận công tác phán xét,

hình phạt của Ngài.

Mặc dù đã phải chịu đựng rất nhiều đớn đau,

nhưng tôi đã có được

công tác của Đức Chúa Trời,

tôi cũng đã biết được sự công chính của Ngài

và hiểu được cách Ngài

làm cho con người hoàn thiện.


Verse 2

Tâm tính công chính của Đức Chúa Trời đã

đến với tôi và mang cho tôi ân điển,

mang cả phước lành.

Sự phán xét của Ngài đã cứu rỗi tôi,

đã làm cho tôi thanh sạch.

Sự phán xét của Ngài cũng đã bảo vệ cho tôi.

Nhờ những lời nghiêm khắc, hình phạt,

sự phán xét của Đức Chúa Trời

mà tôi đã được cứu rỗi và biết về Ngài”.


Chorus

Đó là con đường của những ai

đang được làm cho hoàn thiện,

là hiểu biết mà họ đang nói đến.

Họ là những người đã đạt được sự sống,

những người cũng giống như Phi-e-rơ.

Họ là những người sở hữu

lẽ thật của Đức Chúa Trời.

Khi họ đi con đường này đến cuối cùng,

qua sự phán xét, hình phạt,

họ sẽ được thanh sạch,

họ chắc chắn sẽ hoàn toàn đưa mình

thoát khỏi ảnh hưởng của Sa-tan,

và họ cũng sẽ được Đức Chúa Trời thu phục.

Pre-verse

Nếu là người muốn được làm cho

hoàn thiện, ngươi sẽ

mang chứng ngôn cho Đức Chúa Trời.


Verse 3

Ngươi sẽ nói rằng: “Hôm nay tôi đã hiểu ra,

là một tạo vật của Đức Chúa Trời,

chúng ta không chỉ vui hưởng

mọi thứ từ Đấng Tạo Hóa.

Mà quan trọng hơn cả,

mọi loài thọ tạo mà Ngài tạo ra

nên vui hưởng tâm tính công chính và

sự phán xét của Đức Chúa Trời.


Verse 4

Bởi vì tâm tính của Đức Chúa Trời

đáng để con người được thưởng thức,

và những kẻ đã bị Sa-tan làm bại hoại

nên nếm trải sự công chính của Ngài.

Trong tâm tính công chính của Ngài

có hình phạt, sự phán xét,

tình yêu thương vĩ đại.

Dù không thể hoàn toàn có được

tình yêu của Đức Chúa Trời,

nhưng thấy điều đó là tôi có phước rồi”.


Chorus

Đó là con đường của những ai

đang được làm cho hoàn thiện,

là hiểu biết mà họ đang nói đến.

Họ là những người đã đạt được sự sống,

những người cũng giống như Phi-e-rơ.

Họ là những người sở hữu

lẽ thật của Đức Chúa Trời.

Khi họ đi con đường này đến cuối cùng,

qua sự phán xét, hình phạt,

họ sẽ được thanh sạch,

họ chắc chắn sẽ hoàn toàn đưa mình

thoát khỏi ảnh hưởng của Sa-tan,

và họ cũng sẽ được Đức Chúa Trời thu phục.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Các kinh nghiệm của Phi-e-rơ: Hiểu biết của ông về hình phạt và sự phán xét

Trước: 842 Ngươi nên tìm kiếm để được hoàn thiện bởi Đức Chúa Trời trong mọi sự

Tiếp theo: 844 Đức Chúa Trời sẽ hoàn thiện ngươi chỉ khi ngươi đi con đường của Phi-e-rơ

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger