395 Trách nhiệm của những tín đồ thực sự

Nếu ngươi thật sự có lương tâm, thì ngươi phải có một trọng trách, và một ý thức trách nhiệm. Bất kể ngươi sẽ được chinh phục hay được làm cho hoàn thiện, ngươi cũng phải thực hiện tốt bước làm chứng này. Là một vật thọ tạo của Đức Chúa Trời, một người có thể hoàn toàn được Đức Chúa Trời chinh phục, và sau hết, họ trở nên có thể làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, đáp lại tình yêu của Đức Chúa Trời bằng một tấm lòng yêu kính Đức Chúa Trời và hoàn toàn dâng mình cho Đức Chúa Trời. Đây là trách nhiệm của con người, là bổn phận con người phải thực hiện, là trọng trách con người phải gánh vác, và con người phải hoàn thành sự ủy thác này. Chỉ khi đó, họ mới thật sự tin vào Đức Chúa Trời. Khi trải nghiệm công tác này, nếu con người được chinh phục và có kiến thức thật, thì họ sẽ có thể vâng lời bất kể tiền đồ hay vận mệnh của bản thân. Theo cách này, công tác vĩ đại của Đức Chúa Trời sẽ được thành toàn.

Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Sự thực hành (3)

Trước: 394 Ngươi phải đặt niềm tin nơi Đức Chúa Trời trên tất cả những điều khác

Tiếp theo: 396 Đức Chúa Trời hy vọng con người có đức tin thực sự

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger