Lời tựa

Năm 1991, Đức Chúa Trời Toàn Năng nhập thể đã xuất hiện và bắt đầu làm công tác ở Trung Quốc. Ngài đã bày tỏ vài triệu lời, và đã làm công tác phán xét của thời kỳ sau rốt khởi từ nhà Đức Chúa Trời. Ngài đã kết thúc Thời đại Ân điển, bắt đầu Thời đại Vương quốc, và mang lại Phúc Âm về sự đến của vương quốc thiên đàng. Đức Chúa Trời Toàn Năng đã bày tỏ mọi lẽ thật để làm tinh sạch và cứu rỗi nhân loại, mở ra hoàn toàn cuộn giấy đã bị niêm phong được nhắc đến trong Sách Khải Huyền trong Kinh Thánh, và mặc khải toàn bộ những mầu nhiệm của kế hoạch quản lý sáu ngàn năm về cách Đức Chúa Trời cứu rỗi loài người, chẳng hạn như mục đích của sự quản lý loài người của Đức Chúa Trời là gì, tại sao lại có ba giai đoạn trong sự cứu rỗi loài người của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời làm công tác phán xét trong thời kỳ sau rốt như thế nào, mầu nhiệm về sự nhập thể, câu chuyện bên trong của Kinh Thánh, thẩm quyền độc nhất của Đức Chúa Trời, tâm tính công chính của Đức Chúa Trời, sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, cách Sa-tan làm bại hoại loài người, cách Đức Chúa Trời cứu rỗi loài người, mầu nhiệm về việc được cất lên trước các thảm họa, cách làm nên những người đắc thắng, đích đến sau cùng và kết cục của tất cả những hạng người khác nhau, và cách nhận ra vương quốc của Đấng Christ. Ngài đã thật sử mở ra những chân trời mới và cung cấp một yến tiệc mãn nhãn! Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Ta sẽ nói với các ngươi điều đó khi Ta mở cuộn sách của Ta trong thời kỳ sau rốt. (‘Cuộn sách’ ám chỉ tất cả những lời mà Ta đã phán – những lời của Ta trong thời kỳ sau rốt; nó chứa đựng tất cả chúng)” (“Chương 110” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt). “Công tác trong thời kỳ sau rốt tỏ bày công tác của Đức Giê-hô-va và Jêsus cùng mọi lẽ mầu nhiệm mà con người không hiểu được, để tiết lộ đích đến và kết cục của loài người và kết thúc mọi công tác cứu rỗi giữa nhân loại. Giai đoạn công tác này trong thời kỳ sau rốt khép lại mọi thứ. Mọi lẽ mầu nhiệm mà con người không hiểu cần phải được làm sáng tỏ để cho phép con người dò đến tận đáy của chúng và có một sự hiểu biết hoàn toàn rõ ràng trong lòng họ. Chỉ khi đó loài người mới có thể được phân chia theo loại” (“Lẽ mầu nhiệm của sự nhập thể (4)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Những lời được bày tỏ bởi Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt, thì phong phú, mang đầy lợi ích, và toàn diện, cho phép con người thấy rằng Đấng Christ chắc chắn là đường đi, lẽ thật, và sự sống, và rằng Ngài mang đến cho loài người con đường của sự sống đời đời, là con đường của sự sống vĩnh cửu.

Đức Chúa Jêsus phán: “Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó, và nó theo ta” (Giăng 10:27). “Ai có tai, hãy nghe lời Ðức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh” (Khải Huyền 2:7). Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Dân sự của Ta chắc chắn sẽ nghe tiếng Ta, và mỗi một người chân thành yêu mến Ta chắc chắn sẽ quay trở về trước ngai Ta” (“Chương 1” của Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Kể từ khi công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng bắt đầu ở Trung Quốc đại lục, mọi người từ những tôn giáo và giáo phái khác nhau, những người thật sự tin vào Đức Chúa Trời, yêu lẽ thật, và khao khát sự xuất hiện của Đức Chúa Trời, đã nhận ra tiếng của Đức Chúa Trời trong những lời phán bởi Đức Chúa Trời Toàn Năng. Họ đã thấy rằng những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng là lẽ thật, và rằng chúng thật sự là những gì Đức Thánh Linh nói với các hội thánh, và rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng là sự xuất hiện của Đấng Cứu Độthời kỳ. Những người này đã tề tựu trước ngai Đức Chúa Trời. Ngày nay, ngày càng nhiều người khắp thế giới đang cố gắng tìm hiểu những lời và công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Loài người đã dần được sống lại trong lời Đức Chúa Trời, và đã bắt đầu chấp nhận lẽ thật và biết đến nó. Những lời của Đức Chúa Trời sẽ đưa loài người đến một thời đại mới – Thời đại Vương quốc. Tất cả sẽ đạt được bằng lời Đức Chúa Trời, và tất cả những người khao khát lẽ thật và tìm kiếm sự xuất hiện của Đức Chúa Trời sẽ trở về trước ngai Đức Chúa Trời. Đây là xu hướng tuyệt vời; đó là hiện thực mà Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ đưa đến thành toàn.

Hiện tại, nhiều người trên khắp thế giới tôn giáo khao khát và tìm kiếm sự xuất hiện của Đức Chúa Trời, nhưng bởi họ không chú ý tìm kiếm những gì Đức Thánh Linh phán với các hội thánh, nên họ không nghe thấy tiếng Đức Chúa Trời, và do đó không thể chào đón sự trở lại của Chúa. Để giúp mọi người ở nhiều quốc gia và khu vực khác nhau – những người đang tìm kiếm lẽ thật và khao khát sự xuất hiện của Đức Chúa Trời – dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm và tìm hiểu công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng, nghe tiếng Đức Chúa Trời, và được đưa đến trước Ngài, chúng tôi đã lấy những lẽ thật về khải tượng mà Đức Chúa Trời Toàn Năng đã bày tỏ trong công tác thời kỳ sau rốt của Ngài rồi tổng hợp và biên soạn thành hai mươi lẽ thật về việc làm chứng cho sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời. Trong khi đó, dựa trên những vấn đề mà mọi người phải giải quyết để bước vào thực tế lẽ thật, chúng tôi đã đưa ra các giải pháp bằng cách tổng hợp những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng để họ có thể hiểu lẽ thật và nhận ra tiếng Đức Chúa Trời từ những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, chấp nhận sự cứu rỗi của Ngài trong thời kỳ sau rốt, và được đưa đến trước ngai của Ngài, từ đó đi theo những bước chân của Chiên Con để bước vào thời đại mới!

Tiếp theo: 1. Sự nhập thể và thực chất của sự nhập thể là gì

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger