810 Phi-e-rơ luôn theo đuổi việc biết Đức Chúa Trời

1 Khi Phi-e-rơ mới theo Jêsus, ông tin rằng Jêsus là một người được Đức Chúa Trời sai đến, giống như một sứ đồ, và ông đã không xem Jêsus là Đấng Christ. Ông đã trải nghiệm những lời Đức Chúa Trời, đã tự đối phó với bản thân, và đã chịu đựng gian khổ vì Đức Chúa Trời, nhưng ông đã không có kiến thức về công tác của Đức Chúa Trời. Sau một thời gian trải nghiệm, Phi-e-rơ đã thấy nơi Jêsus nhiều việc làm của Đức Chúa Trời, ông đã thấy sự đáng mến của Đức Chúa Trời, và ông đã thấy nhiều điều thuộc hữu thể của Đức Chúa Trời nơi Jêsus. Ông cũng đã thấy rằng những lời Jêsus đã phán không thể được nói ra bởi con người, và những công việc mà Jêsus đã làm không thể được thực hiện bởi con người. Hơn nữa, trong những lời phán và hành động của Jêsus, Phi-e-rơ đã thấy nhiều sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời và nhiều công việc mang bản chất thần linh.

2 Trong những trải nghiệm của mình, ông đã không chỉ đơn thuần bắt đầu biết được chính mình, mà còn chú ý kỹ càng đến mọi hành động của Jêsus, từ đó, ông đã phát hiện ra nhiều điều mới, cụ thể là, có nhiều biểu hiện của Đức Chúa Trời thực tế trong công tác mà Đức Chúa Trời đã làm qua Jêsus, và Jêsus khác với một người bình thường ở những lời Ngài phán và những hành động Ngài làm, cũng như cách Ngài chăn dắt các hội thánh và những công tác Ngài thực hiện. Vì thế, Phi-e-rơ đã học được từ Jêsus nhiều bài học mà ông cần phải học, và vào lúc Jêsus sắp bị đóng đinh trên thập tự giá, ông đã đạt được một lượng kiến thức nhất định về Jêsus – kiến thức đã trở thành nền tảng cho lòng trung thành trọn đời của ông với Jêsus và cho sự đóng đinh ngược mà ông đã chịu đựng vì Chúa.

Chuyển thể từ “Chỉ những ai biết Đức Chúa Trời mới có thể làm chứng cho Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Trước: 809 Làm thế nào để đi con đường của Phi-e-rơ

Tiếp theo: 811 Sự theo đuổi của Phi-e-rơ là phù hợp nhất với ý muốn của Đức Chúa Trời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

A Brief Introduction About the Background of the Appearance and Work of Christ of the Last Days in China

China is the land where the great red dragon resides, and is the place that has resisted and condemned God most severely throughout history. China is like a fortress of demons and a prison controlled by the devil, impenetrable and impermeable. Furthermore, the regime of the great red dragon stands guard at all levels and has set up defenses in every household. As a result, nowhere is more difficult to spread God’s gospel and carry out the work of God. When the Chinese Communist Party came to power in 1949, religious belief in Mainland China was completely suppressed and banned. Millions of Christians suffered public humiliation and torture, and imprisonment. All the churches were completely sealed off and cleared out. Even house meetings were banned. If anyone was caught taking part in an assembly, they would be put in prison and could even be beheaded. At that time, religious activities almost disappeared without a trace. Only a small number of Christians continued believing in God, but they could only silently pray to God and sing hymns of praise to God in their hearts, beseeching God to revive the church. Finally, in 1981, the church was truly revived, and the Holy Spirit began to work on a large scale in China. The churches sprang up like bamboo shoots after a spring rain, and more and more people began believing in God. In 1983, when the revival of the church reached its climax, the Chinese Communist Party began a new round of cruel suppression. Millions of people were arrested, detained, and educated through labor. The regime of the great red dragon only allowed believers in God to join the Three-Self Patriotic Church set up by the government. The CCP government set up the Three-Self Patriotic Church in an attempt to thoroughly do away with the underground house church and bring those believers in the Lord firmly under the government’s control. It believed that this was the only way to achieve its aim of banning faith and turning China into a land without God. But the Holy Spirit continued to do much work in the house church and in those who truly believed in God, which the CCP government had no way of stopping. At that time, in the house church where the Holy Spirit worked, Christ of the last days secretly appeared to work, and began expressing the truth and doing the work of judgment beginning with the house of God.

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger