106 Không con người nào có thể làm thay công tác của Đức Chúa Trời

Verse 1

Kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời

được chính Ngài thực hiện.

Chính Ngài đã tạo dựng thế giới

vào giai đoạn đầu,

và không ai ngoài Ngài có thể tạo nên con người.

Giai đoạn thứ hai là để

cứu chuộc toàn thể nhân loại,

chỉ có đích thân Đức Chúa Trời

mới có thể hoàn thành kế hoạch này.

Trong giai đoạn ba,

Ngài sẽ kết thúc toàn bộ công tác.


Chorus

Chỉ có Ngài làm được công tác của Ngài,

không ai có thể làm thay Ngài.

Chỉ Ngài mới có thể làm công tác này

từ thuở sơ khai cho đến nay.

Dù từng giai đoạn được thực hiện

ở những địa điểm và thời đại khác nhau,

nhưng tất cả đều do một Đức Chúa Trời thực hiện.

Đây chính là khải tượng vĩ đại nhất

mà con người nên biết.

Chỉ Ngài mới có thể làm được công tác của Ngài.

Chỉ Ngài mới có thể làm được công tác của Ngài.


Verse 2

Kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời

được chính Ngài thực hiện.

Ngài cứu chuộc con người,

sau đó chinh phục, rồi hoàn thiện họ.

Và để có thể đánh bại được Sa-tan,

thu phục nhân loại

và cho họ cuộc sống bình thường,

Đức Chúa Trời công tác giữa nhân loại

và dẫn dắt nhân loại;

toàn bộ công tác quản lý của Đức Chúa Trời

phải do chính Ngài thực hiện.


Chorus

Chỉ có Ngài làm được công tác của Ngài,

không ai có thể làm thay Ngài.

Chỉ Ngài mới có thể làm công tác này

từ thuở sơ khai cho đến nay.

Dù từng giai đoạn được thực hiện

ở những địa điểm và thời đại khác nhau,

nhưng tất cả đều do một Đức Chúa Trời thực hiện.

Đây chính là khải tượng vĩ đại nhất

mà con người nên biết.

Chỉ Ngài mới có thể làm được công tác của Ngài.


Bridge

Giê-hô-va đã tạo dựng con người,

rồi phân họ theo loại.

Ngài sẽ công tác vào thời kỳ sau rốt.

Muôn vật sẽ được phân theo loại,

không ai có thể làm thay cho Ngài.

Ba giai đoạn công tác là sự thật

về việc Ngài dẫn dắt loài người.

Khi các giai đoạn này đi đến hồi kết,

tất cả sẽ trở về dưới sự thống trị của Ngài,

dưới sự thống trị của Ngài.


Chorus

Chỉ có Ngài làm được công tác của Ngài,

không ai có thể làm thay Ngài.

Chỉ Ngài mới có thể làm công tác này

từ thuở sơ khai cho đến nay.

Dù từng giai đoạn được thực hiện

ở những địa điểm và thời đại khác nhau,

nhưng tất cả đều do một Đức Chúa Trời thực hiện.

Đây chính là khải tượng vĩ đại nhất

mà con người nên biết.

Đây chính là khải tượng vĩ đại nhất

mà con người nên biết.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Biết ba giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời là con đường để biết Đức Chúa Trời

Trước: 105 Ba giai đoạn công tác cho biết toàn bộ hoạt động quản lý con người của Đức Chúa Trời

Tiếp theo: 107 Ba giai đoạn công tác được thực hiện bởi một Đức Chúa Trời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger