403 Ngươi đã đạt được quá nhiều nhờ đức tin nơi Đức Chúa Trời

Verse 1

Dù cho ngươi có phải chịu rất nhiều sự rủa sả

và phán xét vì hai chữ “đức tin” này,

nhưng ngươi vẫn có đức tin thực sự,

và vì thế cho nên điều ngươi nhận được

là điều chân thật nhất,

thực tế nhất và cũng là điều quý giá nhất.


Verse 2

Đó chính là bởi chỉ trong quá trình phán xét,

ngươi mới thấy được

đích đến cuối cùng của

các loài thọ tạo của Đức Chúa Trời;

chính trong sự phán xét này,

ngươi mới thấy được Đấng Tạo Hóa là để yêu mến;

chính trong công tác chinh phục như thế

mà ngươi mới thấy được

vòng tay của Đức Chúa Trời;


Chorus

chính trong sự chinh phục như thế

mà ngươi mới bắt đầu hiểu đầy đủ

về đời sống của con người;

chính trong sự chinh phục như thế

mà ngươi mới có được một con đường

đúng đắn của đời sống con người

và ngươi mới bắt đầu hiểu được

ý nghĩa thực sự của “con người”,

chỉ trong sự chinh phục như thế,

ngươi mới thấy được tâm tính công chính

của Đức Chúa Trời – Đấng Toàn Năng

và thấy được dung mạo hiển vinh,

đẹp đẽ của Đức Chúa Trời.


Verse 3

Chính trong công tác chinh phục này,

ngươi mới biết về nguồn gốc của nhân loại

và nhờ đó ngươi mới hiểu được

toàn bộ “lịch sử bất hủ” của cả nhân loại;

chính trong sự chinh phục này,

ngươi mới hiểu thấu tổ tiên nhân loại

và hiểu thấu nguồn gốc

sự bại hoại của cả nhân loại;


Verse 4

trong sự chinh phục này,

ngươi nhận được niềm vui, sự an ủi,

sự sửa phạt, sửa dạy,

và những lời quở trách từ Đấng Tạo Hóa

dành cho nhân loại Ngài đã dựng nên;

và chính trong công tác chinh phục này,

ngươi được nhận lãnh những phước lành,

cũng như nhận lãnh những tai họa

mà con người đáng phải gánh chịu.


Bridge

Chẳng phải tất cả những điều này

đều do đức tin ít ỏi, quá ít ỏi của ngươi sao?

Chẳng phải đức tin của ngươi

nơi Đức Chúa Trời đã tăng lên

sau khi nhận những điều này hay sao?

Chẳng phải ngươi đã đạt được quá nhiều hay sao?


Chorus 2

Dù cho ngươi có phải chịu rất nhiều sự rủa sả

và phán xét vì hai chữ “đức tin” này,

nhưng ngươi vẫn có đức tin thực sự,

và vì thế cho nên điều ngươi nhận được

là điều chân thật nhất,

thực tế nhất và cũng là điều quý giá nhất.

Dù cho ngươi có phải chịu rất nhiều sự rủa sả

và phán xét vì hai chữ “đức tin” này,

nhưng ngươi vẫn có đức tin thực sự,

và vì thế cho nên điều ngươi nhận được

là điều chân thật nhất,

thực tế nhất và cũng là điều quý giá nhất.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Sự thật bên trong công tác chinh phục (1)

Trước: 402 Chỉ những ai có đức tin đích thực mới đạt được sự chấp thuận của Đức Chúa Trời

Tiếp theo: 404 Điều quan trọng nhất mà những tín đồ tin vào Đức Chúa Trời cần đạt được

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger